Parasakthi Family

Sriman Narayaneeyam Recitation and Meaning

Guruvayurappan

Sriman Narayaneeyam Recitation by Smt. Vasantha Seshadhri (Parasakthi Family Member)

Sriman Narayaneeyam

 

Sriman Narayaneeyam Introduction – Play Audio

 

Sriman Narayaneeyam – Dhyana Sloka Play Audio

 

Dasakam: 1 — Glory of the Lord
 
saandraanandaavabOdhaatmakamanupamitaM kaaladeshaavadhibhyaaM
nirmuktaM nityamuktaM nigamashatasahasreNa nirbhaasyamaanam |
aspaShTaM dR^iShTamaatre punarurupuruShaarthaatmakaM brahma tatvaM
tattaavadbhaati saakshaadgurupavanapure hanta bhaagyaM janaanaam || 1-1
 
evaM durlabhyavastunyapi sulabhatayaa hastalabdhe yadanyat
tanvaa vaachaa dhiyaa vaa bhajati bata janaH kshudrataiva sphuTeyam |
ete taavadvayaM tu sthirataramanasaa vishvapiiDaapahatyai
nishsheShaatmaanamenaM gurupavanapuraadhiishamevaashrayaamaH || 1-2
 
sattvaM yattat paraabhyaamaparikalanatO nirmalaM tena taavat
bhuutairbhuutendriyaiste vapuriti bahushaH shruuyate vyaasavaakyam |
tat svachChatvaadyadachChaadita parasukhachidgarbhanirbhaasaruupaM
tasmin dhanyaa ramante shrutimatimadhure sugrahe vigrahe te || 1-3
 
niShkampe nityapuurNe niravadhiparamaanandapiiyuuSharuupe
nirliinaanekamuktaavalisubhagatame nirmalabrahmasindhau |
kallOlOllaasatulyaM khalu vimalataraM sattvamaahustadaatmaa
kasmaannOniShkalastvaM sakala iti vachastvatkalaasveva bhuuman || 1-4
 

 

Play Audio > Dasakam: 1  (1 – 4)
 
nirvyaapaarO(a)pi niShkaaraNamaja bhajase yatkriyaamiikshaNaakhyaaM
tenaivOdeti liinaa prakR^itirasatikalpaa(a)pi kalpaadikaale |
tasyaaH samshuddhamamshaM kamapi tamatirOdhaayakaM satvaruupaM
sa tvaM dhR^itvaa dadhaasi svamahimavibhavaakuNTha vaikuNTha ruupam || 1-5
 
tatte pratyagradhaaraadhara lalita kalaayaavalii kelikaaraM
laavaNyasyaikasaaraM sukR^itijanadR^ishaaM puurNa puNyaavataaram |
lakshmii nishshanka liilaa nilayanamamR^itasyanda sandOhamantaH
si~nchat sa~nchintakaanaaM vapuranukalaye maarutaagaaranaatha || 1-6
 
kaShTaa te sR^iShTicheShTaa bahutarabhavakhedaavahaa jiivabhaajaamityevaM
puurvamaalOchitamajita mayaa naivamadyaabhijaane |
nOchejjiivaaH kathaM vaa madhurataramidaM tvadvapushchidrasaardraM
netraiH shrOtraishcha piitvaa paramarasasudhaambhOdhipuure rameran || 1-7
 
namraaNaaM sannidhatte satatamapi purastairanabhyarthitaanapyarthaan
kaamaanajasraM vitarati paramaanandasaandraaM gatiM cha |
itthaM nishsheShalabhyO niravadhikaphalaH paarijaatO hare tvaM
kshudraM taM shakravaaTiidrumamabhilaShati vyarthamarthivrajO(a)yam || 1-8
 
kaaruNyaatkaamamanyaM dadati khalu pare svaatmadastvaM visheShaa-
daishvaryaadiishate(a)nye jagati parajane svaatmanO(a)piishvarastvam |
tvaiyyuchchairaaramanti pratipadamadhure chetanaaH sphiitabhaagyaastvaM
chaatmaaraama evetyatulaguNagaNaadhaara shaure namaste || 1-9
 
aishvaryaM shankaraadiishvaraviniyamanaM vishvatejOharaaNaaM
tejassanhaari viiryaM vimalamapi yashO nispR^ihaishchOpagiitam |
angaasangaa sadaa shriirakhilavidasi na kvaapi tee sangavaartaa
tadvaataagaaravaasin murahara bhagavachChabdamukhyaashrayO(a)si || 1-10
 

 

Play Audio > Dasakam: 1  (5 – 10)

 
Dasakam: 2 — Form of the Lord
 
suuryaspardhikiriiTamuurdhvatilaka prOdbhaasiphaalaantaraM
kaaruNyaakulanetramaardra hasitOllaasaM sunaasaapuTam |
gaNDOdyanmakaraabha kuNDalayugaM kaNThOjvalatkaustubhaM
tvadruupaM vanamaalyahaarapaTala shriivatsadiipraM bhaje || 2-1
 
keyuuraangada kankaNOttama mahaaratnaanguliiyaankitashriimadbaahu
chatuShka sangata gadaa shankhaari pankeruhaam |
kaa~nchit kaa~nchana kaa~nchilaanChita lasatpiitaambaraalambiniim
aalambe vimalaambujadyutipadaaM muurtiM tavaartichChidam || 2-2
 
yatttrailOkyamahiiyasO(a)pi mahitaM sammOhanaM mOhanaat
kaantaM kaantinidhaanatO(a)pi madhuraM maadhuryadhuryaadapi |
saundaryOttaratO(a)pi sundarataraM tvadruupamaashcharyatO(a)-
pyaashcharyaM bhuvane na kasya kutukaM puShNaati viShNO vibhO || 2-3
 
tattaadR^i~N madhuraatmakaM tava vapuH sampraapya sampanmayii
saa devii paramOtsukaa chirataraM naaste svabhakteShvapi |
tenaasyaa bata kaShTamachyuta vibhO tvadruupamaanOj~nakaNarayaneeyam
premasthairyamayaadachaapala balaat chaapalya vaartOdabhuut || 2-4
 
lakshmiistaavaka-raamaNiiyaka-hR^itaiveyaM pareShvasthiretyasminnanyadapi
pramaaNamadhunaa vakshyaami lakshmiipate |
ye tvaddhyaanaguNaanukiirtanarasaasaktaa hi bhaktaa janaasteShveShaa
vasati sthiraiva dayitaprastaavadattaadaraa || 2-5
 

 

Play Audio > Dasakam: 2  (1 – 5)

 

evaM bhuuta manOj~nataa navasudhaa niShyanda sandOhanaM
tvadruupaM parachidrasaayanamayaM chetOharaM shR^iNvataam |
sadyaH perarayate matiM madayate rOmaa~nchayatyangakaM
vyaasi~nchatyapi shiitabaaShpa visarairaanandamuurChOdbhavaiH || 2-6

 

evambhuutatayaa hi bhaktyabhihitO yOgassa yOgadvayaat
karmaj~naanamayaat bhR^ishOttamatarO yOgiishvarairgiiyate |
saundaryaikarasaatmake tvayi khalu premaprakarShaatmikaa
bhaktirnishramameva vishvapuruShairlabhyaa ramaavallabha || 2-7

 

niShkaamaM niyatasvadharmacharaNaM yat karmayOgaabhidhaM
tadduuretyaphalaM yadaupaniShadaj~naanOpalabhyaM punaH |
tattvavyaktatayaa sudurgamataraM chittasya tasmaadvibhO
tvatpremaatmakabhaktireva satataM svaadiiyasii shreyasii || 2-8

 

atyaayaasakaraaNi karmapaTalaanyaacharya niryanmalaaH
bOdhe bhaktipathe(a)thavaa(a)pyuchitataamaayaanti kiM taavataa |
kliShTvaa tarkapathe paraM tava vapurbrahmaakhyamanye punashchittaardratvamR^
ite vichintya bahubhissiddhyanti janmaantaraiH || 2-9

 

tvadbhaktistu kathaarasaamR^itajhariinirmajjanena svayaM
siddhyantii vimalaprabOdhapadaviimakleshatastanvatii |
sadyassiddhikarii jayatyayi vibhO saivaastu me tvatpadapremaprauDhirasaardrataa
drutataraM vaataalayaadhiishvara || 2-10

 

Play Audio > Dasakam: 2  (6 – 10)
 
 

 

Dasakam: 3 — The Perfect devotee
 
paThantO naamaani pramadabharasindhau nipatitaaH
smarantO ruupaM te varada kathayantO guNakathaaH |
charantO ye bhaktaastvayi khalu ramante paramamuunahaM
dhanyaan manye samadhigatasarvaabhilaShitaan || 3-1

 
gadakliShTaM kaShTaM tava charaNasevaarasabhare(a)-
pyanaasaktaM chittaM bhavati bata viShNO kuru dayaam |
bhavatpaadaambhOjasmaraNarasikO naamanivahaanahaM
gaayaM gaayaM kuhachana vivatsyaami vijane || 3-2

 
kR^ipaa te jaataa chetkimiva na hi labhyaM tanubhR^itaaM
madiiyakleshaughaprashamanadashaa naama kiyatii |
na ke ke lOke(a)sminnanishamayi shOkaabhirahitaaH
bhavadbhaktaa muktaaH sukhagatimasaktaa vidadhate || 3-3

 
muniprauDhaa ruuDhaa jagati khalu guuDhaatmagatayO
bhavatpaadaambhOjasmaraNavirujO naaradamukhaaH |
charantiisha svairaM satataparinirbhaataparachi
tsadaanandaadvaitaprasaraparimagnaaH kimaparam || 3-4

 
bhavadbhaktiH sphiitaa bhavatu mama saiva prashamaye-
dasheShakleshaughaM na khalu hR^idi sandehakaNikaa |
na chedvyaasasyOktistava cha vachanaM naigamavachO
bhavenmithyaa rathyaapuruShavachanapraayamakhilam || 3-5

 
bhavadbhaktistaavat pramukhamadhuraa tvadguNarasaat
kimapyaaruuDhaa chedakhilaparitaapaprashamanii |
punashchaante svaante vimalaparibOdhOdayamila
nmahaanandaadvaitaM dishati kimataH praarthyamaparam || 3-6
Play Audio Dasakam: 3  (1 – 6)

 
vidhuuya kleshaanme kuru charaNayugmaM dhR^itarasaM
bhavatkshetrapraaptau karamapi cha te puujanavidhau |
bhavanmuurtyaalOke nayanamatha te paadatulasiiparighraaNe
ghraaNaM shravaNamapi te chaarucharite || 3-7

 
prabhuutaadhivyaadhiprasabhachalite maamakahR^idi
tvadiiyaM tadruupaM paramasukhachidruupamudiyaat |
uda~nchadrOmaa~nchO galitabahuharShaashrunivahO
yathaa vismaryaasaM durupashamapiiDaaparibhavaan || 3-8

 
marudgehaadhiisha tvayi khalu paraa~nchO(a)pi sukhinO
bhavatsnehii sO(a)haM subahu paritapye cha kimidam |
akiirtiste maa bhuudvarada gadabhaaraM prashamayan
bhavadbhaktOttamsaM jhaTiti kuru maaM kamsadamana || 3-9

 
kimuktairbhuuyObhistava hi karuNaa yaavadudiyaa
dahaM taavaddeva prahitavividhaartapralapitaH |
puraH kL^ipte paade varada tava neShyaami divasaa
nyathaashakti vyaktaM natinutiniShevaa virachayan || 3-10
Play Audio Dasakam: 3  (7 – 10)

