Sriman Narayaneeyam Recitation and Meaning

Guruvayurappan

Sriman Narayaneeyam Recitation by Smt. Vasantha Seshadhri (Parasakthi Family Member)

Sriman Narayaneeyam

 

Sriman Narayaneeyam Introduction – Play Audio

 

Sriman Narayaneeyam – Dhyana Sloka Play Audio

 

Dasakam: 1 — Glory of the Lord
 
saandraanandaavabOdhaatmakamanupamitaM kaaladeshaavadhibhyaaM
nirmuktaM nityamuktaM nigamashatasahasreNa nirbhaasyamaanam |
aspaShTaM dR^iShTamaatre punarurupuruShaarthaatmakaM brahma tatvaM
tattaavadbhaati saakshaadgurupavanapure hanta bhaagyaM janaanaam || 1-1
 
evaM durlabhyavastunyapi sulabhatayaa hastalabdhe yadanyat
tanvaa vaachaa dhiyaa vaa bhajati bata janaH kshudrataiva sphuTeyam |
ete taavadvayaM tu sthirataramanasaa vishvapiiDaapahatyai
nishsheShaatmaanamenaM gurupavanapuraadhiishamevaashrayaamaH || 1-2
 
sattvaM yattat paraabhyaamaparikalanatO nirmalaM tena taavat
bhuutairbhuutendriyaiste vapuriti bahushaH shruuyate vyaasavaakyam |
tat svachChatvaadyadachChaadita parasukhachidgarbhanirbhaasaruupaM
tasmin dhanyaa ramante shrutimatimadhure sugrahe vigrahe te || 1-3
 
niShkampe nityapuurNe niravadhiparamaanandapiiyuuSharuupe
nirliinaanekamuktaavalisubhagatame nirmalabrahmasindhau |
kallOlOllaasatulyaM khalu vimalataraM sattvamaahustadaatmaa
kasmaannOniShkalastvaM sakala iti vachastvatkalaasveva bhuuman || 1-4
 

 

Play Audio > Dasakam: 1  (1 – 4)
 
nirvyaapaarO(a)pi niShkaaraNamaja bhajase yatkriyaamiikshaNaakhyaaM
tenaivOdeti liinaa prakR^itirasatikalpaa(a)pi kalpaadikaale |
tasyaaH samshuddhamamshaM kamapi tamatirOdhaayakaM satvaruupaM
sa tvaM dhR^itvaa dadhaasi svamahimavibhavaakuNTha vaikuNTha ruupam || 1-5
 
tatte pratyagradhaaraadhara lalita kalaayaavalii kelikaaraM
laavaNyasyaikasaaraM sukR^itijanadR^ishaaM puurNa puNyaavataaram |
lakshmii nishshanka liilaa nilayanamamR^itasyanda sandOhamantaH
si~nchat sa~nchintakaanaaM vapuranukalaye maarutaagaaranaatha || 1-6
 
kaShTaa te sR^iShTicheShTaa bahutarabhavakhedaavahaa jiivabhaajaamityevaM
puurvamaalOchitamajita mayaa naivamadyaabhijaane |
nOchejjiivaaH kathaM vaa madhurataramidaM tvadvapushchidrasaardraM
netraiH shrOtraishcha piitvaa paramarasasudhaambhOdhipuure rameran || 1-7
 
namraaNaaM sannidhatte satatamapi purastairanabhyarthitaanapyarthaan
kaamaanajasraM vitarati paramaanandasaandraaM gatiM cha |
itthaM nishsheShalabhyO niravadhikaphalaH paarijaatO hare tvaM
kshudraM taM shakravaaTiidrumamabhilaShati vyarthamarthivrajO(a)yam || 1-8
 
kaaruNyaatkaamamanyaM dadati khalu pare svaatmadastvaM visheShaa-
daishvaryaadiishate(a)nye jagati parajane svaatmanO(a)piishvarastvam |
tvaiyyuchchairaaramanti pratipadamadhure chetanaaH sphiitabhaagyaastvaM
chaatmaaraama evetyatulaguNagaNaadhaara shaure namaste || 1-9
 
aishvaryaM shankaraadiishvaraviniyamanaM vishvatejOharaaNaaM
tejassanhaari viiryaM vimalamapi yashO nispR^ihaishchOpagiitam |
angaasangaa sadaa shriirakhilavidasi na kvaapi tee sangavaartaa
tadvaataagaaravaasin murahara bhagavachChabdamukhyaashrayO(a)si || 1-10
 

 

Play Audio > Dasakam: 1  (5 – 10)

 
Dasakam: 2 — Form of the Lord
 
suuryaspardhikiriiTamuurdhvatilaka prOdbhaasiphaalaantaraM
kaaruNyaakulanetramaardra hasitOllaasaM sunaasaapuTam |
gaNDOdyanmakaraabha kuNDalayugaM kaNThOjvalatkaustubhaM
tvadruupaM vanamaalyahaarapaTala shriivatsadiipraM bhaje || 2-1
 
keyuuraangada kankaNOttama mahaaratnaanguliiyaankitashriimadbaahu
chatuShka sangata gadaa shankhaari pankeruhaam |
kaa~nchit kaa~nchana kaa~nchilaanChita lasatpiitaambaraalambiniim
aalambe vimalaambujadyutipadaaM muurtiM tavaartichChidam || 2-2
 
yatttrailOkyamahiiyasO(a)pi mahitaM sammOhanaM mOhanaat
kaantaM kaantinidhaanatO(a)pi madhuraM maadhuryadhuryaadapi |
saundaryOttaratO(a)pi sundarataraM tvadruupamaashcharyatO(a)-
pyaashcharyaM bhuvane na kasya kutukaM puShNaati viShNO vibhO || 2-3
 
tattaadR^i~N madhuraatmakaM tava vapuH sampraapya sampanmayii
saa devii paramOtsukaa chirataraM naaste svabhakteShvapi |
tenaasyaa bata kaShTamachyuta vibhO tvadruupamaanOj~nakaNarayaneeyam
premasthairyamayaadachaapala balaat chaapalya vaartOdabhuut || 2-4
 
lakshmiistaavaka-raamaNiiyaka-hR^itaiveyaM pareShvasthiretyasminnanyadapi
pramaaNamadhunaa vakshyaami lakshmiipate |
ye tvaddhyaanaguNaanukiirtanarasaasaktaa hi bhaktaa janaasteShveShaa
vasati sthiraiva dayitaprastaavadattaadaraa || 2-5
 

 

Play Audio > Dasakam: 2  (1 – 5)

 

evaM bhuuta manOj~nataa navasudhaa niShyanda sandOhanaM
tvadruupaM parachidrasaayanamayaM chetOharaM shR^iNvataam |
sadyaH perarayate matiM madayate rOmaa~nchayatyangakaM
vyaasi~nchatyapi shiitabaaShpa visarairaanandamuurChOdbhavaiH || 2-6

 

evambhuutatayaa hi bhaktyabhihitO yOgassa yOgadvayaat
karmaj~naanamayaat bhR^ishOttamatarO yOgiishvarairgiiyate |
saundaryaikarasaatmake tvayi khalu premaprakarShaatmikaa
bhaktirnishramameva vishvapuruShairlabhyaa ramaavallabha || 2-7

 

niShkaamaM niyatasvadharmacharaNaM yat karmayOgaabhidhaM
tadduuretyaphalaM yadaupaniShadaj~naanOpalabhyaM punaH |
tattvavyaktatayaa sudurgamataraM chittasya tasmaadvibhO
tvatpremaatmakabhaktireva satataM svaadiiyasii shreyasii || 2-8

 

atyaayaasakaraaNi karmapaTalaanyaacharya niryanmalaaH
bOdhe bhaktipathe(a)thavaa(a)pyuchitataamaayaanti kiM taavataa |
kliShTvaa tarkapathe paraM tava vapurbrahmaakhyamanye punashchittaardratvamR^
ite vichintya bahubhissiddhyanti janmaantaraiH || 2-9

 

tvadbhaktistu kathaarasaamR^itajhariinirmajjanena svayaM
siddhyantii vimalaprabOdhapadaviimakleshatastanvatii |
sadyassiddhikarii jayatyayi vibhO saivaastu me tvatpadapremaprauDhirasaardrataa
drutataraM vaataalayaadhiishvara || 2-10

 

Play Audio > Dasakam: 2  (6 – 10)
 
 

 

Dasakam: 3 — The Perfect devotee
 
paThantO naamaani pramadabharasindhau nipatitaaH
smarantO ruupaM te varada kathayantO guNakathaaH |
charantO ye bhaktaastvayi khalu ramante paramamuunahaM
dhanyaan manye samadhigatasarvaabhilaShitaan || 3-1

 
gadakliShTaM kaShTaM tava charaNasevaarasabhare(a)-
pyanaasaktaM chittaM bhavati bata viShNO kuru dayaam |
bhavatpaadaambhOjasmaraNarasikO naamanivahaanahaM
gaayaM gaayaM kuhachana vivatsyaami vijane || 3-2

 
kR^ipaa te jaataa chetkimiva na hi labhyaM tanubhR^itaaM
madiiyakleshaughaprashamanadashaa naama kiyatii |
na ke ke lOke(a)sminnanishamayi shOkaabhirahitaaH
bhavadbhaktaa muktaaH sukhagatimasaktaa vidadhate || 3-3

 
muniprauDhaa ruuDhaa jagati khalu guuDhaatmagatayO
bhavatpaadaambhOjasmaraNavirujO naaradamukhaaH |
charantiisha svairaM satataparinirbhaataparachi
tsadaanandaadvaitaprasaraparimagnaaH kimaparam || 3-4

 
bhavadbhaktiH sphiitaa bhavatu mama saiva prashamaye-
dasheShakleshaughaM na khalu hR^idi sandehakaNikaa |
na chedvyaasasyOktistava cha vachanaM naigamavachO
bhavenmithyaa rathyaapuruShavachanapraayamakhilam || 3-5

 
bhavadbhaktistaavat pramukhamadhuraa tvadguNarasaat
kimapyaaruuDhaa chedakhilaparitaapaprashamanii |
punashchaante svaante vimalaparibOdhOdayamila
nmahaanandaadvaitaM dishati kimataH praarthyamaparam || 3-6
Play Audio Dasakam: 3  (1 – 6)

 
vidhuuya kleshaanme kuru charaNayugmaM dhR^itarasaM
bhavatkshetrapraaptau karamapi cha te puujanavidhau |
bhavanmuurtyaalOke nayanamatha te paadatulasiiparighraaNe
ghraaNaM shravaNamapi te chaarucharite || 3-7

 
prabhuutaadhivyaadhiprasabhachalite maamakahR^idi
tvadiiyaM tadruupaM paramasukhachidruupamudiyaat |
uda~nchadrOmaa~nchO galitabahuharShaashrunivahO
yathaa vismaryaasaM durupashamapiiDaaparibhavaan || 3-8

 
marudgehaadhiisha tvayi khalu paraa~nchO(a)pi sukhinO
bhavatsnehii sO(a)haM subahu paritapye cha kimidam |
akiirtiste maa bhuudvarada gadabhaaraM prashamayan
bhavadbhaktOttamsaM jhaTiti kuru maaM kamsadamana || 3-9

 
kimuktairbhuuyObhistava hi karuNaa yaavadudiyaa
dahaM taavaddeva prahitavividhaartapralapitaH |
puraH kL^ipte paade varada tava neShyaami divasaa
nyathaashakti vyaktaM natinutiniShevaa virachayan || 3-10
Play Audio Dasakam: 3  (7 – 10)

 

Dasakam: 4 — Yoga and its Attainment

kalyataaM mama kuruShva taavatiiM kalyate bhavadupaasanaM yayaa |
spaShTamaShTavidhayOgacharyayaa puShTayaa(a)(a)shu tava tuShTimaapnuyaam || 4-1

 
brahmacharya dR^iDhataadibhiryamairaaplavaadi niyamaishcha paavitaaH |
kurmahe dR^iDhamamii sukhaasanaM pankajaadyamapi vaa bhavatparaaH || 4-2

 
taaramantaranuchintya santataM praaNavaayumabhiyamya nirmalaaH |
indriyaaNi viShayaadathaapahR^ityaa(a)(a)smahe bhavadupaasanOnmukhaaH || 4-3

 
asphuTe vapuShi te prayatnatO dhaarayema dhiShaNaaM muhurmuhuH |
tena bhaktirasamantaraardrataamudvahema bhavadanghrichintakaaH || 4-4

visphuTaavayavabhedasundaraM tvadvapuH suchirashiilanaavashaat |
ashramaM manasi chintayaamahe dhyaanayOganirataastvadaashrayaaH || 4-5

 
dhyaayataaM sakala muurtimiidR^ishiiM unmiShanmadhurataa hR^itaatmanaam |
saandramOda rasa ruupamaantaraM brahmaruupamayi te(a)vabhaasate || 4-6

 
tatsamaasvadanaruupiNiiM sthitiM tvatsamaadhimayi vishvanaayaka |
aashritaaH punarataH parichyutaavaarabhemahi cha dhaaraNaadikam || 4-7
Play Audio Dasakam: 4  (1 – 7)

itthamabhyasana nirbharOllasat tvatparaatmasukha kalpitOtsavaaH |
muktabhaktakulamaulitaaM gataaH sa~ncharema shukanaaradaadivat || 4-8

 
tvatsamaadhivijaye tu yaH punarma~Nkshu mOksharasikaH krameNa vaa |
yOgavashyamanilaM ShaDaashrayairunnayatyaja suShumnayaa shanaiH || 4-9

 
lingadehamapi santyajannathO liiyate tvayi pare niraagrahaH |
uurdhvalOkakutukii tu muurdhataH saardhameva karaNairniriiyate || 4-10

agnivaasaravalarkshapakshagair uttaraayaNajuShaa cha daivataiH |
praapitO ravipadaM bhavatparO mOdavaan dhruvapadaantamiiyate || 4-11

 
aasthitO(a)tha maharaalaye yadaa sheShavaktradahanOShmaNaardyate |
iiyate bhavadupaashrayastadaa vedasaH padamataH puraiva vaa || 4-12

 
tatra vaa tava pade(a)thavaa vasan praakR^itapralaya eti muktataam |
svechChayaa khalu puraa vimuchyate sanvibhidya jagadaNDamOjasaa || 4-13

 
tasya cha kshitipayO mahO(a)niladyOmahatprakR^iti saptakaavR^itiiH |
tattadaatmakatayaa vishan sukhii yaati te padamanaavR^itaM vibhO || 4-14

 
archiraadigatimiidR^ishiiM vrajan vichyutiM na bhajate jagatpate |
sachchidaatmaka bhavadguNOdayaanuchcharantamanilesha paahi maam || 4-15
Play Audio Dasakam: 4  (8 – 15)

Dasakam: 5 — Cosmic Evolution

 
vyaktaavyaktamidaM na ki~nchidabhavatpraakpraakR^itaprakshaye
maayaayaam guNasaamyaruddhavikR^itau tvayyaagataayaaM layam |
nO mR^ityushcha tadaa(a)mR^itaM cha samabhuunnaahnO na raatreH sthitistatraikastvamashiShyathaaH kila paraanandaprakaashaatmanaa || 5-1

 
kaalaH karma guNaashcha jiivanivahaa vishvaM cha kaaryaM vibhO
chilliilaaratimeyuShi tvayi tadaa nirliinataamaayayuH |
teShaaM naiva vadantyasattvamayi bhOHshaktyaatmanaa tiShThataaM
nO chet kiM gaganaprasuunasadR^ishaaM bhuuyO bhavetsambhavaH || 5-2

 
evaM cha dviparaardhakaalavigataaviikshaaM sisR^ikshaatmikaaM
bibhraaNe tvayi chukshubhe tribhuvaniibhaavaaya maayaa svayam |
maayaataH khalu kaalashaktirakhilaadR^iShTaM svabhaavO(a)pi cha
praadurbhuuya guNaanvikaasya vidadhustasyaassahaayakriyaam || 5-3

 
maayaasannihitO(a)praviShTavapuShaa saakshiiti giitO bhavaan
bhedaistaaM pratibimbatO vivishivaan jiivO(a)pi naivaaparaH |
kaalaadipratibOdhitaa(a)tha bhavataa sanchOditaa cha svayaM
maayaa saa khalu buddhitattvamasR^ijadyO(a)sau mahaanuchyate || 5-4

 
tatraasau triguNaatmakO(a)pi cha mahaan sattvapradhaanaH svayaM
jiive(a)smin khalu nirvikalpamahamityudbOdhaniShpaadakaH |
chakresmin savikalpabOdhakamahantattvaM mahaan khalvasau
sampuShTaM triguNaistamO(a)tibahulaM viShNO bhavatpreraNaat || 5-5
Play Audio Dasakam: 5  (1 – 5)
sO(a)haM cha triguNakramaat trividhataamaasaadya vaikaarikO
bhuuyastaijasataamasaaviti bhavannaadyena sattvaatmanaa |
devaanindriyamaaninO(a)kR^ita dishaavaataarkapaashyashvinO
vahniindraachyutamitrakaan vidhuvidhishriirudrashaariirakaan || 5-6

 

bhuuman maanasa buddhyahankR^iti milachchittaakhya vR^ittyanvitaM
tachchaantaH karaNaM vibhO tava balaat sattvaamsha evaasR^ijat |
jaatastaijasatO dashendriyagaNastattaamasaamshaatpunastanmaatraM
nabhasO marutpurapate shabdO(a)jani tvadbalaat || 5-7

 

shabdaadvyOma tataH sasarjitha vibhO sparshaM tatO maarutaM
tasmaadruupamatO mahO(a)tha cha rasaM tOyaM cha gandhaM mahiim |
evaM maadhava puurvapuurvakalanaadaadyaadyadharmaanvitaM
bhuutagraamamimaM tvameva bhagavan praakaashayastaamasaat || 5-8

 

ete bhuutagaNaastathendriyagaNaa devaashcha jaataaH pR^ithak
nO shekurbhuvanaaNDa nirmitividhau devairamiibhistadaa |
tvaM naanaavidha suuktibhirnutaguNastattvaanyamuunyaavishanshcheShThaa
shaktimudiirya taani ghaTayan hairaNyamaNDaM vyadhaaH || 5-9

 

aNDaM tatkhalu puurvasR^iShTasalile(a)tiShThat sahasraM samaaH
nirbhindannakR^ithaashchaturdashajagadruupaM viraaDaahvayam |
saahasraiH karapaadamuurdhanivahairnishsheShajiivaatmakO
nirbhaatO(a)si marutpuraadhipa sa maaM traayasva sarvaamayaat || 5-10

 

Play Audio > Dasakam: 5 (6 – 10)

Dasakam: 6 — Cosmic Form of the Lord

 

evaM chaturdashajaganmayataaM gatasya
paataalamiisha tava paadatalaM vadanti |
paadOrdhvadeshamapi deva rasaatalaM te
gulphadvayaM khalu mahaatalamadbhutaatman || 6-1

 

janghe talaatalamathO sutalaM cha jaanuu
ki~nchOrubhaagayugalaM vitalaatale dve |
kshONiitalaM jaghanamambaramanga naabhirvakshashcha
shakranilayastava chakrapaaNe || 6-2

 

griivaa mahastava mukhaM cha janastapastu
phaalaM shirastava samastamayasya satyam |
evaM jaganmayatanO jagadaashritairapyanyairnibaddhavapuShe
bhagavannamaste || 6-3

 

tvadbrahmarandhrapadamiishvara vishvakanda
Chandaamsi keshava ghanaastava keshapaashaaH |
ullaasichilliyugalaM druhiNasya gehaM
pakshmaaNi raatridivasau savitaa cha netre || 6-4

 

nishsheShavishvarachanaa cha kaTaakshamOkshaH
karNau dishO(a)shviyugalaM tava naasike dve |
lObhatrape cha bhagavannadharOttarOShThau
taaraagaNaashcha radanaaHshamanashcha damShTraa || 6-5

 

Play Audio > Dasakam:6 (1-5)
maayaa vilaasahasitaM shvasitaM samiirO
jihvaa jalaM vachanamiisha shakuntapanktiH |
siddhaadayaH svaragaNaa mukharandhramagnirdevaa
bhujaaH stanayugaM tava dharmadevaH || 6-6

 

pR^iShThaM tvadharma iha deva manaH sudhaamshuravyaktameva
hR^idayaambujamambujaaksha |
kukshiH samudranivahaa vasanaM tu sandhye
shephaH prajaapatirasau vR^iShaNau cha mitraH || 6-7

 

shrONiisthalaM mR^igagaNaaH padayOrnakhaaste
hastyuShTrasaindhavamukhaa gamanaM tu kaalaH |
vipraadivarNabhavanaM vadanaabjabaahuchaaruuruyugmacharaNaM
karuNaambudhe te || 6-8

 

samsaarachakramayi chakradhara kriyaaste
viiryaM mahaasuragaNO(a)sthikulaani shailaaH |
naaDyassaritsamudayastaravashcha rOma
jiiyaadidaM vapuranirvachaniiyamiisha || 6-9

 

iidR^igjaganmayavapustava karmabhaajaaM
karmaavasaanasamaye smaraNiiyamaahuH |
tasyaantaraatmavapuShe vimalaatmane te
vaataalayaadhipa namO(a)stu nirundhi rOgaan || 6-10

 

Play Audio > Dasakam:6 (6 -10 )
Dasakam: 7 — Birth of Hiranyagarbha

 

evaM deva chaturdashaatmaka jagadruupeNa jaataH punaH
tasyOrdhvaM khalu satyalOkanilaye jaatO(a)si dhaataa svayam |
yaM shamsanti hiraNyagarbhamakhila trailOkya jiivaatmakaM
yO(a)bhuut sphiitarajO vikaara vikasannaanaa sisR^ikshaarasaH || 7-1

 

sO(a)yaM vishvavisarga dattahR^idayaH sampashyamaanaH svayaM
bOdhaM khalvanavaapya vishvaviShayaM chintaakulastasthivaan |
taavattvaM jagataaM pate tapa tapetyevaM hi vaihaayasiiM
vaaNiimenamashishravaH shrutisukhaaM kurvamstapaH preraNaam || 7-2

 

kO(a)sau maamavadat pumaaniti jalaapuurNe jaganmaNDale
dikshuudviikshya kimapyaniikshitavataa vaakyaarthamutpashyataa |
divyaM varShasahasramaattatapasaa tena tvamaaraadhitastasmai
darshitavaanasi svanilayaM vaikuNThamekaa(a)dbhutam || 7-3

 

maayaa yatra kadaapi nO vikurute bhaate jagadbhyO bahiH
shOkakrOdhavimOhasaadhvasamukhaa bhaavaastu duuraM gataaH |
saandraanandajharii cha yatra paramajyOtiHprakaashaatmake
tatte dhaama vibhaavitaM vijayate vaikuNTharuupaM vibhO || 7-4

 

yasminnaama chaturbhujaa harimaNishyaamaavadaatatviShO
naanaabhuuShaNaratnadiipitadishO raajadvimaanaalayaaH |
bhaktipraaptatathaavidhOnnatapadaa diivyanti divyaa janaastatte
dhaama nirastasarvashamalaM vaikuNTharuupaM jayet || 7-5

 

 
Play Audio > Dasakam:7 (1 – 5 )
naanaadivyavadhuujanairabhivR^itaa vidyullataatulyayaa
vishvOnmaadanahR^idyagaatralatayaa vidyOtitaashaantaraa |
tvatpaadaambujasaurabhaikakutukaallakshmiiH svayaM lakshyate
yasmin vismayaniiyadivyavibhavaa tatte padaM dehi me || 7-6

 

tatraivaM pratidarshite nijapade ratnaasanaadhyaasitaM
bhaasvatkOTi lasatkiriiTa kaTakaadyaakalpa diipraakR^iti |
shriivatsaankitamaatta kaustubhamaNichChaayaaruNaM kaaraNaM
vishveShaaM tava ruupamaikshata vidhistatte vibhO bhaatu me || 7-7

 

kaalaambhOda kalaayakOmala ruchiichakreNa chakraM dishaam
aavR^iNvaanamudaara mandahasita syanda prasannaananam |
raajatkambu gadaari pankajadhara shriimad bhujaamaNDalaM
sraShTustuShTikaraM vapustava vibhO madrOgamudvaasayet || 7-8

 

dR^iShTvaa sambhR^itasambhramaH kamalabhuustvatpaadapaathOruhe
harShaaveshavashanvadO nipatitaH priityaa kR^itaarthiibhavan |
jaanaasyeva maniiShitaM mama vibhO j~naanaM tadaapaadaya
dvaitaadvaitabhavatsvaruupaparamityaachaShTa taM tvaaM bhaje || 7-9

 

aataamre charaNe vinamramatha taM hastena haste spR^ishan
bOdhaste bhavitaa na sargavidhibhirbandhO(a)pi sa~njaayate |
ityaabhaaShya giraM pratOShya nitaraaM tachchittaguuDhaH svayaM
sR^iShTau taM samudairayaH sa bhagavannullaasayOllaaghataam || 7-10

 

Play Audio > Dasakam:7 (6 -10 )

Dasakam: 8 — The Deluge

 

evaM taavatpraakR^ita prakshayaante
braahme kalpe hyaadime labdhajanmaa |
brahmaa bhuuyastvatta evaapya vedaan
sR^iShTiM chakre puurvakalpOpamaanaam || 8-1

 

sO(a)yaM chaturyuga sahasramitaanyahaani
taavanmitaashcha rajaniirbahushO ninaaya |
nidraatyasau tvayi niliiya samaM svasR^iShTai –
rnaimittikapralayamaahuratO(a)sya raatrim || 8-2

 

asmaadR^ishaaM punaraharmukha kR^itya tulyaaM
sR^iShTiM karOtyanudinaM sa bhavatprasaadaat |
praagbraahmakalpa januShaaM cha paraayuShaaM tu
supta prabOdhana samaa(a)sti tadaa(a)pi sR^iShTiH || 8-3

 

pa~nchaashadabdamadhunaa svavayO(a)rdharuupaM
ekaM paraardhamativR^itya hi vartate(a)sau |
tatraantyaraatri janitaan kathayaami bhuuman
pashchaaddinaavataraNe cha bhavadvilaasaan || 8-4

 

dinaavasaane(a)tha sarOja yOniH
suShupti kaamastvayi sannililye |
jaganti cha tvajjaTharaM samiiyu-
stadedamekaarNavamaasa vishvam || 8-5

 

tavaiva veShe phaNiraaji sheShe
jalaikasheShe bhuvane sma sheShe
aananda saandraanubhava svaruupaH
svayOganidraa parimudritaatmaa || 8-6

 

kaalaakhya shaktiM pralayaavasaane
prabOdhayetyaadishataa kilaadau |
tvayaa prasuptaM parisuptashakti
vrajena tatraakhila jiivadhaamnaa || 8-7

 

Play Audio > Dasakam:8 (1 -7 )

chaturyugaaNaaM cha sahasramevaM
tvayi prasupte punaradvitiiye |
kaalaakhya shaktiH prathama prabuddhaa
praabOdhayattvaaM kila vishvanaatha || 8-8

 

vibudhya cha tvaM jalagarbhashaayin
vilOkya lOkaanakhilaan praliinaan |
teShveva suukshmaatmatayaa nijaantaH
sthiteShu vishveShu dadaatha dR^iShTim || 8-9

 

tatastvadiiyaadayi naabhirandhraaduda~
nchitaM kinchana divyapadmam |
niliina nishsheSha padaartha maalaa
sanksheparuupaM mukulaayamaanam || 8-10

 

tadetadambhOruha kuDmalaM te
kalebaraattOyapathe praruuDham |
bahirniriitaM paritaH sphuradbhiH
svadhaamabhirdhvaantamalaM nyakR^intat || 8-11

 

samphulla patre nitaraaM vichitre
tasmin bhavadviiryadhR^ite sarOje |
sa padmajanmaa vidhiraaviraasiit
svayaM prabuddhaakhila vedaraashiH || 8-12

 

asmin paraatman nanu paadmakalpe
tvamitthamutthaapita padmayOniH |
anantabhuumaa mama rOgaraashiM
nirundhi vaataalayavaasa viShNO || 8-13

 

Play Audio > Dasakam:8 (8- 13)

Dasakam: 9 — Creation of the Universe

 

sthitassa kamalOdbhavastava hi naabhipankeruhe
kutaH svididamambudhaavuditamityanaalOkayan |
tadiikshaNa kutuuhalaat pratidishaM vivR^ittaanana-
shchaturvadanataamagaad vikasadaShTadR^iShTyambujaam || 9-1

 

mahaarNavavighuurNitaM kamalameva tatkevalaM
vilOkya tadupaashrayaM tava tanuM tu naalOkayan |
ka eSha kamalOdare mahati nissahaayO hyahaM
kutaH svididamambujaM samajaniiti chintaamagaat || 9-2

 

amuShya hi sarOruhaH kimapi kaaraNaM sambhaved
iti sma kR^itanishchayaH sa khalu naalarandhraadhvanaa |
svayOgabalavidyayaa samavaruuDhavaan prauDhadhii-
stvadiiyamatimOhanaM na tu kalebaraM dR^iShTavaan || 9-3

 

tataH sakalanaalikaa vivaramaargagO maargayan
prayasya shatavatsaraM kimapi naiva sandR^iShTavaan |
nivR^itya kamalOdare sukhaniShaNNa ekaagradhiiH
samaadhi balamaadadhe bhavadanugrahaikaagrahii || 9-4

 

shatena parivatsaraiH dR^iDha samaadhi bandhOllasat-
prabOdhavishadiikR^itaH sa khalu padminii sambhavaH |
adR^iShTacharamadbhutaM tava hi ruupamantardR^ishaa
vyachaShTa parituShTadhiiH bhujagabhOga bhaagaashrayam || 9-5

 

Play Audio > Dasakam:9 ( 1-5 )
kiriiTa makuTOllasatkaTakahaarakeyuurayug
maNisphuritamekhalaM supariviita piitaambaram |
kalaaya kusumaprabhaM galatalOllasatkaustubhaM
vapustadayi bhaavaye kamalajanmane darshitam || 9-6

 

shrutiprakaradarshita prachuravaibhava shriipate
hare jaya jaya prabhO padamupaiShi diShTyaa dR^ishOH |
kuruShva dhiyamaashu me bhuvananirmitau karmaThaaM
iti druhiNavarNita svaguNabanhimaa paahi maam || 9-7

 

labhasva bhuvanatrayiirachanadakshataamakshataaM
gR^ihaaNa madanugrahaM kuru tapashcha bhuuyO vidhe |
bhavatvakhila saadhanii mayi cha bhaktiratyutkaTe
tyudiirya giramaadadhaa muditachetasaM vedhasam || 9-8

 

shataM kR^ita tapaastataH sa khalu divya sanvatsaraan
avaapya cha tapObalaM matibalaM cha puurvaadhikam |
udiikshya kila kampitaM payasi pankajaM vaayunaa
bhavadbalavijR^imbhitaH pavanapaathasii piitavaan || 9-9

 

tavaiva kR^ipayaa punassarasijena tenaiva saH
prakalpya bhuvanatrayiiM pravavR^ite prajaanirmitau |
tathaa vidha kR^ipaabharO gurumarutpuraadhiishvara
tvamaashu paripaahi maaM gurudayOkshitairiikshitaiH || 9-10

 

Play Audio > Dasakam 9 ( 6 – 10)

Dasakam: 10 — Variety of Creation

 

vaikuNTha vardhita balO(a)tha bhavatprasaadaadambhOjayOnirasR^
ijat kila jiivadehaan |
sthaasnuuni bhuuruhamayaani tathaa tirashchaaM
jaatiirmanuShya nivahaanapi deva bhedaan || 10-1

 

mithyaagrahaasmimati raaga vikOpa bhiitiraj~
naana vR^ittimiti pa~nchavidhaaM sa sR^iShTvaa |
uddaama taamasa padaartha vidhaanaduunastene
tvadiiya charaNasmaraNaM vishuddhyai || 10-2

 

taavat sasarja manasaa sanakaM sanandaM
bhuuyaH sanaatana muniM cha sanatkumaaram |
te sR^iShTi karmaNi tu tena niyujyamaanaastvatpaada
bhakti rasikaa jagR^ihurna vaaNiim || 10-3

 

taavat prakOpamuditaM pratirundhatO(a)sya
bhruumadhyatO(a)jani mR^iDO bhavadekadeshaH |
naamaani me kuru padaani cha haa viri~nche
tyaadau rurOda kila tena sa rudranaamaa || 10-4

 

ekaadashaahvayatayaa cha vibhinnaruupaM
rudraM vidhaaya dayitaa vanitaashcha datvaa |
taavantyadatta cha padaani bhavatpraNunnaH
praaha prajaavirachanaaya cha saadaraM tam || 10-5

 

Play Audio > Dasakam 10 ( 1-5 )
rudraabhisR^iShTa bhayadaakR^iti rudrasangha
sampuuryamaaNa bhuvanatraya bhiitachetaaH |
maa maa prajaaH sR^ija tapashchara mangalaayetyaachaShTa
taM kamalabhuurbhavadiiritaatmaa || 10-6

 

tasyaatha sargarasikasya mariichiratristatraangiraaH
kratumuniH pulahaH pulastyaH |
angaadajaayata bhR^igushcha vasiShThadakshau
shriinaaradashcha bhagavan bhavadanghridaasaH || 10-7

 

dharmaadikaanabhisR^ijannatha kardamaM cha
vaaNiiM vidhaaya vidhirangaja sankulO(a)bhuut |
tvadbOdhitaissanakadakshamukhaistanuujairudbOdhitashcha
viraraama tamO vimu~nchan || 10-8

 

vedaan puraaNa nivahaanapi sarvavidyaaH
kurvannijaanana gaNaachchaturaananO(a)sau |
putreShu teShu vinidhaaya sa sargavR^iddhim
apraapnuvamstava padaambujamaashritO(a)bhuut || 10-9

 

jaanannupaayamatha dehamajO vibhajya
striipumsa bhaavamabhajanmanutadvadhuubhyaam |
taabhyaaM cha maanuShakulaani vivardhayamstvaM
gOvinda maarutapuraadhipa rundhi rOgaan || 10-10

 

Play Audio > Dasakam 10 ( 6-10 )

Dasakam: 11 — Sanaka Enters Vaikuntha

 

krameNa sarge parivardhamaane
kadaapi divyaaH sanakaadayaste |
bhavadvilOkaaya vikuNThalOkaM
prapedire maarutamandiresha || 11-1

 

manOj~nanaishreyasakaananaadyai-
ranekavaapiimaNimandiraishcha|
anOpamaM taM bhavatO niketaM
muniishvaraaH praapuratiitakakshyaaH || 11-2

 

bhavaddidR^ikshuunbhavanaM vivikshuun
dvaaHsthau jayastaan vijayO(a)pyarundhaam |
teShaaM cha chitte padamaapa kOpaH
sarvaM bhavatpreraNayaiva bhuuman || 11-3

 

vaikuNThalOkaanuchitapracheShTau
kaShTau yuvaaM daityagatiM bhajetam |
iti prashaptau bhavadaashritau tau
harismR^itirnO(a)sitvati nematustaan || 11-4

 

tadetadaaj~naaya bhavaanavaaptaH
sahaiva lakshmyaa bahirambujaaksha |
khageshvaraamsaarpitachaarubaahu-
raanandayamstaanabhiraamamuurtyaa|| 11-5
 
Play Audio > Dasakam 11 ( 1-5 )
prasaadya giirbhiH stuvatO muniindraa-
nananyanaathaavatha paarShadau tau |
sanrambhayOgena bhavaisitrabhirmaa-
mupetamityaattakR^ipaM nyagaadiiH || 11-6

 

tvadiiyabhR^ityaavatha kashyapaattau
suraariviiraavuditau ditau dvau |
sandhyaasamutpaadanakaShTacheShTau
yamau cha lOkasya yamaavivaanyau || 11-7

 

hiraNyapuurvaH kashipuH kilaikaH
parO hiraNyaaksha iti pratiitaH |
ubhau bhavannaathamasheShalOkaM
ruShaa nyarundhaaM nijavaasanaandhau || 11-8

 

tayOrhiraNyaakshamahaasurendrO
raNaaya dhaavannanavaaptavairii |
bhavatpriyaaM kshmaaM salile nimajya
chachaara garvaadvinadan gadaavaan || 11-9

 

tatO jaleshaat sadR^ishaM bhavantaM
nishamya babhraama gaveShayamstvaam |
bhaktaikadR^ishyaH sa kR^ipaanidhe tvaM
nirundhi rOgaan marudaalayesha || 11-10
 
Play Audio > Dasakam 11 (6-10)

Dasakam: 12 — The Boar Incarnation

 

svaayambhuvO manurathO janasargashiilO
dR^iShTvaa mahiimasamaye salile nimagnaam |
sraShTaaramaapa sharaNaM bhavadanghrisevaa-
tuShTaashayaM munijanaiH saha satyalOke || 12-1

 

kaShTaM prajaaH sR^ijati mayyavaniinimagnaa
sthaanaM sarOjabhava kalpaya tat prajaanaam |
ityevameSha kathitO manunaa svayambhuu-
rambhOruhaakshatava paadayugaM vyachintiit || 12-2

 

haa haa vibhO jalamahaM nyapibaM purastaadadyaapi
majjati mahii kimahaM karOmi |
itthaM tvadanghriyugalaM sharaNaM yatO(a)sya
naasaapuTaat samabhavaH shishukOlaruupii || 12-3

 

anguShThamaatravapurutpatitaH purastaat
bhuuyO(a)tha kumbhisadR^ishaH samajR^imbhathaastvam |
abhre tathaavidhamudiikshya bhavantamuchchai
rvismerataaM vidhiragaat saha suunubhiH svaiH || 12-4

 

kO(a)saavachintyamahimaa kiTirutthitO me
naasaapuTaat kimu bhavedajitasya maayaa |
itthaM vichintayati dhaatari shailamaatraH
sadyO bhavan kila jagarjitha ghOraghOram || 12-5

