Soundharya Lahari

The Soundarya Lahari (“Waves Of Beauty”) meaning “Waves Of Beauty” is a famous literary work believed to be written by Adi Shankara.

Rendered and Compiled by Smt. Mahalakshmi Senthilkumar(Parasakthi Family Member)

DhyAnam :
Bhoomou Skalitha PAdhAnAm BhoomirevA Valambanam
  Thvayee JAtha ParAdhAnAm Thvameva Sharanam Shive
 
Play Audio
Sloka – 1
ShivahSakthyA Yuktho Yadhi Bhavathi Shakthaf Prabhavithum
Na Ched Evam Dhevo Nakhalu Kushalas Spandhithum Api |
Athasthvaam AarAddhyam Hari Hara Virinchaadhibhir Api
Prananthum Sthothum Vaa Kathamakruthapunyaf Prabhavathi |1|
 
Play Audio
Sloka – 2
ThaniyAmsam Paamsum Thava Charana-pankeruha-bhavam
Virincchis Sancchinvan Virachayathi Lokaanavikalam |
Vahathyenam Shaurihi Kathamapi Sahasrena ShirasAm
Harah Samkshuddhyainam Bhajathi Bhasithoddhoolana-vidhim |2|
 
Play Audio
Sloka – 3
AvidhyAnA-mantha-sthimira-mihira Dhweepanagaree
JadAnAm Chaitanya-sthabaka Makarandha Shruthijharee |
Dharidhraanaam ChinthAmani Gunanikaa Janmajaladhou
NimagnAnAm DhamshtrA Muraripu VarAhasya Bhavathi |3|
 
Play Audio
Sloka – 4
Thvadhanyaf PAnibhyAm-abhayavaradho Dhaivathaganaha
ThvamekA NaivAsi Prakatitha-varAbheethyabhinayA |
Bhayath thrAthum DhAthum Phalamapi Cha VAnchAsamadhikam
Sharanye LokAnAm Thava-hi CharanAveva Nipunou |4|
 
Play Audio
Sloka – 5
HaristhvAm ArAddhya Pranatha Jana SoubhAgya-jananeem
PurA nAree BhoothvA Puraripumapi Kshobha Manayath |
Smaropi ThvAm NathvA Rathinayana-lehyena VapushA
MuneenAmapyanthaha Prabhavathi-hi MohAya MahathAm |5|
 
Play Audio
Sloka – 6
Dhanuf paushpam mourvee madhukaramayee panccha vishikhAhA
Vasanthas sAmantho malayamaru-dhAyodhana-rathaha |
ThatthApyekas sarvam himagirisuthe kAmapi krupAm
ApAngAthe labdhvaa jagadhidha-manango vijayathe |6|
 
Play Audio
Sloka – 7
KvanathkAncchee-dhAmA kari kalabha kumbha-sthananathA
PariksheenA maddhye parinatha sharachChandhra-vadhanA |
DhanurbAnAn pAsham srunimapi dhadhAnA karathalaihi
PurasthA dhAsthAm naha puramathithu raaho-purushikA |7|
 
Play Audio
Sloka – 8
Sudhaasinddhormaddhye suravita-pivAtee-parivruthe
Manidhweepe neepo-pavanavathi chinthAmani gruhe |
ShivAkAre mancche paramashiva-paryankka nilayAm
Bhajanthi thvAm dhanyAhA kathichana chidhAnandha-lahareem |8|
 
Play Audio
Sloka – 9
Maheem moolAdhAre kamapi manipoore huthavaham
Sthitham swAdhishtAne hrudhi marutha-mAkAsha-mupari |
Manoapi bhroomaddhye sakalamapi bhithvA kulapatham
Sahasraare padhme saha rahasi pathyaa viharase |9|
 
Play Audio
Sloka – 10
SudhAdhArA sAraish-charanayugalAnthar-vigalithaihi
Prapanccham sinccanthi punarapi rasAmnAya-mahasaha |
AvApya svAm bhoomim bhujaganibham-addhyushta-valayam
SwamAthmAnam kruthvA swapishi kulakunde kuharini |10|
 
Play Audio
Sloka – 11
Chathurbhish shreekanttaihi Shivayuvathibhif pancchabhirapi
PrabhinnAbhir Shambhornavabhirapi moolaprakruthibhihi|
ChathushchathvArimshadh-vasudhala-kalAshra-thrivalaya
ThrirekhAbhir sArdham thava sharanakonAf parinathAhA |11|
 
Play Audio
Sloka – 12
Thvadheeyam soundharyam thuhinagirikanye thulayithum
KaveendhrAha Kalpanthe kathamapi virincchi-prabhruthayaha
YadhAlokouthsukyAdh-amaralalanA yAnthi manasA
ThapobhirdhushprApAm api girisha-sAyujya-padhaveem |12|
 
Play Audio
Sloka – 13
Naram varsheeyAmsam nayanavirasam narmasu jadam
ThavApAngAloke pathitha manudhAvAnthi shathashaha
Galadhvenee bandhAhA kuchakalasha-visthristha-sichayA
HatAth thrutyath kAnyo vigalitha -dhukoolA yuvathayaha |13|
 
Play Audio
Sloka – 14
Kshithau shatpancchaashadh-dhvisamadhika-panchaasha-dhudhake
Huthaashe dvaashaashtish-chathuradhika-panchaasha-dhanile |
Dhivi dhvish shath thrimshan manasi cha chatush shashtirithi ye
Mayookhaa-stheshaam-apyupari thava paadhaambuja-yugam |14|
 
Play Audio
Sloka – 15
SharajjyothsnA shuddhAm shashiyutha-jatAjoota-makutAm
Vara-thrAsa-thrAna-sphatikaGhutikA-pusthaka-karAm |
SakrunnathvA nathvA kathamiva sathAm sannidhadhathe
Madhu-ksheera-dhrAkshA-madhurimadhurinAf phanithayaha |15|
 