 

Dasakam: 4 — Yoga and its Attainment

kalyataaM mama kuruShva taavatiiM kalyate bhavadupaasanaM yayaa |
spaShTamaShTavidhayOgacharyayaa puShTayaa(a)(a)shu tava tuShTimaapnuyaam || 4-1

 
brahmacharya dR^iDhataadibhiryamairaaplavaadi niyamaishcha paavitaaH |
kurmahe dR^iDhamamii sukhaasanaM pankajaadyamapi vaa bhavatparaaH || 4-2

 
taaramantaranuchintya santataM praaNavaayumabhiyamya nirmalaaH |
indriyaaNi viShayaadathaapahR^ityaa(a)(a)smahe bhavadupaasanOnmukhaaH || 4-3

 
asphuTe vapuShi te prayatnatO dhaarayema dhiShaNaaM muhurmuhuH |
tena bhaktirasamantaraardrataamudvahema bhavadanghrichintakaaH || 4-4

visphuTaavayavabhedasundaraM tvadvapuH suchirashiilanaavashaat |
ashramaM manasi chintayaamahe dhyaanayOganirataastvadaashrayaaH || 4-5

 
dhyaayataaM sakala muurtimiidR^ishiiM unmiShanmadhurataa hR^itaatmanaam |
saandramOda rasa ruupamaantaraM brahmaruupamayi te(a)vabhaasate || 4-6

 
tatsamaasvadanaruupiNiiM sthitiM tvatsamaadhimayi vishvanaayaka |
aashritaaH punarataH parichyutaavaarabhemahi cha dhaaraNaadikam || 4-7
Play Audio Dasakam: 4  (1 – 7)

itthamabhyasana nirbharOllasat tvatparaatmasukha kalpitOtsavaaH |
muktabhaktakulamaulitaaM gataaH sa~ncharema shukanaaradaadivat || 4-8

 
tvatsamaadhivijaye tu yaH punarma~Nkshu mOksharasikaH krameNa vaa |
yOgavashyamanilaM ShaDaashrayairunnayatyaja suShumnayaa shanaiH || 4-9

 
lingadehamapi santyajannathO liiyate tvayi pare niraagrahaH |
uurdhvalOkakutukii tu muurdhataH saardhameva karaNairniriiyate || 4-10

agnivaasaravalarkshapakshagair uttaraayaNajuShaa cha daivataiH |
praapitO ravipadaM bhavatparO mOdavaan dhruvapadaantamiiyate || 4-11

 
aasthitO(a)tha maharaalaye yadaa sheShavaktradahanOShmaNaardyate |
iiyate bhavadupaashrayastadaa vedasaH padamataH puraiva vaa || 4-12

 
tatra vaa tava pade(a)thavaa vasan praakR^itapralaya eti muktataam |
svechChayaa khalu puraa vimuchyate sanvibhidya jagadaNDamOjasaa || 4-13

 
tasya cha kshitipayO mahO(a)niladyOmahatprakR^iti saptakaavR^itiiH |
tattadaatmakatayaa vishan sukhii yaati te padamanaavR^itaM vibhO || 4-14

 
archiraadigatimiidR^ishiiM vrajan vichyutiM na bhajate jagatpate |
sachchidaatmaka bhavadguNOdayaanuchcharantamanilesha paahi maam || 4-15
Play Audio Dasakam: 4  (8 – 15)

Dasakam: 5 — Cosmic Evolution

 
vyaktaavyaktamidaM na ki~nchidabhavatpraakpraakR^itaprakshaye
maayaayaam guNasaamyaruddhavikR^itau tvayyaagataayaaM layam |
nO mR^ityushcha tadaa(a)mR^itaM cha samabhuunnaahnO na raatreH sthitistatraikastvamashiShyathaaH kila paraanandaprakaashaatmanaa || 5-1

 
kaalaH karma guNaashcha jiivanivahaa vishvaM cha kaaryaM vibhO
chilliilaaratimeyuShi tvayi tadaa nirliinataamaayayuH |
teShaaM naiva vadantyasattvamayi bhOHshaktyaatmanaa tiShThataaM
nO chet kiM gaganaprasuunasadR^ishaaM bhuuyO bhavetsambhavaH || 5-2

 
evaM cha dviparaardhakaalavigataaviikshaaM sisR^ikshaatmikaaM
bibhraaNe tvayi chukshubhe tribhuvaniibhaavaaya maayaa svayam |
maayaataH khalu kaalashaktirakhilaadR^iShTaM svabhaavO(a)pi cha
praadurbhuuya guNaanvikaasya vidadhustasyaassahaayakriyaam || 5-3

 
maayaasannihitO(a)praviShTavapuShaa saakshiiti giitO bhavaan
bhedaistaaM pratibimbatO vivishivaan jiivO(a)pi naivaaparaH |
kaalaadipratibOdhitaa(a)tha bhavataa sanchOditaa cha svayaM
maayaa saa khalu buddhitattvamasR^ijadyO(a)sau mahaanuchyate || 5-4

 
tatraasau triguNaatmakO(a)pi cha mahaan sattvapradhaanaH svayaM
jiive(a)smin khalu nirvikalpamahamityudbOdhaniShpaadakaH |
chakresmin savikalpabOdhakamahantattvaM mahaan khalvasau
sampuShTaM triguNaistamO(a)tibahulaM viShNO bhavatpreraNaat || 5-5
Play Audio Dasakam: 5  (1 – 5)
sO(a)haM cha triguNakramaat trividhataamaasaadya vaikaarikO
bhuuyastaijasataamasaaviti bhavannaadyena sattvaatmanaa |
devaanindriyamaaninO(a)kR^ita dishaavaataarkapaashyashvinO
vahniindraachyutamitrakaan vidhuvidhishriirudrashaariirakaan || 5-6

 

bhuuman maanasa buddhyahankR^iti milachchittaakhya vR^ittyanvitaM
tachchaantaH karaNaM vibhO tava balaat sattvaamsha evaasR^ijat |
jaatastaijasatO dashendriyagaNastattaamasaamshaatpunastanmaatraM
nabhasO marutpurapate shabdO(a)jani tvadbalaat || 5-7

 

shabdaadvyOma tataH sasarjitha vibhO sparshaM tatO maarutaM
tasmaadruupamatO mahO(a)tha cha rasaM tOyaM cha gandhaM mahiim |
evaM maadhava puurvapuurvakalanaadaadyaadyadharmaanvitaM
bhuutagraamamimaM tvameva bhagavan praakaashayastaamasaat || 5-8

 

ete bhuutagaNaastathendriyagaNaa devaashcha jaataaH pR^ithak
nO shekurbhuvanaaNDa nirmitividhau devairamiibhistadaa |
tvaM naanaavidha suuktibhirnutaguNastattvaanyamuunyaavishanshcheShThaa
shaktimudiirya taani ghaTayan hairaNyamaNDaM vyadhaaH || 5-9

 

aNDaM tatkhalu puurvasR^iShTasalile(a)tiShThat sahasraM samaaH
nirbhindannakR^ithaashchaturdashajagadruupaM viraaDaahvayam |
saahasraiH karapaadamuurdhanivahairnishsheShajiivaatmakO
nirbhaatO(a)si marutpuraadhipa sa maaM traayasva sarvaamayaat || 5-10

 

Play Audio > Dasakam: 5 (6 – 10)

Dasakam: 6 — Cosmic Form of the Lord

 

evaM chaturdashajaganmayataaM gatasya
paataalamiisha tava paadatalaM vadanti |
paadOrdhvadeshamapi deva rasaatalaM te
gulphadvayaM khalu mahaatalamadbhutaatman || 6-1

 

janghe talaatalamathO sutalaM cha jaanuu
ki~nchOrubhaagayugalaM vitalaatale dve |
kshONiitalaM jaghanamambaramanga naabhirvakshashcha
shakranilayastava chakrapaaNe || 6-2

 

griivaa mahastava mukhaM cha janastapastu
phaalaM shirastava samastamayasya satyam |
evaM jaganmayatanO jagadaashritairapyanyairnibaddhavapuShe
bhagavannamaste || 6-3

 

tvadbrahmarandhrapadamiishvara vishvakanda
Chandaamsi keshava ghanaastava keshapaashaaH |
ullaasichilliyugalaM druhiNasya gehaM
pakshmaaNi raatridivasau savitaa cha netre || 6-4

 

nishsheShavishvarachanaa cha kaTaakshamOkshaH
karNau dishO(a)shviyugalaM tava naasike dve |
lObhatrape cha bhagavannadharOttarOShThau
taaraagaNaashcha radanaaHshamanashcha damShTraa || 6-5

 

Play Audio > Dasakam:6 (1-5)
maayaa vilaasahasitaM shvasitaM samiirO
jihvaa jalaM vachanamiisha shakuntapanktiH |
siddhaadayaH svaragaNaa mukharandhramagnirdevaa
bhujaaH stanayugaM tava dharmadevaH || 6-6

 

pR^iShThaM tvadharma iha deva manaH sudhaamshuravyaktameva
hR^idayaambujamambujaaksha |
kukshiH samudranivahaa vasanaM tu sandhye
shephaH prajaapatirasau vR^iShaNau cha mitraH || 6-7