 

Play Audio > Dasakam 12 (1-5)
taM te ninaadamupakarNya janastapaHsthaaH
satyasthitaashcha munayO nunuvurbhavantam |
tatstOtraharShulamanaaH pariNadya bhuuya-
stOyaashayaM vipulamuurtiravaatarastvam || 12-6

 

uurdhvaprasaariparidhuumravidhuutarOmaa
prOtkshiptavaaladhir avaa~NmukhaghOraghONaH |
tuurNapradiirNajaladaH parighuurNadakshNaa
stOtR^In muniin shishirayannavateritha tvam || 12-7

 

antarjalaM tadanusankulanakrachakraM
bhraamyattimingilakulaM kaluShOrmimaalam |
aavishya bhiiShaNaraveNa rasaatalasthaa-
naakampayan vasumatiimagaveShayastvam || 12-8

 

dR^iShTvaa(a)tha daityahatakena rasaatalaante
sanveshitaaM jhaTiti kuuTakiTirvibhO tvam |
aapaatukaanavigaNayya suraarikheTaan
damShTraankureNa vasudhaamadadhaaH saliilam || 12-9

 

abhyuddharannatha dharaaM dashanaagralagna-
mustaankuraankita ivaadhikapiivaraatmaa |
uddhuutaghOrasalilaajjaladheruda~nchan
kriiDaavaraahavapuriishvara paahi rOgaat || 12-10

 

Play Audio > Dasakam 12 (6-10)

Dasakam: 13 — Slaying of Hiranyaaksha

 

hiraNyaakshaM taavadvarada bhavadanveShaNaparaM
charantaM saanvarte payasi nijajanghaaparimite |
bhavadbhaktO gatvaa kapaTapaTudhiirnaaradamuniH
shanairuuche nandan danujamapi nindamstava balam || 13-1

 

sa maayaavii viShNurharati bhavadiiyaaM vasumatiiM
prabhO kaShTaM kaShTaM kimidamiti tenaabhigaditaH |
nadan kvaasau kvaasaaviti sa muninaa darshitapathO
bhavantaM sampraapaddharaNidharam udyantamudakaat || 13-2

 

ahO aaraNyO(a)yaM mR^iga iti hasantaM bahutarai
rduruktairvidhyantaM ditisutamavaj~naaya bhagavan |
mahiiM dR^iShTvaa damShTraashirasi chakitaaM svena mahasaa
payOdhaavaadhaaya prasabhamudayunkthaa mR^idhavidhau || 13-3

 

gadaapaaNau daitye tvamapi hi gR^ihiitOnnatagadO
niyuddhena kriiDan ghaTaghaTaravOdghuShTaviyataa |
raNaalOkautsukyaanmilati surasanghe drutamamuM
nirundhyaaH sandhyaataH prathamamiti dhaatraa jagadiShe || 13-4

 

gadOnmarde tasmimstava khalu gadaayaaM ditibhuvO
gadaaghaataad bhuumau jhaTiti patitaayaam ahaha bhOH |
mR^idusmeraasyastvaM danujakulanirmuulanachaNaM
mahaachakraM smR^itvaa karabhuvi dadhaanO ruruchiShe || 13-5

 

Play Audio > Dasakam 13 (1-5)
tataH shuulaM kaalapratimaruShi daitye visR^ijati
tvayi Chindatyenat karakalitachakrapraharaNaat |
samaaruShTO muShTyaa sa khalu vitudamstvaaM samatanOt
galanmaaye maayaastvayi kila jaganmOhanakariiH || 13-6

 

bhavachchakra jyOtiShkaNa lavanipaatena vidhute
tatO maayaachakre vitataghana rOShaandha manasam |
gariShThaabhirmuShTiprahR^itibhiH abhighnantamasuraM
svapaadaanguShThena shravaNapadamuule niravadhiiH || 13-7

 

mahaakaaya sO(a)yaM tava charaNapaatapramathitO
galadraktO vaktraadapatadR^iShibhiH shlaaghitahatiH |
tadaa tvaamuddaamapramadabharavidyOtihR^idayaaH
muniindraaH saandraabhiH stutibhiranuvannadhvaratanum || 13-8

 

tvachi ChandO rOmasvapikushagaNashchakshuShi ghR^itaM
chaturhOtaarO(a)~Nghrau srugapi vadane chOdara iDaa |
grahaa jihvaayaaM te parapuruSha karNe cha chamasaaH
vibhO sOmO viiryaM varada galadeshe(a)pyupasadaH || 13-9

 

muniindrairityaadistavanamukharair mOditamanaaH
mahiiyasyaa muurtyaa vimalatarakiirtyaa cha vilasan |
svadhiShNyaM sampraaptaH sukharasavihaarii madhuripO
nirundhyaa rOgaM me sakalamapi vaataalayapate || 13-10
 
Play Audio > Dasakam 13 (6-10)

Dasakam: 14 — The Kapila Incarnation

samanusmR^itataavakaanghriyugmaH
sa manuH pankajasambhavaangajanmaa |
nijamantaramantaraayahiinaM
charitaM te kathayan sukhaM ninaaya || 14-1

 

samaye khalu tatra kardamaakhyO
druhiNachChaayabhavastadiiyavaachaa |
dhR^itasargarasO nisargaramyaM
bhagavamstvaamayutaM samaaH siSheve || 14-2

 

garuDOpari kaalameghakamraM
vilasatkelisarOjapaaNipadmam |
hasitOllasitaananaM vibhO tvaM
vapuraaviShkuruShe sma kardamaaya || 14-3

 

stuvate pulakaavR^itaaya tasmai
manuputriiM dayitaaM navaapi putriiH |
kapilaM cha sutaM svameva pashchaat
svagatiM chaapyanugR^ihya nirgatO(a)bhuuH || 14-4

 

sa manuH shataruupayaa mahiShyaa
guNavatyaa sutayaa cha devahuutyaa |
bhavadiiritanaaradOpadiShTaH
samagaat kardamamaagatipratiiksham || 14-5
 
Play Audio > Dasakam 14 (1-5)
manunOpahR^itaaM cha devahuutiM
taruNiiratnamavaapya kardamO(a)sau |
bhavadarchananirvR^itO(a)pi tasyaaM
dR^iDhashushruuShaNayaa dadhau prasaadam || 14-6

 

sa punastvadupaasanaprabhaavaa
ddayitaakaamakR^ite kR^ite vimaane |
vanitaakulasankulO navaatmaa
vyaharaddevapatheShu devahuutyaa || 14-7

 

shatavarShamatha vyatiitya sO(a)yaM
nava kanyaaH samavaapya dhanyaruupaaH |
vanayaanasamudyatO(a)pi kaantaahitakR^
ittvajjananOtsukO nyavaatsiit || 14-8

 

nijabhartR^igiraa bhavanniShevaa
nirataayaamatha deva devahuutyaam |
kapilastvamajaayathaa janaanaaM
prathayiShyan paramaatmatattvavidyaam || 14-9

 

vanameyuShi kardame prasanne
matasarvasvamupaadishan jananyai |
kapilaatmaka vaayumandiresha
tvaritaM tvaM paripaahi maaM gadaughaat || 14-10
 
Play Audio > Dasakam 14 (6-10)

Dasakam: 15 — Kapila’s Teachings

 

matiriha guNasaktaa bandhakR^itteShvasaktaa
tvamR^itakR^iduparundhe bhaktiyOgastu saktim |
mahadanugamalabhyaa bhaktirevaatra saadhyaa
kapilatanuriti tvaM devahuutyai nyagaadiiH || 15-1

 

prakR^itimahadahankaaraashcha maatraashcha bhuutaanyapi
hR^idapi dashaakshii puuruShaH pa~nchavimshaH |
iti viditavibhaagO muchyate(a)sau prakR^ityaa
kapilatanuriti tvaM devahuutyai nyagaadiiH || 15-2

 

prakR^itigataguNaughairnaajyate puuruShO(a)yaM
yadi tu sajati tasyaaM tadguNaastaM bhajeran |
madanubhajanatattvaalOchanaiH saa(a)pyapeyaat
kapilatanuriti tvaM devahuutyai nyagaadiiH || 15-3

 

vimalamatirupaattairaasanaadyairmadangaM
garuDasamadhiruuDhaM divyabhuuShaayudhaankam |
ruchitulitatamaalaM shiilayetaanuvelaM
kapilatanuriti tvaM devahuutyai nyagaadiiH || 15-4

 

mama guNagaNaliilaakarNanaiH kiirtanaadyairmayi
surasaridOghaprakhyachittaanuvR^ittiH |
bhavati paramabhaktiH saa hi mR^ityOrvijetrii
kapilatanuriti tvaM devahuutyai nyagaadiiH || 15-5
 
Play Audio > Dasakam 15 (1-5)
ahaha bahulahimsaasa~nchitaarthaiH kuTumbaM
pratidinamanupuShNan striijitO baalalaalii |
vishati hi gR^ihasaktO yaatanaaM mayyabhaktaH
kapilatanuriti tvaM devahuutyai nyagaadiiH || 15-6

 

yuvatijaTharakhinnO jaatabOdhO(a)pyakaaNDe
prasavagalitabOdhaH piiDayOllanghya baalyam |
punarapi bata muhyatyeva taaruNyakaale
kapilatanuriti tvaM devahuutyai nyagaadiiH || 15-7

 

pitR^isuragaNayaajii dhaarmikO yO gR^ihasthaH
sa cha nipatati kaale dakshiNaadhvOpagaamii |
mayi nihitamakaamaM karma tuudakpathaarthaM
kapilatanuriti tvaM devahuutyai nyagaadiiH || 15-8

 

iti suviditavedyaaM deva he devahuutiM
kR^itanutimanugR^ihya tvaM gatO yOgisanghaiH |
vimalamatirathaa(a)sau bhaktiyOgena muktaa
tvamapi janahitaarthaM vartase praagudiichyaam || 15-9

 

parama kimu bahuuktyaa tvatpadaambhOjabhaktiM
sakalabhayavinetriiM sarvakaamOpanetriim |
vadasi khalu dR^iDhaM tvaM tadvidhuuyaamayaan me
gurupavanapuresha tvayyupaadhatsva bhaktim || 15-10
 
Play Audio > Dasakam 15 (6-10)

Dasakam: 16 — Incarnation as Narayana

 

dakshO viri~nchatanayO(a)tha manOstanuujaaM
labdhvaa prasuutimiha ShODasha chaapa kanyaaH |
dharme trayOdasha dadau pitR^iShu svadhaaM cha
svaahaaM havirbhuji satiiM girishe tvadamshe || 16-1

 

muurtirhi dharmagR^ihiNii suShuve bhavantaM
naaraayaNaM narasakhaM mahitaanubhaavam |
yajjanmani pramuditaaH kR^itatuuryaghOShaaH
puShpOtkaraan pravavR^iShurnunuvuH suraughaaH || 16-2

 

daityaM sahasrakavachaM kavachaiH pariitaM
saahasravatsaratapassamaraabhilavyaiH |
paryaayanirmitatapassamarau bhavantau
shiShTaikakankaTamamuM nyahataaM saliilam || 16-3

 

anvaacharannupadishannapi mOkshadharmaM
tvaM bhraatR^imaan badarikaashramamadhyavaatsiiH |
shakrO(a)tha te shamatapObalanissahaatmaa
divyaanganaaparivR^itaM prajighaaya maaram || 16-4

 

kaamOvasantamalayaanilabandhushaalii
kaantaakaTaakshavishikhairvikasadvilaasaiH |
vidhyanmuhurmuhurakampamudiikshya cha tvaaM
bhiitastvayaa(a)tha jagade mR^iduhaasabhaajaa || 16-5
 
Play Audio > Dasakam 16 (1-5)
bhiityaalamangaja vasanta suraanganaa vO
manmaanasaM tviha juShadhvamiti bruvaaNaH |
tvaM vismayena paritaH stuvataamathaiShaaM
praadarshayaH svaparichaarakakaataraakshiiH || 16-6

 

sammOhanaaya militaa madanaadayaste
tvaddaasikaaparimalaiH kila mOhamaapuH |
dattaaM tvayaa cha jagR^ihustrapayaiva sarva-
svarvaasigarvashamaniiM punarurvashiiM taam || 16-7

 

dR^iShTvOrvashiiM tava kathaaM cha nishamya shakraH
paryaakulO(a)jani bhavanmahimaavamarshaat |
evaM prashaantaramaNiiyataraavataaraa-
ttvattO(a)dhikO varada kR^iShNatanustvameva || 16-8

 

dakshastu dhaaturatilaalanayaa rajO(a)ndhO
naatyaadR^itastvayi cha kaShTamashaantiraasiit |
yena vyarundha sa bhavattanumeva sharvaM
yaj~ne cha vairapishune svasutaaM vyamaaniit || 16-9

 

kruddheshamarditamakhaH sa tu kR^ittashiirShO
devaprasaaditaharaadatha labdhajiivaH |
tvatpuuritakratuvaraH punaraapa shaantiM
sa tvaM prashaantikara paahi marutpuresha || 16-10
 
Play Audio > Dasakam 16 (6-10)

Dasakam: 17 — The Dhruva Episode

 

uttaanapaada nR^ipatermanunandanasya
jaayaa babhuuva suruchirnitaraamabhiiShTaa |
anyaa suniitiriti bharturanaadR^itaa saa
tvaameva nityamagatiH sharaNaM gataa(a)bhuut || 17-1

 

anke pituH suruchiputrakamuttamaM taM
dR^iShTvaa dhruvaH kila suniitisutO(a)dhirOkshyan |
aachikshipe kila shishuH sutaraaM suruchyaa
dussantyajaa khalu bhavadvimukhairasuuyaa || 17-2

 

tvanmOhite pitari pashyati daaravashye
duuraM duruktinihataH sa gatO nijaambaam |
saa(a)pi svakarmagatisantaraNaaya pumsaaM
tvatpaadameva sharaNaM shishave shashamsa || 17-3

 

aakarNya sO(a)pi bhavadarchananishchitaatmaa
maanii niretya nagaraat kila pa~nchavarShaH |
sandR^iShTanaaradaniveditamantramaarga
stvaamaararaadha tapasaa madhukaananaante || 17-4

 

taate viShaNNahR^idaye nagariiM gatena
shriinaaradena parisaanitvatachittavR^ittau |
baalastvadarpitamanaaH kramavardhitena
ninye kaThOratapasaa kila pa~nchamaasaan || 17-5
 
Play Audio > Dasakam 17 (1-5)
taavattapObalaniruchChvasite digante
devaarthitastvamudayatkaruNaardrachetaaH |
tvadruupachidrasaniliinamateH purastaa-
daavirbabhuuvitha vibhO garuDaadhiruuDhaH || 17-6

 

tvaddarshanapramadabhaaratarangitaM taM
dR^igbhyaaM nimagnamiva ruuparasaayane te |
tuShTuuShamaaNamavagamya kapOladeshe
samspR^iShTavaanasi dareNa tathaa(a)dareNa || 17-7

 

taavadvibOdhavimalaM praNuvantamena-
maabhaaShathaastvamavagamya tadiiyabhaavam |
raajyaM chiraM samanubhuuya bhajasva bhuuyaH
sarvOttaraM dhruva padaM vinivR^ittihiinam || 17-8

 

ityuuchiShi tvayi gate nR^ipanandanO(a)saa-
vaananditaakhilajanO nagariimupetaH |
reme chiraM bhavadanugrahapuurNakaama-
staate gate cha vanamaadR^itaraajyabhaaraH || 17-9

 

yaksheNa deva nihate punaruttame(a)smin
yakshaiH sa yuddhaniratO viratO manuuktyaa |
shaantyaa prasannahR^idayaaddhanadaadupetaa-
ttvadbhaktimeva sudR^iDhaamavR^iNOnmahaatmaa || 17-10
 
Play Audio > Dasakam 17 (6-10)

Dasakam: 18 — The Prthu Episode

 

jaatasya dhruvakula eva tungakiirte-
rangasya vyajani sutaH sa venanaamaa |
taddOShavyathitamatiH sa raajavarya-
stvatpaade nihitamanaa vanaM gatO(a)bhuut || 18-1

 

paapO(a)pi kshititalapaalanaaya venaH
pauraardyairupanihitaH kaThOraviiryaH |
sarvebhyO nijabalameva samprashamsan
bhuuchakre tava yajanaanyayaM nyarautsiit || 18-2

 

sampraapte hitakathanaaya taapasaughe
mattO(a)nyO bhuvanapatirna kashchaneti |
tvannindaavachanaparO muniishvaraistaiH
shaapaagnau shalabhadashaamanaayi venaH || 18-3

 

tannaashaat khalajanabhiirukairmuniindraiH-
stanmaatraa chiraparirakshite tadange |
tyaktaaghe parimathitaadathOrudaNDaa
ddOrdaNDe parimathite tvamaaviraasiiH || 18-4

 

vikhyaataH pR^ithuriti taapasOpadiShTaiH
suutaadyaiH pariNutabhaavibhuuriviiryaH |
venaartyaa kabalitasampadaM dharitrii-
maakraantaaM nijadhanuShaa samaamakaarShiiH || 18-5
 
Play Audio > Dasakam 18 (1-5)
bhuuyastaaM nijakulamukhyavatsayuktai-
rdevaadyaiH samuchitachaarubhaajaneShu |
annaadiinyabhilaShitaani yaani taani
svachChandaM surabhitanuumaduuduhastvam || 18-6

 

aatmaanaM yajati makhaistvayi tridhaama-
nnaarabdhe shatatamavaajimedhayaage |
spardhaaluH shatamakha etya niichaveShO
hR^itvaa(a)shvaM tava tanayaat paraajitO(a)bhuut || 18-7

 

devendraM muhuriti vaajinaM harantaM
vahnau taM munivaramaNDale juhuuShau |
rundhaane kamalabhave kratOH samaaptau
saakshaattvaM madhuripumaikshathaaH svayaM svam || 18-8

 

taddattaM varamupalabhya bhaktimekaaM
gangaante vihitapadaH kadaapi deva |
satrasthaM muninivahaM hitaani shamsa-
nnaikshiShThaaH sanakamukhaan muniin purastaat || 18-9

 

vij~naanaM sanakamukhOditaM dadhaanaH
svaatmaanaM svayamagamO vanaantasevii |
tattaadR^ikpR^ithuvapuriisha satvaraM me
rOgaughaM prashamaya vaatagehavaasin || 18-10
 
Play Audio > Dasakam 18 (6-10)

Dasakam: 19 — Daksha’s Birth

 

pR^ithOstu naptaa pR^ithudharmakarmaThaH
praachiinabarhiryuvatau shatadrutau |
prachetasO naama suchetasaH sutaa-
najiijanattvatkaruNaankuraaniva || 19-1

 

pituH sisR^ikshaaniratasya shaasanaad-
bhavattapasyaanirataa dashaapi te |
payOnidhiM pashchimametya tattaTe
sarOvaraM sandadR^ishurmanOharam || 19-2

 

tadaa bhavattiirthamidaM samaagatO
bhavO bhavatsevakadarshanaadR^itaH |
prakaashamaasaadya puraH prachetasaa-
mupaadishat bhaktatamastava stavam || 19-3

 

stavaM japantastamamii jalaantare
bhavantamaaseviShataayutaM samaaH |
bhavatsukhaasvaadarasaadamiiShviyaan
babhuuva kaalO dhruvavanna shiighrataa || 19-4

 

tapObhireShaamatimaatravardhibhiH
sa yaj~nahimsaaniratO(a)pi paavitaH |
pitaa(a)pi teShaaM gR^ihayaatanaarada-
pradarshitaatmaa bhavadaatmataaM yayau || 19-5
 
Play Audio > Dasakam 19 (1-5)
kR^ipaabalenaiva puraH prachetasaaM
prakaashamaagaaH patagendravaahanaH |
viraaji chakraadivaraayudhaamshubhi-
rbhujaabhiraShTaabhiruda~nchitadyutiH || 19-6

 

prachetasaaM taavadayaachataamapi
tvameva kaaruNyabharaadvaraanadaaH |
bhavadvichintaa(a)pi shivaaya dehinaaM
bhavatvasau rudranutishcha kaamadaa || 19-7

 

avaapya kaantaaM tanayaaM mahiiruhaaM
tayaa ramadhvaM dashalakshavatsariim |
sutO(a)stu dakshO nanu tatkshaNaachcha maaM
prayaasyatheti nyagadO mudaiva taan || 19-8

 

tatashcha te bhuutalarOdhinastaruun
krudhaa dahantO druhiNena vaaritaaH |
drumaishcha dattaaM tanayaamavaapya taaM
tvaduktakaalaM sukhinO(a)bhiremire || 19-9

 

avaapya dakshaM cha sutaM kR^itaadhvaraaH
prachetasO naaradalabdhayaa dhiyaa |
avaapuraanandapadaM tathaavidha-
stvamiisha vaataalayanaatha paahi maam || 19-10
 
Play Audio > Dasakam 19 (6-10)

Dasakam: 20 — Rishabhayogiswara Episode

 

priyavratasya priyaputrabhuutaa daagniidhraraajaa-duditO hi naabhiH |
tvaaM dR^iShTavaa-niShTadamiShTi-madhye tavaiva tuShTyai kR^itayaj~nakarmaa || 20-1

 

abhiShTutastatra muniishvaraistvaM raaj~naH svatulyaM sutamarthyamaanaH |
svayaM janiShye(a)hamiti bruvaaNa-stirOdadhaa bahirShi vishvamuurte || 20-2

 

naabhipriyaayaamatha merudevyaaM tvamamshatO(a)bhuurR^IShabhaabhidhaanaH |
alOkasaamaanya-guNa-prabhaava prabhaavitaasheSha janapramOdaH || 20-3

 

tvayi trilOkiibhR^iti raajyabhaaraM nidhaaya naabhiH saha merudevyaa |
tapOvanaM praapya bhavanniShevii gataH kilaanandapadaM padaM te || 20-4

 

indrastvadutkarSha-kR^itaadamarShaa dvavarSha naasminnajanaabhavarShe |
yadaa tadaa tvaM nijayOgashaktyaa svavarShamenad vyadadhaassuvarSham || 20-5
 
Play Audio > Dasakam 20 (1-5)

 

jitendra dattaaM kamaniiM jayantii mathOdvahannaatmarataashayO(a)pi |
ajiijanastatra shataM tanuujaa-neShaaM kshitiishO bharatO(a)grajanmaa || 20-6

 

navaabhavan yOgivaraa navaanye tvapaalayan bhaaratavarShakhaNDaan |
saikaa tvashiitistava sheShaputra-stapObalaat bhuusurabhuuyamiiyuH || 20-7

 

uktvaa sutebhyO(a)tha muniindramadhye viraktibhaktyanvitamuktimaargam |
svayaM gataH paaramahamsyavR^itti-madhaa jaDOnmatta pishaachacharyaam || 20-8

 

paraatmabhuutO(a)pi parOpadeshaM kurvan bhavaan sarvanirasyamaanaH |
vikaarahiinO vichachaara kR^itsnaaM mahiimahiinaatmarasaabhiliinaH || 20-9

 

shayuvrataM gOmR^igakaakacharyaaM chiraM charannaapya paraM svaruupam |
davaahR^itaangaH kuTakaachale tvaM taapaan mamaapaakuru vaatanaatha || 20-10

 

Play Audio > Dasakam 20 (6-10)

 

Dasakam: 21 — Modes of Worship of the Lord

 

madhyOdbhave bhuva ilaavR^ita-naamni varShe
gauriipradhaana-vanitaajanamaatra-bhaaji |
sharveNa mantranutibhissamupaasyamaanaM
sankarShaNaatmaka-madhiishvarasamshraye tvaam || 21-1

 

bhadraashvanaamaka ilaavR^itapuurvavarShe
bhadrashravObhirR^IShibhiH pariNuuyamaanam |
kalpaantaguuDha nigamOddharaNa praviiNaM
dhyaayaami deva hayashiirShatanuM bhavantam || 21-2

 

dhyaayaami dakshiNagate harivarShavarShe
prahlaadamukhyapuruShaiH pariShevyamaaNam |
uttunga shaanta dhavalaakR^iti-mekashuddha-
j~naanapradaM narahariM bhagavan bhavantam || 21-3

 

varShe pratiichi lalitaatmani ketumaale
liilaavisheSha-lalita-smita-shObhanaangam |
lakshmyaa-prajaapatisutaishcha niShevyamaaNaM
tasyaaH priyaaya dhR^itakaamatanuM bhaje tvaam || 21-4

 

ramye(a)pyudiichi khalu ramyakanaamni varShe
tadvarShanaatha manuvarya saparyamaaNam |
bhaktaikavatsalamamatsarahR^itsu bhaantaM
matsyaakR^itiM bhuvananaatha bhaje bhavantam || 21-5
 
Play Audio > Dasakam 21 (1-5)

 

varShaM hiraNmaya samaahvayamauttaraahamaasiinamadri
dhR^iti karmaThakaamaThaangam |
samsevate pitR^igaNapravarO(a)ryamaa yaM
taM tvaaM bhajaami bhagavan parachinmayaatman || 21-6

 

kiM chOttareShu kuruShu priyayaa dharaNyaa
samsevitOmahitamantranuti prabhedaiH |
danShTraagraghR^iShTaghanapR^iShTha gariShThavarShmaa
tvaM paahi vij~nanuta yaj~navaraahamuurte || 21-7

 

yaamyaaM dishaM bhajati kimpuruShaakhyavarShe
samsevitO hanumataa dR^iDhabhaktibhaajaa |
siitaabhiraamaparamaadbhutaruupashaalii
raamaatmakaH parilasan paripaahi viShNO || 21-8

 

shriinaaradena saha bhaaratakhaNDamukhyai-
stvaM saankhyayOganutibhiH samupaasyamaanaH |
aakalpakaalamiha saadhujanaabhirakshii
naaraayaNO narasakhaH paripaahi bhuuman || 21-9

 

plaakshe(a)rkaruupamayi shaalmala induruupaM
dviipe bhajanti kushanaamani vahniruupam |
krau~nche(a)mburuupamatha vaayumayaM cha shaake
tvaaM brahmaruupamayi puShkaranaamni lOkaaH || 21-10

 

sarvai-dhruvaadibhiruDuprakarairgrahaishcha
puchChaadi keShvavayaveShvabhi kalpyamaanaiH |
tvaM shimshumaaravapuShaa mahataamupaasyaH
sandhyaasu rundhi narakaM mama sindhushaayin || 21-11

 

paataalamuulabhuvi sheShatanuM bhavantaM
lOlaika kuNDala viraaji sahasrashiirSham |
niilaambaraM dhR^itahalaM bhujagaanganaabhi-
rjuShTaM bhaje hara gadaan gurugehanaatha || 21-12

 

Play Audio > Dasakam 21 (6-12)

 

Dasakam: 22 — Salvation of Ajaamila

 

ajaamilO naama mahiisuraH puraa
charan vibhO dharmapathaan gR^ihaashramii |
gurOrgiraa kaananametya dR^iShTavaan
sudhR^iShTashiilaaM kulaTaaM madaakulaam || 22-1

 

svataH prashaantO(a)pi tadaahR^itaashayaH
svadharmamutsR^ijya tayaa samaaraman |
adharmakaarii dashamii bhavan punardadhau
bhavannaamayute sute ratim || 22-2

 

sa mR^ityukaale yamaraajakinkaraan
bhayankaraamstriinabhilakshayan bhiyaa |
puraa manaaktvatsmR^iti vaasanaabalaat
juhaava naaraayaNanaamakaM sutam || 22-3

 

duraashayasyaapi tadaatvanirgata-
tvadi iyanaamaaksharamaatravaibhavaat|
purO(a)bhipeturbhavadiiyapaarShadaaH
chaturbhujaaH piitapaTaa manOharaaH || 22-4

 

amuM cha sampaashya vikarShatO bhaTaan
vimu~nchate-tyaarurudhu-rbalaadamii |
nivaaritaaste cha bhavajjanaistadaa
tadiiya paapaM nikhilaM nyavedayan || 22-5
 
Play Audio > Dasakam 22 (1-5)
bhavantu paapaani kathaM tu niShkR^ite
kR^ite(a)pi bhO daNDanamasti paNDitaaH |
na niShkR^itiH kiM viditaa bhavaadR^ishaa
miti prabhO tvatpuruShaa babhaaShire || 22-6

 

shrutismR^itibhyaanvihitaa vrataadayaH
punanti paapaM na lunanti vaasanaam |
anantasevaa tu nikR^intati dvayii-
miti prabhO tvatpuruShaa babhaaShire || 22-7

 

anena bhO janmasahasrakOTibhiH
kR^iteShu paapeShvapi niShkR^itiH kR^itaa |
yadagrahiinnaama bhayaakulO hare-
riti prabhO tvatpuruShaa babhaaShire || 22-8

 

nR^iNaamabuddhyaa(a)pi mukunda kiirtanaM
dahatyaghaughaan mahimaasya taadR^ishaH |
yathaagniredhaamsi yathauShadhaM gadaa-
niti prabhO tvatpuruShaa babhaaShire || 22-9

 

itiiritairyaamyabhaTairapaasR^ite
bhavadbhaTaanaaM cha gaNe tirOhite |
bhavatsmR^itiM ka~nchana kaalamaacharan
bhavatpadaM praapi bhavadbhaTairasau || 22-10

 

svakinkaraavedana shankitO yama-
stvadanghri bhakteShu na gamyataamiti |
svakiiya bhR^ityaanashishikshaduchchakaiH
sa deva vaataalayanaatha paahi maam || 22-11
Play Audio > Dasakam 22 (6-11)

 

Dasakam: 23 — Daksha and Chitraketu Episodes

praachetasastu bhagavannaparO hi daksha-
stvatsevanaM vyadhita sargavivR^iddhikaamaH |
aavirbabhuuvitha tadaa lasadaShTabaahu-
stasmai varaM daditha taaM cha vadhuumasikniim || 23-1

 

tasyaatmajaastvayutamiisha punassahasraM
shriinaaradasya vachasaa tava maargamaapuH |
naikatravaasamR^iShaye sa mumOcha shaapaM
bhaktOttamastvR^iShiranugrahameva mene || 23-2

 

ShaShTyaa tatO duhitR^ibhiH sR^ijataH kulaughaan
dauhitrasuunuratha tasya sa vishvaruupaH |
tvatstOtravarmitamajaapayadindramaajau
deva tvadiiyamahimaa khalu sarvajaitraH || 23-3

 

praakshuurasenaviShaye kila chitraketuH
putraagrahii nR^ipatirangirasaH prabhaavaat |
labdhvaikaputramatha tatra hate sapatnii
sanghairamuhyadavashastava maayayaasau || 23-4

 

taM naaradastu samamangirasaa dayaaluH
sampraapyataavadupadarshya sutasya jiivam |
kasyaasmi putra iti tasya giraa vimOhaM
tyaktvaatvadarchanavidhau nR^ipatiM nyayunkta || 23-5
 
Play Audio > Dasakam 23 (1-5)
stOtraM cha mantramapi naaradatO(a)tha labdhvaa
tOShaaya sheShavapuShO nanu te tapasyan |
vidyaadharaadhipatitaaM sa hi saptaraatre
labdhvaa(a)pyakuNThamatiH anvabhajadbhavantam || 23-6

 

tasmai mR^iNaaladhavalena sahasrashiirShNaa
ruupeNa baddhanutisiddha gaNaavR^itena |
praadurbhavannachiratO nutibhiH prasannO
datvaa(a)(a)tmatattvamanugR^ihya tirOdadhaatha || 23-7

 

tvadbhaktamauliratha sO(a)pi cha lakshalakshaM
varShaaNi harShulamanaa bhuvaneShu kaamam |
sangaapayan guNagaNaM tava sundariibhiH
sangaatirekarahitO lalitaM chachaara || 23-8

 

atyanta sanga vilayaaya bhavatpraNunnO
nuunaM sa ruupyagirimaapya mahatsamaaje |
nishshankamankakR^itavallabhamangajaariM
taM shankaraM parihasannumayaa(a)bhishepe || 23-9

 

nissambhramastvayamayaachitashaapamOkshO
vR^itraasuratvamupagamya surendrayOdhii |
bhaktyaa(a)(a)tmatattvakathanaissamare vichitraM
shatrOrapi bhramamapaasya gataH padaM te || 23-10

 

tvatsevanena ditirindra vadhOdyataa(a)pi
taanpratyutendra suhR^idO marutO(a)bhilebhe |
duShTaashaye(a)pi shubhadaiva bhavanniShevaa
tattaadR^ishastvamava maaM pavanaalayesha || 23-11

 

Play Audio > Dasakam 23 (6-11)

 

Dasakam: 24 — The Prahlaada Episode

 

hiraNyaakshe pOtripravaravapuShaa deva bhavataa
hate shOka krOdha glapita dhR^itiretasya sahajaH |
hiraNya praarambhaH kashipuramaraaraati sadasi
pratij~naamaatene tava kila vadhaarthaM madhuripO || 24-1

 

vidhaataaraM ghOraM sa khalu tapasitvaa nachirataH
puraH saakshaatkurvan suranara mR^igaadyairanidhanam |
varaM labdhvaa dR^iptO jagadihabhavannaayakamidaM
parikshundannindraadaharata divaM tvaamagaNayan || 24-2

 

nihantuntvaaM bhuuyastava padamavaaptasya cha ripOH
bahirdR^iShTerantardadhita hR^idaye suukshmavapuShaa |
nadannuchchai statraapyakhila bhuvanaante cha mR^igayan
bhiyaa yaataM matvaa sa khalu jitakaashii nivavR^ite || 24-3

 

tatO(a)sya prahlaadaH samajani sutO garbhavasatau
munerviiNaapaaNeH adhigata bhavad bhaktimahimaa |
sa vai jaatyaa daityaH shishurapi sametya tvayi ratiM
gatastvadbhaktaanaaM varada paramOdaaharaNataam || 24-4

 

suraariiNaaM haasyaM tava charaNadaasyaM nijasute
sa dR^iShTvaa duShTaatmaa gurubhirashishikshachchiramamum |
guruprOktaM chaasaavidamidamabhadraaya dR^iDhamiti
apaakurvan sarvaM tava charaNa bhaktyaiaiva vavR^idhe || 24-5

 

Play Audio > Dasakam 24 (1-5)
adhiiteShu shreShThaM kimiti paripR^iShThe(a)tha tanaye
bhavadbhaktiM varyaamabhigadati paryaakuladhR^itiH |
gurubhyOrOShitvaa sahajamatirasyetyabhividan
vadhOpaayaanasmin vyatanuta bhavatpaada sharaNe || 24-6

 

sa shuulairaaviddhaH suvahu mathitO diggajagaNaiH
mahaasarpairdaShTOpyanashana garaahaara vidhutaH |
giriindraavakshiptO(a)pyahaha paramaatmannayi vibhO
tvayi nyastaatmatvaat kimapi na nipiiDaamabhajata || 24-7

 

tataH shankaaviShTaH sa punarati duShTO(a)sya janakaH
guruuktyaa tadgehe kila varuNapaashaistamaruNat |
gurOshchaasaannidhye sa punaranugaan daityatanayaan
bhavadbhaktestattvaM paramamapi vij~naanamashiShat || 24-8

 

pitaa shR^iNvan baala prakaramakhilaM tvatstutiparaM
ruShaa(a)ndhaH praahainaM kulahataka kaste balamiti |
balaM me vaikuNThastava cha jagataaM chaapi sa balaM
sa eva trailOkyaM sakalamiti dhiirO(a)yamagadiit || 24-9

 

are kvaasau kvaasau sakalajagadaatmaa haririti
prabhintesma stambhaM chalita karavaalO diti sutaH |
ataH pashchaadviShNO na hi vaditumiishO(a)smi sahasaa
kR^ipaatman vishvaatman pavanapuravaasin mR^iDaya maam || 24-10

 

Play Audio > Dasakam 24 (6-10)

 

Dasakam: 25 — The Narasimha Incarnation

 

stambhe ghaTTayatO hiraNyakashipOH karNau samaachuurNayan
aaghuurNajjagadaNDakuNDa kuharO ghOrastavaabhuudravaH |
shrutvaa yaM kila daityaraaja hR^idaye puurvaM kadaa(a)pyashrutaM
kampaH kashchana sampapaata chalitO(a)pyambhOjabhuurviShTaraat || 25-1

 

daitye dikshu visR^iShTachakshuShi mahaasanrambhiNi stambhataH
sambhuutaM na mR^igaatmakaM na manujaakaaraM vapuste vibhO |
kiM kiM bhiiShaNametadadbhutamiti vyudbhraantachitte(a)sure
visphuurjaddhavalOgrarOmavikasadvarShmaa samaajR^imbhathaaH || 25-2

 

taptasvarNa savarNa ghuurNadatiruukshaakshaM saTaakesara
prOtkampapranikumbitaambaramahO jiiyaattavedaM vapuH |
vyaatta vyaapta mahaadariisakhamukhaM khaDgOgravalganmahaajihvaanirgama
dR^ishyamaana sumahaadanShTraayugODDaamaram || 25-3

 

utsarpadvalibhanga bhiiShaNahanuM hrasvasthaviiyastara
griivampiivaradOshshatOdgata nakhakruuraamshuduurOlbaNam |
vyOmOllanghi ghanaaghanOpamaghana pradhvaana nirdhaavita
sparddhaaluprakaraM namaami bhavatastaM naarasinhaM vapuH || 25-4

 

nuunaM viShNurayaM nihanmyamumiti bhraamyadgadaabhiiShaNaM
daityendraM samupaadravantamadhR^ithaa dOrbhyaaM pR^ithubhyaamamum |
viirO nirgalitO(a)tha khaDgaphalakegR^ihNan vichitra shramaan
vyaavR^iNvan punaraapapaata bhuvanagraasOdyataM tvaamahO || 25-5

 