 

shrONiisthalaM mR^igagaNaaH padayOrnakhaaste
hastyuShTrasaindhavamukhaa gamanaM tu kaalaH |
vipraadivarNabhavanaM vadanaabjabaahuchaaruuruyugmacharaNaM
karuNaambudhe te || 6-8

 

samsaarachakramayi chakradhara kriyaaste
viiryaM mahaasuragaNO(a)sthikulaani shailaaH |
naaDyassaritsamudayastaravashcha rOma
jiiyaadidaM vapuranirvachaniiyamiisha || 6-9

 

iidR^igjaganmayavapustava karmabhaajaaM
karmaavasaanasamaye smaraNiiyamaahuH |
tasyaantaraatmavapuShe vimalaatmane te
vaataalayaadhipa namO(a)stu nirundhi rOgaan || 6-10

 

Play Audio > Dasakam:6 (6 -10 )
Dasakam: 7 — Birth of Hiranyagarbha

 

evaM deva chaturdashaatmaka jagadruupeNa jaataH punaH
tasyOrdhvaM khalu satyalOkanilaye jaatO(a)si dhaataa svayam |
yaM shamsanti hiraNyagarbhamakhila trailOkya jiivaatmakaM
yO(a)bhuut sphiitarajO vikaara vikasannaanaa sisR^ikshaarasaH || 7-1

 

sO(a)yaM vishvavisarga dattahR^idayaH sampashyamaanaH svayaM
bOdhaM khalvanavaapya vishvaviShayaM chintaakulastasthivaan |
taavattvaM jagataaM pate tapa tapetyevaM hi vaihaayasiiM
vaaNiimenamashishravaH shrutisukhaaM kurvamstapaH preraNaam || 7-2

 

kO(a)sau maamavadat pumaaniti jalaapuurNe jaganmaNDale
dikshuudviikshya kimapyaniikshitavataa vaakyaarthamutpashyataa |
divyaM varShasahasramaattatapasaa tena tvamaaraadhitastasmai
darshitavaanasi svanilayaM vaikuNThamekaa(a)dbhutam || 7-3

 

maayaa yatra kadaapi nO vikurute bhaate jagadbhyO bahiH
shOkakrOdhavimOhasaadhvasamukhaa bhaavaastu duuraM gataaH |
saandraanandajharii cha yatra paramajyOtiHprakaashaatmake
tatte dhaama vibhaavitaM vijayate vaikuNTharuupaM vibhO || 7-4

 

yasminnaama chaturbhujaa harimaNishyaamaavadaatatviShO
naanaabhuuShaNaratnadiipitadishO raajadvimaanaalayaaH |
bhaktipraaptatathaavidhOnnatapadaa diivyanti divyaa janaastatte
dhaama nirastasarvashamalaM vaikuNTharuupaM jayet || 7-5

 

 
Play Audio > Dasakam:7 (1 – 5 )
naanaadivyavadhuujanairabhivR^itaa vidyullataatulyayaa
vishvOnmaadanahR^idyagaatralatayaa vidyOtitaashaantaraa |
tvatpaadaambujasaurabhaikakutukaallakshmiiH svayaM lakshyate
yasmin vismayaniiyadivyavibhavaa tatte padaM dehi me || 7-6

 

tatraivaM pratidarshite nijapade ratnaasanaadhyaasitaM
bhaasvatkOTi lasatkiriiTa kaTakaadyaakalpa diipraakR^iti |
shriivatsaankitamaatta kaustubhamaNichChaayaaruNaM kaaraNaM
vishveShaaM tava ruupamaikshata vidhistatte vibhO bhaatu me || 7-7

 

kaalaambhOda kalaayakOmala ruchiichakreNa chakraM dishaam
aavR^iNvaanamudaara mandahasita syanda prasannaananam |
raajatkambu gadaari pankajadhara shriimad bhujaamaNDalaM
sraShTustuShTikaraM vapustava vibhO madrOgamudvaasayet || 7-8

 

dR^iShTvaa sambhR^itasambhramaH kamalabhuustvatpaadapaathOruhe
harShaaveshavashanvadO nipatitaH priityaa kR^itaarthiibhavan |
jaanaasyeva maniiShitaM mama vibhO j~naanaM tadaapaadaya
dvaitaadvaitabhavatsvaruupaparamityaachaShTa taM tvaaM bhaje || 7-9

 

aataamre charaNe vinamramatha taM hastena haste spR^ishan
bOdhaste bhavitaa na sargavidhibhirbandhO(a)pi sa~njaayate |
ityaabhaaShya giraM pratOShya nitaraaM tachchittaguuDhaH svayaM
sR^iShTau taM samudairayaH sa bhagavannullaasayOllaaghataam || 7-10

 

Play Audio > Dasakam:7 (6 -10 )

Dasakam: 8 — The Deluge

 

evaM taavatpraakR^ita prakshayaante
braahme kalpe hyaadime labdhajanmaa |
brahmaa bhuuyastvatta evaapya vedaan
sR^iShTiM chakre puurvakalpOpamaanaam || 8-1

 

sO(a)yaM chaturyuga sahasramitaanyahaani
taavanmitaashcha rajaniirbahushO ninaaya |
nidraatyasau tvayi niliiya samaM svasR^iShTai –
rnaimittikapralayamaahuratO(a)sya raatrim || 8-2

 

asmaadR^ishaaM punaraharmukha kR^itya tulyaaM
sR^iShTiM karOtyanudinaM sa bhavatprasaadaat |
praagbraahmakalpa januShaaM cha paraayuShaaM tu
supta prabOdhana samaa(a)sti tadaa(a)pi sR^iShTiH || 8-3

 

pa~nchaashadabdamadhunaa svavayO(a)rdharuupaM
ekaM paraardhamativR^itya hi vartate(a)sau |
tatraantyaraatri janitaan kathayaami bhuuman
pashchaaddinaavataraNe cha bhavadvilaasaan || 8-4

 

dinaavasaane(a)tha sarOja yOniH
suShupti kaamastvayi sannililye |
jaganti cha tvajjaTharaM samiiyu-
stadedamekaarNavamaasa vishvam || 8-5

 

tavaiva veShe phaNiraaji sheShe
jalaikasheShe bhuvane sma sheShe
aananda saandraanubhava svaruupaH
svayOganidraa parimudritaatmaa || 8-6

 

kaalaakhya shaktiM pralayaavasaane
prabOdhayetyaadishataa kilaadau |
tvayaa prasuptaM parisuptashakti
vrajena tatraakhila jiivadhaamnaa || 8-7

 

Play Audio > Dasakam:8 (1 -7 )

chaturyugaaNaaM cha sahasramevaM
tvayi prasupte punaradvitiiye |
kaalaakhya shaktiH prathama prabuddhaa
praabOdhayattvaaM kila vishvanaatha || 8-8

 

vibudhya cha tvaM jalagarbhashaayin
vilOkya lOkaanakhilaan praliinaan |
teShveva suukshmaatmatayaa nijaantaH
sthiteShu vishveShu dadaatha dR^iShTim || 8-9

 

tatastvadiiyaadayi naabhirandhraaduda~
nchitaM kinchana divyapadmam |
niliina nishsheSha padaartha maalaa
sanksheparuupaM mukulaayamaanam || 8-10

 

tadetadambhOruha kuDmalaM te
kalebaraattOyapathe praruuDham |
bahirniriitaM paritaH sphuradbhiH
svadhaamabhirdhvaantamalaM nyakR^intat || 8-11

 

samphulla patre nitaraaM vichitre
tasmin bhavadviiryadhR^ite sarOje |
sa padmajanmaa vidhiraaviraasiit
svayaM prabuddhaakhila vedaraashiH || 8-12

 

asmin paraatman nanu paadmakalpe
tvamitthamutthaapita padmayOniH |
anantabhuumaa mama rOgaraashiM
nirundhi vaataalayavaasa viShNO || 8-13

 

Play Audio > Dasakam:8 (8- 13)

Dasakam: 9 — Creation of the Universe

 

sthitassa kamalOdbhavastava hi naabhipankeruhe
kutaH svididamambudhaavuditamityanaalOkayan |
tadiikshaNa kutuuhalaat pratidishaM vivR^ittaanana-
shchaturvadanataamagaad vikasadaShTadR^iShTyambujaam || 9-1

 

mahaarNavavighuurNitaM kamalameva tatkevalaM
vilOkya tadupaashrayaM tava tanuM tu naalOkayan |
ka eSha kamalOdare mahati nissahaayO hyahaM
kutaH svididamambujaM samajaniiti chintaamagaat || 9-2

 

amuShya hi sarOruhaH kimapi kaaraNaM sambhaved
iti sma kR^itanishchayaH sa khalu naalarandhraadhvanaa |
svayOgabalavidyayaa samavaruuDhavaan prauDhadhii-
stvadiiyamatimOhanaM na tu kalebaraM dR^iShTavaan || 9-3

 

tataH sakalanaalikaa vivaramaargagO maargayan
prayasya shatavatsaraM kimapi naiva sandR^iShTavaan |
nivR^itya kamalOdare sukhaniShaNNa ekaagradhiiH
samaadhi balamaadadhe bhavadanugrahaikaagrahii || 9-4

 

shatena parivatsaraiH dR^iDha samaadhi bandhOllasat-
prabOdhavishadiikR^itaH sa khalu padminii sambhavaH |
adR^iShTacharamadbhutaM tava hi ruupamantardR^ishaa
vyachaShTa parituShTadhiiH bhujagabhOga bhaagaashrayam || 9-5

 

Play Audio > Dasakam:9 ( 1-5 )
kiriiTa makuTOllasatkaTakahaarakeyuurayug
maNisphuritamekhalaM supariviita piitaambaram |
kalaaya kusumaprabhaM galatalOllasatkaustubhaM
vapustadayi bhaavaye kamalajanmane darshitam || 9-6

 

shrutiprakaradarshita prachuravaibhava shriipate
hare jaya jaya prabhO padamupaiShi diShTyaa dR^ishOH |
kuruShva dhiyamaashu me bhuvananirmitau karmaThaaM
iti druhiNavarNita svaguNabanhimaa paahi maam || 9-7

 

labhasva bhuvanatrayiirachanadakshataamakshataaM
gR^ihaaNa madanugrahaM kuru tapashcha bhuuyO vidhe |
bhavatvakhila saadhanii mayi cha bhaktiratyutkaTe
tyudiirya giramaadadhaa muditachetasaM vedhasam || 9-8

 

shataM kR^ita tapaastataH sa khalu divya sanvatsaraan
avaapya cha tapObalaM matibalaM cha puurvaadhikam |
udiikshya kila kampitaM payasi pankajaM vaayunaa
bhavadbalavijR^imbhitaH pavanapaathasii piitavaan || 9-9

 

tavaiva kR^ipayaa punassarasijena tenaiva saH
prakalpya bhuvanatrayiiM pravavR^ite prajaanirmitau |
tathaa vidha kR^ipaabharO gurumarutpuraadhiishvara
tvamaashu paripaahi maaM gurudayOkshitairiikshitaiH || 9-10

 

Play Audio > Dasakam 9 ( 6 – 10)

Dasakam: 10 — Variety of Creation

 

vaikuNTha vardhita balO(a)tha bhavatprasaadaadambhOjayOnirasR^
ijat kila jiivadehaan |
sthaasnuuni bhuuruhamayaani tathaa tirashchaaM
jaatiirmanuShya nivahaanapi deva bhedaan || 10-1

 

mithyaagrahaasmimati raaga vikOpa bhiitiraj~
naana vR^ittimiti pa~nchavidhaaM sa sR^iShTvaa |
uddaama taamasa padaartha vidhaanaduunastene
tvadiiya charaNasmaraNaM vishuddhyai || 10-2

 

taavat sasarja manasaa sanakaM sanandaM
bhuuyaH sanaatana muniM cha sanatkumaaram |
te sR^iShTi karmaNi tu tena niyujyamaanaastvatpaada
bhakti rasikaa jagR^ihurna vaaNiim || 10-3

 

taavat prakOpamuditaM pratirundhatO(a)sya
bhruumadhyatO(a)jani mR^iDO bhavadekadeshaH |
naamaani me kuru padaani cha haa viri~nche
tyaadau rurOda kila tena sa rudranaamaa || 10-4

 

ekaadashaahvayatayaa cha vibhinnaruupaM
rudraM vidhaaya dayitaa vanitaashcha datvaa |
taavantyadatta cha padaani bhavatpraNunnaH
praaha prajaavirachanaaya cha saadaraM tam || 10-5

 

Play Audio > Dasakam 10 ( 1-5 )
rudraabhisR^iShTa bhayadaakR^iti rudrasangha
sampuuryamaaNa bhuvanatraya bhiitachetaaH |
maa maa prajaaH sR^ija tapashchara mangalaayetyaachaShTa
taM kamalabhuurbhavadiiritaatmaa || 10-6

 

tasyaatha sargarasikasya mariichiratristatraangiraaH
kratumuniH pulahaH pulastyaH |
angaadajaayata bhR^igushcha vasiShThadakshau
shriinaaradashcha bhagavan bhavadanghridaasaH || 10-7

 

dharmaadikaanabhisR^ijannatha kardamaM cha
vaaNiiM vidhaaya vidhirangaja sankulO(a)bhuut |
tvadbOdhitaissanakadakshamukhaistanuujairudbOdhitashcha
viraraama tamO vimu~nchan || 10-8

 

vedaan puraaNa nivahaanapi sarvavidyaaH
kurvannijaanana gaNaachchaturaananO(a)sau |
putreShu teShu vinidhaaya sa sargavR^iddhim
apraapnuvamstava padaambujamaashritO(a)bhuut || 10-9

 

jaanannupaayamatha dehamajO vibhajya
striipumsa bhaavamabhajanmanutadvadhuubhyaam |
taabhyaaM cha maanuShakulaani vivardhayamstvaM
gOvinda maarutapuraadhipa rundhi rOgaan || 10-10

 

Play Audio > Dasakam 10 ( 6-10 )

Dasakam: 11 — Sanaka Enters Vaikuntha

 

krameNa sarge parivardhamaane
kadaapi divyaaH sanakaadayaste |
bhavadvilOkaaya vikuNThalOkaM
prapedire maarutamandiresha || 11-1

 

manOj~nanaishreyasakaananaadyai-
ranekavaapiimaNimandiraishcha|
anOpamaM taM bhavatO niketaM
muniishvaraaH praapuratiitakakshyaaH || 11-2

 

bhavaddidR^ikshuunbhavanaM vivikshuun
dvaaHsthau jayastaan vijayO(a)pyarundhaam |
teShaaM cha chitte padamaapa kOpaH
sarvaM bhavatpreraNayaiva bhuuman || 11-3

 

vaikuNThalOkaanuchitapracheShTau
kaShTau yuvaaM daityagatiM bhajetam |
iti prashaptau bhavadaashritau tau
harismR^itirnO(a)sitvati nematustaan || 11-4

 

tadetadaaj~naaya bhavaanavaaptaH
sahaiva lakshmyaa bahirambujaaksha |
khageshvaraamsaarpitachaarubaahu-
raanandayamstaanabhiraamamuurtyaa|| 11-5
 
Play Audio > Dasakam 11 ( 1-5 )
prasaadya giirbhiH stuvatO muniindraa-
nananyanaathaavatha paarShadau tau |
sanrambhayOgena bhavaisitrabhirmaa-
mupetamityaattakR^ipaM nyagaadiiH || 11-6

 

tvadiiyabhR^ityaavatha kashyapaattau
suraariviiraavuditau ditau dvau |
sandhyaasamutpaadanakaShTacheShTau
yamau cha lOkasya yamaavivaanyau || 11-7

 

hiraNyapuurvaH kashipuH kilaikaH
parO hiraNyaaksha iti pratiitaH |
ubhau bhavannaathamasheShalOkaM
ruShaa nyarundhaaM nijavaasanaandhau || 11-8

 

tayOrhiraNyaakshamahaasurendrO
raNaaya dhaavannanavaaptavairii |
bhavatpriyaaM kshmaaM salile nimajya
chachaara garvaadvinadan gadaavaan || 11-9

 

tatO jaleshaat sadR^ishaM bhavantaM
nishamya babhraama gaveShayamstvaam |
bhaktaikadR^ishyaH sa kR^ipaanidhe tvaM
nirundhi rOgaan marudaalayesha || 11-10
 
Play Audio > Dasakam 11 (6-10)

Dasakam: 12 — The Boar Incarnation

 

svaayambhuvO manurathO janasargashiilO
dR^iShTvaa mahiimasamaye salile nimagnaam |
sraShTaaramaapa sharaNaM bhavadanghrisevaa-
tuShTaashayaM munijanaiH saha satyalOke || 12-1

 

kaShTaM prajaaH sR^ijati mayyavaniinimagnaa
sthaanaM sarOjabhava kalpaya tat prajaanaam |
ityevameSha kathitO manunaa svayambhuu-
rambhOruhaakshatava paadayugaM vyachintiit || 12-2

 

haa haa vibhO jalamahaM nyapibaM purastaadadyaapi
majjati mahii kimahaM karOmi |
itthaM tvadanghriyugalaM sharaNaM yatO(a)sya
naasaapuTaat samabhavaH shishukOlaruupii || 12-3

 

anguShThamaatravapurutpatitaH purastaat
bhuuyO(a)tha kumbhisadR^ishaH samajR^imbhathaastvam |
abhre tathaavidhamudiikshya bhavantamuchchai
rvismerataaM vidhiragaat saha suunubhiH svaiH || 12-4

 

kO(a)saavachintyamahimaa kiTirutthitO me
naasaapuTaat kimu bhavedajitasya maayaa |
itthaM vichintayati dhaatari shailamaatraH
sadyO bhavan kila jagarjitha ghOraghOram || 12-5

 

Play Audio > Dasakam 12 (1-5)
taM te ninaadamupakarNya janastapaHsthaaH
satyasthitaashcha munayO nunuvurbhavantam |
tatstOtraharShulamanaaH pariNadya bhuuya-
stOyaashayaM vipulamuurtiravaatarastvam || 12-6

 

uurdhvaprasaariparidhuumravidhuutarOmaa
prOtkshiptavaaladhir avaa~NmukhaghOraghONaH |
tuurNapradiirNajaladaH parighuurNadakshNaa
stOtR^In muniin shishirayannavateritha tvam || 12-7

 

antarjalaM tadanusankulanakrachakraM
bhraamyattimingilakulaM kaluShOrmimaalam |
aavishya bhiiShaNaraveNa rasaatalasthaa-
naakampayan vasumatiimagaveShayastvam || 12-8

 

dR^iShTvaa(a)tha daityahatakena rasaatalaante
sanveshitaaM jhaTiti kuuTakiTirvibhO tvam |
aapaatukaanavigaNayya suraarikheTaan
damShTraankureNa vasudhaamadadhaaH saliilam || 12-9

 

abhyuddharannatha dharaaM dashanaagralagna-
mustaankuraankita ivaadhikapiivaraatmaa |
uddhuutaghOrasalilaajjaladheruda~nchan
kriiDaavaraahavapuriishvara paahi rOgaat || 12-10

 

Play Audio > Dasakam 12 (6-10)

Dasakam: 13 — Slaying of Hiranyaaksha

 

hiraNyaakshaM taavadvarada bhavadanveShaNaparaM
charantaM saanvarte payasi nijajanghaaparimite |
bhavadbhaktO gatvaa kapaTapaTudhiirnaaradamuniH
shanairuuche nandan danujamapi nindamstava balam || 13-1

 

sa maayaavii viShNurharati bhavadiiyaaM vasumatiiM
prabhO kaShTaM kaShTaM kimidamiti tenaabhigaditaH |
nadan kvaasau kvaasaaviti sa muninaa darshitapathO
bhavantaM sampraapaddharaNidharam udyantamudakaat || 13-2

 

ahO aaraNyO(a)yaM mR^iga iti hasantaM bahutarai
rduruktairvidhyantaM ditisutamavaj~naaya bhagavan |
mahiiM dR^iShTvaa damShTraashirasi chakitaaM svena mahasaa
payOdhaavaadhaaya prasabhamudayunkthaa mR^idhavidhau || 13-3

 

gadaapaaNau daitye tvamapi hi gR^ihiitOnnatagadO
niyuddhena kriiDan ghaTaghaTaravOdghuShTaviyataa |
raNaalOkautsukyaanmilati surasanghe drutamamuM
nirundhyaaH sandhyaataH prathamamiti dhaatraa jagadiShe || 13-4