Play Audio > Dasakam 25 (1-5)
bhraamyantaM ditijaadhamaM punarapi prOdgR^ihya dOrbhyaaM javaat
dvaare(a)thOruyuge nipaatya nakharaan vyutkhaaya vakshObhuvi |
nirbhindannadhigarbha nirbharagaladraktaambu baddhOtsavaM
paayaM paayamudairayO bahujagatsanhaari sinhaaravaan || 25-6
 
tyaktvaa taM hatamaashu raktalahariisiktOnnamadvarShmaNi
pratyutpatya samasta daityapaTaliiM chaakhaadyamaane tvayi |
bhraamyadbhuumi vikampitaambudhikulaM vyaalOlashailOtkaraM
prOtsarpatkhacharaM charaacharamahO duHsthaamavasthaaM dadhau || 25-7

 

taavanmaamsa vapaakaraalavapuShaM ghOraantra maalaadharaM
tvaaM madhye sabhamiddhakOpamuShitaM durvaara gurvaaravam |
abhyetuM na shashaaka kO(a)pi bhuvane duure sthitaa bhiiravaH
sarve sharvaviri~ncha vaasava mukhaaH pratyekamastOShata || 25-8

 

bhuuyO(a)pyakshata rOShadhaamni bhavati brahmaaj~nayaa baalake
prahlaade padayOrnamatyapabhaye kaaruNya bhaaraakulaH |
shaantastvaM karamasya muurdhni samadhaaH stOtrairathOdgaayataH
tasyaakaamadhiyO(a)pi tenitha varaM lOkaaya chaanugraham || 25-9

 

evaM naaTita raudracheShTita vibhO shriitaapaniiyaabhidha
shrutyantasphuTagiita sarvamahimannatyanta shuddhaakR^ite |
tattaadR^iN nikhilOttaraM punarahO kastvaaM parOlanghayet
prahlaada priya he marutpurapate sarvaamayaatpaahi maam || 25-10

 

Play Audio > Dasakam 25 (6-10)

 

Dasakam: 26 — Liberation of Gajendra

 

indradyumnaH paaNDyakhaNDaadhiraajaH tvadbhaktaatmaa chandanaadrau kadaachit |
tvatsevaayaaM magnadhiiraalulOke naivaagastyaM praaptamaatithyakaamam || 26-1

 

kumbhOdbhuutiH sambhR^itakrOdhabhaaraH
stabdhaatmaa tvaM hasti bhuuyaM bhajeti |
shaptvaa(a)thainaM pratyagaatsO(a)pi lebhe
hastiindratvaM tvatsmR^iti vyakti dhanyam || 26-2

 

dugdhaambhOdheH madhyabhaaji trikuuTe kriiDan shaile yuuthapO(a)yaM vashaabhiH |
sarvaan jantuunatyavartiShTa shaktyaa tvadbhaktaanaaM kutra nOtkarShalaabhaH || 26-3

 

svena sthemnaa divyadeshatva shaktyaa sO(a)yaM khedaanaprajaanan kadaachit |
shailapraante gharmataantaH sarasyaaM yuuthaissaardhaM tvatpraNunnO(a)bhireme || 26-4

 

jagraahainaM hastinaM paadadeshe shaantyarthaM hi shraantidO(a)si
svakaanaam || 26-5

 

Play Audio > Dasakam 26 (1-5)
tvatsevaayaa vaibhavaaddurnirOdhaM yuddhyantaM taM vatsaraaNaaM sahasram |
praapte kaale tvatpadaikaagryasiddhyai nakraakraantaM hasti varyaM vyadhaastvam || 26-6

 

aartivyakta praaktana j~naanabhaktiH shuNDOtkshiptaiH puNDariikaissamarchan |
puurvaabhyastannirvisheShaatmaniShThaM stOtra shreShThaM sO(a)nvagaadiitparaatman || 26-7

 

shrR^itvaa stOtraM nirguNasthaM samastaM brahmeshaadyairnaahamityaprayaate |
sarvaatmaa tvaM bhuuri kaaruNya vegaat taarkshyaaruuDhaH prekshitObhuuH purastaat || 26-8

 

hastiindraM taM hastapadmena dhR^itvaa chakreNa tvaM nakravaryaM vyadaariiH |
gandharve(a)smin muktashaape sa hastii tvatsaaruupyaM praapya dediipyate sma || 26-9

 

etad vR^ittaM tvaaM cha maaM cha prageyO gaayetsO(a)yaM bhuuyase shreyase syaat |
ityuktvainaM tena saardhaM gatastvaM dhiShNyaM viShNO paahi vaataalayesha || 26-10

 

Play Audio > Dasakam 26 (6-10)

 

Dasakam: 27 — The Tortoise Incarnation

 

durvaasaassuravanitaapta divyamaalyaM
shakraaya svayamupadaaya tatra bhuuyaH |
naagendra pratimR^idite shashaapa shakraM
kaa kshaantistvaditara devataamsha jaanaam || 27-1

 

shaapena prathitajare(a)tha nirjarendre
deveShvapyasurajiteShu niShprabheShu |
sharvaadyaaH kamalajametya sarvadevaa
nirvaaNaprabhava samaM bhavantamaapuH || 27-2

 

brahmaadyaiH stuta mahimaa chiraM tadaaniiM
praaduShShan varada puraH pareNa dhaamnaa |
he devaa ditija kulairvidhaaya sandhiM
piiyuuShaM parimathateti paryashaastvam || 27-3

 

sandhaanaM kR^itavati daanavaiH suraughe
manthaanaM nayati madena mandaraadrim |
bhraShTe(a)smin badaramivOdvahan khagendre
sadyastvaM vinihitavaan payaHpayOdhau || 27-4

 

aadhaaya drutamatha vaasukiM varatraaM
paathOdhau vinihita sarva biijajaale |
praarabdhe mathanavidhau suraasuraistairvyaajaattvaM
bhujagamukhe(a)karOssuraariin || 27-5

 

Play Audio > Dasakam 27 (1-5)
kshubdhaadrau kshubhitajalOdare tadaaniiM
dugdhaabdhau gurutarabhaaratO nimagne |
deveShu vyathitatameShu tatpriyaiShii
praaNaiShiiH kamaThatanuM kaThOrapR^iShThaam || 27-6

 

vajraatisthiratara karpareNa viShNO
vistaaraatparigata lakshayOjanena |
ambhOdheH kuharagatena varShmaNaa tvaM
nirmagnaM kshitidharanaathamunninetha || 27-7

 

unmagne jhaTiti tadaa dharaadharendre
nirmethurdR^iDhamihasammadena sarve |
aavishya dvitayagaNe(a)pi sarparaaje
vaivashyaM parishamayannaviivR^idhastaan || 27-8

 

uddaama bhramaNa javOnnamadgiriindra-
nyastaikasthiratara hastapankajaM tvaam |
abhraante vidhigirishaadayaH pramOdaadudbhraantaa
nunuvurupaatta puShpavarShaaH || 27-9

 

daityaughe bhujagamukhaanilena tapte
tenaiva tridashakule(a)pi ki~nchidaarte |
kaaruNyaattava kila deva vaarivaahaaH
praavarShannamaragaNaannadaityasanghaan || 27-10

 

udbhraamyad bahu timi nakra chakravaale
tatraabdhau chiramathite(a)pi nirvikaare |
ekastvaM karayugakR^iShTa sarparaajaH
sanraajan pavanapuresha paahi rOgaat || 27-11

 

Play Audio > Dasakam 27 (6-11)

 

Dasakam: 28 — Lakshmi Swayamvaram

 

garalaM taralaanalaM purastaa jjaladherudvijagaala kaalakuuTam |
amarastutivaada mOda nighnO girishastannipapau bhavatpriyaartham || 28-1

 

vimathatsu suraasureShu jaataa surabhistaamR^iShiShu nyadhaasitradhaaman |
hayaratnamabhuudathebharatnaM dyutaru shchaapsarasaH sureShu taani || 28-2

 

jagadiisha bhavatparaa tadaaniiM kamaniiyaa kamalaa babhuuva devii |
amalaamavalOkya yaaM vilOlaH sakalO(a)pi spR^ihayaambabhuuva lOkaH || 28-3

 

tvayi dattahR^ide tadaiva devyai tridashendrO maNipiiThikaaM vyataariit |
sakalOpahR^itaabhiShechaniiyai-rR^IShayastaaM shrutigiirbhirabhyaShi~nchan || 28-4

 

abhiSheka jalaanupaati mugdha tvadapaa~Ngai ravabhuuShitaangavalliim |
maNikuNDala piita chela haara pramukhaistaamamaraadayO(a)nvabhuuShan || 28-5

 

Play Audio > Dasakam 28 (1-5)
varaNa srajamaatta bhR^inga naadaaM dadhatii saa kuchakumbha mandayaanaa |
padashi~njitama~njunuupuraa tvaaM kalitavriila vilaasamaasasaada || 28-6

 

girishadruhiNaadi sarvadevaan guNabhaajO(a)pyavimukta dOShaleshaan |
avamR^ishya sadaiva sarvaramye nihitaa tvayyanayaa(a)pi divyamaalaa || 28-7

 

urasaa tarasaa mamaanithainaaM bhuvanaanaaM jananiimananya bhaavaam |
tvadurO vilasattadiikshaNa shrii parivR^iShTyaa paripuShTamaasa vishvam || 28-8

 

ati mOhana vibhramaa tadaaniiM madayantii khalu vaaruNii niraagaat |
tamasaH padaviimadaastvamenaa-matisammaananayaa mahaasurebhyaH || 28-9

 

taruNaambuda sundarastadaa tvaM nanu dhanvantarirutthitO(a)mburaasheH |
amR^itaM kalashe vahan karaabhyaamakhilaartin hara maarutaalayesha || 28-10

 

Play Audio > Dasakam 28 (6-10)

 

Dasakam: 29 — Incarnation as Mohini

 

udgachChatastava karaadamR^itaM haratsu
daityeShu taanasharaNaananuniiya devaan |
sadyastirOdadhitha deva bhavatprabhaavaat
udyatsvayuuthya kalahaa ditijaa babhuuvuH || 29-1

 

shyaamaaM ruchaa(a)pi vayasaa(a)pi tanuM tadaaniiM
praaptO(a)si tungakuchamaNDala bhanguraaM tvam |
piiyuuSha kumbhakalahaM parimuchya sarve
tR^iShNaakulaaH pratiyayustvadurOjakumbhe || 29-2

 

kaa tvaM mR^igaakshi ibhajasva sudhaamimaami-
tyaaruuDharaagavivashaanabhiyaachatO(a)muun |
vishvasyate mayi kathaM kulaTaa(a)smi daityaaH
ityaalapannapi suvishvasitaanataaniiH || 29-3

 

mOdaat sudhaakalasha-meShu dadatsu saa tvaM
dushcheShTitaM mama sahadhvamiti bruvaaNaa |
pankti prabheda viniveshita deva daityaa
liilaavilaasa gatibhissamadaassudhaaM taam || 29-4

 

asmaasviyaM praNayiniityasureShu teShu
jOShaM sthiteShvatha samaapya sudhaaM sureShu |
tvaM bhaktalOkavashagO nijaruupametya
svarbhaanumardhaparipiita sudhaM vyalaaviiH || 29-5

 

Play Audio > Dasakam 29 (1-5)
tvattaH sudhaaharaNayOgyaphalaM pareShu
datvaa gate tvayi suraiH khalu te vyagR^ihNan |
ghOre(a)tha muurchChati raNe balidaityamaayaa-
vyaamOhite suragaNe tvamihaaviraasiiH || 29-6

 

tvaM kaalanemimatha maalimukhaanjaghantha
shakrO jaghaana balijambhavalaan sapaakaan |
shuShkaardra duShkaravadhe namuchau cha luune
phenena naaradagiraa nyaruNO raNaM tvam || 29-7

 

yOShaa vapurdanujamOhanamaahitaM te
shrutvaa vilOkana kutuuhalavaan maheshaH |
bhuutaissamaM girijayaa cha gataH padaM te
stutvaa(a)braviidabhimataM tvamathO tirOdhaaH || 29-8

 

aaraamasiimani cha kandukaghaataliilaa-
lOlaayamaana nayanaaM kamaniiM manOj~naam |
tvaameSha viikshya vigaladvasanaaM manObhuu-
vegaadanangaripuranga samaalilinga || 29-9

 

bhuuyO(a)pi vidrutavatiimupadhaavya devO
viirya pramOksha vikasatparamaarthabOdhaH |
tvanmaanitastava mahatvamuvaacha devyai
tattaadR^ishastvamava vaataniketanaatha || 29-10

 

Play Audio > Dasakam 29 (6-10)

 

Dasakam: 30 — The Vaamana Incarnation

 

shakreNa sanyati hatO(a)pi balirmahaatmaa
shukreNa jiivitatanuH kratuvardhitOShmaa |
vikraantimaan bhayaniliina suraaM trilOkiiM
chakre vashe sa tava chakramukhaadabhiitaH || 30-1

 

putraarti darshana vashaadaditirviShaNNaa
taM kaashyapaM nijapatiM sharaNaM prapannaa |
tvatpuujanaM taduditaM hi payOvrataakhyaM
saa dvaadashaahamacharattvayi bhaktipuurNaa || 30-2

 

tasyaavadhau tvayi niliinamateramuShyaaH
shyaamashchaturbhujavapuH svayamaaviraasiiH |
namraaM cha taamiha bhavattanayO bhaveyaM
gOpyaM madiikshaNamiti pralapannayaasiiH || 30-3

 

tvaM kaashyape tapasi sannidadhattadaaniiM
praaptO(a)si garbhamaditeH praNutO vidhaatraa |
praasuuta cha prakaTa vaiShNavadivya ruupaM
saa dvaadashii shravaNa puNyadine bhavantam || 30-4

 

puNyaashramaM tamabhivarShati puShpavarShai-
rharShaakule surakule kR^itatuuryaghOShe |
badhvaa(a)~njaliM jaya jayeti nutaH pitR^ibhyaaM
tvaM tatkshaNe paTutamaM vaTuruupamaadhaaH || 30-5

 

Play Audio > Dasakam 30 (1-5)
taavatprajaapatimukhairupaniiya mau~njii-
daNDaajinaakshavalayaadibhirarchyamaanaH |
dediipyamaanavapuriisha kR^itaagnikaarya-
stvaM praasthithaa baligR^ihaM prakR^itaashvamedham || 30-6

 

gaatreNa bhaavimahimOchitagauravaM praag-
vyaavR^iNvateva dharaNiiM chalayannayaasiiH |
ChatraM parOShmatiraNaarthamivaadadhaanO
daNDaM cha daanavajaneShviva sannidhaatum || 30-7

 

taaM narmadOttarataTe hayamedhashaalaa-
maaseduShi tvayi ruchaa tava ruddhanetraiH |
bhaasvaan kimeSha dahanO nu sanatkumaarO
yOgii nu kO(a)yamiti shukramukhaiH shashanke || 30-8

 

aaniitamaashu bhR^igubhirmahasaabhibhuutai-
stvaaM ramyaruupamasuraH pulakaavR^itaangaH |
bhaktyaa sametya sukR^itii pariNijya paadau
tattOyamanvadhR^ita muurdhani tiirthatiirtham || 30-9

 

prahlaadavamshajatayaa kratubhirdvijeShu
vishvaasatO nu tadidaM ditijO(a)pi lebhe |
yatte padaambu girishasya shirO(a)bhilaalyaM
sa tvaM vibhO gurupuraalaya paalayethaaH || 30-10

 

Play Audio > Dasakam 30 (6-10)

 

Dasakam: 31 — The Humbling of Bali

 

priityaa daityastava tanumahaH prekshaNaat sarvathaa(a)pi
tvaamaaraadhyannajita rachayanna~njaliM sa~njagaada |
mattaH kiM te samabhilaShitaM viprasuunO vada tvaM
vyaktaM bhaktaM bhavanamavaniiM vaa(a)pi sarvaM pradaasye || 31-1

 

taamakshiiNaaM baligiramupaakarNya kaaruNyapuurNO-
(a)pyasyOtsekaM shamayitumanaa daityavamshaM prashamsan |
bhuumiM paadatrayaparimitaaM praarthayaamaasitha tvaM
sarvaM dehiiti tu nigadite kasya haasyaM na vaa syaat || 31-2

 

vishveshaM maaM tripadamiha kiM yaachase baalishastvaM
sarvaaM bhuumiM vR^iNu kimamunetyaalapattvaaM sa dR^ipyan |
yasmaaddarpaat tripadaparipuurtyakshamaH kshepavaadaan
bandhaM chaasaavagamadatadarhO(a)pi gaaDhOpashaantyai || 31-3

 

paadatrayyaa yadi na muditO viShTapairnaapi tuShyedityukte(
a)smin varada bhavate daatukaame(a)tha tOyam |
daityaachaaryastava khalu pariikshaarthinaH preraNaattaM
maa maa deyaM harirayamiti vyaktamevaababhaaShe || 31-4

 

yaachatyevaM yadi sa bhagavaan puurNakaamO(a)smi sO(a)haM
daasyaamyeva sthiramiti vadan kaavyashaptO(a)pi daityaH |
vindhyaavalyaa nijadayitayaa dattapaadyaaya tubhyaM
chitraM chitraM sakalamapi saH praarpayattOyapuurvam || 31-5

 

Play Audio > Dasakam 31 (1-5)
nissandehaM ditikulapatau tvayyasheShaarpaNaM tat
vyaatanvaane mumuchurR^IShayaH saamaraaH puShpavarSham |
divyaM ruupaM tava cha tadidaM pashyataaM vishvabhaajaa-
muchchairuchchairavR^ idhadavadhiikR^itya vishvaaNDabhaaNDam || 31-6

 

tvatpaadaagraM nijapadagataM puNDariikOdbhavO(a)sau
kuNDiitOyairasichadapunaadyajjalaM vishvalOkaan |
harShOtkarShaat subahu nanR^ite khecharairutsave(a)smin
bheriinnighnan bhuvanamacharajjaambavaan bhaktishaalii || 31-7

 

taavaddaityaastvanumatimR^ite bharturaarabdhayuddhaaH
devOpetairbhavadanucharaissangataa bhangamaapan |
kaalaatmaa(a)yaM vasati puratO yadvashaat praagjitaaH smaH
kiM vO yuddhairiti baligiraa te(a)tha paataalamaapuH || 31-8

 

paashairbaddhaM patagapatinaa daityamuchchairavaadii
staarttiiyiikaM disha mama padaM kiM na vishveshvarO(a)si |
paadaM muurdhni praNaya bhagavannityakampaM vadantaM
prahlaadastaM svayamupagatO maanayannastaviittvaam || 31-9

 

darpOchChittyai vihitamakhilaM daitya siddhO(a)si puNyai-
rlOkaste(a) stu tridivavijayii vaasavatvaM cha pashchaat |
matsaayujyaM bhaja cha punarityanvagR^ihNaabaliM taM
vipraissantaanitamakhavaraH paahi vaataalayesha || 31-10

 

Play Audio > Dasakam 31 (6-10)

 

Dasakam: 32 — The Fish Incarnation

 

puraa hayagriiva mahaasureNa ShaShThaantaraantOdyadakaaNDakalpe |
nidrOnmukha brahma mukhaaddhR^iteShu vedeShvadhitsaH kila matsyaruupam || 32-1

 

satyavratasya dramilaadhibharturnadiijale tarpayatastadaaniim |
karaa~njalau sanjvalitaakR^itistvamadR^ishyathaaH kashchana baalamiinaH || 32-2

 

kshiptaM jale tvaaM chakitaM vilOkya ninye(a)mbu paatreNa muniH svageham |
svalpairahObhiH kalashiiM cha kuupaM vaapiiM sarashchaanashiShe vibhO tvam || 32-3

 

yOgaprabhaavaadbhavadaaj~nayaiva niitastatastvaM muninaa payOdhim |
pR^iShTO(a)munaa kalpadidR^ikshumenaM saptaahamaasveti vadannayaasiiH || 32-4

 

praapte tvadukte(a)hani vaaridhaaraa pariplute bhuumitale muniindraH |
saptarShibhiH saardhamapaaravaari NyudghuurNamaanaH sharaNaM yayautvaam || 32-5

 

Play Audio > Dasakam 32 (1-5)
dharaantvadaadeshakariimavaaptaaM nauruupiNiimaaruruhustadaa te |
tatkampakampreShu cha teShu bhuuya stvamambudheraavirabhuurmahiiyaan || 32-6

 

jhaShaakR^itiM yOjanalakshadiirghaaM dadhaanamuchchaistara tejasaM tvaam |
niriikshya tuShTaa munayastvaduktyaa tvattungashR^iR^inge taraNiM babandhuH || 32-7

 

aakR^iShTa naukO munimaNDalaaya pradarshayan vishvajagadvibhaagaan |
samstuuyamaanO nR^ivareNa tena j~naanaM paraM chOpadishannachaariiH || 32-8

 

kalpaavadhau saptamuniin purOvat prasthaapya satyavratabhuumipaM tam |
vaivasvataakhyaM manumaadadhaanaH krOdhaaddhayagriivamabhidrutO(a)bhuuH || 32-9

 

svatungashR^ingakshata vakshasaM taM nipaatya daityaM nigamaan gR^ihiitvaa |
viri~nchaye priitahR^ide dadaanaH prabha~njanaagaarapate prapaayaaH || 32-10

 

Play Audio > Dasakam 32 (6-10)

 

Dasakam: 33 — The Ambarisha Episode

 

vaivasvataakhya manuputra nabhaaga jaata-
naabhaaganaamaka narendra sutO(a)mbariiShaH |
saptaarNavaavR^ita mahiidayitO(a)pi reme
tvatsangiShu tvayi cha magnamanaassadaiva || 33-1

 

tvatpriitaye sakalameva vitanvatO(a)sya
bhaktyaiva deva nachiraadabhR^itaaH prasaadam |
yenaasya yaachanamR^ite(a)pyabhirakshaNaarthaM
chakraM bhavaan pravitataara sahasradhaaram || 33-2

 

sa dvaadashiivratamathO bhavadarchanaarthaM
varShaM dadhau madhuvane yamunOpakaNThe |
patnyaa samaM sumanasaa mahatiiM vitanvan
puujaaM dvijeShu visR^ijan pashuShaShTikOTim || 33-3

 

tatraatha paaraNadine bhavadarchanaante
durvaasasaa(a)sya muninaa bhavanaM prapede |
bhOktuM vR^itashcha sa nR^ipeNa paraarti shiilO
mandaM jagaama yamunaaM niyamaanvidhaasyan || 33-4

 

raaj~naa(a)tha paaraNamuhuurta samaapti khedaa-
dvaaraiva paaraNamakaari bhavatpareNa |
praaptO munistadatha divya dR^ishaa vijaanan
kshipyan krudhOddhR^itajaTO vitataana kR^ityaam || 33-5

 

Play Audio > Dasakam 33 (1-5)
kR^ityaaM cha taamasidharaaM bhuvanaM dahantii-
magre(a)bhiviikshya nR^ipatirna padaachchakampe |
tvadbhaktabaadhamabhiviikshya sudarshanaM te
kR^ityaanalaM shalabhayan munimanvadhaaviit || 33-6

 

dhaavannasheSha bhuvaneShu bhiyaa sa pashyan
vishvatra chakramapi te gatavaan viri~ncham |
kaH kaalachakramatilanghayatiityapaastaH
sharvaM yayau sa cha bhavantamavandataiva || 33-7

 

bhuuyO bhavannilayametya muniM namantaM
prOche bhavaanahamR^iShe nanu bhaktadaasaH |
j~naanaM tapashcha vinayaanvitameva maanyaM
yaahyambariiSha padameva bhajeti bhuuman || 33-8

 

taavatsametya muninaa sa gR^ihiitapaadO
raajaa(a)pasR^itya bhavadastramasaavanauShiit |
chakre gate muniradaadakhilaashiShO(a)smai
tvadbhaktimaagasi kR^ite(a)pi kR^ipaaM cha shamsan || 33-9

 

raajaa pratiikshya munimekasamaa-manaashvaan
sambhOjya saadhu tamR^iShiM visR^ijan prasannam |
bhuktvaa svayaM tvayi tatO(a)pi dR^iDhaM ratO(a)bhuutsaayujyamaapa
cha sa maaM pavanesha paayaaH || 33-10

 

Play Audio > Dasakam 33 (6-10)

 

Dasakam: 34 — Incarnation as Sri Rama – 1

 

giirvaaNairarthyamaanO dashamukhanidhanaM kOsaleShvR^ishyashR^inge
putriiyaamiShTimiShTvaa daduShi dasharathakshmaabhR^ite paayasaagryam |
tadbhuktyaa tatpurandhriiShvapi tisR^iShu samaM jaatagarbhaasu jaatO
raamastvaM lakshmaNena svayamatha bharatenaapi shatrughna naamnaa || 34-1

 

kOdaNDii kaushikasya kratuvaramavituM lakshmaNenaanuyaatO
yaatO(a)bhuustaatavaachaa munikathita manudvandvashaantaadhva khedaH |
nR^INaaM traaNaaya baaNairmuni vachanabalaat taaTakaaM paaTayitvaa
labdhvaa(a)smaadastra jaalaM munivanamagamO deva siddhaashramaakhyam || 34-2

 

maariichaM draavayitvaa makhashirasi sharairanyarakshaamsi nighnan
kalyaaM kurvannahalyaaM pathi padarajasaa praapya vaidehageham |
bhindaanashchaandrachuuDaM dhanuravanisutaamindiraameva labdhvaa
raajyaM praatiShThathaastvaM tribhirapi cha samaM bhraatR^iviiraissadaaraiH || 34-3

 

aarundhaane ruShaandhe bhR^igukulatilake sankramayya svatejO
yaate yaatO(a)syayOdhyaaM sukhamiha nivasan kaantayaa kaantamuurte |
shatrughnenaikadaa(a)thO gatavati bharate maatulasyaadhi vaasaM
taataarabdhO(a)bhiShekastava kila vihataH kekayaadhiisha putryaa || 34-4

 

taatOktyaa yaatukaamO vanamanuja vadhuusanyutashchaapadhaaraH
pauraanaarudhya maarge guhanilayagatastvaM jaTaachiiradhaarii |
naavaa santiirya gangaamadhi padavi punastam bharadvaajamaaraannatvaa giriindre || 34-5

 

Play Audio > Dasakam 34 (1-5)
shrutvaaputraartikhinnaM khalu bharatamukhaat svarga yaataM svataataM
taptO datvaa(a)mbu tasmai nidadhitha bharate paadukaaM mediniiM cha |
atriM natvaa(a)tha gatvaa vanamati vipulaM daNDakaM chaNDakaayaM
hatvaa daityaM viraadhaM sugatimakalayashchaaru bhOH shaarabhangiim || 34-6
 
natvaa(a)gastyaM samastaasharanikara sapatraakR^itiM taapasebhyaH
pratyashrauShiiH priyaiShii tadanu cha muninaa vaiShNave divyachaape |
brahmaastre chaapi datte pathi pitR^isuhR^idaM viikshya bhuuyO jaTaayuM
mOdaad gOdaataTaante pariramasi puraa pa~nchavaTyaaM vadhuuTyaa || 34-7

 

praaptaayaaH shuurpaNakhyaa madanachaladhR^iterarthanairnissahaatmaa
taaM saumitrau visR^ijya prabalatamaruShaa tena nirluuna naasaam |
dR^iShTvainaaM ruShTachittaM kharamabhipatitaM duuShaNaM cha trimuurdhaM
vyaahimsiiraasharaanapyayuta samadhikaaM statkshaNaadakshatOShmaa || 34-8

 

sOdaryaa prOktavaartaavivasha dashamukhaadiShTa maariichamaayaasaarangaM
saarasaakshyaa spR^ihitamanugataH praavadhiirbaaNaghaatam |
tanmaayaakranda niryaapita bhavadanujaaM raavaNastaamahaarShii-
ttenaarttO(a)pi tvamantaH kimapi mudamadhaastadvadhOpaaya laabhaat || 34-9

 

bhuuyastanviiM vichinvannahR^ita dashamukhastvadvadhuuM madvadhene-
tyuktvaa yaate jaTaayau divamatha suhR^idaH praatanOH pretakaaryam |
gR^ihNaanaM taM kabandhaM jaghanitha shabariiM prekshya pampaataTe tvaM
sampraaptO vaatasuunuM bhR^ishamuditamanaaH paahi vaataalayesha || 34-10

 

Play Audio > Dasakam 34 (6-10)

 

Dasakam: 35 — Incarnation as Sri Rama – 2

 

niitassugriivamaitriiM tadanu hanumataa dundubheH kaayamuchchaiH
kshiptvaanguShThena bhuuyO luluvitha yugapatpatriNaasapta saalaan |
hatvaa sugriiva ghaatOdyata-matulabalaM vaalinaM vyaajavR^ittyaa
varShaavelaamanaiShiirviraha taralitastvaM matangaashramaante || 35-1

 

sugriiveNaanujOktyaa sabhayamabhiyataa vyuuhitaaM vaahiniiM taa
mR^ikshaaNaaM viikshya dikshu drutamatha dayitaamaargaNaayaavanamraam |
sandesha~nchaanguliiyaM pavanasutakare praadishO mOdashaalii
maarge maarge mamaarge kapibhirapi tadaa tvatpriyaa saprayaasaiH || 35-2

 

tvadvaartaa karNanOdyadgarudurujavasampaati sampaativaakya
prOttiirNaarNOdhirantarnagari janakajaaM viikshya datvaanguliiyam |
prakshudyOdyaanamakshakshapaNachaNaraNaH sODhabandhO dashaasyaM
dR^iShTvaa pluShTvaa cha lankaaM jhaTiti sa hanumaanmauliratnaM dadau te || 35-3

 

tvaM sugriivaangadaadi prabala kapichamuu chakra vikraantabhuumii
chakrO(a)bhikramya paarejaladhi nishicharendraanujaa shriiyamaaNaH |
tatprOktaaM shatruvaartaaM rahasi nishamayan praarthanaapaarthya rOSha
praastaagneyaastra tejastrasadudadhigiraa labdhavaan madhyamaargam || 35-4

 

kiishairaashaantarOpaahR^ita giri nikaraissetumaadhaapya yaatO
yaatuunyaamardya damShTraanakhashikharishilaa saalashastraiH svasainyaiH |
vyaakurvan saanujastvaM samarabhuvi paraM vikramaM shakrajetraa
vegaannaagaastrabaddhaH patagapatigarunmaarutairmOchitO(a)bhuuH || 35-5

 

Play Audio > Dasakam 35 (1-5)
saumitristvatra shaktiprahR^itigaladasurvaatajaaniita shaila-
ghraaNaat praaNaanupetO vyakR^iNuta kusR^itishlaaghinaM meghanaadam |
maayaakshObheShu vaibhiiShaNa vachanahR^itastambhanaH kumbhakarNaM
sampraaptaM kampitOrviitalamakhilachamuubhakshiNaM vyakshiNOstvam || 35-6

 

gR^ihNan jambhaari sampreShitarathakavachau raavaNenaabhiyudhyan |
brahmaastreNaasya bhindan galatatimabalaamagnishuddhaaM pragR^ihNan |
devashreNiivarOjjiivita samaramR^itairakshatairR^ikshasanghai
rlaNkaabhartraa cha saakaM nijanagaramagaaH sapriyaH puShpakeNa || 35-7

 

priitO divyaabhiShekairayutasamadhikaan vatsaraan paryaramsii
rmaithilyaaM paapavaachaa shiva shiva kila taaM garbhiNiimabhyahaasiiH |
shatrudhnenaardayitvaa lavaNanishicharaM praardayaH shuudrapaashaM
taavadvaalmiikigehe kR^itavasatirupaasuuta siitaa sutau te || 35-8

 

vaalmiikestvatsutOdgaapita madhurakR^iteraaj~nayaayaj~navaaTe
siitaaM tvayyaaptukaame kshitimavishadasau tvaM cha kaalaarthitO(a)bhuuH |
hetOH saumitrighaatii svayamatha sarayuumagnanishsheShabhR^ityaiH
saakaM naakaM prayaatO nijapadamagamO deva vaikuNThamaadyam || 35-9

 

sO(a)yaM martyaavataarastava khalu niyataM martyashikshaarthamevaM
vishleShaartirniraagastyajanamapi bhavet kaamadharmaati saktyaa |
nO chet svaatmaanubhuuteH kvanu tava manasO vikriyaa chakrapaaNe
sa tvaM satvaikamuurte pavanapurapate vyaadhunu vyaadhitaapaan || 35-10

 

Play Audio > Dasakam 35 (6-10)

 

Dasakam: 36 — Incarnation as Parasurama

 

atreH putratayaa puraa tvamanasuuyaayaaM hi dattaabhidhO
jaataH shiShyanibandhatandritamanaaH svasthashcharan kaantayaa |
dR^iShTO bhaktatamena hehayamahiipaalena tasmai varaan
aShTaishvarya mukhaan pradaaya daditha svenaiva chaante vadham || 36-1

 

satyaM kartumathaarjunasya cha varaM tachChakti maatraanataM
brahmadveShi tadaakhilaM nR^ipakulaM hantuM cha bhuumerbharam |
sa~njaatO jamadagnitO bhR^igukule tvaM reNukaayaaM hare
raamO naama tadaatmajeShvavarajaH pitrOradhaassammadam || 36-2

 

labdhaamnaayagaNashchaturdashavayaaH gandharvaraaje manaa-
gaasaktaaM kila maataraM prati pituH krOdhaakulasyaaj~nayaa |
taataaj~naatigasOdaraiH samamimaaM Chitvaa(a)tha shaantaat pitu-
steShaaM jiivanayOgamaapitha varaM maataa cha te(a)daadvaraan || 36-3

 

pitraa maatR^imude stavaahR^itaviyaddhenOrnijaadaashramaat
prasthaayaatha bhR^igOrgiraa himagiraavaaraadhya gauriipatim |
labdhvaa tatparashuM taduktadanujachChedii mahaastraadikaM
praaptO mitramathaakR^itavraNamuniM praapyaagamaH svaashramam || 36-4

 

aakheTOpagatO(a)rjunaH suragavii sampraaptasampadgaNaiH
tvatpitraa paripuujitaH puragatO durmanitra vaachaa punaH |
gaaM kretuM sachivaM nyayunkta kudhiyaa tenaapi rundhanmuni-
praaNakshepa sarOSha gOhata chamuuchakreNa vatsO hR^itaH || 36-5

 

Play Audio > Dasakam 36 (1-5)
shukrOjjiivita taatavaakya chalita krOdhO(a)tha sakhyaa samaM
vibhraddhyaata mahOdarOpanihitaM chaapaM kuThaaraM sharaan |
aaruuDhassahavaahayantR^ikarathaM maahiShmatiimaavishan
vaagbhirvatsamadaashuShi kshitipatau sampraastuthaaH sangaram || 36-6

 

putraaNaamayutena saptadashabhishchaakshauhiNiibhirmahaa-
senaaniibhiraneka mitra nivahairvyaajR^imbhitaayOdhanaH |
sadyastvatka kuThaara baaNa vidalannishsheSha sainyOtkarO
bhiitipradrutanaShTashiShTatanaya stvaamaapatad hehayaH || 36-7

 

liilaavaarita narmadaajalavalallankesha garvaapaha-
shriimadbaahu sahasramukta bahushastraastraM nirundhannamum |
chakre tvayyatha vaiShNave(a)pi viphale buddhvaa hariM tvaaM mudaa
dhyaayantaM ChitasarvadOShamavadhiiH sO(a)gaat paraM te padam || 36-8

 

bhuuyO(a)marShita hehayaatmajagaNaistaate hate reNukaa-
maaghnaanaaM hR^idayaM niriikshya bahushO ghOraaM pratij~naaM vahan |
dhyaanaaniitarathaayudhastvamakR^ithaa vipradruhaH kshatriyaan
dikchakreShu kuThaarayan vishikhayan niHkshatriyaaM mediniim || 36-9

 

taatOjjiivanakR^innR^ipaalakakulaM trissaptakR^itvO jayan
santarpyaatha samantapa~nchaka mahaaraktahradaughe pitR^In |
yaj~ne kshmaamapi kaashyapaadiShu dishan saalvena yudhyan punaH
kR^iShNO(a)muM nihaniShyatiiti shamitO yudbaatkumaarairbhavaan || 36-10

 

nyasyaastraaNi mahendrabhuubhR^iti tapastanvan punarmajjitaaM
gOkarNaavadhi saagareNa dharaNiiM dR^iShTvaarthitastaapasaiH |
dhyaateShvaasadhR^itaanalaastra chakitaM sindhuM sruvakshepaNaa-
dutsaaryOddhR^itakeralO bhR^igupate vaatesha sanraksha maam || 36-11

 

Play Audio > Dasakam 36 (6-11)

 

Dasakam: 37 — Krishna Incarnation: Prelude

 

saandraanandatanO hare nanu puraa daivaasure sangare
tvatkR^ittaa api karmasheSha vashatO ye te na yaataa gatim |
teShaaM bhuutalajanmanaaM ditibhuvaaM bhaareNa duuraarditaa
bhuumiH praapa viri~nchamaashritapadaM devaiH puraivaagataiH || 37-1

 

haa haa durjana bhuuribhaaramathitaaM paathO nidhau paatukaaM
etaaM paalaya hanta me vivashataaM sampR^ichCha devaanimaan |
ityaadi prachura pralaapa vivashaamaalOkya dhaataa mahiiM
devaanaaM vadanaani viikshya paritO dadhyau bhavantaM hare || 37-2

 

uuche chaambuja bhuuramuunayi suraaH satyaM dharitryaa vachO
nanvasyaa bhavataaM cha rakshaNavidhau dakshO hi lakshmiipatiH |
sarve sharvapurassaraa vayamitO gatvaa payO vaaridhiM
natvaa taM stumahe javaaditi yayussaakaM tavaaketanam || 37-3

 

te mugdhaanilashaali dugdhajaladhestiiraM gataaH sangataaH
yaavattvatpadachintanaika manasastaavatsa paathOjabhuuH |
tvadvaachaM hR^idaye nishamya sakalaan aanandayannuuchivaan
aakhyaataH paramaatmanaa svayamahaM vaakyaM tadaakarNyataam || 37-4

 

jaane diinadashaamahaM diviShadaaM bhuumeshcha bhiimairnR^ipai-
statkshepaayabhavaami yaadavakule sO(a)haM samagraatmanaa |
devaa vR^iShNikule bhavantu kalayaa devaanganaashchaavanau
matsevaarthamiti tvadiiya vachanaM paathOjabhuuruuchivaan || 37-5

 

Play Audio > Dasakam 37 (1-5)
shrutvaa karNarasaayanaM tava vachassarveShu nirvaapita-
svaanteShviisha gateShu taavakakR^ipaa piiyuuShatR^iptaatmasu |
vikhyaate madhuraapurekila bhavatsaannidhya puNyOttare
dhanyaaM devakanandanaamudavahadraajaa sa shuuraatmajaH || 37-6

 

udvaahaavasitautadiiya sahajaH kamsO(a)tha sammaanayan
etau suutatayaa gataH pathi rathe vyOmOtthayaa tvadgiraa |
asyaastvaamatiduShTamaShTamasutO hanteti hanteritaH
santraasaatsa tu hantumantikagataaM tanviiM kR^ipaaNiimadhaat || 37-7

 

gR^ihNaanashchikureShu taaM khalamatiH shaureshchiraM saantvanai-
rnO mu~nchan punaraatmajaarpaNagiraa priitO(a)tha yaatO gR^ihaan |
aadyaM tvatsahajaM tathaarpitamapi snehena naahannasau
duShTaanaamapi deva puShTakaruNaa dR^iShTaa hi dhiirekadaa || 37-8

 

taavattvanmanasaiva naaradamuniH prOche sa bhOjeshvaraM
yuuyaM nanvasuraaH suraashcha yadavO jaanaasi kiM na prabhO |
maayaavii sa harirbhavadvadhakR^itebhaavii surapraarthanaa-
dityaakarNya yaduunaduudhunadasau shaureshcha suunuunahan || 37-9

 

praapte saptamagarbhataamahipatau tvatpreraNaanmaayayaa
niite maadhava rOhiNiiM tvamapi bhOH sachchitsukhaikaatmakaH |
devakyaa jaTharaM viveshitha vibhO samstuuyamaanaH suraiH
sa tvaM kR^iShNa vidhuuya rOgapaTaliiM bhaktiM paraaM dehi me || 37-10

 

Play Audio > Dasakam 37 (6-10)

 

Dasakam: 38 — Krishna Incarnation

aananda ruupa bhagavannayi te(a)vataare
praapte pradiipta bhavadanganiriiyamaaNaiH |
kaantivrajairiva ghanaaghanamaNDalairdyaa-
maavR^iNvatii viruruche kila varShavelaa || 38-1

 

aashaasu shiitalataraasu payOda tOyai-
raashaasitaapti vivasheShu cha sajjaneShu |
naishaakarOdayavidhau nishi madhyamaayaaM
kleshaapahasitrajagataaM tvamihaaviraasiiH || 38-2

 

baalyaspR^ishaa(a)pi vapuShaa dadhuShaa vibhuutii
rudyatkiriiTa kaTakaangada haarabhaasaa |
shankhaarivaarijagadaa paribhaasitena
meghaasitena parilesitha suutigehe || 38-3

 

vakshaHsthalii sukhaniliina vilaasi lakshmii-
mandaaksha lakshita kaTaaksha vimOksha bhedaiH |
tanmandirasya khala kamsakR^itaamalakshmii
munmaarjayanniva virejitha vaasudeva || 38-4

 

shauristu dhiiramunimaNDala chetasO(a)pi
duurasthitaM vapurudiikshya nijekshaNaabhyaam |
aanandabaaShpa pulakOdgamagadgadaardra-
stuShTaava dR^iShTimakarandarasaM bhavantam || 38-5

 

Play Audio > Dasakam 38 (1-5)
deva prasiida parapuuruSha taapa vallii-
nirluunadaatra samanetra kalaavilaasin |
khedaanapaakuru kR^ipaagurubhiH kaTaakshai-
rityaadi tena muditena chiraM nutO(a)bhuuH || 38-6

 

maatraa cha netra salilaastR^ita gaatravalyaa
stOtrairabhiShTuta guNaH karuNaalayastvam |
praachiinajanmayugalaM pratibOdhya taabhyaaM
maaturgiraa dadhitha maanuShabaalaveSham || 38-7

 

tvatpreritastadanu nanda tanuujayaa te
vyatyaasamaarachayituM sa hi shuurasuunuH |
tvaaM hastayOradhR^ita chittavidhaaryamaaryai-
rambhOruhasthakalahamsa kishOra ramyam || 38-8

 

jaataa tadaa pashupasadmani yOganidraa
nidraavimudritamathaakR^ita pauralOkam |
tvatpreraNaatkimiva chitramachetanairyad-
dvaaraiH svayaM vyaghaTi sanghaTitaissugaaDham || 38-9

 

sheSheNa bhuuriphaNavaarita vaariNaa(a)tha
svairaM pradarshitapathO maNidiipitena |
tvaaM dhaarayan sa khalu dhanyatamaH pratasthe
sO(a)yaM tvamiisha mama naashaya rOgavegaan || 38-10

 

Play Audio > Dasakam 38 (6-10)

 

Dasakam: 39 — Celebrating Krishna’s Birth

 

bhavantamayamudvahan yadukulOdvahO nissaran
dadarsha gaganOchchalajjalabharaaM kalindaatmajaam |
ahO salilasa~nchayassa punaraindrajaalOditO
jalaugha iva tatkshaNaat prapadameyataamaayayau || 39-1

 

prasuptapashupaalikaaM nibhR^itamaarudadbaalikaa-
mapaavR^itakavaaTikaaM pashupavaaTikaamaavishan |
bhavantamayamarpayan prasavatalpake tatpadaa
dvahan kapaTakanyakaaM svapuramaagatO vegataH || 39-2

 

tatastvadanujaaravakshapitanidravegadravad-
bhaTOtkaraniveditaprasavavaartayaivaartimaan |
vimuktachikurOtkarastvaritamaapatan bhOjaraa-
DatuShTa iva dR^iShTavaan bhaginikaakare kanyakaam || 39-3

 

dhruvaM kapaTa shaalinO madhuharasya maayaa bhavedasaaviti
kishOrikaaM bhaginikaakaraalingitaam |
dvipO nalinikaantaraadiva mR^iNaalikaamaakshipa
nnayaM tvadanujaamajaamupalapaTTake piShTavaan || 39-4

 

tatO bhavadupaasakO jhaTiti mR^ityupaashaadiva
pramuchya tarasaiva saa samadhiruuDharuupaantaraa |
adhastalamajagmuShii vikasadaShTabaahusphura
nmahaayudhamahO gataa kila vihaayasaa didyute || 39-5

 

Play Audio > Dasakam 39 (1-5)
nR^ishamsatara kamsa te kimu mayaa viniShpiShTayaa
babhuuva bhavadantakaH kvachana chintyataaM te hitam |
iti tvadanujaa vibhO khalamudiirya taM jagmuShii
marudgaNapaNaayitaa bhuvi cha mandiraaNyeyuShii || 39-6

 

pragepunaragaatmajaavachanamiiritaa bhuubhujaa
pralamba baka puutanaa pramukha daanavaa maaninaH |
bhavannidhanakaamyayaa jagati babhramurnirbhayaaH
kumaaraka vimaarakaaH kimiva duShkaraM niShkR^ipaiH || 39-7

 

tataH pashupamandire tvayi mukunda nandapriyaa-
prasuuti shayane shaye rudati ki~nchida~nchatpade |
vibudhya vanitaajanai stanayasambhave ghOShite
mudaa kimu vadaamyahO sakalamaakulaM gOkulam || 39-8

 

ahO khalu yashOdayaa navakalaaya chetOharaM
bhavantamalamantike prathamamaapibantyaa dR^ishaa |
punaH stanabharaM nijaM sapadi paayayantyaa mudaa
manOharatanuspR^ishaa jagati puNyavantO jitaaH || 39-9

 

bhavatkushala kaamyayaa sa khalu nandagOpastadaa
pramOdabharasankulO dvijakulaaya kinnaadadaat |
tathaiva pashupaalakaaH kimu na mangalaM tenire
jagat tritayamangala tvamiha paahi maamaamayaat || 39-10

 

Play Audio > Dasakam 39 (6-10)

 

Dasakam: 40 — Salvation of Putana

 

tadanu nandamamandashubhaaspadaM nR^ipapuriiM karadaanakR^ite gatam |
samavalOkya jagaada bhavatpitaa viditakamsasahaayajanOdyamaH | 40-1

 

ayi sakhe tava baalaka janma maaM sukhayate(a)dya nijaatmaja janmavat |
iti bhavatpitR^itaaM vrajanaayake samadhirOpya shashamsa tamaadaraat || 40-2

 

iha cha santyanimitta shataani te kaTakasiimni tatO laghu gamyataam |
iti cha tadvachasaa vrajanaayakO bhavadapaayabhiyaa druta maayayau || 40-3

 

avasare khalu tatra cha kaachana vrajapade madhuraakR^itiranganaa |
taralaShaTpada laalita kuntalaa kapaTapOtaka te nikaTaM gataa || 40-4

 

sapadi saa hR^itabaalaka chetanaa nishicharaanvayajaa kila puutanaa |
vrajavadhuuShviha keyamiti kshaNaM vimR^ishatiiShu bhavantamupaadade || 40-5

 

Play Audio > Dasakam 40 (1-5)
lalita bhaavavilaasahR^itaatmabhi-ryuvatibhiH pratirOddhumapaaritaa |
stanamasau bhavanaantaniSheduShii pradaduShii bhavate kapaTaatmane || 40-6

 

samadhiruhya tadankamashankitastvamatha baalakalOpana rOShitaH |
mahadivaamraphalaM kuchamaNDalaM pratichuchuuShitha durviShaduuShitam || 40-7

 

asubhireva samaM dhayati tvayi stanamasau stanitOpama nisvanaa |
nirapatad bhayadaayi nijaM vapuH pratigataa pravisaarya bhujaavubhau || 40-8

 

bhayadaghOShaNabhiiShaNa vigraha shravaNadarshana mOhita vallave |
vrajapade taduraHsthanakhelanaM nanu bhavantamagR^ihNata gOpikaaH || 40-9

 

bhuvana mangala naamabhireva te yuvatibhirbahudhaa kR^itarakshaNaH |
tvamayi vaataniketananaatha maamagadayan kuru taavaka sevakam || 40-10

 

Play Audio > Dasakam 40 (6-10)

 

Dasakam: 41 — Cremation of Putana

 

vrajeshvaraH shaurivachO nishamya samaavrajannadhvani bhiitachetaaH |
niShpiShTa nishsheShataruM niriikshya ka~nchitpadaarthaM sharaNaM gatastvaam || 41-1

 

nishamya gOpiivachanaadudantaM sarve(a)pi gOpaa bhayavismayaandhaaH |
tvatpaatitaM ghOrapishaacha dehaM dehurviduure(a)tha kuThaarakR^ittam || 41-2

 

tvatpiita puutastana tachChariiraat samuchchalannuchchatarO hi dhuumaH |
shankaamadhaadaagaravaH kimeShaH kiM chaandanO gaulgulavO(a)thaveti || 41-3

 

madangasangasya phalaM na duure kshaNena taavad bhavataamapi syaat |
ityullapanvallavatallajebhya-stvaM puutanaamaatanuthaassugandhim || 41-4

 

chitraM pishaachyaa na hataH kumaara-shchitraM puraivaakathi shauriNedam |
iti prashamsan kila gOpalOkO bhavanmukhaalOkarase nyamaankshiit || 41-5

 

Play Audio > Dasakam 41 (1-5)
dine dine(a)tha prativR^iddhalakshmii-rakshiiNa maangalya shatO vrajOyam |
bhavannivaasaadayi vaasudeva pramOdasaandraH paritO vireje || 41-6

 

gR^iheShu te kOmalaruupahaasa-mithaH kathaa sankulitaaHkamanyaH |
vR^itteShu kR^ityeShu bhavanniriikshaa samaagataaH pratyahamatyanandan || 41-7

 

ahO kumaarO mayi dattadR^iShTiH smitaM kR^itaM maaM prati vatsakena |
ehyehi maamittyupasaarya paaNii tvayiisha kiM kiM na kR^itaM vadhuubhiH || 41-8

 

bhavadvapusparshana kautukena karaatkaraM gOpavadhuujanena |
niitastvamaataamra sarOjamaalaa vyaalambilOlambatulaamalaasiiH || 41-9

 

nipaayayantii stanamankagaM tvaaM vilOkayantii vadanaM hasantii |
dashaaM yashOdaa katamaaM na bheje sa taadR^ishaH paahi hare gadaanmaam || 41-10

 

Play Audio > Dasakam 41 (6-10)

 

Dasakam: 42 — Slaying of Sakatasura

 

 

kadaa(a)pi janmarkshadine tava prabhO nimanitrataj~naati vadhuu mahiisuraa |
mahaanasastvaaM savidhe nidhaaya saa mahaanasaadau vavR^ite vrajeshvarii || 42-1

 

tatO bhavattraaNa niyukta baalaka prabhiiti sankrandana sankulaaravaiH |
vimishramashraavi bhavatsamiipataH parisphuTaddaaru chaTachchaTaaravaH || 42-2

 

tatastadaakarNana sambhrama shrama prakampi vakshOjabharaa vrajaanganaaH |
bhavantamantardadR^ishussamantatO viniShpataddaaruNa daarumadhyagam || 42-3

 

shishOrahO kiM kimabhuuditi drutaM pradhaavya nandaH pashupaashcha bhuusuraaH |
bhavantamaalOkya yashOdayaa dhR^itaM samaashvasannashru jalaardra lOchanaaH || 42-4

 

kaskO nu kautaskuta eSha vismayO vishankaTaM yachChakaTaM vipaaTitam |
na kaaraNaM ki~nchidiheti te sthitaaH svanaasikaadatta karaasvadiikshakaaH || 42-5

 

Play Audio > Dasakam 42 (1-5)
kumaarakasyaasya payOdharaarthinaH prarOdane lOlapadaambujaahatam |
mayaa mayaa dR^iShTamanO viparyagaaditiisha te paalaka baalakaa jaguH || 42-6

 

bhiyaa tadaa kinchidajaanataamidaM kumaarakaaNaaM atidurghaTaM vachaH |
bhavatprabhaavaavidurairitiiritaM manaagivaashankyata dR^iShTapuutanaiH || 42-7

 

pravaalataamraM kimidaM padaM kshataM sarOjaramyau nu karau virOjitau |
iti prasarpatkaruNaatarangitaa stvadangamaapaspR^ishuranganaajanaaH || 42-8

 

aye sutaM dehi jagatpateH kR^ipaa tarangapaataatparipaatamadya me |
iti sma sangR^ihya pitaa tvadangakaM muhurmuhuH shliShyati jaatakaNTakaH || 42-9

 

anOniliinaH kila hantumaagataH suraarirevaM bhavataa vihimsitaH |
rajO(a)pi nO dR^iShTamamuShya tatkathaM sa shuddhasattve tvayi liinavaan dhruvam || 42-10

 

prapuujitaistatra tatO dvijaatibhiH visheShatO lambhita mangalaashiShaH |
vrajaM nijaiH baalyarasaiH vimOhayan marutpuraadhiisha rujaaM jahiihi me || 42-11

 

Play Audio > Dasakam 42 (6-11)

 

Dasakam: 43 — Slaying of Trinavarta

 

tvaamekadaa gurumarutpuranaatha vODhuM
gaaDhaadhiruuDha garimaaNamapaarayantii |
maataa nidhaaya shayane kimidaM bateti
dhyaayantyacheShTata gR^iheShu niviShTashankaa || 43-1

 

taavadviduuramupakarNita ghOra ghOSha
vyaajR^imbhi paamsupaTalii paripuuritaashaH |
vaatyaavapuH sa kila daityavarasitraNaavartaakhyae
jahaara janamaanasahaariNaM tvaam || 43-2

 

uddaamapaamsu timiraahata dR^iShTipaate
draShTuM kimapyakushale pashupaala lOke |
haa baalakasya kimiti tvadupaantamaaptaa
maataa bhavantamavilOkya bhR^ishaM rurOda || 43-3

 

taavatsa daanavavarO(a)pi cha diinamuurtirbhaavatka-
bhaara paridhaaraNaluuna vegaH |
sankOchamaapa tadanu kshatapaamsughOShe
ghOShe vyataayata bhavajjananii ninaadaH || 43-4

 

rOdOpakarNana vashaadupagamya gehaM
krandatsu nandamukha gOpa kuleShu diinaH |
tvaaM daanavastvakhilamuktikaraM mumukshu-
stvayyapramu~nchati papaata viyatpradeshaat || 43-5

 

Play Audio > Dasakam 43 (1-5)
rOdaakulaastadanu gOpagaNaa bahiShTha-
paaShaaNapR^iShThabhuvi dehamatisthaviShTham |
praikshanta hanta nipatantamamuShya vaksha-
syakshiiNameva cha bhavantamalaM hasantam || 43-6

 

graavaprapaata paripiShTa gariShThadeha-
bhraShTaasu duShTadanujOpari dhR^iShTahaasam |
aaghnaanamambujakareNa bhavantametya
gOpaa dadhurgirivaraadiva niilaratnam || 43-7

 

ekaikamaashu parigR^ihya nikaamananda-
nnandaadi gOpa parirabdha vichumbitaangam |
aadaatukaama parishankita gOpanaarii-
hastaambujaprapatitaM praNumO bhavantam || 43-8

 

bhuuyO(a)pi kiM nu kR^iNumaH praNataartihaarii
gOvinda eva paripaalayataat sutaM naH |
ityaadi maatarapitR^i pramukhaistadaaniiM
sampraarthitastvadavanaaya vibhO tvameva || 43-9

 

vaataatmakaM danujamevamayi pradhuunvan
vaatOdbhavaanmama gadaan kimu nO dhunOShi |
kiM vaa karOmi punarapyanilaalayesha
nishsheSha rOgashamanaM muhurarthaye tvaam || 43-10

 

Play Audio > Dasakam 43 (6-10)

 

Dasakam: 44 — Naming Ceremony

 

guuDhaM vasudeva giraa kartuM te niShkriyasya samskaaraan |
hR^idgatahOraa tattvO gargamunistvad gR^ihaM vibhO gatavaan || 44-1

 

nandO(a)tha nanditaatmaa bR^indiShTaM maanayannamuM yaminaam |
mandasmitaardramuuche tvatsamskaaraan vidhaatumutsukadhiiH || 44-2

 

yaduvamshaachaaryatvaatsunibhR^itamidamaarya kaaryamiti kathayan |
gargO nirgata pulakashchakre tava saagrajasya naamaani || 44-3

 

kathamasya naama kurve sahasranaamnO hyanantanaamnO vaa |
iti nuunaM gargamunishchakre tava naama naama rahasi vibhO || 44-4

 

kR^iShidhaatuNakaaraabhyaaM sattaanandaatmataaM kilaabhilapat |
jagadaghakarShitvaM vaa kathayadR^iShiH kR^iShNa naama te vyatanOt || 44-5

 

Play Audio > Dasakam 44 (1-5)
anyaashcha naamabhedaan vyaakurvannagraje cha raamaadiin |
atimaanuShaanubhaavaM nyagadattvaamaprakaashayan pitre || 44-6

 

snihyati yastava putre muhyati sa na maayikaiH punaH shOkaiH |
druhyati yaH sa tu nashyedityavadatte mahattvamR^iShivaryaH || 44-7

 

jeShyati bahutaradaityaan neShyati nijabandhulOkaM amalapadam |
shrOShyati suvimalakiirtiirasyeti bhavadvibhuutiM R^iShiruuche || 44-8

 

amunaiva sarvadurgaM taritaastha kR^itaasthamatra tiShThadhvam |
harirevetyanabhilapannityaadi tvaamavarNayat sa muniH || 44-9

 

garge(a)tha nirgate(a)sminnandita nandaadi nandyamaanastvam |
madgatamudgatakaruNO nirgamaya shriimarutpuraadhiisha || 44-10

 

Play Audio > Dasakam 44 (6-10)

 

Dasakam: 45 — Krishna’s Childhood Pranks

 

ayi sabala muraare paaNijaanu prachaaraiH
kimapi bhavanabhaagaan bhuuShayantau bhavantau |
chalita charaNaka~njau ma~njuma~njiira shi~njaa
shravaNa kutuka bhaajau cheratushchaaru vegaat || 45-1

 

mR^idu mR^idu vihasantau unmiShaddantavantau
vadana patita keshau dR^ishya paadaabja deshau |
bhuja galita karaanta vyaalagat kankaNaankau
matimaharatamuchchaiH pashyataaM vishvanR^INaam || 45-2

 

anusarati janaughe kautuka vyaakulaakshe
kimapi kR^ita ninaadaM vyaahasantau dravantau |
valita vadanapadmaM pR^iShThatO dattadR^iShTii
kimiva na vidadhaathe kautukaM vaasudeva || 45-3

 

drutagatiShu patantau utthitau liptapankau
divi munibhirapankaiH sasmitaM vandyamaanau |
drutamatha jananiibhyaaM saanukampaM gR^ihiitau
muhurapi parirabdhau draagyuvaaM chumbitau cha || 45-4

 

snuta kuchabharamanke dhaarayantii bhavantaM
taralamati yashOdaa stanyadaa dhanyadhanyaa |
kapaTapashupa madhye mugdhahaasaankuraM te
dashanamukula hR^idyaM viikshya vaktraM jaharSha || 45-5

 

Play Audio > Dasakam 45 (1-5)
tadanu charaNachaarii daarakaiH saakamaaraat
nilayatatiShu khelan baalachaapalyashaalii |
bhavana shuka biDaalaan vatsakaamshchaanudhaavan
kathamapi kR^itahaasaiH gOpakaiH vaaritO(a)bhuuH || 45-6

 

haladhara sahitastvaM yatra yatrOpayaatO
vivasha patita netraaH tatra tatraiva gOpyaH |
vigalita gR^ihakR^ityaa vismR^itaapatya bhR^ityaaH
murahara muhuratyantaakulaa nityamaasan || 45-7

 

pratinava navaniitaM gOpikaadattamichChan
kalapadamupagaayan kOmalaM kvaapi nR^ityan |
sadayayuvati lOkairarpitaM sarpirashnan
kvachana navavipakvaM dugdhamapyaapibastvam || 45-8

 

mama khalu baligehe yaachanaM jaatamaastaam
iha punarabalaanaamagratO naiva kurve |
iti vihitamatiH kiM deva santyajya yaach~naaM
dadhighR^itamaharastvaM chaaruNaa chOraNena || 45-9

 

tava dadhighR^itamOShe ghOShayOShaajanaanaam
abhajata hR^idi rOShO naavakaashaM na shOkaH |
hR^idayamapi muShitvaa harShasindhau nyadhaastvaM
sa mama shamaya rOgaan vaatagehaadhinaatha || 45-10

 

shaakhaagera(a)tha vidhuM vilOkya phalamityambaaM cha taataM muhuH
sampraarthyaatha tadaa tadiiyavachasaa prOtkshiptabaahau tvayi |
chitraM deva shashii sa te karamagaatkiM bruumahe sampata-
jjyOtirmaNDalapuuritaakhilavapuH praagaa viraaDruupataam || 45-11

 

kiM kiM batedamiti sambhramabhaajamenaM
brahmaarNave kshaNamamuM parimajjya taatam |
maayaaM punastanayamOhamayiiM vitanva-
nnaanandachinmaya jaganmaya paahi rOgaat || 45-12

 

Play Audio > Dasakam 45 (6-12)

 

Dasakam: 46 — Revelation of Cosmic Form

 

ayi deva puraa kila tvayi svayamuttaanashaye stanandhaye |
parijR^imbhaNatO vyapaavR^ite vadane vishvamachaShTa vallavii || 46-1

 

punarapyatha baalakaiH samaM tvayi liilaanirate jagatpate |
phalasa~nchayava~nchanakrudhaa tava mR^idbhOjanamuuchurarbhakaaH || 46-2

 

ayi te pralayaavadhau vibhO kshiti tOyaadi samasta bhakshiNaH |
mR^idupaashanatO rujaa bhavediti bhiitaa jananii chukOpa saa || 46-3

 

ayi durvinayaatmaka tvayaa kimu mR^itsaa bata vatsa bhakshitaa |
iti maatR^igiraM chiraM vibhO vitathaaM tvaM pratijaj~niShe hasan || 46-4

 

ayite sakalairvinishchite vimatishchedvadanaM vidaaryataam |
iti maatR^ivibhartsitO mukhaM vikasatpadmanibhaM vyadaarayaH || 46-5

 

Play Audio > Dasakam 46 (1-5)
api mR^illavadarshanOtsukaaM jananiiM taaM bahu tarpayanniva |
pR^ithiviiM nikhilaaM na kevalaM bhuvanaanyapyakhilaanyadiidR^ishaH || 46-6

 

kuhachidvanamambudhiH kvachitkvachidabhraM kuhachidrasaatalam |
manujaa danujaaH kvachitsuraa dadR^ishe kiM na tadaa tvadaanane || 46-7

 

kalashaambudhi shaayinaM punaH paravaikuNTha padaadhivaasinam |
svapurashcha nijaarbhakaatmakaM katidhaa tvaaM na dadarsha saa mukhe || 46-8

 

vikasad bhuvane mukhOdare nanu bhuuyO(a)pi tathaa vidhaananaH |
anayaa sphuTamiikshitO bhavaananavasthaaM jagataaM bataatanOt || 46-9

 

dhR^itatattvadhiyaM tadaa kshaNaM jananiiM taaM praNayena mOhayan |
stanamamba dishetyupaasajan bhagavannadbhutabaala paahi maam || 46-10

 

Play Audio > Dasakam 46 (6-10)

 

Dasakam: 47 — Tying Krishna to the Mortar

 

ekadaa dadhivimaatha kaariNiiM maataraM samupasedivaan bhavaan |
stanya lOlupatayaa nivaarayannankametya papivaan payOdharau || 47-1

 

ardhapiita kuchakuDmale tvayi snigdhahaasa madhuraananaambuje |
dugdhamiisha dahane parisrutaM dhartumaashu jananii jagaama te || 47-2

 

saamipiita rasabhanga sangata krOdhabhaara paribhuuta chetasaa |
mantha daNDamupagR^ihya paaTitaM hanta deva dadhi bhaajanaM tvayaa || 47-3

 

uchchalad dhvanitamuchchakaistadaa sannishamya jananii samaadrutaa |
tvadyashO visaravaddadarshasaa sadya eva dadhi vistR^itaM kshitau || 47-4

 

vedamaarga parimaargitaM ruShaa tvaamaviikshya parimaargayantyasau |
sandadarsha sukR^itinyuluukhale diiyamaana navaniitamOtave || 47-5

 

Play Audio > Dasakam 47 (1-5)
tvaaM pragR^ihya bata bhiiti bhaavanaa bhaasuraanana sarOjamaashu saa|
rOSha ruuShita mukhii sakhiipurO bandhanaaya rashanaamupaadade || 47-6

 

bandhumichChati yameva sajjanastaM bhavantamayi bandhumichChatii |
saa niyujya rashanaaguNaan bahuun dvyangulOnamakhilaM kilaikshata || 47-7

 

vismitOtismata sakhiijanekshitaaM svinnasannavapuShaM niriikshya taam |
nityamuktavapurapyahO hare bandhameva kR^ipayaa(a)nvamanyathaaH || 47-8

 

sthiiyataaM chiramuluukhale khaletyaagataa bhavanameva saa yadaa |
praaguluukhalabilaantare tadaa sarpirarpita madannavaasthithaaH || 47-9

 

yadyapaasha sugamO vibhO bhavaan sanyataH kimu sapaashayaa(a)nayaa |
evamaadi divijai-rabhiShTutO vaatanaatha paripaahi maam gadaat || 47-10

 

Play Audio > Dasakam 47 (6-10)

 

Dasakam: 48 — Nalakubara and Manigriva

 

mudaa suraughaistvamudaara sammadaiH udiirya daamOdara ityabhiShTutaH |
mR^iduudaraH svairamuluukhale lagannaduuratOdvau kakubhaavudaikshathaaH | 48-1

 

kubera suunurnalakuubaraabhidhaH parO maNigriiva iti prathaaM gataH |
maheshasevaadhigata shriyOnmadau chiraM kila tvadvimukhaavakhelataam || 48-2

 

suraapagaayaaM kila tau madOtkaTau suraapagaayad bahuyauvataa vR^itau |
vivaasasau keliparau sa naaradO bhavatpadaika pravaNO niraikshata || 48-3

 

bhiyaa priyaalOkamupaattavaasasaM purO niriikshyaapi madaandha chetasau |
imau bhavadbhaktyupashaanti siddhaye munirjagau shaantimR^ite kutaH sukham || 48-4

 

yuvaamavaaptau kakubhaatmataaM chiraM hariM niriikshyaatha padaM svamaapnutam |
itiiritau tau bhavadiikshaNaspR^ihaaM gatau vrajaante kakubhau babhuuvatuH || 48-5

 

Play Audio > Dasakam 48 (1-5)
atandramindradruyugaM tathaavidhaM sameyuShaa mantharagaaminaa tvayaa |
tiraayitOluukhalarOdhanirdhutau chiraaya jiirNau paripaatitau taruu || 48-6

 

abhaaji shaakhidvitayaM yadaa tvayaa tadaiva tadgarbhatalaannireyuShaa |
mahaatviShaa yakshayugena tatkshaNaadabhaaji gOvinda bhavaanapi stavaiH || 48-7

 

ihaanya bhaktO(a)pi sameShyati kramaad bhavantametau khalu rudrasevakau |
muni prasaadaad bhavadanghri maagatau gatau vR^iNaanau khalu bhaktimuttamaam || 48-8

 

tatastaruuddaaraNa daaruNaarava prakampi sampaatini gOpamaNDale |
vilajjita tvajjananii mukhekshiNaavyamOkshi nandena bhavaan vimOkshadaH || 48-9

 

mahiiruhOrmadhyagatO bataarbhakO hareH prabhaavaadaparikshatO(a)dhunaa |
iti bruvaaNairgamitO gR^ihaM bhavaan marutpuraadhiishvara paahi maam gadaat || 48-10

 

Play Audio > Dasakam 48 (6-10)

 

Dasakam: 49 — Journey to Brindavan

 

bhavatprabhaavaaviduraa hi gOpaaH taruprapaataadikamatra gOShThe |
ahetumutpaatagaNaM vishankya prayaatumanyatra manO vitenuH || 49-1

 

tatrOpanandaabhidha gOpavaryO jagau bhavatpreraNayaiva nuunam |
itaH pratiichyaaM vipinaM manOj~naM bR^indaavanaM naama viraajatiiti || 49-2

 

bR^ihadvanaM tatkhalu nandamukhyaa vidhaaya gauShThiinamatha kshaNena |
tvadanvita tvajjananii niviShTa gariShTha yaanaanugataa vicheluH || 49-3

 

anO manOj~nadhvani dhenupaalii khurapraNaadaantaratO vadhuubhiH |
bhavadvinOdaalapitaaksharaaNi prapiiya naaj~naayata maarga dairghyam || 49-4

 

niriikshya bR^indaavanamiisha nandatprasuuna kunda pramukhadrumaugham|
amOdathaaH shaadvala saandra lakshmyaa harinmaNii kuTTimapuShTa shObham || 49-5

 

Play Audio > Dasakam 49 (1-5)
navaaka nirvyuuDha nivaasa bhedeShvasheSha gOpeShu sukhaasiteShu |
vanashriyaM gOpakishOrapaalii vimishritaH paryagalOkathaastvam || 49-6

 

araalamaargaagata nirmalaapaaM maraalakuujaakR^ita narmalaapaam |
nirantarasmera sarOjavaktraaM kalindakanyaaM samalOkayastvam || 49-7

 

mayuurakekaashatalObhaniiyaM mayuukhamaalaashabalaM maNiinaam |
viri~nchalOkaspR^ishamuchchashR^iNgairgiriM cha gOvardhanamaikshathaastvam || 49-8

 

samaM tatO gOpakumaarakaistvam samantatO yatra vanaantamaagaaH |
tatastatastaaM kuTilaamapashyaH kalindajaaM raagavatiimivaikaam || 49-9

 

tathaa vidhe(a)smin vipine pashavye samutsukO vatsagaNaprachaare |
charan saraamO(a)tha kumaarakaistvaM samiiragehaadhipa paahi rOgaat || 49-10

 

Play Audio > Dasakam 49 (6-10)

 

Dasakam: 50 — Vatsasura and Bakasura Slain

 

tarala madhukR^id bR^inde bR^indaavane(a)tha manOhare
pashupa shishubhiH saakaM vatsaanupaalana lOlupaH |
haladharasakhO deva shriiman vicheritha dhaarayan
gavala muralii vetraM netraabhiraama tanu dyutiH || 50-1

 

vihita jagatii rakshaM lakshmiikaraambuja laalitaM
dadati charaNadvandvaM bR^indaavane tvayi paavane |
kimiva na babhau sampatsampuuritaM taruvallarii
salila dharaNii gOtra kshetraadikaM kamalaapate || 50-2

 

vilasadulape kaantaaraante samiiraNa shiitale
vipula yamunaatiire gOvardhanaachala muurdhasu |
lalitamuraliinaadaH sanchaarayan khalu vaatsakaM
kvachana divase daityaM vatsaakR^itiM tvamudaikshathaaH || 50-3

 

rabhasa vilasatpuchChanvichChaayatO(a)sya vilOkayan
kimapi valitaskandhaM randhrapratiiksha mudiikshitam |
tamatha charaNe vibhradvibhraamayan muhuruchchakaiH
kuhachana mahaavR^ikshe chikshepitha kshatajiivitam || 50-4

 

nipatati mahaadaitye jaatyaa duraatmani tatkshaNaM
nipatanajavakshuNNa kshONiiruha kshata kaanane |
divi parimilad bR^indaa bR^indaarakaaH kusumOtkaraiH
shirasi bhavatO harShaadvarShanti naama tadaa hare || 50-5

 

Play Audio > Dasakam 50 (1-5)
surabhilatamaa muurdhanyuurdhvaM kutaH kusumaavalii
nipatati tavetyuktO baalaiH sahela mudairayaH |
jhaTiti danujakshepeNOrdhvaM gatastarumaNDalaat
kusumanikaraH sO(a)yaM nuunaM sameti shanairiti || 50-6

 

kvachana divase bhuuyO bhuuyastare paruShaatape
tapanatanayaapaathaH paatuM gataa bhavadaadayaH |
chalitagarutaM prekshaamaasurbakaM khalu vismR^itaM
kshitidhara garuchChede kailaasa shailamivaaparam || 50-7

 

pibati salilaM gOpavraate bhavantamabhidrutaH
sa kila nigilannagni prakhyaM punardrutamudvaman |
dalayitumagaattrOTyaaH kOTyaa tadaa(a)(a)shubhavaan vibhO
khalajana bhidaa chunchushchanchuu pragR^ihya dadaara tam || 50-8

 

sapadi sahajaaM sandraShTuM vaa mR^itaaM khalu puutanaa-
manujamaghamapyagre gatvaa pratiikshitumeva vaa |
shamana nilayaM yaate tasmin bake sumanO gaNe
kirati sumanObR^indaM bR^indaavanaad gR^ihamaiyathaaH || 50-9

 

lalita muraliinaadaM duuraannishamya vadhuujanaiH
tvaritamupagamyaaraadaaruuDhamOdamudiikshitaH |
janitajananiinandaanandaH samiiraNamandiraprathitavasate
shaure duuriikuruShva mamaamayaan || 50-10

 

Play Audio > Dasakam 50 (6-10)

 

Dasakam: 51 –Slaying of Aghasura

 

kadaachana vrajashishubhiH samaM bhavaan
vanaashane vihitamatiH pragetaraam |
samaavR^itO bahutara vatsamaNDalaiH
satemanairniragama diishajemanaiH || 51-1

 

viniryatastava charaNaambuja dvayaat
uda~nchitaM tribhuvana paavanaM rajaH |
maharShayaH pulakadharaiH kalevaraiH
uduuhire dhR^itabhavadiikshaNOtsavaaH || 51-2

 

prachaarayatyavirala shaadvale tale
pashuun vibhO bhavati samaM kumaarakaiH |
aghaasurO nyaruNadaghaaya vartaniiM
bhayaanakaH sapadi shayaanakaakR^itiH || 51-3

 

mahaachala pratimatanOrguhaanibha
prasaarita prathita mukhasya kaanane |
mukhOdaraM viharaNa kautukaadgataaH
kumaarakaaH kimapi viduurage tvayi || 51-4

 

pramaadataH pravishati pannagOdaraM
kvathattanau pashupakule savaatsake |
vidannidaM tvamapi viveshitha prabhO
suhR^ijjanaM visharaNamaashu rakshitum || 51-5

 

Play Audio > Dasakam 51 (1-5)
galOdare vipulita varShmaNaa tvayaa
mahOrage luThati niruddha maarute |
drutaM bhavaan vidalita kaNTha maNDalO
vimOchayan pashupa pashuunviniryayau || 51-6

 

kshaNaM divi tvadupagamaarthamaasthitaM
mahaasuraprabhava mahO mahO mahat |
vinirgate tvayi tu niliinama~njasaa
nabhaH sthale nanR^iturathO jaguH suraaH || 51-7

 

sa vismayaiH kamala bhavaadibhiH suraiH
anudrutastadanu gataH kumaarakaiH |
dine punastaruNa dashaamupeyuShii
svakairbhavaanatanuta bhOjanOtsavam || 51-8

 

viShaaNikaamapi muraliiM nitambake
niveshayan kabaladharaH karaambuje |
prahaasayan kalavachanaiH kumaarakaan
bubhOjita tridashagaNairmudaa nutaH || 51-9