 

gadOnmarde tasmimstava khalu gadaayaaM ditibhuvO
gadaaghaataad bhuumau jhaTiti patitaayaam ahaha bhOH |
mR^idusmeraasyastvaM danujakulanirmuulanachaNaM
mahaachakraM smR^itvaa karabhuvi dadhaanO ruruchiShe || 13-5

 

Play Audio > Dasakam 13 (1-5)
tataH shuulaM kaalapratimaruShi daitye visR^ijati
tvayi Chindatyenat karakalitachakrapraharaNaat |
samaaruShTO muShTyaa sa khalu vitudamstvaaM samatanOt
galanmaaye maayaastvayi kila jaganmOhanakariiH || 13-6

 

bhavachchakra jyOtiShkaNa lavanipaatena vidhute
tatO maayaachakre vitataghana rOShaandha manasam |
gariShThaabhirmuShTiprahR^itibhiH abhighnantamasuraM
svapaadaanguShThena shravaNapadamuule niravadhiiH || 13-7

 

mahaakaaya sO(a)yaM tava charaNapaatapramathitO
galadraktO vaktraadapatadR^iShibhiH shlaaghitahatiH |
tadaa tvaamuddaamapramadabharavidyOtihR^idayaaH
muniindraaH saandraabhiH stutibhiranuvannadhvaratanum || 13-8

 

tvachi ChandO rOmasvapikushagaNashchakshuShi ghR^itaM
chaturhOtaarO(a)~Nghrau srugapi vadane chOdara iDaa |
grahaa jihvaayaaM te parapuruSha karNe cha chamasaaH
vibhO sOmO viiryaM varada galadeshe(a)pyupasadaH || 13-9

 

muniindrairityaadistavanamukharair mOditamanaaH
mahiiyasyaa muurtyaa vimalatarakiirtyaa cha vilasan |
svadhiShNyaM sampraaptaH sukharasavihaarii madhuripO
nirundhyaa rOgaM me sakalamapi vaataalayapate || 13-10
 
Play Audio > Dasakam 13 (6-10)

Dasakam: 14 — The Kapila Incarnation

samanusmR^itataavakaanghriyugmaH
sa manuH pankajasambhavaangajanmaa |
nijamantaramantaraayahiinaM
charitaM te kathayan sukhaM ninaaya || 14-1

 

samaye khalu tatra kardamaakhyO
druhiNachChaayabhavastadiiyavaachaa |
dhR^itasargarasO nisargaramyaM
bhagavamstvaamayutaM samaaH siSheve || 14-2

 

garuDOpari kaalameghakamraM
vilasatkelisarOjapaaNipadmam |
hasitOllasitaananaM vibhO tvaM
vapuraaviShkuruShe sma kardamaaya || 14-3

 

stuvate pulakaavR^itaaya tasmai
manuputriiM dayitaaM navaapi putriiH |
kapilaM cha sutaM svameva pashchaat
svagatiM chaapyanugR^ihya nirgatO(a)bhuuH || 14-4

 

sa manuH shataruupayaa mahiShyaa
guNavatyaa sutayaa cha devahuutyaa |
bhavadiiritanaaradOpadiShTaH
samagaat kardamamaagatipratiiksham || 14-5
 
Play Audio > Dasakam 14 (1-5)
manunOpahR^itaaM cha devahuutiM
taruNiiratnamavaapya kardamO(a)sau |
bhavadarchananirvR^itO(a)pi tasyaaM
dR^iDhashushruuShaNayaa dadhau prasaadam || 14-6

 

sa punastvadupaasanaprabhaavaa
ddayitaakaamakR^ite kR^ite vimaane |
vanitaakulasankulO navaatmaa
vyaharaddevapatheShu devahuutyaa || 14-7

 

shatavarShamatha vyatiitya sO(a)yaM
nava kanyaaH samavaapya dhanyaruupaaH |
vanayaanasamudyatO(a)pi kaantaahitakR^
ittvajjananOtsukO nyavaatsiit || 14-8

 

nijabhartR^igiraa bhavanniShevaa
nirataayaamatha deva devahuutyaam |
kapilastvamajaayathaa janaanaaM
prathayiShyan paramaatmatattvavidyaam || 14-9

 

vanameyuShi kardame prasanne
matasarvasvamupaadishan jananyai |
kapilaatmaka vaayumandiresha
tvaritaM tvaM paripaahi maaM gadaughaat || 14-10
 
Play Audio > Dasakam 14 (6-10)

Dasakam: 15 — Kapila’s Teachings

 

matiriha guNasaktaa bandhakR^itteShvasaktaa
tvamR^itakR^iduparundhe bhaktiyOgastu saktim |
mahadanugamalabhyaa bhaktirevaatra saadhyaa
kapilatanuriti tvaM devahuutyai nyagaadiiH || 15-1

 

prakR^itimahadahankaaraashcha maatraashcha bhuutaanyapi
hR^idapi dashaakshii puuruShaH pa~nchavimshaH |
iti viditavibhaagO muchyate(a)sau prakR^ityaa
kapilatanuriti tvaM devahuutyai nyagaadiiH || 15-2

 

prakR^itigataguNaughairnaajyate puuruShO(a)yaM
yadi tu sajati tasyaaM tadguNaastaM bhajeran |
madanubhajanatattvaalOchanaiH saa(a)pyapeyaat
kapilatanuriti tvaM devahuutyai nyagaadiiH || 15-3

 

vimalamatirupaattairaasanaadyairmadangaM
garuDasamadhiruuDhaM divyabhuuShaayudhaankam |
ruchitulitatamaalaM shiilayetaanuvelaM
kapilatanuriti tvaM devahuutyai nyagaadiiH || 15-4

 

mama guNagaNaliilaakarNanaiH kiirtanaadyairmayi
surasaridOghaprakhyachittaanuvR^ittiH |
bhavati paramabhaktiH saa hi mR^ityOrvijetrii
kapilatanuriti tvaM devahuutyai nyagaadiiH || 15-5
 
Play Audio > Dasakam 15 (1-5)
ahaha bahulahimsaasa~nchitaarthaiH kuTumbaM
pratidinamanupuShNan striijitO baalalaalii |
vishati hi gR^ihasaktO yaatanaaM mayyabhaktaH
kapilatanuriti tvaM devahuutyai nyagaadiiH || 15-6

 

yuvatijaTharakhinnO jaatabOdhO(a)pyakaaNDe
prasavagalitabOdhaH piiDayOllanghya baalyam |
punarapi bata muhyatyeva taaruNyakaale
kapilatanuriti tvaM devahuutyai nyagaadiiH || 15-7

 

pitR^isuragaNayaajii dhaarmikO yO gR^ihasthaH
sa cha nipatati kaale dakshiNaadhvOpagaamii |
mayi nihitamakaamaM karma tuudakpathaarthaM
kapilatanuriti tvaM devahuutyai nyagaadiiH || 15-8

 

iti suviditavedyaaM deva he devahuutiM
kR^itanutimanugR^ihya tvaM gatO yOgisanghaiH |
vimalamatirathaa(a)sau bhaktiyOgena muktaa
tvamapi janahitaarthaM vartase praagudiichyaam || 15-9

 

parama kimu bahuuktyaa tvatpadaambhOjabhaktiM
sakalabhayavinetriiM sarvakaamOpanetriim |
vadasi khalu dR^iDhaM tvaM tadvidhuuyaamayaan me
gurupavanapuresha tvayyupaadhatsva bhaktim || 15-10
 
Play Audio > Dasakam 15 (6-10)

Dasakam: 16 — Incarnation as Narayana

 

dakshO viri~nchatanayO(a)tha manOstanuujaaM
labdhvaa prasuutimiha ShODasha chaapa kanyaaH |
dharme trayOdasha dadau pitR^iShu svadhaaM cha
svaahaaM havirbhuji satiiM girishe tvadamshe || 16-1

 

muurtirhi dharmagR^ihiNii suShuve bhavantaM
naaraayaNaM narasakhaM mahitaanubhaavam |
yajjanmani pramuditaaH kR^itatuuryaghOShaaH
puShpOtkaraan pravavR^iShurnunuvuH suraughaaH || 16-2

 

daityaM sahasrakavachaM kavachaiH pariitaM
saahasravatsaratapassamaraabhilavyaiH |
paryaayanirmitatapassamarau bhavantau
shiShTaikakankaTamamuM nyahataaM saliilam || 16-3

 

anvaacharannupadishannapi mOkshadharmaM
tvaM bhraatR^imaan badarikaashramamadhyavaatsiiH |
shakrO(a)tha te shamatapObalanissahaatmaa
divyaanganaaparivR^itaM prajighaaya maaram || 16-4

 

kaamOvasantamalayaanilabandhushaalii
kaantaakaTaakshavishikhairvikasadvilaasaiH |
vidhyanmuhurmuhurakampamudiikshya cha tvaaM
bhiitastvayaa(a)tha jagade mR^iduhaasabhaajaa || 16-5
 
Play Audio > Dasakam 16 (1-5)
bhiityaalamangaja vasanta suraanganaa vO
manmaanasaM tviha juShadhvamiti bruvaaNaH |
tvaM vismayena paritaH stuvataamathaiShaaM
praadarshayaH svaparichaarakakaataraakshiiH || 16-6

 

sammOhanaaya militaa madanaadayaste
tvaddaasikaaparimalaiH kila mOhamaapuH |
dattaaM tvayaa cha jagR^ihustrapayaiva sarva-
svarvaasigarvashamaniiM punarurvashiiM taam || 16-7

 

dR^iShTvOrvashiiM tava kathaaM cha nishamya shakraH
paryaakulO(a)jani bhavanmahimaavamarshaat |
evaM prashaantaramaNiiyataraavataaraa-
ttvattO(a)dhikO varada kR^iShNatanustvameva || 16-8

 

dakshastu dhaaturatilaalanayaa rajO(a)ndhO
naatyaadR^itastvayi cha kaShTamashaantiraasiit |
yena vyarundha sa bhavattanumeva sharvaM
yaj~ne cha vairapishune svasutaaM vyamaaniit || 16-9

 

kruddheshamarditamakhaH sa tu kR^ittashiirShO
devaprasaaditaharaadatha labdhajiivaH |
tvatpuuritakratuvaraH punaraapa shaantiM
sa tvaM prashaantikara paahi marutpuresha || 16-10
 
Play Audio > Dasakam 16 (6-10)