 

sukhaashanaM tviha tava gOpamaNDale
makhaashanaat priyamiva devamaNDale |
iti stuta sitradashavarairjagatpate
marutpuriinilaya gadaatprapaahi maam || 51-10

 

Play Audio > Dasakam 51 (6-10)

 

Dasakam: 52 –Taming Brahma’s Pride

 

anyaavataaranikareShvaniriikshitaM te
bhuumaatirekamabhiviikshya tadaaghamOkshe |
brahmaa pariikshitumanaaH sa parOkshabhaavaM
ninye(a)tha vatsakagaNaan pravitatya maayaam || 52-1

 

vatsaanaviikshya vivashe pashupOtkaretaan
aanetukaama iva dhaatR^imataanuvartii |
tvaM saamibhukta kabalO gatavaamstadaaniiM
bhuktaamstirOdhita sarOjabhavaH kumaaraan || 52-2

 

vatsaayita stadanu gOpagaNaayitastvaM
shikyaadi bhaaNDa muralii gavalaadiruupaH |
praagvadvihR^itya vipineShu chiraaya saayaM
tvaM maayayaa(a)tha bahudhaa vrajamaayayaatha || 52-3

 

tvaameva shikya gavalaadimayaM dadhaanO
bhuuyastvameva pashuvatsaka baalaruupaH |
gOruupiNiibhirapi gOpavadhuumayiibhiH
aasaaditO(a)si jananiibhiratipraharShaat || 52-4

 

jiivaM hi ka~nchidabhimaana vashaatsvakiiyaM
matvaa tanuuja iti raagabharaM vahantyaH |
aatmaanameva tu bhavantamavaapya suunuM
priitiM yayurnakiyatiiM vanitaashcha gaavaH || 52-5

 

Play Audio > Dasakam 52 (1-5)
evaM pratikshaNa vijR^imbhita harShabhaara
niHsheSha gOpagaNa laalita bhuuri muurtim |
tvaamagrajO(a)pi bubudhe kila vatsaraante
brahmaatmanOrapi mahaan yuvayOrvisheShaH || 52-6

 

varShaavadhau nava puraatana vatsa paalaan
dR^iShTvaa vivekamasR^iNe druhiNe vimuuDhe |
praadiidR^ishaH pratinavaan makuTaangadaadi
bhuuShaamshchaturbhuja yujaH sajalaambudaabhaan || 52-7

 

pratyekameva kamalaa parilaalitaangaan
bhOgiindra bhOgashayanaan nayanaabhiraamaan |
liilaa nimiilitadR^ishaH sanakaadi yOgi
vyaasevitaan kamalabhuurbhavatO dadarsha || 52-8

 

naaraayaNaakR^itiM asankhyatamaaM niriikshya
sarvatra sevakamapi svamavekshya dhaataa |
maayaa nimagna hR^idayO vimumOha yaavat
ekO babhuuvitha tadaa kabalaardhapaaNiH || 52-9

 

nashyanmade tadanu vishvapatimmuhustvaaM
natvaa cha nuutavati dhaatari dhaama yaate |
pOtaiH samaM pramuditaiH pravishanniketaM
vaataalayaadhipa vibhO paripaahi rOgaat || 52-10

 

Play Audio > Dasakam 52 (6-10)

 

Dasakam: 53 — Slaying of Dhenukasura

 

atiitya baalyaM jagataaM pate tvamupetya paugaNDavayO manOj~nam |
upekshya vatsaavanamutsavena praavartathaa gOgaNapaalanaayaam || 53-1

 

upakramasyaanuguNaiva seyaM marutpuraadhiisha tava pravR^ittiH |
gOtraaparitraaNakR^ite(a)vatiirNaH tadeva devaa(a)(a)rabhathaastadaa yat || 53-2

 

kadaa(a)pi raameNa samaM vanaante vanashriyaM viikshya charan sukhena |
shriidaamanaamnaH svasakhasya vaachaa mOdaadagaa dhenukakaananaM tvam || 53-3

 

uttaalataaliinivahe tvaduktyaa balena dhuute(a)thabalena dOrbhyaam |
mR^iduH kharashchaabhyapatatpurastaat phalOtkarO dhenuka daanavO(a)pi || 53-4

 

samudyatO dhainukapaalane(a)haM kathaM vadhaM dhainukamadya kurve |
itiiva matvaa dhruvamagrajena suraugha yOddhaaramajiighanastvam || 53-5

 

Play Audio > Dasakam 53 (1-5)
tadiiya bhR^ityaanapi jambukatvenOpaagataa nagrajasanyutastvam |
jambuuphalaaniiva tadaa niraasthastaaleShukhelan bhagavanniraasthaH || 53-6

 

vinighnati tvayyatha jambukaughaM sanaamakatvaadvaruNastadaaniim|
bhayaakulO jambukanaamadheyaM shruti prasiddhaM vyadhiteti manye || 53-7

 

tavaavataarasya phalaM muraare sanjaatamadyeti surairnutastvam |
satyaM phalaM jaatamiheti haasii baalaiH samaM taalaphalaanyabhunkthaaH || 53-8

 

madhudravasrunti bR^ihanti taani phalaani medObharabhR^inti bhuktvaa |
tR^iptaishcha dR^iptairbhavanaM phalaughaM vahadbhiraagaaH khalu baalakaistvam || 53-9

 

hatO hatO dhenuka ityupetya phalaanyadadbhirmadhuraaNi lOkaiH |
jayeti jiiveti nutO vibhO tvaM marutpuraadhiishvara paahi rOgaat || 53-10

 

Play Audio > Dasakam 53 (6-10)

 

Dasakam: 54 — Kaliya comes to Yamuna

 

tvatsevOtkaH saubharirnaama puurvaM
kaalindyantardvaadashaabdaM tapasyan |
miinavraate snehavaan bhOgalOle
taarkshyaM saakshaadaikshataagre kadaachit || 54-1

 

tvadvaahaM taM sakshudhaM tR^ikshasuunuM
miinaM ka~nchijjakshataM lakshayan saH |
taptashchitte shaptavaanatra chettvaM
jantuun bhOktaa jiivitaM chaapi mOktaa || 54-2

 

tasmin kaale kaaliyaH kshveladarpaat
sarpaaraateH kalpitaM bhaagamashnan |
tena krOdhaat tvatpadaambhOjabhaajaa
pakshakshiptaH tadduraapaM payO(a)gaat || 54-3

 

ghOre tasmin suurajaaniiravaase
tiire vR^ikshaa vikshataaH kshvelavegaat |
pakshivraataaH peturabhre patantaH
kaaruNyaardraM tvanmanastena jaatam || 54-4

 

kaale tasminnekadaa siirapaaNiM
muktvaayaate yaamunaM kaananaantam |
tvayyuddaama griiShma bhiiShmOShmataptaa
gO gOpaalaa vyaapiban kshvelatOyam || 54-5

 

Play Audio > Dasakam 54 (1-5)
nashyajjiivaan vichyutaan kshmaatale taan
vishvaan pashyannachyuta tvaM dayaardraH |
praapyOpaantaM jiivayaamaasitha draak
piiyuuShaambhO varShibhiH shriikaTaakshaiH || 54-6

 

kiM kiM jaatO harShavarShaatirekaH
sarvaangeShvityutthitaa gOpasanghaaH |
dR^iShTvaagre tvaaM tvatkR^itaM tadvidantaH
tvaamaalingan dR^iShTanaanaa prabhaavaaH || 54-7

 

gaavashchaivaM labdhajiivaaH kshaNena
sphiitaanandaastvaaM cha dR^iShTvaa purastaat |
draagaavavruH sarvatO harShabaaShpaM
vyaamu~nchantyO mandamudyanninaadaaH || 54-8

 

rOmaa~nchO(a)yaM sarvatO naH shariire
bhuuyasyantaH kaachidaanandamuurchChaa |
aashcharyO(a)yaM kshvelavegO mukundetyuktO
gOpaiH nanditO vanditO(a)bhuuH || 54-9

 

evaM bhaktaanmuktajiivaanapi tvaM
mugdhaapaangaiH astarOgaamstanOShi |
taadR^igbhuuta sphiita kaaruNya bhuumaa
rOgaatpaayaa vaayugehaadhinaatha || 54-10

 

Play Audio > Dasakam 54 (6-10)

 

Dasakam: 55 — Krishna’s Dance on Kaliya

 

atha vaariNi ghOrataraM phaNinaM prativaarayituM kR^itadhiirbhagavan |
drutamaaritha tiiraga niipataruM viShamaarutashOShita parNachayam || 55-1

 

adhiruhya padaamburuheNa cha taM navapallava tulya manOj~naruchaa |
hradavaariNi duurataraM nyapataH parighuurNita ghOratarangagaNe || 55-2

 

bhuvanatraya bhaara bhR^itO bhavatO gurubhaaravikampi vijR^imbhijalaa |
parimajjayati sma dhanushshatakaM taTinii jhaTiti sphuTaghOShavatii || 55-3

 

atha dikshuvidikshu parikshubhita bhramitOdara vaari ninaadabharaiH |
udakaadudagaaduragaadhipati-stvadupaantamashaantaruShaa(a)ndhamanaaH 55-4

 

phaNashR^ingasahasravinissR^imara jvaladagnikaNOgraviShaambudharam |
purataH phaNinaM samalOkayathaa bahushR^ingiNamanjana shailamiva || 55-5

 

Play Audio > Dasakam 55 (1-5)
jvaladakshi parikshara dugraviShaH shvasanOShmabharaH sa mahaabhujagaH |
paridashya bhavantamanantabalaM samaveShTayadasphuTacheShTamahO || 55-6

 

avilOkya bhavantamathaakulite taTagaamini baalakadhenugaNe |
vrajagehatale(a)pyanimittashataM samudiikshya gataa yamunaaM pashupaaH || 55-7

 

akhileShu vibhO bhavadiiyadashaaM avalOkya jihaasuShu jiivabharam |
phaNibandhanamaashu vimuchya javaat udagamyata haasajuShaa bhavataa || 55-8

 

adhiruhya tataH phaNiraajaphaNaan nanR^ite bhavataa mR^idupaadaruchaa |
kalashi~njita nuupura manjumilat karakankaNa sankula sankvaNitam || 55-9

 

jahR^iShuH pashupaastutuShurmunayO vavR^iShuH kusumaani surendragaNaaH |
tvayi nR^ityati maarutagehapate paripaahi sa maaM tvamadaanta gadaat || 55-10

 

Play Audio > Dasakam 55 (6-10)

 

Dasakam: 56 — Blessing Kaliya

 

ruchirakampita kuNDalamaNDalaH suchiramiisha nanartitha pannage |
amarataaDita dundubhisundaram viyati gaayati daivatayauvate || 56-1

 

namati yadyadamuShya shirO hare parivihaaya tadunnatamunnatam |
parimathan padapankaruhaa chiraM vyaharathaaH karataala manOharam || 56-2

 

tvadavabhagna vibhugna phaNaagaNe galitashONita shONitapaathasi |
phaNipataavavasiidati sannataaH tadabalaastava maadhava paadayOH || 56-3

 

ayi puraiva chiraaya parishruta tvadanubhaava viliina hR^idO hi taaH |
munibhirapyanavaapyapathaiH stavaiH nunuvuriisha bhavanta-mayanitratam || 56-4

 

phaNivadhuujana bhaktivilOkana pravikasat karuNaakula chetasaa |
phaNipati-rbhavataa(a)chyuta jiivitaH tvayi samarpita muurti ravaanamat || 56-5

 

Play Audio > Dasakam 56 (1-5)
ramaNakaM vraja vaaridhi madhyagaM phaNiripurna karOti virOdhitaam |
iti bhavadvachanaanyati maanayan phaNipati rniragaa duragaiH samam || 56-6

 

phaNivadhuujana dattamaNi vraja jvalitahaara dukuula vibhuuShitaH |
taTagataiH pramadaashruvimishritaiH samagathaaH svajanai-rdivasaavadhau || 56-7

 

nishipunastamasaa vrajamandiraM vrajitumakshama eva janOtkare |
svapiti tatra bhavachcharaNaashraye davakR^ishaanurarundha samantataH || 56-8

 

prabudhitaanatha paalaya paalayetyudayadaarta ravaan pashupaalakaan |
avitumaashu papaatha mahaanalaM kimiha chitramayaM khalu te mukham || 56-9

 

shikhini varNata eva hi piitataa parilasatyadhunaa kriyayaapyasau |
iti nutaH pashupai-rmuditai-rvibhO hara hare duritaiH saha me gadaan || 56-10

 

Play Audio > Dasakam 56 (6-10)

 

Dasakam: 57 — Slaying of Pralambasura

 

raamasakha kvaapi dine kaamada bhagavan gatO bhavaan vipinam |
suunubhirapi gOpaanaaM dhenubhirabhisanvR^itO lasadveShaH || 57-1

 

sandarshayan balaaya svairaM bR^indaavanashriyaM vimalaam |
kaaNDiiraiH saha baalai-rbhaaNDiirakamaagamO vaTaM kriiDan || 57-2

 

taavattaavaka nidhanaspR^ihayaaluH gOpamuurtiradayaaluH |
daityaH pralambanaamaa pralambabaahuM bhavantamaapede || 57-3

 

jaanannapyavijaananniva tena samaM nibaddhasauhaardaH |
vaTanikaTe paTupashupavyaabaddhaM dvandvayuddhamaarabdhaaH || 57-4

 

gOpaan vibhajya tanvan sanghaM balabhadrakaM bhavatkamapi |
tvad balabhiitaM daityaM tvadbalagata manvamanyathaa bhagavan || 57-5

 

Play Audio > Dasakam 57 (1-5)
kalpita vijetR^ivahane samare parayuuthagaM svadayitataram |
shriidaamaanamadhatthaaH paraajitO bhaktadaasataaM prathayan || 57-6

 

evaM bahuShu vibhuuman baaleShu vahatsu vaahyamaaneShu |
raamavijitaH pralambO jahaara taM duuratO bhavadbhiityaa || 57-7

 

tvadduuraM gamayantaM tandR^iShTvaa halini vihita garimabhare |
daityaH svaruupamaagaadyadruupaat sa hi balO(a)pi chakitO(a)bhuut || 57-8

 

uchchatayaa daityatanOstvanmukhaM aalOkya duuratO raamaH |
vigatabhayO dR^iDhamuShTyaa bhR^ishaduShTaM sapadi piShTavaanenam || 57-9

 

hatvaa daanavaviiraM praaptaM balamaalilingitha peramNaa |
taavanmilatOryuvayOH shirasi kR^itaa puShpavR^iShTiramaragaNaiH || 57-10

 

aalambO bhuvanaanaaM praalambaM nidhanamevaM aarachayan |
kaalaM vihaaya sadyO lOlambaruche hare hareH kleshaan || 57-11

 

Play Audio > Dasakam 57 (6-11)

 

Dasakam: 58 — Rescue from Fire

 

tvayi viharaNalOle baala jaalaiH pralamba
pramathanasavilambe dhenavaH svairachaaraaH |
tR^iNa kutuka niviShTaa duura duuraM charantyaH
kimapi vipinamaiShiikaakhyamiiShaaM babhuuvuH || 58-1

 

anadhigata nidaagha kraurya bR^indaavanaantaat
bahiridamupayaataaH kaananaM dhenavastaaH |
tava viraha viShaNNaa uuShmalagriiShmataapa
prasaravisaradambhasyaakulaa stambhamaapuH || 58-2

 

tadanu saha sahaayairduuramanviShya shaure
galita saraNi mu~njaaraNya sa~njaata khedam |
pashukulamabhiviikshya kshipramaanetu maaraat
tvayi gatavati hii hii sarvatO(a)gnirjajR^imbhe || 58-3

 

sakalahariti diipte ghOrabhaankaarabhiime
shikhini vihatamaargaa ardhadagdhaa ivaartaaH |
ahaha bhuvanabandhO paahi paahiiti sarve
sharaNamupagataastvaaM taapahartaaramekam || 58-4

 

alamalamatibhiityaa sarvatO miilayadhvaM
dR^ishamiti tava vaachaa miilitaaksheShu teShu |
kvanu davadahanO(a)sau kutra mu~njaaTavii saa
sapadi vavR^itire te hanta bhaaNDiiradeshe || 58-5

 

Play Audio > Dasakam 58 (1-5)
jaya jaya tava maayaa keyamiisheti teShaaM
nutibhirudita haasO baddhanaanaa vilaasaH |
punarapi vipinaante praacharaH paaTalaadi
prasava nikara maatra graahyagharmaanubhaave || 58-6

 

tvayi vimukhamivOchchaiH taapa bhaaraM vahantaM
tava bhajanavadantaH pankamuchChOShayantam |
tava bhujavaduda~nchad bhuuritejaH pravaahaM
tapasamayamanaiShiiryaamuneShu sthaleShu || 58-7

 

tadanu jalada jaalaiH tvadvapustulya bhaabhiH
vikasadamala vidyut piitavaasO vilaasaiH |
sakalabhuvana bhaajaaM harShadaaM varShavelaaM
kshitidhara kuhareShu svairavaasii vyanaiShiiH || 58-8

 

kuharatala niviShTaM tvaaM gariShThaM giriindraH
shikhikula nava kekaa kaakubhiH stOtrakaarii |
sphuTakuTaja kadambastOma puShpaa~njaliM cha
pravidadhadanubheje deva gOvardhanO(a)sau || 58-9

 

atha sharadamupetaaM taaM bhavadbhakta chetO
vimala salila puuraaM maanayan kaananeShu |
tR^iNamamala vanaante chaaru sa~nchaarayan gaaH
pavanapurapate tvaM dehi me dehasaukhyam || 58-10

 

Play Audio > Dasakam 58 (6-10)

 

Dasakam: 59 — Krishna Playing the Flute

 

tvadvapurnava kalaaya kOmalaM premadOhana masheShamOhanam |
brahmatattva parachinmudaatmakaM viikshya sammumuhuranvahaM sitrayaH || 59-1

 

manmathOnmathita maanasaaH kramaattvadvilOkanarataa statastataH |
gOpikaastava na sehire hare kaananOpagati mapyaharmukhe || 59-2

 

nirgate bhavati dattadR^iShTayaH tvadgatenamanasaa mR^igekshaNaaH |
veNunaada-mupakarNya duurataH tvadvilaasa kathayaa(a)bhiremire || 59-3

 

kaananaanta-mitavaan bhavaanapi snigdhapaadapatale manOrame |
vyatyayaakalita paadamaasthitaH pratyapuurayata veNunaalikaam || 59-4

 

maarabaaNadhuta khechariikulaM nirvikaara pashupakshi maNDalam |
draavaNaM cha dR^iShadaamapi prabhO taavakaM vyajani veNukuujitam || 59-5

 

Play Audio > Dasakam 59 (1-5)
veNurandhra taralaanguliidalaM taalasanchalita paadapallavam |
tatisthataM tava parOkshamapyahO sanvichintya mumuhurvrajaanganaaH || 59-6

 

nirvishanka bhavadanga darshiniiH khechariiH khagamR^igaan pashuunapi |
tvatpadapraNayi kaananaM cha taaH dhanyadhanyamiti nanvamaanayan || 59-7

 

aapibeyamadharaamR^itaM kadaa veNubhuktarasasheShamekadaa |
duuratO bata kR^itaM duraashaye-tyaakulaa muhurimaaH samaamuhan || 59-8

 

pratyahancha punaritthamanganaaH chittayOni janitaa danugrahaat |
baddharaagavivashaaH tvayi prabhO nityamaapuriha kR^ityamuuDhataam || 59-9

 

raagastaavajjaayate hi svabhaavaan
mOkshOpaayO yatnataH syaannavaasyaat |
taasaantvekaM taddvayaM labdhamaasiidbhaagyaM
bhaagyaM paahi vaataalayesha || 59-10

 

Play Audio > Dasakam 59 (6-10)

 

Dasakam: 60 — Stealing the Clothes

 

madanaatura chetasO(a)nvahaM bhavadanghridvayadaasya kaamyayaa |
yamunaataTasiimni saikatiiM taralaakshyO girijaaM samaarchichan || 60-1

 

tava naama kathaarataaH samaM sudR^ishaH praatarupaagataa nadiim |
upahaara shatairapuujayan dayitO nandasutO bhavediti || 60-2

 

iti maasamupaahita vrataaH taralaakshii rabhiviikshya taa bhavaan |
karuNaa mR^idulO nadiitaTaM samayaasiittadanugrahechChayaa || 60-3

 

niyamaavasitau nijaambaraM taTasiimanyavamuchya taastadaa |
yamunaajala khelanaakulaaH puratastvaamavalOkya lajjitaaH || 60-4

 

trapayaa namitaananaasvathO vanitaasvambara jaalamantike |
nihitaM parigR^ihya bhuuruhO viTapaM tvaM tarasaa(a)dhiruuDhavaan || 60-5

 

Play Audio > Dasakam 60 (1-5)
iha taavadupetya niiyataaM vasanaM vaH sudR^ishO yathaayatham |
iti narma mR^idusmite tvayi bruvati vyaamumuhe vadhuujanaiH || 60-6

 

ayi jiiva chiraM kishOra nastava daasii ravashiikarOShi kim |
pradishaambara-mambujekshaNetyuditastvaM smitameva dattavaan || 60-7

 

adhiruhya taTaM kR^itaa~njaliiH parishuddhaaH svagatiiH niriikshya taaH |
vasanaanyakhilaanyanugrahaM punarevaM giramapyadaa mudaa || 60-8

 

viditaM nanu vO maniiShitaM vaditaarasitvaha yOgyamuttaram |
yamunaa puline sachandrikaaH kshaNadaa ityabalaastvamuuchivaan || 60-9

 

upakarNya bhavanmukhachyutaM madhuniShyandi vachO mR^igiidR^ishaH |
praNayaadayi viikshya viikshya te vadanaabjaM shanakaigR^ihaM gataaH || 60-10

 

iti nanvanugR^ihya vallaviiH vipinaanteShu pureva sancharan |
karuNaashishirO hare hara tvarayaa me sakalaamayaavalim || 60-11

 

Play Audio > Dasakam 60 (6-11)

 

Dasakam: 61 — Blessing the wives…

 

tatashcha bR^indaavanatO(a)tiduuratO
vanaM gatastvaM khalu gOpagOkulaiH |
hR^idantare bhaktatara dvijaanganaa
kadambakaanugrahaNaagrahaM vahan || 61-1

 

tatO niriikshyaasharaNe vanaantare
kishOralOkaM kshudhitaM tR^iShaakulam |
aduuratO yaj~naparaan dvijaan prati
vyasarjayO diidiviyaachanaaya taan || 61-2

 

gateShvathO teShvabhidhaaya te(a)bhidhaaM
kumaarakeShvOdana yaachiShu prabhO |
shrutisthiraa apyabhininyuH ashrutiM
na ki~nchiduuchushcha mahiisurOttamaaH || 61-3

 

anaadaraat khinnadhiyO hi baalakaaH
samaayayu-ryuktamidaM hi yajvasu |
chiraadabhaktaaH khalu te mahiisuraaH
kathaM hi bhaktaM tvayi taiH samarpyate || 61-4

 

nivedayadhvaM gR^ihiNiijanaaya maaM
disheyurannaM karuNaakulaa imaaH |
iti smitaardraM bhavateritaa gataastedaarakaa
daarajanaM yayaachire || 61-5

 

Play Audio > Dasakam 61 (1-5)
gR^ihiitanaamni tvayi sambhramaakulaaH
chaturvidhaM bhOjyarasaM pragR^ihya taaH |
chiraM dhR^ita tvatpravilOkanaagrahaaH
svakairniruddhaa(a)pi tuurNamaayayuH || 61-6

 

vilOlapinchChaM chikure kapOlayOH
samullasatkuNDala maardramiikshite |
nidhaaya baahuM suhR^idaM sasiimani
sthitaM bhavantaM samalOkayanta taaH || 61-7

 

tadaa cha kaachit tvadupaagamOdyataa
gR^ihiita hastaa dayitena yajvanaa |
tadaiva sanchintya bhavantamanjasaa
vivesha kaivalya mahO kR^itinyasau || 61-8

 

aadaaya bhOjyaanyanugR^ihya taaH punaH
tvadanga sangaspR^ihayOjjhatiirgR^iham |
vilOkya yaj~naaya visarjayan imaashchakartha
bhartR^Inapi taasvagarhaNaan || 61-9

 

niruupya dOShaM nijamanganaa jane
vilOkya bhaktiM cha punarvichaaribhiH |
prabuddhatattvaistvamabhiShTutO dvijaiH
marutpuraadhiisha nirundhi me gadaan || 61-10

 

Play Audio > Dasakam 61 (6-10)

 

Dasakam: 62 — Sacrifice to Govardhana

 

kadaachidgOpaalaan vihita makhasambhaara vibhavaan
niriikshya tvaM shaure maghavamada mudhdvamsitumanaaH |
vijaanannapyetaan vinaya mR^idu nandaadi pashupaan
apR^ichChaH kO vaa(a)yaM janaka bhavataamudyama iti || 62-1

 

babhaaShe nandastvaaM suta nanu vidheyO maghavatO
makhO varShe varShe sukhayati sa varSheNa pR^ithiviim |
nR^iNaaM varShaayattaM nikhilamupajiivyaM mahitale
visheShaadasmaakaM tR^iNasalilajiivaa hi pashavaH || 62-2

 

iti shrutvaa vaachaM piturayi bhavaanaaha sarasaM
dhigetannO satyaM maghavajanitaa vR^iShTiriti yat |
adR^iShTaM jiivaanaaM sR^ijati khalu vR^iShTiM samuchitaaM
mahaaraNye vR^ikshaaH kimiva balimindraaya dadate || 62-3

 

idaM taavatsatyaM yadiha pashavO naH kuladhanaM
tadaajiivyaayaasau balirachalabhartre samuchitaH |
surebhyO(a)pyutkR^iShTaa nanu dharaNi devaaH kshititale
tataste(a)pyaaraadhyaa iti jagaditha tvaM nijajanaan || 62-4

 

bhavadvaacham shrutvaa bahumatiyutaaste(a)pi pashupaaH
dvijendraanarchantO balimadaduruchchaiH kshitibhR^ite |
vyadhuH praadakshiNyaM subhR^ishamanamannaadarayutaa-
stvamaadashshailaatmaa balimakhilamaabhiirapurataH || 62-5

 

Play Audio > Dasakam 62 (1-5)
avOchashchaivaM taan kimiha vitathaM me nigaditaM
giriindrO nanveSha svabalimupabhunkte svavapuShaa |
ayaM gOtrO gOtradviShi cha kupite rakshitumalaM
samastaanityuktaa jahR^iShurakhilaa gOkulajuShaH || 62-6

 

paripriitaa yaataaH khalu bhavadupetaa vrajajuShO
vrajaM yaavattaavannija makhavibhangaM nishamayan |
bhavantaM jaanannapyadhika rajasaa(a)(a)kraantahR^idayO
na sehe devendrastvaduparachitaatmOnnatirapi || 62-7

 

manuShyatvaM yaatO madhubhidapi deveShvavinayaM
vidhatte chennaShTasitradashasadasaaM kO(a)pi mahimaa |
tatashcha dhvamsiShye pashupahatakasya shriyamiti
pravR^ittastvaaM jetuM sa kila maghavaa durmadanidhiH || 62-8

 

tvadaavaasaM hantuM pralayajaladaanambarabhuvi
prahiNvan bibhraaNaH kulishamayamabhrebhagamanaH |
pratasthe(a)nyairantardahana marudaadyairvihasitO
bhavanmaayaa naiva tribhuvanapate mOhayatikam || 62-9

 

surendraH kruddhashchet dvijakaruNayaa shailakR^ipayaa(a)-
pyanaatankO(a)smaakaM niyata iti vishvaasya pashupaan |
ahO kinnaayaatO giribhiditi sanchintya nivasan
marudgehaadhiisha praNuda muravairin mama gadaan || 62-10

 

Play Audio > Dasakam 62 (6-10)

 

Dasakam: 63 — Holding up Govardhana

 

dadR^ishire kila tatkshaNamakshata
stanita jR^imbhita kampita diktaTaaH |
suShamayaa bhavadangatulaaM gataa
vrajapadOpari vaaridharaastvayaa || 63-1

 

vipulakarakamishraistOya dhaaraa nipaataiH
dishi dishi pashupaanaaM maNDale daNDyamaane |
kupita hari kR^itaannaH paahi paahiiti teShaaM
vachanamajita shR^iNvan maa bibhiitetyabhaaNiiH || 63-2

 

kula iha khalu gOtrO daivataM gOtrashatrOH
vihatimiha sa rundhyaat kO nu vaH samshayO(a)smin |
iti sahasita vaadii deva gOvardhanaadriM
tvaritamudamumuulO muulatO baaladOrbhyaam || 63-3

 

tadanu girivarasya prOddhR^itasyaasya taavat
sikatilamR^idudeshe duuratO vaaritaape |
parikara parimishraan dhenugOpaanadhastaat
upanidadhadadhatthaa hastapadmena shailam || 63-4

 

bhavati vidhR^itashaile baalikaabhirvayasyaiH
api vihita vilaasaM keli laapaadi lOle |
savidha milita dhenuurekahastena kaNDuu –
yati sati pashupaalaastOShamaiShanta sarve || 63-5

 

Play Audio > Dasakam 63 (1-5)
ati mahaan girireSha tu vaamake karasarOruhi taM dharatechiram |
kimidamadbhuta madribalaM nviti tvadavalOkibhiraakathi gOpakaiH || 63-6

 

ahaha dhaarShTyamamuShya vaTOrgiriM vyathita baahurasaavavarOpayet |
iti haristvayi baddhavigarhaNO divasasaptakamugramavarShayat || 63-7

 

achalati tvayi deva padaatpadaM galita sarvajale cha ghanOtkare |
apahR^ite marutaa marutaaM patistvadabhishankitadhiiH samupaadravat || 63-8

 

shamamupeyuShi varShabhare tadaa pashupadhenukule cha vinirgate |
bhuvi vibhO samupaahita bhuudharaH pramuditaiH pashupaiH parirebhiShe || 63-9

 

dharaNimeva puraa dhR^itavaanasi kshitidharOddharaNe tava kaH shramaH |
iti nutasitradashaiH kamalaapate gurupuraalaya paalaya maaM gadaat || 63-10

 

Play Audio > Dasakam 63 (6-10)

 

Dasakam: 64 — Crowning as Govinda

 

aalOkya shailOddharaNaadi ruupaM prabhaavamuchchaistava gOpalOkaaH |
vishveshvaraM tvaamabhimatya vishve nandaM bhavajjaatakamanvapR^ichChan || 64-1

 

gargOditO nirgaditO nijaaya vargaaya taatena tava prabhaavaH |
puurvaadhikastvayyanuraaga eShaamaidhiShTa taavadvahumaana bhaaraH || 64-2

 

tatO(a)vamaanOdita tattvabOdhaH suraadhiraajaH saha divyagavyaa |
upetya tuShTaava sa naShTagarvaH spR^iShTvaa padaabjaM maNi maulinaa te || 64-3

 

snehasnutaistvaaM surabhiH payObhiH gOvinda naamaankitamabhyaShi~nchat |
airaavatOpaahR^ita divya gangaa paathObhirindrO(a)pi cha jaataharShaH || 64-4

 

jagattrayeshe tvayi gOkuleshe tathaa(a)bhiShikte sati gOpavaaTaH |
naake(a)pi vaikuNTha pade(a)pyalabhyaaM shriyaM prapede bhavataH prabhaavaat || 64-5

 

Play Audio > Dasakam 64 (1-5)
kadaachidantaryamunaM prabhaate snaayan pitaa vaaruNapuuruSheNa |
niitastamaanetu magaaH puriintvaM taaM vaaruNiiM kaaraNa martyaruupaH || 64-6

 

sasambhramaM tena jalaadhipena prapuujitastvaM pratigR^ihya taatam |
upaagatastatkshaNamaatmagehaM pitaa(a)vadattachcharitaM nijebhyaH || 64-7

 

hariM vinishchitya bhavantametaan bhavatpadaalOkana baddhatR^iShNaan |
niriikshya viShNO paramaM padaM tad duraapamanyaistvamadiidR^ishastaan || 64-8

 

sphuratparaananda rasapravaaha prapuurNa kaivalya mahaapayOdhau |
chiraM nimagnaaH khalu gOpasanghaaH tvayaiva bhuuman punaruddhR^itaaste || 64-9

 

karabadaravadevaM deva kutraavataare
nijapadamanavaapyaM darshitaM bhaktibhaajaam |
tadiha pashuparuupii tvaM hi saakshaat paraatmaa
pavana puranivaasin paahi maamaamayebhyaH || 64-10

 

Play Audio > Dasakam 64 (6-10)

 

Dasakam: 65 — Gopikas come to Krishna

 

gOpii janaaya kathitaM niyamaavasaane
maarOtsavaM tvamatha saadhayituM pravR^ittaH |
saandreNa chaandramahasaa shishiriikR^itaashe
praapuurayO muralikaaM yamunaavanaante || 65-1

 

sammuurchChanaabhirudita svaramaNDalaabhiH
sammuurchChayantamakhilaM bhuvanaantaraalam |
tvadveNunaadamupakarNya vibhO taruNyaH
tattaadR^ishaM kamapi chittavimOhamaapuH || 65-2

 

taa geha kR^itya nirataastanaya prasaktaaH
kaantOpasevana paraashcha sarOruhaakshyaH |
sarvaM visR^ijya muraliirava mOhitaaste
kaantaaradeshamayi kaantatanO sametaaH || 65-3

 

kaashchinnijaanga paribhuuShaNa maadadhaanaa
veNupraNaadamupakarNya kR^itaardhabhuuShaaH |
tvaamaagataa nanu tathaiva vibhuuShitaabhyaH
taa eva sanruruchire tava lOchanaaya || 65-4

 

haaraM nitambabhuvi kaachana dhaarayantii
kaa~nchii~ncha kaNThabhuvi deva samaagataa tvaam |
haaritvamaatma jaghanasya mukunda tubhyaM
vyaktaM babhaaSha iva mugdhamukhii visheShaat || 65-5

 

Play Audio > Dasakam 65 (1-5)
kaachitkuche punarasajjita ka~nchuliikaa
vyaamOhataH paravadhuubhiralakshyamaaNaa |
tvaamaayayau nirupama praNayaatibhaara
raajyaabhiSheka vidhaye kalashiidhareva || 65-6

 

kaashchid gR^ihaat kila niretumapaarayantyaH
tvaameva deva hR^idaye sudR^iDhaM vibhaavya |
dehaM vidhuuya parachitsukharuupamekaM
tvaamaavishan paramimaa nanu dhanyadhanyaaH || 65-7

 

jaaraatmanaa na paramaatmatayaa smarantyO
naaryO gataaH paramahamsagatiM kshaNena |
taM tvaaM prakaasha paramaatmatanuM katha~nchit
chitte vahannamR^ita-mashrama mashnuviiya || 65-8

 

abhyaagataabhirabhitO vrajasundariibhiH
mugdhasmitaardra vadanaH karuNaavalOkii |
nissiima kaanti jaladhistvamavekshyamaaNO
vishvaikahR^idya hara me paramesha rOgaan || 65-9

 

Play Audio > Dasakam 65 (6-9)

 

Dasakam: 66 — Delighting the Gopikas

 

upayaataanaaM sudR^ishaaM kusumaayudha baaNapaata vivashaanaam |
abhivaanichChataM vidhaatuM kR^itamatirapitaa jagaatha vaamamiva || 66-1

 

gaganagataM muninivahaM shraavayituM jagitha kulavadhuu dharmam |
dharmyaM khalu te vachanaM karmatu nO nirmalasya vishvaasyam || 66-2

 

aakarNya te pratiipaaM vaaNiimeNiidR^ishaH parandiinaaH |
maa maa karuNaasindhO parityajetyatichiraM vilepustaaH || 66-3

 

taasaaM ruditairlapitaiH karuNaakulamaanasO muraare tvam |
taabhiH samaM pravR^ittO yamunaapulineShu kaamamabhirantum || 66-4

 

chandrakarasyanda lasatsundara yamunaa taTaanta viithiiShu |
gOpii janOttariiyairaapaadita samstarO nyaShiidastvam || 66-5

 

Play Audio > Dasakam 66 (1-5)
sumadhura narmaalapanaiH karasangrahaNaishcha chumbanOllaasaiH |
gaaDhaalingana sangaistvamanganaalOka maakulii chakR^iShe || 66-6

 

vaasOharaNadine yadvaasO haraNaM pratishrutaM taasaam |
tadapi vibhO rasavivashasvaantaanaaM kaantasubhruvaamadadaaH || 66-7

 

kandalita gharmaleshaM kunda mR^idusmera vaktrapaathOjam |
nandasuta tvaaM trijagat sundaramupaguuhya nanditaa baalaaH || 66-8

 

viraheShvangaaramayaH shR^ingaaramayashcha sangame hi tvam |
nitaraamangaaramayastatra punaH sangame(a)pi chitramidam || 66-9

 

raadhaa tunga payOdhara saadhu pariirambha lOlupaatmaanam |
aaraadhaye bhavantaM pavana puraadhiisha shamaya sakalagadaan || 66-10

 

Play Audio > Dasakam 66 (6-10)

 

Dasakam: 67 — Disappearance of the Lord

 

sphuratparaananda rasaatmakena tvayaa samaasaadita bhOgaliilaaH |
asiimamaanandabharaM prapannaa mahaanta maapurmadamambujaakshyaH || 67-1

 

niliiyate(a)sau mayi mayyamaayaM ramaapatirvishva manO(a)bhiraamaH |
itisma sarvaaH kalitaabhimaanaaH niriikshya gOvinda tirOhitO(a)bhuuH || 67-2

 

raadhaabhidhaaM taavadajaatagarvaam atipriyaaM gOpavadhuuM muraare |
bhavaanupaadaaya gatO viduuraM tayaa saha svairavihaara kaarii || 67-3

 

tirOhite(a)thatvayi jaatataapaaH samamsametaaH kamalaayataakshyaH |
vane vane tvaaM parimaargayantyO viShaadamaapuH bhagavannapaaram || 67-4

 

haachuuta haa champaka karNikaara haa mallike maalati baalavallyaH |
kiM viikshitO nO hR^idayaikachOra ityaadi taastvatpravaNaa vilepuH || 67-5

 

Play Audio > Dasakam 67 (1-5)
niriikshitO(a)yaM sakhi pankajaakshaH purO mametyaakula maalapantii |
tvaaM bhaavanaa chakshuShi viikshya kaachittaapaM sakhiinaaM dviguNiichakaara || 67-6

 

tvadaatmikaastaa yamunaataTaante tavaanuchakruH kila cheShTitaani |
vichitya bhuuyO(a)pi tathaivamaanaattvayaa vimuktaaM dadR^ishushcha raadhaam || 67-7

 

tataH samaM taa vipine samantaattamOvataaraavadhi maargayantyaH |
punarvimishraa yamunaa taTaante bhR^ishaM vilepushcha jagurguNaamste || 67-8

 

tathaa vyathaa sankula maanasaanaaM vrajaanganaanaaM karuNaikasindhO |
jagat trayiimOhana mOhanaatmaa tvaM praaduraasiirayi mandahaasii || 67-9

 

sandigdha sandarshanamaatmakaantaM tvaaM viikshya tanvyaH sahasaa tadaaniim |
kiM kiM na chakruH pramadaatibhaaraat sa tvaM gadaatpaalaya maarutesha || 67-10

 

Play Audio > Dasakam 67 (6-10)

 

Dasakam: 68 — Delighting the Gopikas

 

tavavilOkanaadgOpikaajanaaH pramadasankulaaH pankajekshaNa |
amR^itadhaarayaa samplutaa iva stimitataaM dadhustvatpurOgataaH || 68-1

 

tadanu kaachana tvatkaraambujaM sapadi gR^ihNatii nirvishankitam |
ghanapayOdhare sanvidhaaya saa pulakasanvR^itaa tasthuShii chiram || 68-2

 

tava vibhO(a)paraa kOmalaM bhujaM nijagalaantare paryaveShTayat |
galasamudgataM praaNamaarutaM prati nirundhatiivaa(a)ti harShulaa || 68-3

 

apagatatrapaa kaa(a)pi kaaminii tava mukhaambujaatpuugacharvitam |
pratigR^ihayya tadvaktrapankaje nidadhatii gataa puurNakaamataam || 68-4

 

vikaruNO vane sanvihaaya maam apagatO(a)si kaa tvaamiha spR^ishet |
iti sarOShayaa taavadekayaa sajalalOchanaM viikshitO bhavaan || 68-5

 

Play Audio > Dasakam 68 (1-5)
iti mudaa(a)(a)kulairvallavii janaiH samamupaagatO yaamune taTe |
mR^idukuchaambaraiH kalpitaasane ghusR^iNabhaasure paryashObhathaaH || 68-6

 

katividhaa kR^ipaa ke(a)pi sarvatO dhR^itadayOdayaaH kechidaashrite |
katichidiidR^ishaa maadR^isheShvapiityabhihitO bhavaan vallaviijanaiH || 68-7

 

ayi kumaarikaa naiva shankyataaM kaThinataa mayi premakaatare |
mayi tu chetasO vO(a)nuvR^ittaye kR^itamidaM mayetyuuchivaan bhavaan || 68-8

 

ayi nishamyataaM jiivavallabhaaH priyatamO janO nedR^ishO mama |
tadiha ramyataanramya yaaminiiShvanuparOdha mityaalapO vibhO || 68-9

 

iti giraa(a)dhikaM mOdamedurairvrajavadhuujanaiH saakamaaraman |
kalita kautukO raasa khelane gurupuriipate paahi maaM gadaat || 68-10

 

Play Audio > Dasakam 68 (6-10)

 

Dasakam: 69 — Rasakriida

 

keshapaashadhR^ita pinichChakaavitati sanchalanmakarakuNDalam
haarajaala vanamaalikaa lalitamangaraagaghana saurabham |
piitacheladhR^ita kaa~nchi kaa~nchitamuda~nchadamshumaNi nuupuram
raasakeli paribhuuShitaM tava hi ruupamiisha kalayaamahe || 69-1

 

taavadeva kR^itamaNDane kalita ka~nchuliika kuchamaNDale
gaNDalOlamaNikuNDale yuvati maNDale(a)tha parimaNDale |
antaraa sakala sundarii yugalamindiraaramaNa sa~ncharan
manjulaantadanu raasakelimayi ka~njanaabha samupaadadhaaH || 69-2

 

vaasudeva tava bhaasamaanamiha raasakeli rasasaurabhaM
duuratO(a)pi khalu naaradaagaditamaakalayya kutukaakulaa |
veShabhuuShaNa vilaasa peshala vilaasinii shatasamaavR^itaa
naakatO yugapadaagataa viyati vegatO(a)tha suramaNDalii || 69-3

 

veNunaadakR^ita taanadaanakala gaanaraaga gatiyOjanaa
lObhaniiya mR^idu paada paata kR^ita taala melana manOharam |
paaNisankvaNita kankaNaM cha muhuramsalambita karaambujam
shrONi bimbachaladambaraM bhajata raasakeli rasa Dambaram || 69-4

 

shraddhayaa virachitaanugaana kR^ita taara taara madhurasvare
nartane(a)tha lalitaangahaara lulitaangahaara maNi bhuuShaNe |
sammadenakR^ita puShpavarShamalamunmiShaddiviShadaaM kulam
chinmaye tvayi niliiyamaanamiva sammumOha savadhuukulam || 69-5

 

Play Audio > Dasakam 69 (1-5)
svinnasannatanuvallarii tadanu kaa(a)pi naama pashupaanganaa
kaantamamsa mavalambate sma tava taantibhaara mukulekshaNaa |
kaachidaachalita kuntalaa navapaTiirasaara navasaurabhaM
va~nchanena tava sa~nchuchumba bhujama~nchitOru pulakaankuram || 69-6

 

kaa(a)pi gaNDabhuvi sannidhaaya nijagaNDamaakulita kuNDalaM
puNya puura nidhiranvavaapa tava puugacharvita rasaamR^itam |
indiraa vihR^iti mandiraM bhuvanasundaranhi naTanaantare
tvaamavaapya dadhuranganaaH kimu na sammadOnmada dashaantaram || 69-7

 

gaanamiisha virataM krameNa kila vaadyamelanamupaarataM
brahma sammadarasaakulaaH sadasi kevalaM nanR^ituranganaaH |
naavidannapi cha niivikaaM kimapi kuntaliimapi cha ka~nchuliiM
jyOtiShaamapi kadambakaM divi vilambitaM kimaparaM bruve || 69-8

 

mOdasiimni bhuvanaM vilaapya vihR^itiM samaapya cha tatO vibhO
kelisammR^idita nirmalaanganavagharmalesha subhagaatmanaam |
manmathaasahana chetasaaM pashupayOShitaaM sukR^ita chOditaH
taavadaakalita muurti raadadhitha maaraviira paramOtsavaan || 69-9

 

kelibheda parilOlitaabhi-ratilaalitaabhi rabalaalibhiH
svairamiishananu suurajaapayasi chaaru naama vihR^itiM vyadhaaH |
kaanane(a)pi cha visaarishiitala kishOra maaruta manOhare
suunasaurabha maye vilesitha vilaasinii shata vimOhanam || 69-10

 

kaaminiiriti hi yaaminiiShu khalu kaamaniiyaka nidhe bhavaan
puurNasammada rasaarNavaM kamapi yOgigamyamanubhaavayan |
brahmashankara mukhaanapiiha pashupaanganaasu bahumaanayan
bhaktalOka gamaniiyaruupa kamaniiya kR^iShNa paripaahi maam || 69-11

 

Play Audio > Dasakam 69 (6-11)

 

Dasakam: 70 — Salvation of Sudarshana

 

iti tvayi rasaakulaM ramitavallabhe vallavaaH
kadaa(a)pi puramambikaakamitu rambikaakaanane |
sametya bhavataasamaM nishi niShevya divyOtsavaM
sukhaM suShupuragrasiid vrajapamugra naagastadaa || 70-1

 

samunmukha mathOlmukairabhihate(a)pi tasmin balaat
amu~nchati bhavatpade nyapati paahi paahiiti taiH |
tadaa khalu padaa bhavaan samupagamya pasparsha taM
babhau sa cha nijaaM tanuM samupasaadya vaidyaadhariim || 70-2

 

sudarshanadhara prabhO nanu sudarshanaakhyO(a)smyahaM
muniin kvachidapaahasaM ta iha maaM vyadhurvaahasam |
bhavatpada samarpaNaat amalataaM gatO(a)smiityasau
stuvannijapadaM yayau vrajapadaM cha gOpaa mudaa || 70-3

 

kadaa(a)pi khalu siiriNaa viharati tvayi striijanaiH
jahaara dhanadaanugaH sa kila shankhachuuDO(a)balaaH |
atidrutamanudrutastvamatha muktanaariijanaM
rurOjitha shirOmaNiM halabhR^ite cha tasyaadadaaH || 70-4

 

dineShu cha suhR^ijjanaiH saha vaneShu liilaaparaM
manObhavamanOharaM rasitaveNunaadaamR^itam |
bhavantamamariidR^ishaamamR^ita paaraNaadaayinaM
vichintya kimu naalapan virahataapitaa gOpikaaH || 70-5

 

Play Audio > Dasakam 70 (1-5)
bhOjaraajabhR^itakastvatha kashchitkaShTaduShTapatha dR^iShTirariShTaH |
niShThuraakR^itirapaShThu ninaadastiShThate sma bhavate vR^iSharuupii || 70-6

 

shaakvarO(a)tha jagatiidhR^iti haarii muurtimeSha bR^ihatiiM pradadhaanaH |
panktimaashu paridhuurNya pashuunaaM ChandasaaM nidhimavaapa bhavantam || 70-7

 

tungashR^ingamukhamaashvabhiyantaM sangR^ihayya rabhasaadabhiyaM tam |
bhadraruupamapi daityamabhadraM mardayannamadayaH suralOkam || 70-8

 

chitra madya bhagavan vR^iShaghaataat susthiraa(a)jani vR^iShasthitirurvyaam |
vardhate cha vR^iSha chetasi bhuuyaanmOda ityabhinutO(a)si suraistvam || 70-9

 

aukshakaaNi paridhaavata duuraM viikshyataamaya mihOkshavibhedii |
itthamaattahasitaiH sahagOpaiH gehagastvamava vaatapuresha || 70-10

 

Play Audio > Dasakam 70 (6-10)

 

Dasakam: 71 — Slaying of Keshi and Vyomaasur

 

yatneShu sarveShvapi naavakeshii keshii sa bhOjeshituriShTabandhuH |
tvaM sindhujaavaapya itiiva matvaa sampraaptavaan sindhujavaajiruupaH || 71-1

 

gandharvataameSha gatO(a)pi ruukshairnaadaiH samudvejita sarvalOkaH |
bhavadvilOkaavadhi gOpavaaTiiM pramardya paapaH punaraapatattvaam || 71-2

 

taarkshyaarpitaanghrestava taarkshya eSha chikshepa vakshObhuvi naama paadam |
bhR^igOH padaaghaata kathaaM nishamya svenaapi shakyaM taditiiva mOhaat || 71-3

 

prava~nchayannasya khuraa~nchalaM draak amuM cha chikshepitha duuraduuram |
sammuurchChitO(a)pi hyatimuurchChitena krOdhOShmaNaa khaaditumaadrutastvaam || 71-4

 

tvaM vaahadaNDe kR^itadhiishcha baahaa daNDaM nyadhaastasya mukhetadaaniim |
tadvR^iddhiruddha shvasanO gataasuH saptii bhavannapyayamaikyamaagaat || 71-5

 

Play Audio > Dasakam 71 (1-5)
aalambha maatreNa pashOH suraaNaaM prasaadake nuutna ivaashvamedhe |
kR^ite tvayaa harShavashaat surendraastvaaM tuShTuvuH keshava naamadheyam || 71-6

 

kamsaaya te shaurisutatva muktvaa taM tadvadhOtkaM pratirudhya vaachaa |
praaptena keshikshapaNaavasaane shriinaaradena tvamabhiShTutO(a)bhuuH || 71-7

 

kadaa(a)pi gOpaiH saha kaananaante nilaayana kriiDana lOlupaM tvaam |
mayaatmajaH praapa durantamaayO vyOmaabhidhO vyOmacharOparOdhii || 71-8

 

sa chOrapaalaayita vallaveShu chOraayitO gOpashishuun pashuumshcha |
guhaasu kR^itvaa pidadhe shilaabhiH tvayaa cha buddhvaa parimarditO(a)bhuut || 71-9

 

evaM vidhaishchaadbhuta kelibhedaiH aanandamuurchChaamatulaaM vrajasya |
pade pade nuutanayannasiimaaM paraatmaruupin pavanesha paayaaH || 71-10

 

Play Audio > Dasakam 71 (6-10)

 

Dasakam: 72 — Akrura’s Journey

 

kamsO(a)tha naaradagiraa vrajavaasinaM tvaamaakarNya diirNa hR^idayassa hi gaandineyam |
aahuuya kaarmukamakhachChalatO bhavantamaanetu- menamahinO-dahinaatha shaayin || 72-1

 

akruura eSha bhavadanghri parashchiraaya tvaddarshanaakshamamanaaH kshitipaalabhiityaa |
tasyaaj~nayaiva punariikshitumudyatastvaamaanandabhaaramatibhuuritaraM babhaara || 72-2

 

sOyaM rathena sukR^itii bhavatO nivaasaM gachChanmanOratha gaNaamstvayi dhaaryamaaNaan |
aasvaadayanmuhurapaaya bhayena daivaM sampraarthayan pathi na ki~nchidapi vyajaanaat || 72-3

 

drakshyaami vedashatagiitagatiM pumaamsaM sprakshyaami kimsvidapi naama pariShvajeyam |
kiM vakshyate sa khalu maaM kvanu viikshitaH syaat itthaM ninaaya sa bhavanmayameva maargam || 72-4

 

bhuuyaH kramaadabhivishan bhavadanghripuutaM bR^indaavanaM haraviri~nchasuraabhivandyam |
aanandamagna iva lagna iva pramOhe kiM kiM dashaantaramavaapa na pankajaaksha || 72-5

 

Play Audio > Dasakam 72 (1-5)
pashyannavandata bhavadvihR^itisthalaani paamsuShvaveShTata bhavachcharaNaankiteShu |
kiM bruumahe bahujanaa hi tadaa(a)pi jaataa evaM tu bhaktitaralaa viralaaH paraatman || 72-6

 

saayaM sa gOpabhavanaani bhavachcharitra giitaamR^ita prasR^ita karNarasaayanaani |
pashyan pramOdasariteva kilOhyamaanO gachChan bhavadbhavana sannidhimanvayaasiit || 72-7

 

taavaddadarsha pashudOha vilOkalOlaM bhaktOttamaagatimiva pratipaalayantam |
bhuuman bhavantamayamagrajavantamantaH brahmaanubhuutirasa sindhumivOdvamantam || 72-8

 

saayantanaaplava visheSha viviktagaatrau dvau piitaniila ruchiraambara lObhaniiyau |
naatiprapa~ncha dhR^itabhuuShaNa chaaruveShau mandasmitaardravadanau sa yuvaaM dadarsha || 72-9

 

duuraadrathaatsamavaruhya namantamenam utthaapya bhaktakulamauli mathOpaguuhan |
harShaanmitaakshara giraa kushalaanuyOgii paaNiM pragR^ihya sabalO(a)tha gR^ihaM ninetha || 72-10

 

nandena saakamamitaadaramarchayitvaa taM yaadavaM taduditaaM nishamayya vaartaam |
gOpeShu bhuupati nidesha kathaaM nivedya naanaakathaabhiriha tena nishaamanaiShiiH || 72-11

 

chandraagR^ihe kimuta chandrabhagaa gR^ihe nu raadhaa gR^ihe nu bhavane kimu maitravinde |
dhuurtO vilambata iti pramadaabhiruchchaiH aashankitO nishi marutpuranaatha paayaaH || 72-12

 

Play Audio > Dasakam 72 (6-12)

 

Dasakam: 73 — Leaving for Mathura

 

nishamayya tavaatha yaanavaartaaM bhR^ishamaartaaH pashupaala baalikaastaaH |
kimidaM kimidaM kathaM nvitiimaaH samavetaaH paridevitaanyakurvan || 73-1

 

karuNaa nidhireSha nandasuunuH kathamasmaan visR^ijedananyanaathaaH |
bata naH kimu daivameva maasiit ititaastvadgata maanasaa vilepuH || 73-2

 

charama prahare pratiShThamaanaH saha pitraa nijamitramaNDalaishcha |
paritaapabharaM nitambiniinaaM shamayiShyan vyamuchaH sakhaayamekam || 73-3

 

achiraadupayaami sannidhiM vO bhavitaa saadhu mayaiva sangamashriiH |
amR^itaambunidhau nimajjayiShye drutamityaashvasitaa vadhuurakaarShiiH || 73-4

 

saviShaadabharaM sayaach~namuchchaiH atiduuraM vanitaabhiriikshyamaaNaH |
mR^idu taddishi paatayannapaangaan sabalO(a)kruurarathena nirgatO(a)bhuuH || 73-5

 

Play Audio > Dasakam 73 (1-5)
anasaa bahulena vallavaanaaM manasaa chaanugatO(a)tha vallabhaanaam |
vanamaartamR^igaM viShaNNavR^ikshaM samatiitO yamunaataTiimayaasiiH || 73-6

 

niyamaaya nimajjya vaariNi tvaam abhiviikshyaatha rathe(a)pi gaandineyaH |
vivashO(a)jani kinnvidaM vibhOste nanuchitraM tvavalOkanaM samantaat || 73-7

 

punareSha nimajjya puNyashaalii puruShaM tvaaM paramaM bhujangabhOge |
ari kambu gadaambujaiH sphurantaM sura siddhaugha pariitamaalulOke || 73-8

 

sa tadaa paramaatma saukhya sindhau vinimagnaH praNuvan prakaarabhedaiH |
avilOkya punashcha harShasindhOH anuvR^ittyaa pulakaavR^itO yayau tvaam || 73-9

 

kimu shiitalimaa mahaan jale yat pulakO(a)saaviti chOditena tena |
atiharSha niruttareNa saardhaM rathavaasii pavanesha paahi maaM tvam || 73-10

 

Play Audio > Dasakam 73 (6-10)

 

Dasakam: 74 — Entry into Mathura

 

sampraaptO mathuraaM dinaardhavigame tatraantarasmin vasan
aaraame vihitaashanaH sakhijanairyaataH puriimiikshitum |
praapO raajapathaM chirashrutidhR^ita vyaalOka kautuuhala-
striipumsOdyadagaNya puNya nigalairaakR^iShyamaaNO nu kim || 74-1

 

tvatpaadadyutivat saraagasubhagaaH tvanmuurtivadyOShitaH
sampraaptaa vilasatpayOdhararuchau lOlaa bhavad dR^iShTivat |
haariNyastvaduraHsthaliivadayi te mandasmita prauDhiva-
nnairmallyOlasitaaH kachaugharuchivat raajatkalaapaashritaaH || 74-2

 

taasaamaakalayannapaanga valanairmOdaM praharShaadbhuta
vyaalOleShu janeShutatra rajakaM kanchitpaTiiM praarthayan |
kaste daasyati raajakiiyavasanaM yaahiiti tenOditaH
sadyastasya kareNa shiirShamahR^ithaaH sO(a)pyaapa puNyaaM gatim || 74-3

 

bhuuyOvaayakamekamaayatamatiM tOSheNa veShOchitaM
daashvaamsaM svapadaM ninetha sukR^itaM kO veda jiivaatmanaam |
maalaabhiH stabakaiH stavairapi punarmaalaakR^itaa maanitO
bhaktiM tena vR^itaaM dideshitha paraaM lakshmiiM cha lakshmiipate || 74-4

 

kubjaamabjavilOchanaaM pathi punardR^iShTvaangaraage tayaa
datte saadhu kilaangaraagamadadaastasyaa mahaantaM hR^idi |
chittasthaamR^ijutaamatha prathayituM gaatre(a)pi tasyaaH sphuTaM
gR^ihNan ma~nju kareNa taamudanaya staavajjagatsundariim || 74-5

 

Play Audio > Dasakam 74 (1-5)
taavannishchita vaibhavaastava vibhO naatyanta paapaa janaaH
yatki~nchiddadate sma shaktyanuguNaM taambuula maalyaadikam |
gR^ihNaanaH kusumaadi ki~nchana tadaa maarge nibaddhaa~njaliH
naatiShThaM batahaa yatO(a)dya vipulaamaartiM vrajaami prabhO || 74-6

 

eShyaamiiti vimuktayaa(a)pi bhagavannaalepadaatryaa tayaa
duuraatkaatarayaa niriikshitagatistvaM praavishO gOpuram |
aaghOShaanumita tvadaagama mahaa harShOllaladdevakii
vakshOja pragalatpayOrasamiShaattvatkiirtirantargataa || 74-7

 

aaviShTO nagariiM mahOtsavavatiiM kOdaNDashaalaaM vrajan
maadhuryeNa nu tejasaa nu puruShairduureNa dattaantaraH |
sragbhirbhuuShitamarchitaM varadhanurmaameti vaadaatpuraH
praagR^ihNaaH samarOpayaH kila samaakraakshiirabhaankshiirapi || 74-8

 

shvaH kamsakshapaNOtsavasya purataH praarambha tuuryOpamaH
chaapadhvamsa mahaadhvanistava vibhO devaanarOmaa~nchayat |
kamsasyaapi cha vepathustaduditaH kOdaNDakhaNDadvayii
chaNDaabhyaahata rakshipuuruSharavai rutkuulitO(a)bhuut tvayaa || 74-9

 

shiShTairduShTajanaishcha dR^iShTamahimaa priityaa cha bhiityaa tataH
sampashyan purasampadaM pravicharan saayaM gatO vaaTikaam |
shriidaamnaa saha raadhikaavirahajaM khedaM vadan prasvapan
aanandannavataarakaarya ghaTanaat vaatesha sanraksha maam || 74-10

 

Play Audio > Dasakam 74 (6-10)

 

Dasakam: 75 — Slaying of Kamsa

 

praataH santrasta bhOjakshitipati vachasaa prastute mallatuurye
sanghe raaj~naa cha ma~nchaanabhiyayuShi gate nandagOpe(a)pi harmyam |
kamse saudhaadhiruuDhe tvamapi sahabalaH saanugashchaaruveShO
rangadvaaraM gatO(a)bhuuH kupita kuvalayaapiiDa naagaavaliiDham || 75-1

 

paapiShThaapehi maargaad drutamiti vachasaa niShTurakruddhabuddheH
ambaShThasya praNOdaadadhika javajuShaa hastinaa gR^ihyamaaNaH |
keliimuktO(a)tha gOpiikucha kalasha chiraspardhinaM kumbhamasya
vyaahatyaaliiyathaastvaM charaNabhuvi punarnirgatO valguhaasii || 75-2

 

hasta praapyO(a)pyagamyO jhaTiti munijanasyeva dhaavan gajendraM
kriiDannaapaatya bhuumau punarabhipatatastasya dantam sajiivam |
muulaadunmuulya tanmuulaga mahita mahaa mauktikaanyaatmamitre
praadaastvaM haaramebhirlalita virachitaM raadhikaayai disheti || 75-3

 

gR^ihNaanaM dantamamse yutamatha halinaa rangamangaavishantaM
tvaaM mangalyaanga bhangiirabhasa hR^ita manOlOchanaa viikshya lOkaaH |
haM hO dhanyO hi nandO nahi nahi pashupaalaanganaa nO yashOdaa
nO nO dhanyekshaNaaH smasitrajagati vayameveti sarve shashamsuH || 75-4

 

puurNaM brahmaiva saakshaanniravadhi paramaananda saandraprakaashaM
gOpeShu tvaM vyalaasiirnakhalu bahujanaistaavadaaveditO(a)bhuuH |
dR^iShTvaathatvaaM tadedaM prathamamupagate puNyakaale janaughaaH
puurNaanandaa vipaapaaH sarasamabhijagustvatkR^itaani smR^itaani || 75-5

 

Play Audio > Dasakam 75 (1-5)
chaaNuurO mallaviirastadanu nR^ipagiraa muShTikO muShTishaalii
tvaaM raamaM chaabhipede jhaTa jhaTiti mithO muShTipaataatiruuksham |
utpaataapaatanaakarShaNa vividharaNaanyaasataaM tatra chitraM
mR^ityOH praageva mallaprabhuragamadayaM bhuurishO bandhamOkshaan || 75-6

 

haa dhikkaShTaM kumaarau sulalitavapuShau mallaviirau kaThOrau
na drakshyaamO vrajaamastvaritamiti jane bhaaShamaaNe tadaaniim |
chaaNuuraM taM karOdbhraamaNa vigaladasuM pOthayaamaasithOrvyaaM
piShTO(a)bhuunmuShTikO(a)pi drutamatha halinaa naShTashiShTairdadhaave || 75-7

 

kamsa sanvaarya tuuryaM khalamatiravidan kaaryamaaryaan pitaR^Istaan
aahantuM vyaaptamuurtestava cha samashiShad duuramutsaaraNaaya |
ruShTO duShTOktibhistvaM garuDa iva giriM ma~nchama~nchannuda~nchat
khaDgavyaavalga duHsangrahamapi cha haThaat praagrahiiraugrasenim || 75-8

 

sadyOniShpiShTasandhiM bhuvi narapatimaapaatya tasyOpariShTaat
tvayyaapaatye tadaiva tvadupari patitaa naakinaaM puShpavR^iShTiH |
kiM kiM bruumastadaaniiM satatamapi bhiyaa tvadgataatmaa sa bheje
saayujyaM tvadvadhOtthaa parama paramiyaM vaasanaa kaalanemeH || 75-9

 

tad bhraatR^InaShTa piShTvaa drutamatha pitarau sannamannugrasenaM
kR^itvaa raajaanamuchchairyadukulamakhilaM mOdayan kaamadaanaiH |
bhaktaanaamuttamaM chOddhavamamaragurOraaptaniitiM sakhaayaM
labdhvaa tuShTO nagaryaam pavanapurapate rundhime sarvarOgaan || 75-10

 

Play Audio > Dasakam 75 (6-10)

 

Dasakam: 76 — Uddhava sent as Messenger

 

gatvaa saandiipanimatha chatuShShaShTi maatrairahObhiH
sarvaj~nastvaM saha musalinaa sarvavidyaagR^ihiitvaa |
putraM naShTaM yamanilayanaadaahR^itaM dakshiNaarthaM
dattvaa tasmai nijapuramagaa naadayan paa~nchajanyam || 76-1

 

smR^itvaa smR^itvaa pashupa sudR^ishaH premabhaaraH praNunnaaH
kaaruNyena tvamapi vivashaH praahiNOruddhavaM tam |
kinchaamuShmai paramasuhR^ide bhaktavaryaaya taasaaM
bhaktyudrekaM sakalabhuvane durlabhaM darshayiShyan || 76-2

 

tvanmaahaatmya prathimapishunaM gOkulaM praapya saayaM
tvadvaartaabhirbahu sa ramayaamaasa nandaM yashOdaam |
praatardR^iShTvaa maNimayarathaM shankitaaH pankajaakshyaH
shrutvaa praaptaM bhavadanucharaM tyaktakaaryaaH samiiyuH || 76-3

 

dR^iShTvaa chainaM tvadupama lasadveShabhuuShaabhiraamaM
smR^itvaa smR^itvaa tava vilasitaanyuchchakaistaani taani |
ruddhaalaapaaH kathamapi punargadgadaaM vaachamuuchuH
saujanyaadiin nijaparabhidaamapyalaM vismarantyaH || 76-4

 

shriiman kiM tvaM pitR^ijanakR^ite preShitO nirdayena
kvaasau kaantO nagara sudR^ishaaM haa hare naatha paayaaH |
aashleShaaNaamamR^itavapuShO hanta te chumbanaanaam
unmaadaanaaM kuhakavachasaaM vismaretkaanta kaa vaa || 76-5

 

Play Audio > Dasakam 76 (1-5)
raasakriiDaa lulita lalitaM vishlathatkeshapaashaM
mandOdbhinna shramajalakaNaM lObhaniiyaM tvadangam |
kaaruNyaabdhe sakR^idapi samaalingituM darshayeti
premOnmaadaadbhuvanamadana tvatpriyaastvaaM vilepuH || 76-6

 

evaM praayairvivashavachanairaakulaa gOpikaastaaH
tvatsandeshaiH prakR^itimanayat sO(a)tha vij~naana garbhaiH |
bhuuyastaabhirmuditamatibhistvanmayiibhirvadhuubhiH
tattadvaartaa sarasamanayat kaanichidvaasaraaNi || 76-7

 

tvatprOdgaanaiH sahitamanishaM sarvatO gehakR^ityaM
tvadvaartaiva prasaratimithaH saiva chOtsvaapalaapaaH |
cheShTaaH praayastvadanukR^itayastvanmayaM sarvamevaM
dR^iShTvaa tatra vyamuhadadhikaM vismayaaduddhavO(a)yam || 76-8

 

raadhaayaa me priyatamamidaM matpriyaivaM braviiti
tvaM kiM maunaM kalayasi sakhe maaninii matpriyeva |
ityaadyeva pravadati sakhi tvatpriyO nirjane maam
itthaM vaadairaramayadayaM tvatpriyaamutpalaakshiim || 76-9

 

eShyaami draaganupagamanaM kevalaM kaaryabhaaraad
vishleShepi smaraNadR^iDhataa sambhavaanmaa(a)stu khedaH |
brahmaanande milati nachiraat sangamO vaa viyOgaH
tulyO vaH syaaditi tava giraa sO(a)karOnnirvyathaastaaH || 76-10

 

evaM bhaktiH sakalabhuvane nekshitaa na shrutaa vaa
kiM shaastraughaiH kimiha tapasaa gOpikaabhyO namO(a)stu|
ityaanandaakulamupagataM gOkulaaduddhavaM taM
dR^iShTvaa hR^iShTO gurupurapate paahi maamaamayaughaat || 76-11

 

Play Audio > Dasakam 76 (6-11)

 

Dasakam: 77 — Jarasandha

 

sairandhryaastadanu chiraM smaraaturaayaa
yaatO(a)bhuuH sulalitamuddhavena saardham |
aavaasaM tadupagamOtsavaM sadaiva
dhyaayantyaaH pratidinavaasa sajjikaayaaH || 77-1

 

upagate tvayi puurNa manOrathaaM
pramada sambhrama kampra payOdharaam |
vividha maananamaadadhatiiM mudaa
rahasi taaM ramayaaM chakR^iShe sukham || 77-2

 

pR^iShTaa varaM punarasaavavR^iNOdvaraakii
bhuuyastvayaa suratameva nishaantareShu |
saayujyamasitvati vadet budha eva kaamaM
saamiipyamastvanishamityapi naabraviit kim || 77-3

 

tatO bhavaan deva nishaasu kaasuchit
mR^igiidR^ishaM taaM nibhR^itaM vinOdayan |
adaadupashlOka iti shrutaM sutaM
sa naaradaatsaattvata tantravidbabhau || 77-4

 

akruura mandiramitO(a)tha balOddhavaabhyaam
abhyarchitO bahu nutO muditena tena |
enaM visR^ijya vipinaagata paaNDaveyavR^
ittaM viveditha tathaa dhR^itaraaShTra cheShTaam || 77-5

 

vighaataajjaamaatuH paramasuhR^idO bhOjanR^ipateH
jaraasandhe rundhatyanavadhiruShaa(a)ndhe(a)tha mathuraam |
rathaadyairdyOlabdhaiH katipaya balastvaM balayutaH
trayOvimshatyakshauhiNi tadupaniitaM samahR^ithaaH || 77-6

 

Play Audio > Dasakam 77 (1- 6)
baddhaM balaadatha balena balOttaraM tvaM
bhuuyO balOdyamarasena mumOchithainam |
nishsheSha digjaya samaahR^ita vishvasainyaat
kO(a)nyastatO hi balapauruShavaamstadaaniim || 77-7

 

bhagnaH sa lagna hR^idayO(a)pi nR^ipaiH praNunnO
yuddhaM tvayaa vyadhita ShODasha kR^itva evam |
akshauhiNiiH shiva shivaasya jaghantha viShNO
sambhuuya saikanavati trishataM tadaaniim || 77-8

 

aShTaadashe(a)sya samare samupeyuShi tvaM
dR^iShTvaa purO(a)tha yavanaM yavana trikOTyaa |
tvaShTraa vidhaapya puramaashu payOdhi madhye
tatraa(a)tha yOgabalataH svajanaananaiShiiH || 77-9

 

padbhyaaM tvaM padmamaalii chakita iva puraannirgatO dhaavamaanO
mlechCheshenaanuyaatO vadhasukR^ita vihiinena shaile nyalaiShiiH |
suptenaanghryaahatena drutamatha muchukundena bhasmiikR^ite(a)smin
bhuupaayaasmai guhaante sulalita vapuShaa tasthiShe bhaktibhaaje || 77-10

 

aikshvaakO(a)haM viraktO(a)smyakhila nR^ipasukhe tvatprasaadaikakaankshii
haa deveti stuvantaM varavitatiShu taM niHspR^ihaM viikshya hR^iShyan |
muktestulyaaM cha bhaktiM dhutasakalamalaaM mOkshamapyaashu dattvaa
kaaryaM himsaa vishuddhyai tapa iti cha tadaa praattha lOkapratiityai || 77-11

 

tadanu mathuraaM gatvaa hatvaa chamuuM yavanaahR^itaaM
magadhapatinaa maarge sainyaiH pureva nivaaritaH |
charamavijayaM darpaayaasmai pradaaya palaayitO
jaladhi nagariiM yaatO vaataalayeshvara paahi maam || 77-12

 

Play Audio > Dasakam 77 (7-12)

 

Dasakam: 78 — Balarama’s Wedding

 

tridasha vardhaki vardhita kaushalaM tridasha datta samasta vibhuutimat |
jaladhimadhyagataM tvamabhuuShayO navapuraM vapura~nchita rOchiShaa || 78-1

 

daduShi revata bhuubhR^iti revatiiM halabhR^ite tanayaaM vidhishaasanaat |
mahitamutsava ghOShamapuupuShaH samuditairmuditaiH sahayaadavaiH || 78-2

 

atha vidarbhasutaaM khalu rukmiNiiM praNayiniiM tvayideva sahOdaraH |
svayamaditsata chedi mahiibhuje svatamasaa tamasaadhumupaashrayan || 78-3

 

chiradhR^ita praNayaa tvayi baalikaa sapadi kaankshita bhanga samaakulaa |
tava nivedayituM dvija maadishat svakadanaM kadananga vinirmitam || 78-4

 

dvijasutO(a)pi cha tuurNa mupaayayau tava puraM hi duraasha duraasadam |
mudamavaapa cha saadara puujitaH sa bhavataa bhavataapa hR^itaa svayam || 78-5

 

sa cha bhavantamavOchata kuNDine nR^ipasutaa khalu raajati rukmiNii |
tvayi samutsukayaa nijadhiirataa rahitayaa hi tayaa prahitOsmyaham || 78-6

 

tava hR^itaa(a)smi puraiva guNairahaM harati maaM kila chedinR^ipO(a)dhunaa |
ayi kR^ipaalaya paalaya maamiti prajagade jagadekapate tayaa || 78-7

 

asharaNaaM yadi maaM tvamupekshase sapadi jiivitameva jahaamyaham |
iti giraa sutanOratanOd bhR^ishaM suhR^idayaM hR^idayaM tava kaataram || 78-8

 

akathayastvamathainamaye sakhe tadadhikaa mama manmatha vedanaa |
nR^ipasamakshamupetya haraamyahaM tadayi taaM dayitaamasitekshaNaam || 78-9

 

pramuditena cha tena samaM tadaa rathagatO laghu kuNDina meyivaan |
gurumarutpura naayaka me bhavaan vitanutaaM tanutaaM nikhilaapadaam || 78-10

 

Play Audio > Dasakam 78 (1- 10)

 

Dasakam: 79 — Rukmini’s Wedding

 

balasameta balaanugatO bhavaan puramagaahata bhiiShmaka maanitaH |
dvijasutaM tvadupaagama vaadinaM dhR^itarasaa tarasaa praNanaama saa || 79-1

 

bhuvana kaantamavekshya bhavadvapuH nR^ipasutasya nishamya cha cheShTitam |
vipula khedajuShaaM puravaasinaaM saruditai ruditairagamannishaa || 79-2

 

tadanu vanditumindumukhii shivaaM vihita mangala bhuuShaNa bhaasuraa |
niragamadbhava darpita jiivitaa svapurataH purataH subhaTaavR^itaa || 79-3

 

kula vadhuubhirupetya kumaarikaa girisutaaM paripuujya cha saadaram |
muhura yaachata tatpada pankaje nipatitaa patitaaM tava kevalam || 79-4

 

samavalOka kutuuhala sankule nR^ipakule nibhR^itaM tvayi cha sthite |
nR^ipasutaa niragaad girijaalayaat suruchiraM ruchira~njita di~Nmukhaa || 79-5

 

bhuvana mOhana ruuparuchaa tadaa vivashi taakhila raaja kadambayaa |
tvamapi deva kaTaaksha vimOkshaNaiH pramadayaa madayaaM chakR^iShemanaak || 79-6

 

kvanu gamiShyasi chandramukhiiti taaM sarasametya kareNa haran kshaNaat |
samadhirOpya rathaM tvamapaahR^ithaa bhuvi tatO vitatO ninadO dviShaam || 79-7

 

kvanu gataH pashupaala iti krudhaa kR^itaraNaa yadubhishcha jitaanR^ipaaH |
na tu bhavaanudachaalyata tairahO pishunakaiH shunakairiva kesarii || 79-8