Dasakam: 17 — The Dhruva Episode

 

uttaanapaada nR^ipatermanunandanasya
jaayaa babhuuva suruchirnitaraamabhiiShTaa |
anyaa suniitiriti bharturanaadR^itaa saa
tvaameva nityamagatiH sharaNaM gataa(a)bhuut || 17-1

 

anke pituH suruchiputrakamuttamaM taM
dR^iShTvaa dhruvaH kila suniitisutO(a)dhirOkshyan |
aachikshipe kila shishuH sutaraaM suruchyaa
dussantyajaa khalu bhavadvimukhairasuuyaa || 17-2

 

tvanmOhite pitari pashyati daaravashye
duuraM duruktinihataH sa gatO nijaambaam |
saa(a)pi svakarmagatisantaraNaaya pumsaaM
tvatpaadameva sharaNaM shishave shashamsa || 17-3

 

aakarNya sO(a)pi bhavadarchananishchitaatmaa
maanii niretya nagaraat kila pa~nchavarShaH |
sandR^iShTanaaradaniveditamantramaarga
stvaamaararaadha tapasaa madhukaananaante || 17-4

 

taate viShaNNahR^idaye nagariiM gatena
shriinaaradena parisaanitvatachittavR^ittau |
baalastvadarpitamanaaH kramavardhitena
ninye kaThOratapasaa kila pa~nchamaasaan || 17-5
 
Play Audio > Dasakam 17 (1-5)
taavattapObalaniruchChvasite digante
devaarthitastvamudayatkaruNaardrachetaaH |
tvadruupachidrasaniliinamateH purastaa-
daavirbabhuuvitha vibhO garuDaadhiruuDhaH || 17-6

 

tvaddarshanapramadabhaaratarangitaM taM
dR^igbhyaaM nimagnamiva ruuparasaayane te |
tuShTuuShamaaNamavagamya kapOladeshe
samspR^iShTavaanasi dareNa tathaa(a)dareNa || 17-7

 

taavadvibOdhavimalaM praNuvantamena-
maabhaaShathaastvamavagamya tadiiyabhaavam |
raajyaM chiraM samanubhuuya bhajasva bhuuyaH
sarvOttaraM dhruva padaM vinivR^ittihiinam || 17-8

 

ityuuchiShi tvayi gate nR^ipanandanO(a)saa-
vaananditaakhilajanO nagariimupetaH |
reme chiraM bhavadanugrahapuurNakaama-
staate gate cha vanamaadR^itaraajyabhaaraH || 17-9

 

yaksheNa deva nihate punaruttame(a)smin
yakshaiH sa yuddhaniratO viratO manuuktyaa |
shaantyaa prasannahR^idayaaddhanadaadupetaa-
ttvadbhaktimeva sudR^iDhaamavR^iNOnmahaatmaa || 17-10
 
Play Audio > Dasakam 17 (6-10)

Dasakam: 18 — The Prthu Episode

 

jaatasya dhruvakula eva tungakiirte-
rangasya vyajani sutaH sa venanaamaa |
taddOShavyathitamatiH sa raajavarya-
stvatpaade nihitamanaa vanaM gatO(a)bhuut || 18-1

 

paapO(a)pi kshititalapaalanaaya venaH
pauraardyairupanihitaH kaThOraviiryaH |
sarvebhyO nijabalameva samprashamsan
bhuuchakre tava yajanaanyayaM nyarautsiit || 18-2

 

sampraapte hitakathanaaya taapasaughe
mattO(a)nyO bhuvanapatirna kashchaneti |
tvannindaavachanaparO muniishvaraistaiH
shaapaagnau shalabhadashaamanaayi venaH || 18-3

 

tannaashaat khalajanabhiirukairmuniindraiH-
stanmaatraa chiraparirakshite tadange |
tyaktaaghe parimathitaadathOrudaNDaa
ddOrdaNDe parimathite tvamaaviraasiiH || 18-4

 

vikhyaataH pR^ithuriti taapasOpadiShTaiH
suutaadyaiH pariNutabhaavibhuuriviiryaH |
venaartyaa kabalitasampadaM dharitrii-
maakraantaaM nijadhanuShaa samaamakaarShiiH || 18-5
 
Play Audio > Dasakam 18 (1-5)
bhuuyastaaM nijakulamukhyavatsayuktai-
rdevaadyaiH samuchitachaarubhaajaneShu |
annaadiinyabhilaShitaani yaani taani
svachChandaM surabhitanuumaduuduhastvam || 18-6

 

aatmaanaM yajati makhaistvayi tridhaama-
nnaarabdhe shatatamavaajimedhayaage |
spardhaaluH shatamakha etya niichaveShO
hR^itvaa(a)shvaM tava tanayaat paraajitO(a)bhuut || 18-7

 

devendraM muhuriti vaajinaM harantaM
vahnau taM munivaramaNDale juhuuShau |
rundhaane kamalabhave kratOH samaaptau
saakshaattvaM madhuripumaikshathaaH svayaM svam || 18-8

 

taddattaM varamupalabhya bhaktimekaaM
gangaante vihitapadaH kadaapi deva |
satrasthaM muninivahaM hitaani shamsa-
nnaikshiShThaaH sanakamukhaan muniin purastaat || 18-9

 

vij~naanaM sanakamukhOditaM dadhaanaH
svaatmaanaM svayamagamO vanaantasevii |
tattaadR^ikpR^ithuvapuriisha satvaraM me
rOgaughaM prashamaya vaatagehavaasin || 18-10
 
Play Audio > Dasakam 18 (6-10)

Dasakam: 19 — Daksha’s Birth

 

pR^ithOstu naptaa pR^ithudharmakarmaThaH
praachiinabarhiryuvatau shatadrutau |
prachetasO naama suchetasaH sutaa-
najiijanattvatkaruNaankuraaniva || 19-1

 

pituH sisR^ikshaaniratasya shaasanaad-
bhavattapasyaanirataa dashaapi te |
payOnidhiM pashchimametya tattaTe
sarOvaraM sandadR^ishurmanOharam || 19-2

 

tadaa bhavattiirthamidaM samaagatO
bhavO bhavatsevakadarshanaadR^itaH |
prakaashamaasaadya puraH prachetasaa-
mupaadishat bhaktatamastava stavam || 19-3

 

stavaM japantastamamii jalaantare
bhavantamaaseviShataayutaM samaaH |
bhavatsukhaasvaadarasaadamiiShviyaan
babhuuva kaalO dhruvavanna shiighrataa || 19-4

 

tapObhireShaamatimaatravardhibhiH
sa yaj~nahimsaaniratO(a)pi paavitaH |
pitaa(a)pi teShaaM gR^ihayaatanaarada-
pradarshitaatmaa bhavadaatmataaM yayau || 19-5
 
Play Audio > Dasakam 19 (1-5)
kR^ipaabalenaiva puraH prachetasaaM
prakaashamaagaaH patagendravaahanaH |
viraaji chakraadivaraayudhaamshubhi-
rbhujaabhiraShTaabhiruda~nchitadyutiH || 19-6

 

prachetasaaM taavadayaachataamapi
tvameva kaaruNyabharaadvaraanadaaH |
bhavadvichintaa(a)pi shivaaya dehinaaM
bhavatvasau rudranutishcha kaamadaa || 19-7

 

avaapya kaantaaM tanayaaM mahiiruhaaM
tayaa ramadhvaM dashalakshavatsariim |
sutO(a)stu dakshO nanu tatkshaNaachcha maaM
prayaasyatheti nyagadO mudaiva taan || 19-8

 

tatashcha te bhuutalarOdhinastaruun
krudhaa dahantO druhiNena vaaritaaH |
drumaishcha dattaaM tanayaamavaapya taaM
tvaduktakaalaM sukhinO(a)bhiremire || 19-9

 

avaapya dakshaM cha sutaM kR^itaadhvaraaH
prachetasO naaradalabdhayaa dhiyaa |
avaapuraanandapadaM tathaavidha-
stvamiisha vaataalayanaatha paahi maam || 19-10
 
Play Audio > Dasakam 19 (6-10)

Dasakam: 20 — Rishabhayogiswara Episode

 

priyavratasya priyaputrabhuutaa daagniidhraraajaa-duditO hi naabhiH |
tvaaM dR^iShTavaa-niShTadamiShTi-madhye tavaiva tuShTyai kR^itayaj~nakarmaa || 20-1

 

abhiShTutastatra muniishvaraistvaM raaj~naH svatulyaM sutamarthyamaanaH |
svayaM janiShye(a)hamiti bruvaaNa-stirOdadhaa bahirShi vishvamuurte || 20-2

 

naabhipriyaayaamatha merudevyaaM tvamamshatO(a)bhuurR^IShabhaabhidhaanaH |
alOkasaamaanya-guNa-prabhaava prabhaavitaasheSha janapramOdaH || 20-3

 

tvayi trilOkiibhR^iti raajyabhaaraM nidhaaya naabhiH saha merudevyaa |
tapOvanaM praapya bhavanniShevii gataH kilaanandapadaM padaM te || 20-4

 

indrastvadutkarSha-kR^itaadamarShaa dvavarSha naasminnajanaabhavarShe |
yadaa tadaa tvaM nijayOgashaktyaa svavarShamenad vyadadhaassuvarSham || 20-5
 
Play Audio > Dasakam 20 (1-5)

 

jitendra dattaaM kamaniiM jayantii mathOdvahannaatmarataashayO(a)pi |
ajiijanastatra shataM tanuujaa-neShaaM kshitiishO bharatO(a)grajanmaa || 20-6

 

navaabhavan yOgivaraa navaanye tvapaalayan bhaaratavarShakhaNDaan |
saikaa tvashiitistava sheShaputra-stapObalaat bhuusurabhuuyamiiyuH || 20-7

 

uktvaa sutebhyO(a)tha muniindramadhye viraktibhaktyanvitamuktimaargam |
svayaM gataH paaramahamsyavR^itti-madhaa jaDOnmatta pishaachacharyaam || 20-8

 

paraatmabhuutO(a)pi parOpadeshaM kurvan bhavaan sarvanirasyamaanaH |
vikaarahiinO vichachaara kR^itsnaaM mahiimahiinaatmarasaabhiliinaH || 20-9

 

shayuvrataM gOmR^igakaakacharyaaM chiraM charannaapya paraM svaruupam |
davaahR^itaangaH kuTakaachale tvaM taapaan mamaapaakuru vaatanaatha || 20-10

 

Play Audio > Dasakam 20 (6-10)

 

Dasakam: 21 — Modes of Worship of the Lord

 

madhyOdbhave bhuva ilaavR^ita-naamni varShe
gauriipradhaana-vanitaajanamaatra-bhaaji |
sharveNa mantranutibhissamupaasyamaanaM
sankarShaNaatmaka-madhiishvarasamshraye tvaam || 21-1

 

bhadraashvanaamaka ilaavR^itapuurvavarShe
bhadrashravObhirR^IShibhiH pariNuuyamaanam |
kalpaantaguuDha nigamOddharaNa praviiNaM
dhyaayaami deva hayashiirShatanuM bhavantam || 21-2

 

dhyaayaami dakshiNagate harivarShavarShe
prahlaadamukhyapuruShaiH pariShevyamaaNam |
uttunga shaanta dhavalaakR^iti-mekashuddha-
j~naanapradaM narahariM bhagavan bhavantam || 21-3

 

varShe pratiichi lalitaatmani ketumaale
liilaavisheSha-lalita-smita-shObhanaangam |
lakshmyaa-prajaapatisutaishcha niShevyamaaNaM
tasyaaH priyaaya dhR^itakaamatanuM bhaje tvaam || 21-4

 

ramye(a)pyudiichi khalu ramyakanaamni varShe
tadvarShanaatha manuvarya saparyamaaNam |
bhaktaikavatsalamamatsarahR^itsu bhaantaM
matsyaakR^itiM bhuvananaatha bhaje bhavantam || 21-5
 
Play Audio > Dasakam 21 (1-5)

 

varShaM hiraNmaya samaahvayamauttaraahamaasiinamadri
dhR^iti karmaThakaamaThaangam |
samsevate pitR^igaNapravarO(a)ryamaa yaM
taM tvaaM bhajaami bhagavan parachinmayaatman || 21-6

 

kiM chOttareShu kuruShu priyayaa dharaNyaa
samsevitOmahitamantranuti prabhedaiH |
danShTraagraghR^iShTaghanapR^iShTha gariShThavarShmaa
tvaM paahi vij~nanuta yaj~navaraahamuurte || 21-7

 

yaamyaaM dishaM bhajati kimpuruShaakhyavarShe
samsevitO hanumataa dR^iDhabhaktibhaajaa |
siitaabhiraamaparamaadbhutaruupashaalii
raamaatmakaH parilasan paripaahi viShNO || 21-8

 

shriinaaradena saha bhaaratakhaNDamukhyai-
stvaM saankhyayOganutibhiH samupaasyamaanaH |
aakalpakaalamiha saadhujanaabhirakshii
naaraayaNO narasakhaH paripaahi bhuuman || 21-9

 

plaakshe(a)rkaruupamayi shaalmala induruupaM
dviipe bhajanti kushanaamani vahniruupam |
krau~nche(a)mburuupamatha vaayumayaM cha shaake
tvaaM brahmaruupamayi puShkaranaamni lOkaaH || 21-10

 

sarvai-dhruvaadibhiruDuprakarairgrahaishcha
puchChaadi keShvavayaveShvabhi kalpyamaanaiH |
tvaM shimshumaaravapuShaa mahataamupaasyaH
sandhyaasu rundhi narakaM mama sindhushaayin || 21-11

 

paataalamuulabhuvi sheShatanuM bhavantaM
lOlaika kuNDala viraaji sahasrashiirSham |
niilaambaraM dhR^itahalaM bhujagaanganaabhi-
rjuShTaM bhaje hara gadaan gurugehanaatha || 21-12

 

Play Audio > Dasakam 21 (6-12)

 

Dasakam: 22 — Salvation of Ajaamila

 

ajaamilO naama mahiisuraH puraa
charan vibhO dharmapathaan gR^ihaashramii |
gurOrgiraa kaananametya dR^iShTavaan
sudhR^iShTashiilaaM kulaTaaM madaakulaam || 22-1

 

svataH prashaantO(a)pi tadaahR^itaashayaH
svadharmamutsR^ijya tayaa samaaraman |
adharmakaarii dashamii bhavan punardadhau
bhavannaamayute sute ratim || 22-2

 

sa mR^ityukaale yamaraajakinkaraan
bhayankaraamstriinabhilakshayan bhiyaa |
puraa manaaktvatsmR^iti vaasanaabalaat
juhaava naaraayaNanaamakaM sutam || 22-3

 

duraashayasyaapi tadaatvanirgata-
tvadi iyanaamaaksharamaatravaibhavaat|
purO(a)bhipeturbhavadiiyapaarShadaaH
chaturbhujaaH piitapaTaa manOharaaH || 22-4

 

amuM cha sampaashya vikarShatO bhaTaan
vimu~nchate-tyaarurudhu-rbalaadamii |
nivaaritaaste cha bhavajjanaistadaa
tadiiya paapaM nikhilaM nyavedayan || 22-5
 
Play Audio > Dasakam 22 (1-5)
bhavantu paapaani kathaM tu niShkR^ite
kR^ite(a)pi bhO daNDanamasti paNDitaaH |
na niShkR^itiH kiM viditaa bhavaadR^ishaa
miti prabhO tvatpuruShaa babhaaShire || 22-6

 

shrutismR^itibhyaanvihitaa vrataadayaH
punanti paapaM na lunanti vaasanaam |
anantasevaa tu nikR^intati dvayii-
miti prabhO tvatpuruShaa babhaaShire || 22-7

 

anena bhO janmasahasrakOTibhiH
kR^iteShu paapeShvapi niShkR^itiH kR^itaa |
yadagrahiinnaama bhayaakulO hare-
riti prabhO tvatpuruShaa babhaaShire || 22-8

 

nR^iNaamabuddhyaa(a)pi mukunda kiirtanaM
dahatyaghaughaan mahimaasya taadR^ishaH |
yathaagniredhaamsi yathauShadhaM gadaa-
niti prabhO tvatpuruShaa babhaaShire || 22-9

 

itiiritairyaamyabhaTairapaasR^ite
bhavadbhaTaanaaM cha gaNe tirOhite |
bhavatsmR^itiM ka~nchana kaalamaacharan
bhavatpadaM praapi bhavadbhaTairasau || 22-10

 

svakinkaraavedana shankitO yama-
stvadanghri bhakteShu na gamyataamiti |
svakiiya bhR^ityaanashishikshaduchchakaiH
sa deva vaataalayanaatha paahi maam || 22-11
Play Audio > Dasakam 22 (6-11)

 

Dasakam: 23 — Daksha and Chitraketu Episodes

praachetasastu bhagavannaparO hi daksha-
stvatsevanaM vyadhita sargavivR^iddhikaamaH |
aavirbabhuuvitha tadaa lasadaShTabaahu-
stasmai varaM daditha taaM cha vadhuumasikniim || 23-1

 

tasyaatmajaastvayutamiisha punassahasraM
shriinaaradasya vachasaa tava maargamaapuH |
naikatravaasamR^iShaye sa mumOcha shaapaM
bhaktOttamastvR^iShiranugrahameva mene || 23-2

 

ShaShTyaa tatO duhitR^ibhiH sR^ijataH kulaughaan
dauhitrasuunuratha tasya sa vishvaruupaH |
tvatstOtravarmitamajaapayadindramaajau
deva tvadiiyamahimaa khalu sarvajaitraH || 23-3

 

praakshuurasenaviShaye kila chitraketuH
putraagrahii nR^ipatirangirasaH prabhaavaat |
labdhvaikaputramatha tatra hate sapatnii
sanghairamuhyadavashastava maayayaasau || 23-4

 

taM naaradastu samamangirasaa dayaaluH
sampraapyataavadupadarshya sutasya jiivam |
kasyaasmi putra iti tasya giraa vimOhaM
tyaktvaatvadarchanavidhau nR^ipatiM nyayunkta || 23-5
 
Play Audio > Dasakam 23 (1-5)
stOtraM cha mantramapi naaradatO(a)tha labdhvaa
tOShaaya sheShavapuShO nanu te tapasyan |
vidyaadharaadhipatitaaM sa hi saptaraatre
labdhvaa(a)pyakuNThamatiH anvabhajadbhavantam || 23-6

 

tasmai mR^iNaaladhavalena sahasrashiirShNaa
ruupeNa baddhanutisiddha gaNaavR^itena |
praadurbhavannachiratO nutibhiH prasannO
datvaa(a)(a)tmatattvamanugR^ihya tirOdadhaatha || 23-7

 

tvadbhaktamauliratha sO(a)pi cha lakshalakshaM
varShaaNi harShulamanaa bhuvaneShu kaamam |
sangaapayan guNagaNaM tava sundariibhiH
sangaatirekarahitO lalitaM chachaara || 23-8

 

atyanta sanga vilayaaya bhavatpraNunnO
nuunaM sa ruupyagirimaapya mahatsamaaje |
nishshankamankakR^itavallabhamangajaariM
taM shankaraM parihasannumayaa(a)bhishepe || 23-9

 

nissambhramastvayamayaachitashaapamOkshO
vR^itraasuratvamupagamya surendrayOdhii |
bhaktyaa(a)(a)tmatattvakathanaissamare vichitraM
shatrOrapi bhramamapaasya gataH padaM te || 23-10

 

tvatsevanena ditirindra vadhOdyataa(a)pi
taanpratyutendra suhR^idO marutO(a)bhilebhe |
duShTaashaye(a)pi shubhadaiva bhavanniShevaa
tattaadR^ishastvamava maaM pavanaalayesha || 23-11

 

Play Audio > Dasakam 23 (6-11)

 

Dasakam: 24 — The Prahlaada Episode

 

hiraNyaakshe pOtripravaravapuShaa deva bhavataa
hate shOka krOdha glapita dhR^itiretasya sahajaH |
hiraNya praarambhaH kashipuramaraaraati sadasi
pratij~naamaatene tava kila vadhaarthaM madhuripO || 24-1

 

vidhaataaraM ghOraM sa khalu tapasitvaa nachirataH
puraH saakshaatkurvan suranara mR^igaadyairanidhanam |
varaM labdhvaa dR^iptO jagadihabhavannaayakamidaM
parikshundannindraadaharata divaM tvaamagaNayan || 24-2

 

nihantuntvaaM bhuuyastava padamavaaptasya cha ripOH
bahirdR^iShTerantardadhita hR^idaye suukshmavapuShaa |
nadannuchchai statraapyakhila bhuvanaante cha mR^igayan
bhiyaa yaataM matvaa sa khalu jitakaashii nivavR^ite || 24-3