 

tadanu rukmiNamaagata maahave vadhamupekshya nibadhya viruupayan |
hR^itamadaM parimuchya balOktibhiH puramayaa ramayaa saha kaantayaa || 79-9

 

nava samaagama lajjita maanasaaM praNaya kautuka jR^imbhita manmathaam |
aramayaH khalu naatha yathaa sukhaM rahasi taaM hasitaamshulasanmukhiim || 79-10

 

vividha narmabhireva maharnishaM pramada maakalayan punarekadaa |
R^ijumateH kila vakragiraa bhavaan varatanOratanOdatilOlataam || 79-11

 

tadadhikairatha laalana kaushalaiH praNayiniimadhikaM sukhayannimaam |
ayi mukunda bhavachcharitaani naH pragadataaM gadataantimapaakuru || 79-12

 

Play Audio > Dasakam 79 (1- 12)

 

Dasakam: 80 — The Syamantaka Jewel

 

satraajitastvamatha lubdhavadarkalabdhaM
divyaM syamantakamaNiM bhagavannayaachiiH |
tatkaaraNaM bahuvidhaM mama bhaati nuunaM
tasyaatmajaaM tvayi rataaM ChalatO vivODhum || 80-1

 

adattaM taM tubhyaM maNivaraM anenaalpamanasaa
prasenastad bhraataa galabhuvi vahan praapamR^igayaam |
ahannenaM sinhO maNimahasi maamsabhramavashaat
kapiindrastaM hatvaa maNimapi cha baalaaya dadivaan || 80-2

 

shashamsuH satraajidgiramanu janaastvaaM maNiharaM
janaanaaM piiyuuShaM bhavati guNinaaM dOShakaNikaa |
tataH sarvaj~nO(a)pi svajanasahitO maargaNaparaH
prasenaM taM dR^iShTvaa harimapi gatO(a)bhuuH kapiguhaam || 80-3

 

bhavantaM avitarkayan ativayaaH svayaM jaambavaan
mukunda sharaNaM hi maaM ka iha rOddhumityaalapan |
vibhO raghupate hare jaya jayetyalaM muShTibhiH
chiramstava samarchanaM vyadhita bhakta chuuDaamaNiH || 80-4

 

buddhavaa(a)tha tena dattaaM navaramaNiiM varamaNiM cha parigR^ihNan |
anugR^ihNannamumaagaaH sapadi cha satraajite maNiM praadaaH || 80-5

 

Play Audio > Dasakam 80 (1- 5)
tadanu sa khalu vriilaalOlO vilOla vilOchanaaM
duhitaramahO dhiimaan bhaamaaM giraivaparaarpitaam |
adita maNinaa tubhyaM labhyaM sametya bhavaanapi
pramudita manaastasyaivaadaanmaNiM gahanaashayaH || 80-6

 

vriilaakulaam ramayati tvayi satyabhaamaaM
kaunteya daaha kathayaa(a)thakuruun prayaate |
hii gaandineya kR^itavarma giraanipaatya
satraajitaM shatadhanuH maNimaajahaara || 80-7

 

shOkaat kuruunupagataaM avalOkya kaantaaM
hatvaa drutaM shatadhanuM samaharShayastaam |
ratne shashanka iva maithila gehametya
raamO gadaaM samashishikshata dhaartaraaShTram || 80-8

 

akruura eSha bhagavan bhavadichChayaiva
satraajitaH kucharitasya yuyOja himsaam |
akruuratO maNimanaahR^itavaan punastvaM
tasyaiva bhuutimupadhaatumiti bruvanti || 80-9

 

bhaktastvayi sthirataraH sa hi gaandineyaH
tasyaiva kaapathamatiH kathamiisha jaataa |
vij~naanavaan prashamavaanahamityudiirNaM
garvaM dhruvaM shamayituM bhavataa kR^itaiva || 80-10

 

yaataM bhayena kR^itavarmayutaM punastaM
aahuuya tadvinihitaM cha maNiM prakaashya |
tatraiva suvratadhare vinidhaaya tuShyan
bhaamaakuchaantashayanaH pavanesha paayaaH || 80-11

 

Play Audio > Dasakam 80 (6-11)

 

Dasakam: 81 — Slaying of Narakasura

 

snigdhaaM mugdhaamsatatamapi taaM laalayan satyabhaamaaM
yaatO bhuuyaH saha khalu tayaa yaaj~nasenii vivaaham |
paartha priityai punarapi manaagaasthitO hasti puryaaM
shakraprasthaM puramapi vibhO sanvidhaayaagatO(a)bhuuH || 81-1

 

bhadraaM bhadraaM bhavadavarajaaM kauraveNaarthyamaanaaM
tvadvaachaa taamahR^ita kuhanaamaskarii shakrasuunuH |
tatra kruddhaM balamanunayan pratyagaastena saardhaM
shakraprasthaM priyasakha mude satyabhaamaa sahaayaH || 81-2

 

tatra kriiDannapi cha yamunaakuula dR^iShTaaM gR^ihiitvaa
taaM kaalindiiM nagaramagamaH khaaNDavapriiNitaagniH |
bhraatR^itrastaaM praNayavivashaaM deva paitR^iShvaseyiiM
raaj~naaM madhye sapadi jahR^iShe mitravindaamavantiim || 81-3

 

satyaaM gatvaa punarudavahO nagnajinnandanaaM taaM
baddhvaa saptaapi cha vR^iShavaraan saptamuurtirnimeShaat |
bhadraaM naama pradaduratha te deva santardanaadyaaH
tatsOdaryaaM varada bhavataH saa(a)pi paitR^iShvaseyii || 81-4

 

paarthaadyairapyakR^italavanaM tOyamaatraabhi lakshyaM
lakshaM Chitvaa shapharamavR^ithaa lakshmaNaaM madrakanyaaM |
aShTaavevam tava samabhavan vallabhaastatra madhye
shushrOthatvaM surapati giraa bhaumadushcheShTitaani || 81-5

 

 

Play Audio > Dasakam 81 (1- 5)
smR^itaayaataM pakshipravaramadhiruuDhastvamagamO
vahannanke bhaamaamupavanamivaaraati bhavanam |
vibhindan durgaaNi truTita pR^itanaa shONitarasaiH
puraM taavat praagjyOtiShamakuruthaashshONita puram || 81-6

 

murastvaaM pa~nchaasyO jaladhivanamadhyaadudapatat
sa chakre chakreNa pradalitashiraa mankshu bhavataa |
chaturdantairdantaavala patibhirindhaana samaraM
rathaangena Chitvaa narakamakarOstiirNanarakam || 81-7

 

stutO bhuumyaa raajyaM sapadi bhagadatte(a)sya tanaye
gajaM chaikaM dattvaa prajighayitha naagaannijapuram |
khalenaabaddhaanaaM svagatamanasaaM ShODasha punaH
sahasraaNi striiNaamapi cha dhanaraashiM cha vipulam || 81-8

 

bhaumaapaahR^ita kuNDalaM tadaditerdaatuM prayaatO divaM
shakraadyairmahitaHsamandayitayaa dyustriiShu dattahriyaa |
hR^ittvaa kalpataruM ruShaa(a)bhipatitaM jitvendramabhyaagamaH
tattu shriimadadOSha iidR^isha iti vyaakhyaatumevaakR^ithaaH || 81-9

 

kalpadruM satyabhaamaa bhavana bhuvi sR^ijan dvyaShTasaahasra yOShaaH
sviikR^itya pratyagaaraM vihita bahuvapuH laalayan keli bhedaiH |
aashcharyaannaaradaalOkita vividhagatistatra tatraapi gehe
bhuuyaH sarvaasu kurvan dasha dasha tanayaan paahi vaataalayesha || 81-10

 

Play Audio > Dasakam 81 (6-10)

 

Dasakam: 82 — Defeat of Bana

 

pradyumnO raukmiNeyaH sa khalu tava kalaa shambareNaahR^itastaM
hatvaa ratyaa sahaaptO nijapuramaharadrukmi kanyaaM cha dhanyaam |
tatputrO(a)thaaniruddhO guNanidhiravahadrOchanaaM rukmi pautriiM
tatrOdvaahe gatastvaM nyavadhi musalinaa rukmyapi dyuuta vairaat || 82-1

 

baaNasya saa balisutasya sahasrabaahOH
maaheshvarasya mahitaa duhitaa kilOShaa |
tvatpautramenamaniruddhamadR^iShTa puurvaM
svapne(a)nubhuuya bhagavan virahaaturaa(a)bhuut || 82-2

 

yOginyatiiva kushalaa khalu chitralekhaa
tasyaaH sakhii vilikhatii taruNaanasheShaan |
tatraaniruddhamuShayaa viditaM nishaayaam
aaneShTa yOgabalatO bhavatO niketaat || 82-3

 

kanyaapure dayitayaa sukhamaaramantaM
chainaM katha~nchana babandhuShi sharvabandhau |
shriinaaradOkta-tadudanta-durantarOShaiH
tvaM tasya shONitapuraM yadubhirnyarundhaaH || 82-4

 

puriipaalaH shailapriya duhitR^inaathO(a)sya bhagavaan
samaM bhuuta vraatairyadubalamashankaM nirurudhe |
mahaa praaNO baaNO jhaTiti yuyudhaanena yuyudhe
guhaH pradyumnena tvamapi purahantraa jaghaTiShe || 82-5

 

Play Audio > Dasakam 82 (1- 5)
niruddhaasheShaastre mumuhuShi tavaastreNa girishe
drutaa bhuutaa bhiitaaH pramathakulaviiraaH pramathitaaH |
paraaskandat skandaH kusumashara baaNaishcha sachivaH
sa kumbhaaNDO bhaaNDaM navamiva balenaashu bibhide || 82-6

 

chaapaanaaM pa~nchashatyaa prasabhamupagate Chinna chaape(a)tha baaNe
vyartheyaate sametO jvarapatirashanairajvari tvajjvareNa |
j~naaniistutvaa(a)tha dattvaa tava charitajuShaaM vijvaraM sajvarO(a)gaat
praayO(a)ntarj~naanavantO(a)pi cha bahutamasaa raudracheShTaa hi raudraaH || 82-7

 

baaNaM naanaayudhOgraM punarabhipatitaM darpadOShaadvitanvan
nirluunaasheShadOShaM sapadi bubudhuShaa shankareNOpagiitaH |
tadvaachaa shiShTabaahu dvitayamubhayatO nirbhayaM tatpriyaM taM
muktvaa taddattamaanO nijapuramagamaH saaniruddhaH sahOShaH || 82-8

 

muhustaavachChakraM varuNamajayO nandaharaNe
yamaM baalaaniitau davadahana paane(a)nila sakham |
vidhiM vatsasteye girishamiha baaNasya samare
vibhO vishvOtkarShii tadayamavataarO jayati te || 82-9

 

dvijaruShaa kR^ikalaasa vapurdharaM
nR^iganR^ipaM tridivaalaya maapayan |
nijajane dvijabhaktimanuttamaam
upadishan pavaneshvara paahi maam || 82-10

 

Play Audio > Dasakam 82 (6-10)

 

Dasakam: 83 — Slaying of Paundraka

 

raame(a)tha gOkulagate pramadaaprasakte
huutaanupeta yamunaadamane madaandhe |
svairaM samaaramati sevaka vaada muuDhO
duutaM nyayunkta tava pauNDraka vaasudevaH || 83-1

 

naaraayaNO(a)hamavatiirNa ihaasmi bhuumau
dhatse kila tvamapi maamakalakshaNaani |
utsR^ijya taani sharaNaM vraja maamiti tvaaM
duutO jagaada sakalairhasitaH sabhaayaam || 83-2

 

duute(a)tha yaatavati yaadava sainikaistvaM
yaatO dadarshitha vapuH kila pauNDrakiiyam |
taapena vakshasi kR^itaankamanalpamuulya-
shriikaustubhaM makarakuNDala piita chelam || 83-3

 

kaalaayasaM nijasudarshanamasyatO(a)sya
kaalaanalOtkarakireNa sudarshanena |
shiirShaM chakartitha mamarditha chaasya sainyaM
tanmitra kaashipa shirO(a)pi chakartha kaashyaam || 83-4

 

jaaDyena baalakagiraa(a)pi kilaahameva
shrii vaasudeva iti ruuDhamatishchiraM saH |
saayujyameva bhavadaikya dhiyaa gatO(a)bhuut
kO naama kasya sukR^itaM kathamityaveyaat || 83-5

 

Play Audio > Dasakam 83 (1- 5)
kaashiishvarasya tanayO(a)tha sudakshiNaakhyaH
sharvaM prapuujya bhavate vihitaabhichaaraH |
kR^ityaanalaM kamapi baaNaraNaatibhiitaiH
bhuutaiH katha~nchana vR^itaiH samamabhyamu~nchat || 83-6

 

taalapramaaNa charaNaamakhilaM dahantiiM
kR^ityaaM vilOkya chakitaiH kathitO(a)pi pauraiH |
dyuutOtsave kimapi nO chalitO vibhO tvaM
paarshvasthamaashu visasarjitha kaalachakram || 83-7

 

abhyaapatatyamita dhaamni bhavanmahaastre
haa heti vidrutavatii khalu ghOrakR^ityaa |
rOShaatsudakshiNa madakshiNacheShTitaM taM
puplOSha chakramapi kaashipuriimadhaakshiit || 83-8

 

sa khalu vividO rakshOghaate kR^itOpakR^itiH puraa
tava tu kalayaa mR^ityuM praaptuM tadaa khalataaM gataH |
narakasachivO deshakleshaM sR^ijannagaraantike
jhaTiti halinaa yudhyannaddhaa papaata talaahataH || 83-9

 

saambaM kauravya putriiharaNa niyamitaM saantvanaarthii kuruuNaaM
yaatastadvaakya rOShOddhR^itakari nagarO mOchayaamaasa raamaH |
te ghaatyaaH paaNDaveyairiti yadu pR^itanaaM naamuchastvaM tadaaniiM
taM tvaaM durbOdhaliilaM pavanapurapate taapashaantyai niSheve || 83-10

 

Play Audio > Dasakam 83 (6-10)

 

Dasakam: 84 — Samanta Panchaka

kvachidatha tapanOparaaga kaale
puri nidadhat kR^itavarma kaamasuunuu |
yadukula mahilaavR^itaH sutiirthaM
samupagatO(a)si samanta pa~nchakaakhyam || 84-1

 

bahutara janataahitaaya tatra
tvamapi punan vinimajjya tiirthatOyaM |
dvijagaNa parimukta vittaraashiH
samamilathaaH kurupaaNDavaadi mitraiH || 84-2

 

tava khalu dayitaajanaiH sametaa
drupadasutaa tvayi gaaDha bhaktibhaaraa |
taduditabhavadaahR^iti prakaaraiH
ati mumude samamanya bhaaminiibhiH || 84-3

 

tadanu cha bhagavanniriikshya gOpaan
ati kutukaatupagamya maanayitvaa |
chiratara virahaaturaangarekhaaH
pashupavadhuuH sarasaM tvamanvayaasiiH || 84-4

 

sapadi cha bhavadiikshaNOtsavena
pramuShitamaanahR^idaaM nitambiniinaam |
atirasa parimukta ka~nchuliike
parichaya hR^idyatare kuche nyalaiShiiH || 84-5

 

Play Audio > Dasakam 84 (1- 5)
ripujanakalahaiH punaH punarme
samupagatairiyatii vilambanaa(a)bhuut |
iti kR^ita parirambhaNe tvayi draak
ati vivashaa khalu raadhikaa nililye || 84-6

 

apagata viraha vyathaastadaa taa
rahasi vidhaaya dadaatha tattvabOdham |
paramasukhachidaatmakO(a)hamaatmetyudayatu
vaH sphuTameva chetasiiti || 84-7

 

sukharasa parimishritO viyOgaH
kimapi puraa(a)bhavaduddhavOpadeshaiH |
samabhavadamutaH parantu taasaaM
paramasukhaikya mayii bhavadvichintaa || 84-8

 

munivara nivahaistavaatha pitraa
durita shamaaya shubhaani pR^ichChyamaanaiH |
tvayi sati kimidaM shubhaantaraiH
ityuruhasitairapi yaajitastadaa(a)sau || 84-9

 

sumahati yajane vitaayamaane
pramudita mitrajane sahaiva gOpaaH |
yadujana mahitaasitramaasa maatraM
bhavadanuShangarasaM pureva bhejuH || 84-10

 

vyapagama samaye sametya raadhaaM
dR^iDha mupaguuhya niriikshya viitakhedaam |
pramudita hR^idayaH puraM prayaataH
pavanapureshvara paahi maaM gadebhyaH || 84-11

 

Play Audio > Dasakam 84 (6-11)

 

Dasakam: 85 — Jarasandha and Shishupal Slain

 
tatO magadha bhuubhR^itaa chiranirOdha sankleshitaM
shataaShTakayutaa yutadvitayamiisha bhuumiibhR^itaam |
anaatha sharaNaaya te kamapi puuruShaM praahiNOt
ayaachata sa maagadha kshapaNameva kiM bhuuyasaa || 85-1

 

yiyaasurabhimaagadhaM tadanu naaradOdiiritaat
yudhiShThira makhOdyamaat ubhayakaarya paryaakulaH |
viruddhajayinO(a)dhvaraat ubhaya siddhirityuddhave
shashamsuShi nijaiH samaM puramiyetha yaudhiShThiriim || 85-2

 

asheShadayitaayute tvayi samaagate dharmajO
vijitya sahajairmahiiM bhavadapaanga sanvardhitaiH |
shriyaM nirupamaaM vahannahaha bhaktadaasaayitaM
bhavantamayi maagadhe prahitavaan sabhiimaarjunam || 85-3

 

girivrajapuraM gataastadanu deva yuuyaM trayO
yayaacha samarOtsavandvijamiSheNa taM maagadham |
apuurNa sukR^itaM tvamuM pavanajena sangraamayan
niriikshya saha jiShNunaa tvamapi raajyayudhvaa sthitaH || 85-4

 

ashaanta samarOddhataM viTapa paaTanaasanj~nayaa
nipaatya jarasaH sutaM pavanajena niShpaaTitam |
vimuchya nR^ipatiinmudaa samanugR^ihya bhaktiM paraaM
dideshitha gataspR^ihaanapi cha dharma guptyai bhuvaH || 85-5

 

prachakruShi yudhiShThire tadanu raajasuuyaadhvaraM
prasanna bhR^itakii bhavat sakala raajakavyaakulam |
tvamapyayi jagatpate dvijapadaavane jaadikaM
chakartha kimu kathyate nR^ipavarasya bhaagyOnnatiH || 85-6

 

tataH savana karmaNi pravaramagrapuujaavidhiM
vichaarya sahadeva vaaganugataH sa dharmaatmajaH |
vyadhatta bhavate mudaa sadasi vishvabhuutaatmane
tadaa sasura maanuShaM bhuvanameva tR^iptiM dadhau || 85-7

 

tataH sapadi chedipO muninR^ipeShu tiShThatsvahO
sabhaajayati kO jaDaH pashupadurduruuTaM vaTum |
iti tvayi cha durvachO vitati mudvamannaasanaat
udaapatadudaayudhaH samapatannamuM paaNDavaaH || 85-8

nivaarya nijapakshagaanabhimukhasya vidveShiNaH
tvameva jahR^iShe shirO danujadaariNaa svaariNaa |
janusitrataya labdhayaa satatachintayaa shuddhadhiiH
tvayaa sa paramekataamadhR^ita yOginaaM durlabhaam || 85-9

 

tataH sumahite tvayaa kratuvare niruuDhe janO
yayau jayati dharmajO jayati kR^iShNa ityaalapan |
khalaH sa tu suyOdhanO dhutamanaaH sapatnashriyaa
mayaarpita sabhaamukhe sthalajalabhramaadabhramiit || 85-10

 

tadaa hasitamutthitaM drupadanandanaa bhiimayOH
apaangakalayaa vibhO kimapi taavadujjR^imbhayan |
dharaabhara niraakR^itau sapadi naama biijaM vapan
janaardana marutpuriinilaya paahi maamaamayaat || 85-11

 

Play Audio > Dasakam 85 (1- 11)

 

Dasakam: 86 — Mahabharata War

 
saalvO bhaiShmii vivaahe yadubalavijitaH chandrachuuDaadvimaanaM
vindan saubhaM samaayii tvayi vasati kuruumstvatpuriimabhyabhaankshiit |
pradyumnastaM nirundhannikhilayadubhaTairnyagrahiidugra viiryaM
tasyaamaatyaM dyumantaM vyajani cha samaraH saptavimshatyahaantam || 86-1

 

taavattvaM raamashaalii tvaritamupagataH khaNDita praayasainyaM
saubheshaM taM nyarundhaaH sa cha kila gadayaashaarngamabhramshayatte |
maayaataataM vyahimsiidapi tava puratastattvayaapi kshaNaardhaM
naaj~naayiityaahureke tadidamavamataM vyaasa eva nyaShedhiit || 86-2

 

kshiptvaa saubhaM gadaa chuurNitamudakanidhau mankshu saalve(a)pi chakreNOtkR^
itte dantavaktraH prasabhamabhipatannabhyamunchadgadaaM te |
kaumOdakyaa hatO(a)saavapi sukR^itanidhishchaidyavat praapadaikyaM
sarveShaameSha puurvaM tvayi dhR^ita manasaaM mOkshaNaarthO(a)vataaraH || 86-3

 

tvayyaayaate(a)tha jaate kila kurusadasi dyuutake sanyataayaaH
krandantyaa yaaj~nasenyaaH sakaruNamakR^ithaashchelamaalaamanantaam |
annaanta praapta sharvaamshaja muni chakita draupadii chintitO(a)tha
praaptaH shaakaannamashnan munigaNamakR^ithaastR^iptimantaM vanaante || 86-4

 

yuddhOdyOge(a)tha mantre milati sati vR^itaH phalgunena tvamekaH
kauravye dattasainyaH karipuramagamO dautyakR^it paaNDavaartham |
bhiiShmadrONaadi maanye tava khalu vachane dhikkR^ite kauraveNa
vyaavR^iNvan vishvaruupaM muni sadasi puriiM kshObhayitvaagatO(a)bhuuH || 86-5

 

Play Audio > Dasakam 86 (1- 5)
jiShNOstvaM kR^iShNa suutaH khalu samaramukhe bandhughaate dayaaluM
khinnaM taM viikshya viiraM kimidamayi sakhe nitya ekOyamaatmaa |
kO vadhyaH kO(a)tra hantaa tadiha vadhabhiyaM prOjjhya mayyarpitaatmaa
dharmyaM yuddhaM chareti prakR^itimanayathaa darshayan vishvaruupam || 86-6

 

bhaktOttamsetha bhiiShme tava dharaNi bharakshepa kR^ityaikasakte
nityaM nityaM vibhindatyayutasamadhikaM praaptasaade cha paarthe |
nishshastratvapratij~naaM vijahadarivaraM dhaarayan krOdhashaaliivaadhaavan
praa~njaliM taM natashirasamathO viikshya mOdaadapaagaaH || 86-7

 

yuddhe drONasya hasti sthiraraNa bhagadatteritaM vaiShNavaastraM
vakshasyaadhatta chakrasthagita ravi mahaaH praardayat sindhuraajam |
naagaastre karNamukte kshitimavanamayan kevalaM kR^ittamauliM
tatre tatraapi paarthaM kimiva nahi bhavaan paaNDavaanaamakaarShiit || 86-8

 

yuddhaadau tiirthagaamii sa khalu haladharO naimisha kshetramR^ichChan
apratyutthaayi suutakshaya kR^idatha sutaM tatpade kalpayitvaa |
yaj~naghnaM valkalaM parvaNi paridalayan snaatatiirthO raNaante
sampraaptO bhiimaduryOdhana raNamashamaM viikshya yaataH puriiM te || 86-9

 

samsupta draupadeya kshapaNa hata dhiyaM drauNimetya tvaduktyaa
tanmuktaM braahmamastraM samahR^ita vijayO mauliratnaM cha jahre |
uchChityai paaNDavaanaaM punarapi cha vishatyuttaraa garbhamastre
rakshannanguShThamaatraH kila jaTharamagaashchakrapaaNirvibhO tvam || 86-10

 

dharmaughaM dharmasuunOrabhidadha dakhilaM ChandamR^ityuH sa bhiiShmaH
tvaaM pashyan bhaktibhuumnaiva hi sapadi yayau niShkala brahmabhuuyam |
sanyaajyaathaashvamedhaisitrabhiratimahitair- dharmajaM puurNakaamaM
sampraaptO dvaarakaaM tvaM pavanapurapate paahi maaM sarva rOgaat || 86-11

 

Play Audio > Dasakam 86 (6-11)

 

 

Dasakam: 87 — The Kuchela Episode

 
kuchela naamaa bhavataH satiirthyataaM
gataH sa saandiipani mandire dvijaH |
tvadeka raageNa dhanaadi niHspR^ihO
dinaani ninye prashamii gR^ihaashramii || 87-1

 

samaana shiilaapi tadiiya vallabhaa
tathaiva nO chittajayaM sameyuShii |
kadaachiduuche bata vR^ittilabdhaye
ramaapatiH kiM na sakhaa niShevyate || 87-2

 

itiiritO(a)yaM priyayaa kshudhaa(a)(a)rtayaa
jugupsamaanO(a)pi dhane madaavahe |
tadaa tvadaalOkana kautukaadyayau
vahan paTaante pR^ithukaanupaayanam || 87-3

 

gatO(a)yamaashcharyamayiiM bhavatpuriiM
gR^iheShu shaibyaabhavanaM sameyivaan |
pravishya vaikuNThamivaapa nirvR^itiM
tavaati sambhaavanayaa tu kiM punaH || 87-4

 

prapuujitaM taM priyayaa cha viijitaM
kare gR^ihiitvaa(a)kathayaH puraakR^itam |
yadindhanaarthaM gurudaarachOditaiH
apartu varShaM tadamarShi kaanane || 87-5

 

Play Audio > Dasakam 87 (1- 5)
trapaajuShO(a)smaatpR^ithukaM balaadatha
pragR^ihya muShTau sakR^idaashite tvayaa |
kR^itaM kR^itaM nanviyateti sambhramaad
ramaa kilOpetya karaM rurOdha te || 87-6

 

bhakteShu bhaktena sa maanitastvayaa
puriiM vasannekanishaaM mahaasukham |
bataaparedyurdraviNaM vinaa yayau
vichitraruupastava khalvanugrahaH || 87-7

 

yadihyayaachiShya madaasyadachyutO
vadaami bhaaryaaM kimiti vrajannasau |
tvadukti liilaasmita magnadhiiH punaH
kramaadapashyanmaNi diipramaalayam || 87-8

 

kiM maarga vibhramsha iti bhraman kshaNaM
gR^ihaM praviShTaH sa dadarsha vallabhaam |
sakhii pariitaaM maNihema bhuuShitaaM
bubOdha cha tvatkaruNaaM mahaadbhutaam || 87-9

 

sa ratnashaalaasu vasannapi svayaM
samunnamadbhakti bharO(a)mR^itaM yayau |
tvamevamaapuurita bhaktavaanChitO
marutpuraadhiisha harasva me gadaan || 87-10

 

Play Audio > Dasakam 87 (6-10)

 

Dasakam: 88 — Santanagopalam

 
praagevaachaarya putraahR^iti nishamanayaa sviiya ShaTsuunuviikshaaM
kaankshantyaa maaturuktyaa sutalabhuvi baliM praapya tenaarchitastvam |
dhaatuH shaapaaddhiraNyaanvitakashipubhavaan shaurijaan kamsabhagnaan
aaniiyainaan pradarshya svapadamanayathaaH puurvaputraan mariicheH || 88-1

 

shrutadeva iti shrutaM dvijendraM
bahulaashvaM nR^ipatincha bhaktipuurNam |
yugapattvamanugrahiitu kaamO
mithilaaM praapitha taapasaiH sametaH || 88-2

 

gachChan dvimuurtirubhayOryugapanniketam
ekena bhuurivibhavairvihitOpachaaraH |
anyena taddina bhR^itaishcha phalaudanaadyaiH
tulyaM praseditha dadaatha cha muktimaabhyaam || 88-3

 

bhuuyO(a)tha dvaaravatyaaM dvijatanaya mR^itiM tatpralaapaanapi tvaM
kO vaa daivaM nirundhyaaditi kila kathayan vishvavODhaa(a)pyasO(a)DhaaH |
jiShNOrgarvaM vinetuM tvayi manujadhiyaa kuNThitaaM chaasya buddhiM
tattvaaruuDhaaM vidhaatuM paramatama pada perakshaNeneti manye || 88-4

 

naShTaa aShTaasya putraaH punarapi tava tuupekshayaa kaShTavaadaH
spaShTO jaatO janaanaamatha tadavasare dvaarakaamaapa paarthaH |
maitryaa tatrOShitO(a)sau navamasutamR^itau vipravaryaprarOdaM
shrutvaa chakre pratij~naaM anupahR^itasutaH sannivekshye kR^ishaanum || 88-5

 

Play Audio > Dasakam 88 (1- 5)
maanii sa tvaamapR^iShTvaa dvijanilayagatO baaNajaalairmahaastraiH
rundhaanaH suutigehaM punarapi sahasaa dR^iShTa naShTe kumaare |
yaamyaamaindriiM tathaa(a)nyaaH suravara nagariirvidyayaa(a)(a)saadya sadyO
mOghOdyOgaH patiShyan hutabhuji bhavataa sasmitaM vaaritO(a)bhuut || 88-6

 

saardhaM tena pratiichiiM dishamati javinaa syandanenaabhiyaatO
lOkaalOkaM vyatiitastimira bharamathO chakradhaamnaa nirundhan |
chakraamshukliShTa dR^iShTiM sthitamatha vijayaM pashya pashyeti vaaraaM
paare tvaM praadadarshaH kimapi hi tamasaaM duura duuraM padaM te || 88-7

 

tatraasiinaM bhujangaadhipa shayanatale divyabhuuShaayudhaadyaiH
aaviitaM piitachelaM pratinavajalada shyaamalaM shriimadangam |
muurtiinaamiishitaaraM paramiha tisR^iNaa mekamarthaM shrutiinaaM
tvaameva tvaM paraatman priyasakha sahitO nemitha kshemaruupam || 88-8

 

yuvaaM maameva dvaavadhika vivR^itaantarhitatayaa
vibhinnau sandraShTuM svayamaha mahaarShaM dvijasutaan |
nayetaM draagetaaniti khalu vitiirNaan punaramuun
dvijaayaadaayaadaaH praNutamahimaa paaNDujanuShaa || 88-9

 

evaM naanaavihaarairjagadabhiramayan vR^iShNivamshaM prapuShNan
iijaanO yaj~nabhedaiH atulavihR^itibhiH priiNayanneNanetraaH |
bhuubhaarakshepadambhaat padakamalajuShaaM mOkshaNaayaavatiirNaH
puurNaM brahmaiva saakshaadyaduShu manujataaruuShitastvaM vyalaasiiH || 88-10

 

praayeNa dvaaravatyaamavR^itadayi tadaa naaradastvadrasaardraH
tasmaallebhe kadaachitkhalu sukR^itanidhi stvatpitaa tattvabOdham |
bhaktaanaamagrayaayii sa cha khalu matimaan uddhavastvatta eva
praaptO vij~naanasaaraM sa kilajanahitaayaadhunaa(a)(a)ste badaryaam || 88-11

 

sO(a)yaM kR^iShNaavataarO jayati tava vibhO yatra sauhaarda bhiiti
sneha dveShaanuraaga prabhR^itibhiratulairashramairyOgabhedaiH |
aartiM tiirtvaa samastaamamR^itapadamaguH sarvataH sarvalOkaaH
sa tvaM vishvaartishaantyai pavanapurapate bhaktipuurtyai cha bhuuyaaH || 88-12

 

Play Audio > Dasakam 88 (6-12)

 

Dasakam: 89 — Slaying of Vrkasura

 
ramaajaane jaane yadiha tava bhakteShu vibhavO
na sadyaH sampadyastadiha madakR^ittvaadashaminaam |
prashaantiM kR^itvaiva pradishasi tataH kaamamakhilaM
prashaanteShu kshipraM na khalu bhavadiiyechyuti kathaa || 89-1

 

sadyaH prasaadaruShitaan vidhishankaraadiin
kechidvibhO nijaguNaanuguNaM bhajantaH |
bhraShTaa bhavanti bata kaShTamadiirghadR^iShTyaa
spaShTaM vR^ikaasura udaaharaNaM kilaasmin || 89-2

 

shakunijaH sa tu naaradamekadaa
tvarita tOShamapR^ichChadadhiishvaram |
sa cha didesha giriishamupaasituM
na tu bhavantamabandhumasaadhuShu || 89-3

 

tapastaptvaa ghOraM sa khalu kupitaH saptamadine
shirashChitvaa sadyaH puraharamupasthaapya purataH |
atikshudraM raudraM shirasi karadaanena nidhanaM
jagannaathaadvavre bhavati vimukhaanaaM kva shubhadhiiH 89-4

 

mOktaaraM bandhamuktO hariNapatiriva praadravat sO(a)tharudraM
daityaadbhiityaa smadevO dishi dishi valate pR^iShThatO dattadR^iShTiH |
tuuShNiike sarvalOke tava padamadhirOkshyantamudviikshya sharvaM
duuraadevaagratastvaM paTuvaTu vapuShaa tasthiShe daanavaaya || 89-5

 

Play Audio > Dasakam 89 (1- 5)
bhadraM te shaakuneya bhramasi kimadhunaa tvaM pishaachasya vaachaa
sandehashchenmaduktau tava kimu na karOShyanguliimangamaulau |
itthaM tvadvaakya muuDhaH shirasi kR^itakaraH sO(a)patachChinna paataM
bhramshO hyevaM parOpaasiturapi cha gatiH shuulinO(a)pi tvameva || 89-6

 

bhR^iguM kila sarasvatiinikaTa vaasinastaapasaaH
trimuurtiShu samaadishannadhikasattvataaM veditum |
ayaM punaranaadaraaduditaruddharOShe vidhau
hare(a)pi cha jihimsiShau girijayaa dhR^ite tvaamagaat || 89-7

 

suptaM ramaankabhuvi pankajalOchanaM tvaaM
vipre vinighnati padena mudOtthitastvam |
sarvaM kshamasva munivarya bhavetsadaa me
tvatpaadachihnamiha bhuuShaNamityavaadiiH || 89-8

 

nishchitya te cha sudR^iDhaM tvayi baddhabhaavaaH
saarasvataa munivaraa dadhire vimOksham |
tvaamevamachyuta punashchyuti dOShahiinaM
satvOchchayaika tanumeva vayaM bhajaamaH || 89-9

 

jagatsR^iShTyaadau tvaaM nigamanivahairvandibhiriva
stutaM viShNO sachchitparamarasa nirdvaitavapuSham |
paraatmaanaM bhuuman pashupa vanitaa bhaagya nivahaM
pariitaapashraantyai pavanapuravaasin paribhaje || 89-10

 

Play Audio > Dasakam 89 (6-10)

 

Dasakam: 90 — Aim of all Scriptures

 
vR^ika bhR^igu muni mOhinyambariiShaadi vR^itteShu
ayi tava hi mahattvaM sarvasharvaadi jaitram |
sthitamiha paramaatman niShkalaarvaagabhinnaM
kimapi tadavabhaataM taddhi ruupaM tavaiva || 90-1

 

muurtitrayeshvara sadaashiva pa~nchakaM yat
praahuH paraatmavapureva sadaashivO(a)smin |
tatreshvarastu sa vikuNThapadastvameva
tritvaM punarbhajasi satyapade tribhaage || 90-2

 

tatraapi saattvikatanuM tava viShNumaahuH
dhaataa tu sattva viralO rajasaiva puurNaH |
sattvOtkaTatvamapi chaasti tamO vikaaracheShTaadikaM
cha tava shankaranaamnimuurtau || 90-3

 

taM cha trimuurtyatigataM parapuuruShaM tvaaM
sharvaatmanaa(a)pi khalu sarva mayatva hetOH |
shamsantyupaasana vidhau tadapi svatastu
tvadruupamityati dR^iDhaM bahu naH pramaaNam || 90-4

 

shriishankarO(a)pi bhagavaan sakaleShu taavat
tvaameva maanayati yO na hi pakshapaatii |
tvanniShThameva sa hi naamasahasrakaadi
vyaakhyadbhavatstuti parashcha gatiM gatOnte || 90-5

 

Play Audio > Dasakam 90 (1- 5)
muurti trayaatigamuvaacha cha mantrashaastrasyaadau
kalaayasuShumaM sakaleshvarantvaam |
dhyaanaM cha niShkalamasau praNave khaluuktvaa
tvaameva tatra sakalaM nijagaada naanyam || 90-6

 

samastasaare cha puraaNasangrahe
visamshayaM tvanmahimaiva varNyate |
trimuurtiyuk satyapadatribhaagataH
paraM padaM te kathitaM na shuulinaH || 90-7

 

yad braahmakalpa iha bhaagavata dvitiiya
skandhOditaM vapuranaavR^itamiisha dhaatre |
tasyaiva naama harisharva mukhaM jagaada
shriimaadhavaH shivaparO(a)pi puraaNasaare || 90-8

 

ye svaprakR^ityanuguNaa girishaM bhajante
teShaaM phalaM hi dR^iDhayaiva tadiiya bhaktyaa |
vyaasO hi tena kR^itavaanadhikaarihetOH
skaandaadikeShu tava haanivachO(a)rthavaadaiH || 90-9

 

bhuutaartha kiirti ranuvaada viruddha vaadau
tredhaa(a)rthavaada gatayaH khalu rOchanaarthaaH |
skaandaadikeShu bahavO(a)tra viruddhavaadaaH
tvattaamasatva paribhuutyupashikshaNaadyaaH || 90-10

 

yatki~nchidapyaviduShaa(a)pi vibhO mayOktaM
tanmantra shaastra vachanaadyabhidR^iShTameva |
vyaasOktisaaramaya bhaagavatOpagiita
kleshaan vidhuuya kuru bhaktibharaM paraatman || 90-11