 

tatO(a)sya prahlaadaH samajani sutO garbhavasatau
munerviiNaapaaNeH adhigata bhavad bhaktimahimaa |
sa vai jaatyaa daityaH shishurapi sametya tvayi ratiM
gatastvadbhaktaanaaM varada paramOdaaharaNataam || 24-4

 

suraariiNaaM haasyaM tava charaNadaasyaM nijasute
sa dR^iShTvaa duShTaatmaa gurubhirashishikshachchiramamum |
guruprOktaM chaasaavidamidamabhadraaya dR^iDhamiti
apaakurvan sarvaM tava charaNa bhaktyaiaiva vavR^idhe || 24-5

 

Play Audio > Dasakam 24 (1-5)
adhiiteShu shreShThaM kimiti paripR^iShThe(a)tha tanaye
bhavadbhaktiM varyaamabhigadati paryaakuladhR^itiH |
gurubhyOrOShitvaa sahajamatirasyetyabhividan
vadhOpaayaanasmin vyatanuta bhavatpaada sharaNe || 24-6

 

sa shuulairaaviddhaH suvahu mathitO diggajagaNaiH
mahaasarpairdaShTOpyanashana garaahaara vidhutaH |
giriindraavakshiptO(a)pyahaha paramaatmannayi vibhO
tvayi nyastaatmatvaat kimapi na nipiiDaamabhajata || 24-7

 

tataH shankaaviShTaH sa punarati duShTO(a)sya janakaH
guruuktyaa tadgehe kila varuNapaashaistamaruNat |
gurOshchaasaannidhye sa punaranugaan daityatanayaan
bhavadbhaktestattvaM paramamapi vij~naanamashiShat || 24-8

 

pitaa shR^iNvan baala prakaramakhilaM tvatstutiparaM
ruShaa(a)ndhaH praahainaM kulahataka kaste balamiti |
balaM me vaikuNThastava cha jagataaM chaapi sa balaM
sa eva trailOkyaM sakalamiti dhiirO(a)yamagadiit || 24-9

 

are kvaasau kvaasau sakalajagadaatmaa haririti
prabhintesma stambhaM chalita karavaalO diti sutaH |
ataH pashchaadviShNO na hi vaditumiishO(a)smi sahasaa
kR^ipaatman vishvaatman pavanapuravaasin mR^iDaya maam || 24-10

 

Play Audio > Dasakam 24 (6-10)

 

Dasakam: 25 — The Narasimha Incarnation

 

stambhe ghaTTayatO hiraNyakashipOH karNau samaachuurNayan
aaghuurNajjagadaNDakuNDa kuharO ghOrastavaabhuudravaH |
shrutvaa yaM kila daityaraaja hR^idaye puurvaM kadaa(a)pyashrutaM
kampaH kashchana sampapaata chalitO(a)pyambhOjabhuurviShTaraat || 25-1

 

daitye dikshu visR^iShTachakshuShi mahaasanrambhiNi stambhataH
sambhuutaM na mR^igaatmakaM na manujaakaaraM vapuste vibhO |
kiM kiM bhiiShaNametadadbhutamiti vyudbhraantachitte(a)sure
visphuurjaddhavalOgrarOmavikasadvarShmaa samaajR^imbhathaaH || 25-2

 

taptasvarNa savarNa ghuurNadatiruukshaakshaM saTaakesara
prOtkampapranikumbitaambaramahO jiiyaattavedaM vapuH |
vyaatta vyaapta mahaadariisakhamukhaM khaDgOgravalganmahaajihvaanirgama
dR^ishyamaana sumahaadanShTraayugODDaamaram || 25-3

 

utsarpadvalibhanga bhiiShaNahanuM hrasvasthaviiyastara
griivampiivaradOshshatOdgata nakhakruuraamshuduurOlbaNam |
vyOmOllanghi ghanaaghanOpamaghana pradhvaana nirdhaavita
sparddhaaluprakaraM namaami bhavatastaM naarasinhaM vapuH || 25-4

 

nuunaM viShNurayaM nihanmyamumiti bhraamyadgadaabhiiShaNaM
daityendraM samupaadravantamadhR^ithaa dOrbhyaaM pR^ithubhyaamamum |
viirO nirgalitO(a)tha khaDgaphalakegR^ihNan vichitra shramaan
vyaavR^iNvan punaraapapaata bhuvanagraasOdyataM tvaamahO || 25-5

 

Play Audio > Dasakam 25 (1-5)
bhraamyantaM ditijaadhamaM punarapi prOdgR^ihya dOrbhyaaM javaat
dvaare(a)thOruyuge nipaatya nakharaan vyutkhaaya vakshObhuvi |
nirbhindannadhigarbha nirbharagaladraktaambu baddhOtsavaM
paayaM paayamudairayO bahujagatsanhaari sinhaaravaan || 25-6
 
tyaktvaa taM hatamaashu raktalahariisiktOnnamadvarShmaNi
pratyutpatya samasta daityapaTaliiM chaakhaadyamaane tvayi |
bhraamyadbhuumi vikampitaambudhikulaM vyaalOlashailOtkaraM
prOtsarpatkhacharaM charaacharamahO duHsthaamavasthaaM dadhau || 25-7

 

taavanmaamsa vapaakaraalavapuShaM ghOraantra maalaadharaM
tvaaM madhye sabhamiddhakOpamuShitaM durvaara gurvaaravam |
abhyetuM na shashaaka kO(a)pi bhuvane duure sthitaa bhiiravaH
sarve sharvaviri~ncha vaasava mukhaaH pratyekamastOShata || 25-8

 

bhuuyO(a)pyakshata rOShadhaamni bhavati brahmaaj~nayaa baalake
prahlaade padayOrnamatyapabhaye kaaruNya bhaaraakulaH |
shaantastvaM karamasya muurdhni samadhaaH stOtrairathOdgaayataH
tasyaakaamadhiyO(a)pi tenitha varaM lOkaaya chaanugraham || 25-9

 

evaM naaTita raudracheShTita vibhO shriitaapaniiyaabhidha
shrutyantasphuTagiita sarvamahimannatyanta shuddhaakR^ite |
tattaadR^iN nikhilOttaraM punarahO kastvaaM parOlanghayet
prahlaada priya he marutpurapate sarvaamayaatpaahi maam || 25-10

 

Play Audio > Dasakam 25 (6-10)

 

Dasakam: 26 — Liberation of Gajendra

 

indradyumnaH paaNDyakhaNDaadhiraajaH tvadbhaktaatmaa chandanaadrau kadaachit |
tvatsevaayaaM magnadhiiraalulOke naivaagastyaM praaptamaatithyakaamam || 26-1

 

kumbhOdbhuutiH sambhR^itakrOdhabhaaraH
stabdhaatmaa tvaM hasti bhuuyaM bhajeti |
shaptvaa(a)thainaM pratyagaatsO(a)pi lebhe
hastiindratvaM tvatsmR^iti vyakti dhanyam || 26-2

 

dugdhaambhOdheH madhyabhaaji trikuuTe kriiDan shaile yuuthapO(a)yaM vashaabhiH |
sarvaan jantuunatyavartiShTa shaktyaa tvadbhaktaanaaM kutra nOtkarShalaabhaH || 26-3

 

svena sthemnaa divyadeshatva shaktyaa sO(a)yaM khedaanaprajaanan kadaachit |
shailapraante gharmataantaH sarasyaaM yuuthaissaardhaM tvatpraNunnO(a)bhireme || 26-4

 

jagraahainaM hastinaM paadadeshe shaantyarthaM hi shraantidO(a)si
svakaanaam || 26-5

 

Play Audio > Dasakam 26 (1-5)
tvatsevaayaa vaibhavaaddurnirOdhaM yuddhyantaM taM vatsaraaNaaM sahasram |
praapte kaale tvatpadaikaagryasiddhyai nakraakraantaM hasti varyaM vyadhaastvam || 26-6

 

aartivyakta praaktana j~naanabhaktiH shuNDOtkshiptaiH puNDariikaissamarchan |
puurvaabhyastannirvisheShaatmaniShThaM stOtra shreShThaM sO(a)nvagaadiitparaatman || 26-7

 

shrR^itvaa stOtraM nirguNasthaM samastaM brahmeshaadyairnaahamityaprayaate |
sarvaatmaa tvaM bhuuri kaaruNya vegaat taarkshyaaruuDhaH prekshitObhuuH purastaat || 26-8

 

hastiindraM taM hastapadmena dhR^itvaa chakreNa tvaM nakravaryaM vyadaariiH |
gandharve(a)smin muktashaape sa hastii tvatsaaruupyaM praapya dediipyate sma || 26-9

 

etad vR^ittaM tvaaM cha maaM cha prageyO gaayetsO(a)yaM bhuuyase shreyase syaat |
ityuktvainaM tena saardhaM gatastvaM dhiShNyaM viShNO paahi vaataalayesha || 26-10

 

Play Audio > Dasakam 26 (6-10)

 

Dasakam: 27 — The Tortoise Incarnation

 

durvaasaassuravanitaapta divyamaalyaM
shakraaya svayamupadaaya tatra bhuuyaH |
naagendra pratimR^idite shashaapa shakraM
kaa kshaantistvaditara devataamsha jaanaam || 27-1

 

shaapena prathitajare(a)tha nirjarendre
deveShvapyasurajiteShu niShprabheShu |
sharvaadyaaH kamalajametya sarvadevaa
nirvaaNaprabhava samaM bhavantamaapuH || 27-2

 

brahmaadyaiH stuta mahimaa chiraM tadaaniiM
praaduShShan varada puraH pareNa dhaamnaa |
he devaa ditija kulairvidhaaya sandhiM
piiyuuShaM parimathateti paryashaastvam || 27-3

 

sandhaanaM kR^itavati daanavaiH suraughe
manthaanaM nayati madena mandaraadrim |
bhraShTe(a)smin badaramivOdvahan khagendre
sadyastvaM vinihitavaan payaHpayOdhau || 27-4

 

aadhaaya drutamatha vaasukiM varatraaM
paathOdhau vinihita sarva biijajaale |
praarabdhe mathanavidhau suraasuraistairvyaajaattvaM
bhujagamukhe(a)karOssuraariin || 27-5

 

Play Audio > Dasakam 27 (1-5)