 

Play Audio > Dasakam 90 (6-11)

 

Dasakam: 91 — The Path of Devotion

 
shriikR^iShNa tvatpadOpaasanamabhayatamaM baddhamithyaartha dR^iShTeH
martasyaartasya manye vyapasarati bhayaM yena sarvaatmanaiva |
yattaavattvatpraNiitaaniha bhajanavidhiinaasthitO mOhamaarge
dhaavannapyaavR^itaakshaH skhalati na kuhachiddevadevaakhilaatman || 91-1

 

bhuuman kaayena vaachaa muhurapi manasaa tvadbalapreritaatmaa
yadyatkurve samastaM tadiha paratare tvayyasaavarpayaami |
jaatyaapiiha shvapaakastvayi nihita manaH karmavaagindriyaartha
praaNO vishvaM puniite na tu vimukhamanaastvatpadaadvipravaryaH || 91-2

 

bhiitirnaama dvitiiyaadbhavati nanu manaH kalpitaM cha dvitiiyaM
tenaikyaabhyaasa shiilO hR^idayamiha yathaashakti buddhyaa nirundhyaam |
maayaa viddhetu tasmin punarapi na tathaa bhaati maayaadhinaathaM
tattvaaM bhaktyaa mahatyaa satatamanubhajanniisha bhiitiM vijahyaam || 91-3

 

bhakterutpatti vR^Iddhii tava charaNajuShaaM sangamenaiva pumsaam
aasaadye puNya bhaajaaM shriya iva jagati shriimataaM sangamena |
tatsangO deva bhuuyaan mama khalu satataM tanmukhaadunmiShadbhiH
tvanmaahaatmya prakaarairbhavati cha sudR^iDhaa bhaktiruddhuuta paapaa || 91-4

 

shreyO maargeShu bhaktaavadhika bahumatirjanmakarmaaNi bhuuyO
gaayan kshemaaNi naamaanyapi tadubhayataH pradrutaM pradrutaatmaa |
udyaddhaasaH kadaachitkuhachidapi rudan kvaapi garjan pragaayan
unmaadiiva pranR^ityannayi kuru karuNaaM lOkabaahyashchareyam || 91-5

 

Play Audio > Dasakam 91 (1- 5)
bhuutaanyetaani bhuutaatmakamapi sakalaM pakshimatsyaan mR^igaadiin
martyaan mitraaNi shatruunapi yamitamatiH tvanmayaanyaanamaani |
tvatsevaayaaM hi siddhyenmama tava kR^ipayaa bhaktidaarDhyaM viraagaH
tvattattvasyaavabOdhO(a)pi cha bhuvanapate yatnabhedaM vinaiva || 91-6

 

nO muhyan kshuttR^iDaadyairbhavasaraNi bhavaistvanniliinaashayatvaat
chintaasaatatyashaalii nimiShalavamapi tvatpadaadaprakampaH |
iShTaaniShTeShutuShTi vyasana virahitO maayikatvaavabOdhaat
jyOtsnaabhistvannakhendOradhika shishiritenaatmanaa sanchareyam || 91-7

 

bhuuteShveShu tvadaikya smR^iti samadhigatau naadhikaarO(a)dhunaa chet
tvatprema tvatkamaitrii jaDamatiShu kR^ipaa dviTsu bhuuyaadupekshaa |
archaayaaM vaa samarchaa kutukamurutarashraddhayaa vardhataaM me
tvatsamsevii tathaa(a)pi drutamupalabhate bhaktalOkOttamatvam || 91-8

 

aavR^itya tvatsvaruupaM kshiti jala marudaadyaatmanaa vikshipantii
jiivaan bhuuyiShThakarmaavali vivasha gatiin duHkhajaale kshipantii |
tvanmaayaa maa(a)bhibhuunmaamayi bhuvanapate kalpate tatprashaantyai
tvatpaade bhaktirevetyavadadayi vibhO siddhayOgii prabuddhaH || 91-9

 

duHkhaanyaalOkya jantuShvalamudita vivekO(a)hamaachaaryavaryaat
labdhvaa tvadruupatattvaM guNa charita kathaadyudbhavadbhakti bhuumaa |
maayaamenaaM taritvaa paramasukhamaye tvatpade mOditaahe
tasyaayaM puurvarangaH pavanapurapate naashayaasheSharOgaan || 91-10

 

Play Audio > Dasakam 91 (6-10)

 

Dasakam: 92 — Bhakti with Karma

 
vedaiH sarvaaNi karmaaNyaphala para tayaa varNitaaniiti buddhvaa
taani tvayyarpitaanyeva hi samanucharanyaani naiShkarmyamiisha |
maa bhuudvedairniShiddhe kuhachidapi manaHkarmavaachaaM pravR^ittiH
durvarjaM chedavaaptaM tadapi khalu bhavatyarpaye chitprakaashe || 92-1

 

yastvanyaH karmayOgastava bhajanamayastatra chaabhiiShTamuurtim
hR^idyaaM satvaikaruupaaM dR^iShadi hR^idi mR^idi kvaapi vaa bhaavayitvaa |
puShpairgandhairnivedyairapi cha virachitaiH shaktitO bhaktipuutaiH
nityam varyaam saparyaam vidadhadayi vibhO tvatprasaadam bhajeyam || 92-2

 

striishuudraastvatkathaadi shravaNavirahitaa aasataaM te dayaarhaaH
tvatpaadaasannayaataan dvijakulajanuShOhanta shOchaamyashaantaan |
vR^ittyartham te yajantO bahukathitamapi tvaamanaakarNayantO
dR^iptaa vidyaabhijaatyaiH kimu na vidadhate taadR^isham maa kR^ithaamaam || 92-3

 

paapO(a)yaM kR^iShNa raametyabhilapati nijaM guuhituM dushcharitraM
nirlajjasyaasya vaachaa bahutara kathaniiyaani me vighnitaani |
bhraataa me vandhyashiilO bhajati kila sadaa viShNumitthaM budhaamste
nindantyuchchairhasanti tvayinihitamatiimstaadR^ishaM maakR^ithaa maam || 92-4

 

shvetachChaayaM kR^ite tvaaM munivaravapuShaM priiNayante tapObhiH
tretaayaaM sruksruvaadyankita maruNatanuM yaj~naruupaM yajante |
sevante tantramaargairvilasadarigadaM dvaapare shyaamalaangam
niilaM sankiirtanaadyairiha kalisamaye maanuShaastvaam bhajante || 92-5

 

Play Audio > Dasakam 92 (1- 5)
sO(a)yaM kaaleya kaalO jayati muraripO yatra sankiirtanaadyaiH
niryatnaireva maargairakhilada na chiraat tvatprasaadaM bhajante |
jaataastretaa kR^itaadau api hi kila kalau sambhavaM kaamayante
daivaattatraiva jaataan viShaya viSharasairmaa vibhO va~nchayaasmaan || 92-6

 

bhaktaastaavatkalau syurdramila bhuvi tatO bhuurishastatrachOchchaiH
kaaveriim taamraparNiimanu kila kR^itamaalaaM cha puNyaam pratiichiim |
haa maamapyetadantarbhavamapi cha vibhO ki~nchida~nchadrasaM tvayi
aashaapaashairnibadhya bhramaya na bhagavan puuraya tvanniShevaam || 92-7

 

dR^iShTvaa dharmadruhaM taM kalimapakaruNaM praa~Nmahiikshit pariikshit
hantuM vyaakR^iShTa khaDgO(a)pi na vinihatavaan saaravedii guNaamshaat |
tvatsevaadyaashu siddhyedasadiha na tathaa tvatpare chaiSha bhiiruH
yattupraageva rOgaadibhirapaharate tatra haa shikshayainam || 92-8

 

gangaa giitaa cha gaayatryapi cha tulasikaa gOpikaa chandanaM tat
saalagraamaabhi puujaa parapuruSha tathaikaadashii naamavarNaaH |
etaanyaShTaapyayatnaanyayi kalisamaye tvatprasaada pravR^iddhyaa
kshipraM mukti pradaaniityabhidadhuH R^iShayasteShu maam sajjayethaaH || 92-9

 

devarShiiNaaM pitR^INaamapi cha punarR^iNii kinkarO vaa sa bhuuman
yO(a)sau sarvaatmanaa tvaaM sharaNamupagataH sarvakR^ityaani hitvaa |
tasyOtpannaM vikarmaapyakhilamapanudasyeva chittasthitastvam
tanme paapOtthataapaan pavanapurapate rundhi bhaktiM praNiiyaaH || 92-10

 

Play Audio > Dasakam 92 (6-10)

 

Dasakam: 93 — Lessons from the 25 Gurus

 
bandhusnehaM vijahyaaM tava hi karuNayaa tvayyupaaveshitaatmaa
sarvaM tyaktvaa chareyaM sakalamapi jagadviikshya maayaavilaasam |
naanaatvaad bhraantijanyaat sati khalu guNadOShaavabOdhe vidhirvaa
vyaasedhO vaa kathaM tau tvayi nihitamaterviitavaiShamyabuddheH || 93-1

 

kshuttR^iShNaalOpamaatre satatakR^itadhiyO jantavaH santyanantaastebhyO
vij~naanavattvaat puruSha iha varastajjanirdurlabhaiva |
tatraapyaatmaa(a)(a)tmanaH syaatsuhR^idapi cha ripuryastvayi nyastachetaastaapOchChitterupaayaM
smarati sa hi suhR^it svaatmavairii tatO(a)nyaH || 93-2

 

tvatkaaruNye pravR^itte ka iva na hi gururlOkavR^itte(a)pi bhuuman
sarvaakraantaa(a)pi bhuumirnahi chalati tatassatkshamaaM shikshayeyam |
gR^ihNiiyaamiisha samiiraat
vyaaptatvaM chaatmanO me gaganaguruvashaadbhaatu nirlepataa cha || 93-3

 

svachChaH syaaM paavanO(a)haM madhura udakavadvahnivanmaa sma gR^ihNaaM
sarvaanniinO(a)pi dOShaM taruShu tamiva maaM sarvabhuuteShvaveyaam |
puShTirnaShTiH kalaanaaM shashina iva tanOrnaatmanO(a)stiiti vidyaaM
tOyaadivyastamaartaaNDavadapi cha tanuShvekataaM tvatprasaadaat || 93-4

 

snehaadvyaadhaasta putra vyasanamR^ita kapOtaayitO maa sma bhuuvaM
praaptaM praashnan saheya kshudhamapi shayuvat sindhuvatsyaamagaadhaH |
maapaptaM yOShidaadau shikhini shalabhavat bhR^ingavatsaarabhaagii
bhuuyaasaM kintu tadvaddhanachayanavashaanmaa(a)hamiisha praNesham || 93-5

 

 

Play Audio > Dasakam 93 (1- 5)
maa badhyaasaM taruNyaa gaja iva vashayaa naarjayeyaM dhanaughaM
hartaa(a)nyastaM hi maadhvii hara iva mR^igavanmaa muhaM graamyagiitaiH |
naatyaasajjeya bhOjye jhaSha iva baDishe pingalaavanniraashaH
supyaaM bhartavya yOgaat kurara iva vibhO saamiShO(a)nyairna hanyai || 93-6

 

varteya tyaktamaanaH sukhamati shishuvannissahaayashchareyaM
kanyaayaa ekasheShO valaya iva vibhO varjitaanyOnyaghOShaH |
tvachchittO naavabudhyai paramiShukR^idiva kshmaabhR^idaayaana ghOShaM
geheShvanya praNiiteShvahiriva nivasaanyundurOrmandireShu || 93-7

 

tvayyeva tvatkR^itaM taM kshapayasi jagadityuurNa naabhaatpratiiyaaM
tvachchintaa tvatsvaruupaM kuruta iti dR^iDhaM shikshaye peshakaaraat |
viDbhasmaatmaa cha dehO bhavati guruvarO yO vivekaM viraktiM
dhatte sanchintyamaanO mama tu bahurujaa piiDitO(a)yaM visheShaat || 93-8

 

hii hii me dehamOhaM tyaja pavanapuraadhiisha yatperamahetOH
gehe vitte kalatraadiShu cha vivashitaastvatpadaM vismaranti |
sO(a)yaM vahneH shunO vaa paramiha parataH saamprataM chaakshikarNa
tvagjihvaadyaa vikarShantyavashamata itaH kO(a)pi na tvatpadaabje || 93-9

 

durvaarO dehamOhO yadi punaradhunaa tarhi nishsheSharOgaan
hR^itvaa bhaktiM draDhiShThaaM kuru tava padapankeruhe pankajaaksha |
nuunaM naanaabhavaante samadhigatamimaM muktidaM vipradehaM
kshudre haa hanta maa maa kshipa viShayarase paahi maaM maarutesha || 93-10

 

Play Audio > Dasakam 93 (6-10)

 

Dasakam: 94 — Means of Enlightenment

 
shuddhaa niShkaamadharmaiH pravaragurugiraa tatsvaruupaM paraM te
shuddhaM dehendriyaadi vyapagatamakhila vyaaptamaavedayante |
naanaatva sthaulya kaarshyaadi tu guNaja vapuH sangatO(a)dhyaasitaM te
vahnerdaaruprabhedeShvivamahadaNutaa diiptataa shaantataadi || 94-1

 

aachaaryaakhyaadhara sthaaraNi samanumilachChiShya ruupOttaraara-
NyaavedhOdbhaasitena sphuTatara paribOdhaagninaa dahyamaane |
karmaaliivaasanaa tatkR^ita tanubhuvana bhraanti kaantaara puure
daahyaabhaavena vidyaashikhini cha virate tvanmayii khalvavasthaa || 94-2

 

evaM tvat praaptitO(a)nyO na hi khalu nikhilakleshahaanerupaayO
naikaantaatyantikaaste kR^iShivadagada ShaaTguNyaShaTkarmayOgaaH |
durvaikalyairakalyaa api nigamapathaa statphalaanyapyavaaptaa
mattaastvaaM vismarantaH prasajati patane yaantyanantaan viShaadaan || 94-3

 

tvallOkaadanyalOkaH kvanu bhayarahitO yatparaardhadvayaante
tvadbhiitaH satyalOke(a)pi na sukhavasatiH padmabhuuH padmanaabha |
evaM bhaave tvadharmaarjita bahutamasaaM kaa kathaa naarakaaNaaM
tanme tvaM Chindhi bandhaM varada kR^ipaNabandhO kR^ipaapuura sindhO || 94-4

 

yaathaarthyaat tvanmayasyaiva hi mama na vibhO vastutO bandhamOkshau
maayaa vidyaa tanubhyaaM tava tu virachitau svapna bOdhOpamau tau |
baddhe jiivadvimuktiM gatavati cha bhidaa taavatii taavadekO
bhunkte dehadrumasthO viShayaphalarasaan naaparO nirvyathaatmaa || 94-5

 

Play Audio > Dasakam 94 (1- 5)
jiivanmuktatvamevaM vidhamiti vachasaa kiM phalaM duuraduure
tannaamaashuddhabuddherna cha laghu manasaH shOdhanaM bhaktitO(a)nyat |
tanme viShNO kR^iShiiShThaastvayi kR^itasakalapraarpaNaM bhaktibhaaraM
yena syaam mankshu ki~nchid guruvachana milat tvatprabOdhastvadaatmaa || 94-6

 

shabda brahmaNyapiiha prayatitamanasastvaaM na jaananti kechit
kaShTaM vandhya shramaaste chirataramiha gaaM bibhrate niShprasuutim |
yasyaaM vishvaabhiraamaaH sakalamalaharaa divyaliilaavataaraaH
sachchitsaandraM cha ruupaM tava na nigaditaM taaM na vaachaM bhriyaasam || 94-7

 

yO yaavaan yaadR^ishO vaa tvamiti kimapi naivaavagachChaami bhuuman
evaM chaananya bhaavastvadanu bhajanamevaadriye chaidyavairin |
tvallingaanaaM tvadanghri priyajanasadasaaM darshanasparshanaadiH
bhuuyaanme tvatprapuujaa nati nuti guNa karmaanu kiirtyaadarO(a)pi || 94-8

 

yadyallabhyeta tattattava samupahR^itaM deva daasO(a)smi te(a)haM
tvadgehOnmaarjanaadyaM bhavatu mama muhuH karma nirmaayameva |
suuryaagni braahmaNaatmaadiShu lasita chaturbaahumaaraadhaye tvaam
tvatpremaardratvaruupO mama satatamabhiShyandataaM bhaktiyOgaH || 94-9

 

aikyaM te daana hOma vrrata niyama tapassaankhyayOgairduraapaM
tvatsangenaiva gOpyaH kila sukR^ititamaaH praapuraanandasaandram |
bhakteShvanyeShu bhuuyassvapi bahumanuShe bhaktimeva tvamaasaaM
tanme tvadbhaktimeva draDhaya hara gadaan kR^iShNa vaataalayesha || 94-10

 

Play Audio > Dasakam 94 (6-10)

 

Dasakam: 95 — Dhyana Yoga

 
aadau hairaNyagarbhiiM tanumavikala jiivaatmikaamaasthitastvaM
jiivatvaM praapya maayaaguNagaNakhachitO vartase vishvayOne |
tatrOdvR^iddhena sattvena tu guNayugalaM bhaktibhaavaM gatena
Chittvaa sattvaM cha hitvaa punaranupahitO vartitaahe tvameva | 95-1

 

sattvOnmeShaat kadaachit khalu viShayarase dOShabOdhepi bhuuman
bhuuyO(a)pyeShu pravR^ittiH satamasi rajasi prOddhate durnivaaraa |
chittaM taavat guNaashcha grathitamiha mithastaani sarvaaNi rOddhuM
turye tvayyekabhaktiH sharaNamiti bhavaan hamsaruupii nyagaadiit || 95-2

 

santi shreyaamsi bhuuyaamsyapi ruchibhidayaa karmiNaaM nirmitaani
kshudraanandaashcha saantaa bahuvidhagatayaH kR^iShNa tebhyO bhaveyuH |
tvaM chaachakhyaatha sakhye nanu mahitatamaaM shreyasaaM bhaktimekaaM
tvadbhaktyaananda tulyaH khalu viShaya juShaaM sammadaH kena vaa syaat || 95-3

 

tvadbhaktyaa tuShTabudbeH sukhamihacharatO vichyutaashasya chaashaaH
sarvaaH syuH saukhyamayyaH salilakuharagasyeva tOyaikamayyaH |
sO(a)yaM khalvindralOkaM kamalajabhavanaM yOgasiddhiishcha hR^idyaaH
naakaankshatyetadaastaaM svayamanupatite mOkshasaukhye(a)pyaniihaH || 95-4

tvadbhaktO baadhyamaanO(a)pi cha viShayarasairindriyaashaantihetOH
bhaktyaivaakramyamaaNaiH punarapi khalu tairdurbalairnaabhijayyaH |
saptaarchirdiipitaarchirdahati kila yathaa bhuuridaaru prapa~nchaM
tvadbhaktyOghe tathaiva pradahati duritaM durmadaH kvendriyaaNaam || 95-5

 

Play Audio > Dasakam 95 (1- 5)
chittaardriibhaavamuchchairvapuShi cha pulakaM harShabaaShpaM cha hitvaa
chittaM shudhyetkathaM vaa kimu bahutapasaa vidyayaa viitabhakteH |
tvadgaathaasvaada siddhaa~njana satata mariimR^ijyamaanO(a)yamaatmaa
chakshurvattattvasuukshmaM bhajati na tu tathaa(a)bhyastayaa tarkakOTyaa || 95-6

 

dhyaanaM te shiilayeyaM samatanu sukha baddhaasanO naasikaagra
nyastaakshaH puurakaadyairjitapavanapathashchittapadmaM tvavaa~ncham |
uurdhvaagraM bhaavayitvaa ravividhushikhinaH sanvichintyOpariShTaat
tatrasthaM bhaavaye tvaaM sajalajaladhara shyaamalaM kOmalaangam || 95-7

 

aaniilashlakshNa keshaM jvalitamakarasatkuNDalaM mandahaasa
syandaadraM kaustubhashrii parigata vanamaalOruhaaraabhiraamam |
shriivatsaankaM subaahuM mR^idulasadudaraM kaanchanachChaayachelaM
chaarusnigdhOrumambhOruhalalita padaM bhaavaye(a)haM bhavantam || 95-8

 

sarvaangeShvanga rangatkutukamitimuhurdhaarayanniisha chittaM
tatraapyekatra yu~nje vadanasarasije sundare mandahaase |
tatraaliinaM tu chetaH paramasukhachidadvaitaruupe vitanvan
anyannO chintayeyaM muhuriti samupaaruuDhayOgO bhaveyam || 95-9

 

itthaM tvaddhyaanayOge sati punaraNimaadyaShTa samsiddhayastaaH
duurashrutyaadayO(a)pi hyahamahamikayaa sampateyurmuraare |
tvatsampraaptau vilambaavahamakhilamidaM naadriye kaamaye(a)haM
tvaamevaanandapuurNaM pavanapurapate paahi maaM sarvataapaat || 95-10

 

Play Audio > Dasakam 95 (6-10)

 

Dasakam: 96 — Glories of the Lord

 
tvaM hi brahmaiva saakshaat paramurumahimannaksharaaNaamakaaraH
taarO mantreShu raaj~naaM manurasi muniShu tvaM bhR^igurnaaradO(a)pi |
prahlaadO daanavaanaaM pashuShucha surabhiH pakshiNaaM vainateyO
naagaanaamasyanantaH surasaridapi cha srOtasaaM vishvamuurte || 96-1

 

brahmaNyaanaaM balistvaM kratuShucha japayaj~nO(a)si viireShu paarthO
bhaktaanaamuddhavastvaM balamasi balinaaM dhaama tejasvinaaM tvam |
naastyantastvadvibhuutervikasadatishayaM vastu sarvaM tvameva
tvaM jiivastvaM pradhaanaM yadiha bhavadR^ite tanna ki~nchit prapa~nche || 96-2

 

dharmaM varNaashramaaNaaM shrutipathavihitaM tvatparatvena bhaktyaa
kurvantO(a)ntarviraage vikasati shanakaiH santyajantO labhante |
sattaasphuurti priyatvaatmakamakhila padaartheShu bhinneShvabhinnaM
nirmuulaM vishvamuulaM paramamahamiti tvadvibOdhaM vishuddham || 96-3

 

j~naanaM karmaapi bhaktisitratayamiha bhavatpraapakaM tatra taavat
nirviNNaanaamasheShe viShaya iha bhaved j~naanayOge(a)dhikaaraH |
saktaanaaM karmayOgastvayi hi vinihitO ye tu naatyantasaktaaH
naapyatyantaM viraktaastvayi cha dhR^itarasaa bhaktiyOgO hyamiiShaam || 96-4

 

j~naanaM tvadbhaktataaM vaa laghu sukR^itavashaanmartyalOke labhante
tasmaat tatraiva janma spR^ihayati bhagavannaakagO naarakO vaa |
aaviShTaM maaM tu daivaad bhavajalanidhi pOtaayite martya dehe
tvaM kR^itvaa karNadhaaraM gurumanuguNa vaataayitastaarayethaaH || 96-5

 

Play Audio > Dasakam 96 (1- 5)
avyaktaM maargayantaH shrutibhirapi nayaiH kevalaj~naana lubdhaaH
klishyante(a)tiiva siddhiM bahutarajanuShaamanta evaapnuvanti |
duurasthaH karmayOgO(a)pi cha paramaphale nanvayaM bhaktiyOgastvaamuulaadeva
hR^idyastvaritamayi bhavatpraapakO vardhataaM me || 96-6

 

j~naanaayaivaatiyatnaM munirapavadate brahmatattvantu shR^iNvan
gaaDhaM tvatpaadabhaktiM sharaNamayati yastasya muktiH karaagre |
tvaddhyaane(a)piihatulyaa punarasukarataa chittachaa~nchalya hetOH
abhyaasaadaashu shakyaM tadapi vashayituM tvatkR^ipaa chaarutaabhyaam || 96-7

 

nirviNNaH karmamaarge khalu viShamatame tvatkathaadau cha gaaDhaM
jaatashraddhO(a)pi kaamaanayi bhuvanapate naiva shaknOmi haatum |
tadbhuuyO nishchayena tvayi nihitamanaa dOShabuddhyaa bhajamstaan
puShNiiyaaM bhaktimeva tvayi hR^idayagate mankshu nankshyanti sangaaH || 96-8

 

kashchit kleshaarjitaarthakshaya vimalamatirnudyamaanO janaughaiH
praagevaM praahaviprO na khalu mama janaH kaalakarmagrahaavaa |
chetO me duHkhahetustadiha guNagaNaM bhaavayat sarvakaariityuktvaa
shaantO gatastvaaM mama cha kuru vibhO taadR^ishiiM chittashaantim || 96-9

 

ailaHpraagurvashiiM pratyativivashamanaaHsevamaanashchiraM taaM
gaaDhaM nirvidya bhuuyO yuvatisukhamidaM kshudrameveti gaayan |
tvadbhaktiM praapya puurNaH sukhataramacharat tadvaduddhuuya sangaM
bhaktOttamsaM kriyaa maaM pavanapurapate hanta me rundhi rOgaan || 96-10

 

Play Audio > Dasakam 96 (6-10)

 

Dasakam: 97 — Markandeya

 
traiguNyaadbhinnaruupaM bhavati hi bhuvane hiina madhyOttamaM yad
j~naanaM shraddhaa cha kartaa vasatirapi cha sukhaM karmachaahaarabhedaaH |
tvatkshetra tvanniShevaadi tu yadiha punastvatparaM tattusarvaM
praahurnairguNyaniShThaM tadanubhajanatO mankshusiddhO bhaveyam || 97-1

 

tvayyevanyastachittaH sukhamayi vicharan sarvacheShTaastvadarthaM
ttadbhaktaiH sevyamaanaanapi charitacharaanaashrayan puNyadeshaan |
dasyau vipre mR^igaadiShvapi cha samamatirmuchyamaanaavamaana
spardhaasuuyaadi dOShaH satatamakhilabhuuteShu sampuujaye tvaam || 97-2

 

tvadbhaavO yaavadeShu sphurati na vishadaM taavadevaM hyupaastiM
kurvannaikaatmyabOdhe jhaTiti vikasati tvanmayO(a)haM chareyam |
tvaddharmasyaasya taavat kimapi na bhagavan prastutasya praNaashaH
tasmaatsarvaatmanaiva pradisha mama vibhO bhaktimaargaM manOj~nam || 97-3

 

taM chainaM bhaktiyOgaM draDhayitumayi me saadhyamaarOgyamaayuH
diShTyaa tatraapi sevyaM tava charaNamahO bheShajaayeva dugdham |
maarkaNDeyO hi puurvaM gaNakanigadita dvaadashaabdaayuruchchaiH
sevitvaa vatsaraM tvaaM tava bhaTanivahairdraavayaamaasa mR^ityum || 97-4

 

maarkaNDeyashchiraayuH sa khalu punarapi tvatparaH puShpabhadraa
tiire ninye tapasyannatula sukharatiH ShaT tu manvantaraaNi |
devendraH saptamastaM surayuvati marunmanmathaiH mOhayiShyan
yOgOShmapluShyamaaNairna tu punarashakattvajjanaM nirjayet kaH || 97-5

 

Play Audio > Dasakam 97 (1- 5)
priityaa naaraayaNaakhya stvamatha narasakhaH praaptavaanasya paarshvaM
tuShTyaa tOShTuuyamaanaH sa tu vividhavarairlObhitO naanumene |
draShTuM maayaaM tvadiiyaaM kila punaravR^iNOd bhaktitR^iptaantaraatmaa
maayaa duHkhaanabhij~nastadapimR^igayate nuunamaashcharyahetOH || 97-6

 

yaate tvayyaashu vaataakula jaladagalat tOyapuurNaatighuurNat
saptaarNOraashimagne jagati sa tu jale sambhraman varShakOTiiH |
diinaH praikshiShTa duure vaTadalashayanaM ka~nchidaashcharya baalaM
tvaameva shyaamalaangaM vadanasarasijanyasta paadaanguliikam || 97-7

 

dR^iShTvaa tvaaM hR^iShTarOmaa tvaritamabhigataH spraShTukaamO muniindraH
shvaasenaantarniviShTaH punariha sakalaM dR^iShTavaan viShTapaugham |
bhuuyO(a)pi shvaasavaatairbahiranupatitO viikshitastvatkaTaakshaiH
mOdaadaashleShTukaamastvayi pihitatanau svaashrame praagvadaasiit || 97-8

 

gauryaa saardhaM tadagre purabhidatha gatastvatpriya prekshaNaarthii
siddhaanevaasya dattvaa svayamayamajaraamR^ityutaadiin gatO(a)bhuut |
evaM tvatsevayaiva smararipurapi sa priiyate yena tasmaat
muurti trayyaatmakastvaM nanu sakala niyanteti suvyaktamaasiit || 97-9

 

tryamshe(a)smin satyalOke vidhihari purabhinmandiraaNyuurdhva muurdhvaM
tebhyO(a)pyuurdhvaM tu maayaa vikR^iti virahitO bhaati vaikuNThalOkaH |
tatra tvaM kaaraNaambhasyapi pashupakule shuddha sattvaikaruupii
sachchidbrahmaadvayaatmaa pavanapurapate paahi maaM sarvarOgaat || 97-10

 

Play Audio > Dasakam 97 (6-10)

 

Dasakam: 98 — Nishkala Brahma

 
yasminnetadvibhaataM yata idamabhavadyena chedaM ya etadyO(
a)smaaduttiirNaruupaH khalu sakalamidaM bhaasitaM yasya bhaasaa |
yO vaachaaM duuraduure punarapi manasaaM yasya devaa muniindraaH
nO vidyustattvaruupaM kimu punarapare kR^iShNa tasmai namaste || 98-1

 

janmaathO karma naama sphuTamiha guNadOShaadikaM vaa na yasmin
lOkaanaamuutaye yaH svayamanubhajate taani maayaanusaarii |
bibhrachChaktiiraruupOpi cha bahutararuupO(a)vabhaatyadbhutaatmaa
tasmai kaivalyadhaamne pararasaparipuurNaaya viShNO namaste || 98-2

 

nO tirya~nchaM na martyaM na cha suramasuraM na sitrayaM nO pumaamsaM
na dravyaM karma jaatiM guNamapi sadasadvaa(a)pi te ruupamaahuH |
shiShTaM yatsyaanniShedhe sati nigamashatairlakshaNaa vR^ittitastat
kR^ichChreNaavedyamaanaM paramasukhamayaM bhaati tasmai namaste || 98-3

 

maayaayaaM bimbitastvaM sR^ijasi mahadahankaara tanmaatrabhedaiH
bhuutagraamendriyaadyairapi sakalajagatsvapnasankalpa kalpam |
bhuuyaH sanhR^itya sarvaM kamaTha iva padaanyaatmanaa kaalashaktyaa
gambhiire jaayamaane tamasi vitimirO bhaasi tasmai namaste || 98-4

 

shabda brahmeti karmetyaNuriti bhagavan kaala ityaalapanti
tvaamekaM vishvahetuM sakalamayatayaa sarvathaa kalpyamaanam |
vedaantairyattugiitaM puruShaparachidaatmaabhidhaM tattutattvaM
prekshaamaatreNa muulaprakR^iti vikR^itikR^it kR^iShNa tasmai namaste || 98-5

 

Play Audio > Dasakam 98 (1- 5)
sattvenaasattayaa vaa na cha khalu sadasattvena nirvaachyaruupaa
dhatte yaa(a)saavavidyaa guNa phaNimativadvishvadR^ishyaavabhaasam |
vidyaatvaM saiva yaataa shrutivachanalavairyatkR^ipaasyandalaabhe
samsaaraaraNya sadyastruTana parashutaameti tasmai namaste || 98-6

 

bhuuShaasu svarNavadvaa jagati ghaTasharaavaadike mR^ittikaavat
tattve san~nchintyamaane sphurati tadadhunaa(a)pyadvitiiyaM vapuste |
svapnadraShTuH prabOdhe timiralayavidhau jiirNarajjOshcha yadvat
vidyaalaabhe tathaiva sphuTamapi vikaset kR^iShNa tasmai namaste || 98-7

 

yadbhiityOdeti suuryO dahati cha dahanO vaati vaayustathaa(a)nye
yadbhiitaaH padmajaadyaaH punaruchita baliinaaharante(a)nukaalam |
yenaivaarOpitaaH praa~Nnijapadamapi te chyaavitaarashcha pashchaat
tasmai vishvaM niyantre vayamapi bhavate kR^iShNa kurma praNaamam || 98-8

 

trailOkyaM bhaavayantaM triguNamayamidaM tryaksharasyaikavaachyaM
triishaanaamaikyaruupaM tribhirapi nigamairgiiyamaanasvaruupaM |
tisrO(a)vasthaa vidantaM triyugajanijuShaM trikramaakraantavishvaM
traikaalye bhedahiinaM tribhirahamanishaM yOgabhedairbhaje tvaam || 98-9

 

satyaM shuddhaM vibuddhaM jayati tava vapurnityamuktaM niriihaM
nirdvandvaM nirvikaaraM nikhilaguNagaNa vya~njanaadhaarabhuutam |
nirmuulaM nirmalaM tanniravadhi mahimOllaasi nirliinamantarnissangaanaaM
muniinaaM nirupama paramaananda saandra prakaasham || 98-10

 

durvaaraM dvaadashaaraM trishataparimilatShaShTi parvaabhiviitaM
sambhraamyat kruuravegaM kshaNamanu jagadaachChidya sandhaavamaanam |
chakraM te kaalaruupaM vyathayatu na tu maaM tvatpadaikaavalambaM
viShNO kaaruNya sindhO pavanapurapate paahi sarvaamayaughaat || 98-11

 

Play Audio > Dasakam 98 (6-11)

 

Dasakam: 99 — In Praise of Lord’s Glory

 
viShNOrviiryaaNi kO vaa kathayatu dharaNeH kashcha reNuunmimiite
yasyaivaanghritrayeNa trijagadabhimitaM mOdate puurNasampat |
yO(a)sau vishvaani dhatte priya miha paramaM dhaama tasyaabhiyaayaaM
tadbhaktaa yatra maadyantyamR^itarasamarandasya yatra pravaahaH || 99-1

 

aadyaayaasheShakartre pratinimiSha naviinaaya bhartre vibhuuteH
bhaktaatmaa viShNave yaH pradishati haviraadiini yaj~naarchanaadau |
kR^iShNaadyaM janma yO vaa mahadiha mahatO varNayetsO(a)yameva
priitaH puurNOyashObhistvaritam- abhisaret praapyamante padaM te || 99-2

 

he stOtaaraH kaviindraastamiha khalu yathaa chetayadhve tathaiva
vyaktaM vedasya saaraM praNuvata jananOpaatta liilaakathaabhiH |
jaanantashchaasya naamaanyakhilasukhakaraaNiiti sankiirtayadhvaM
he viShNO kiirtanaadyaistava khalu mahatastattvabOdhaM bhajeyam || 99-3

 

viShNOH karmaaNi sampashyata manasi sadaa yaiH saH dharmaanabadhnaad
yaaniindrasyaiSha bhR^ityaH priyasakha iva cha vyaatanOt kshemakaarii |
iikshante yOgasiddhaaH parapadamanishaM yasya sanyak prakaashaM
viprendraa jaagaruukaaH kR^itabahunutayO yachcha nirbhaasayante || 99-4

 

nO jaatOjaayamaanO(a)pi cha samadhigatastvanmahimnO(a)vasaanaM
deva shreyaamsi vidvaan pratimuhurapi te naama shamsaami viShNO |
taM tvaaM samstaumi naanaavidhanuti vachanairasya lOkatrayasyaapyuurdhvaM
vibhraajamaane virachitavasatiM tatra vaikuNThalOke || 99-5

 

Play Audio > Dasakam 99 (1- 5)
aapaH sR^iShTyaadi janyaaH prathamamayi vibhO garbhadeshe dadhustvaaM
yatra tvayyeva jiivaa jalashayana hare sangataa aikyamaapan |
tasyaajasya prabhO te vinihitamabhavat padmamekaM hi naabhau
dik patraM yatkilaahuH kanakadharaNibhR^itkarNikaM lOkaruupam || 99-6

 

he lOkaa viShNuretad bhuvanamajanayattanna jaaniitha yuuyaM
yuShmaakaM hyantarasthaM kimapi tadaparaM vidyate viShNuruupam |
niihaara prakhya maayaa parivR^ita manasO mOhitaa naamaruupaiH
praaNapriityaikatR^iptaashcharatha makhaparaa hanta nechChaa mukunde || 99-7

 

muurdhnaamakshNaaM padaanaaM vahasi khalu sahasraaNi sampuurya vishvaM
tat prOtkramyaapi tiShThan parimitavivare bhaasi chittaantare(a)pi|
bhuutaM bhavyaM cha sarvaM parapuruSha bhavaan ki~ncha dehendriyaadiShu
aaviShTO hyudgatatvaadamR^itamukharasaM chaanubhunkshe tvameva || 99-8

 

yattu trailOkyaruupaM dadhadapi cha tatO nirgataH anantashuddhaj~
naanaatmaa vartase tvaM tava khalu mahimaa sO(a)pi taavaan kimanyat |
stOkaste bhaaga evaakhila bhuvanatayaa dR^ishyate tryamshakalpaM
bhuuyiShThaM saandramOdaatmakamupari tatO bhaati tasmai namaste || 99-9

 

avyaktaM te svaruupaM duradhigamatamaM tattu shuddhaikasattvaM
vyaktaM chaapyetadeva sphuTamamR^itarasaambhOdhi kallOlatulyam |
sarvOtkR^iShTaamabhiiShTaaM tadiha guNarasenaiva chittaM harantiiM
muurtiM te samshraye(a)haM pavanapurapate paahimaaM kR^iShNa rOgaat || 99-10

 

Play Audio > Dasakam 99 (6-10)