Play Audio
Sloka – 16
KaveendhrAnAm chethak kamalavana-bAlAthapa-ruchim
Bhajanthe ye santhaha kathichidharunaameva bhavatheem |
Virincchi-preyasyAs-tharunathara-shrungAra laharee
GhabheerAbhir-vAgbhir vidhadhati sathAm ranjanamamee |16|
 
Play Audio
Sloka – 17
SavithreebhirvAchAm shashi-manishilA-bhanga ruchibhihi
VashinyaadhyAbhi-sthvAm saha janani sancchinthayathiyAm
Sa karthA kAvyAnAm bhavathi mahathAm bhangiruchibhihi
Vachobhir-vAgdhevee-vadhana-kamalAmodha madhuraihi |17|
 
Play Audio
Sloka – 18
ThanuchChAyAbhisthe tharunA-tharani-shreesaranibhihi
Dhivam sarvaam-oorveem-arunimani magnam smarathiyaha |
Bhavanthyasya thrasyadh-vanaharina-shAleena-nayanAhA
SahorvashyA vashyAhA kathi kathi na geervAna-ganikAhA |18|
 
Play Audio
Sloka – 19
Mukham bindhum kruthvA kuchayugamadhasthasya thadhadho
HarArdham dhyAyedhyo haramahishithe manmathakalAm |
Sa sadhyas sankshobham nayathi vanithA ithyathilaghu
ThrilokAmapyaashu bhramayathi raveendhu-sthanayugAm |19|
 
Play Audio
Sloka – 20
Kiranthee-mangebhyaha kirana-nikurumbAmrutharasam
Hrudhi thvA mAddhatthe himakarashilA-moorthimiva yaha |
Sa sarpAnAm dharpam shamayathi shakunthAdhipa iva
JvaraplushtAn dhrushtyA sukhayathi sudhAdhArasirayA |20|
 
Play Audio
Sloka – 21
ThatillekhA-thanveem thapana shashi vaishvAnara mayeem
NishannAm shannAmapyupari kamalAnam thava kalAm |
MahApadhmAtavyAm mrudhitha-malamAyena manasA
Mahanthaf pashyantho dhadhathi paramAhlAdha-lahareem |21|
 
Play Audio
Sloka – 22
BhavAni thvam dhAse mayi vithara dhrushtim sakarunAm
Ithis sthothum vAncchan kathayathi bhavAni thvamithiyaha |
Thadhaiva thvam thasmai dhishasi nijasAyujya-padhaveem
Mukundha-brahmendhra sphuta makuta neerAjithapadhAm |22|
 
Play Audio
Sloka – 23
ThvayA hruthvA vAmam vapur-aparithrupthena manasA
ShareerArdham shambhor-aparamapi shankhe hruthamabhooth |
Yadhethath thvadhroopam sakalamarunAbham thrinayanam
KuchAbhyAmAnamram kutila-shashichoodAla-makutam |23|
 
Play Audio
Sloka – 24
Jagathsoothe dhAthA hariravathi rudhrak kshapayathe
Thiraskurvan-nethathsvamapi vapureesha sthirayathi |
Sadhaa poorvas sarvam thadhidha manu gruhnaathi cha Shiva-
SthavAgnAm Alambya kshanachalithayor-bhroolathikayoho |24|
 
Play Audio
Sloka – 25
ThrayAnAm dhevAnAm thriguna-janithAnAm thava Shive
Bhaveth poojA poojA thava charanayoryA-virachithA |
Thathaa hi thvath pAdhodh vahana-manipeetasya nikate
Sthithaa hyethe-shashvanmukulitha karotthamsa-makutAhA |25|
 
Play Audio
Sloka – 26
Virincchif Panchathvam Vrajathi Hariraapnothi Virathim
VinAsham KeenAsho Bhajathi Dhanadho Yaathi Nidhanam |
Vithandhree MAhendhree-vithathirapi Sammilitha-dhrushA
MahAsamhAreasmin Viharathisathi Thvathpathi Rasou |26|
 
Play Audio
Sloka – 27
Japo jalpash shilpam sakalamapi mudhrAvirachanA
Gathif prAdhakshinya-kramana-mashanAdhyA huthi-vidhihi |
PranAmas samveshaas sukhamakhila-mAthmArppana-dhrushA
SaparyA paryAyas-thava bhavathu yanme vilasitham |27|
 
Play Audio
Sloka – 28
SudhaamapyAsvAdhya prathi-bhaya-jarAmruthyu-harineem
Vipadhyanthe vishve vidhi-shathamakhAdhyA dhivishadhaha |
Karaalam yathkshvelam kabalithavathak kAlakalanA
Na shambho sthanmoolam thava janani thAtanka mahimA |28|
 
Play Audio
Sloka – 29
Kireetam vairinccham parihara purak kaitabhabhidhaha
Katore koteere skhalasi jahi jambhaari makutAm |
Pranamreshvetheshu prasabha-mupayAthasya bhavanam
BhavasyabhyutthAne thava parijanokthir-vijayathe |29|
 
Play Audio
Sloka – 30
Svadhehodh-bhoothaabhir-ghrunibhir-animAdhyaabhir-abhitho
Nishevye nithye thvAm ahamithi sadhaa bhAvayathi yaha |
KimAscharyam thasya thrinayana-samruddhim thrunayatho
MahAsamvarthAgnir-virachayathi nirAjanavidhim |30|
 
Play Audio
Sloka – 31
Chathush-shashtyA thanthraihi sakala mathisandhAya bhuvanam
Sthitasthattha-siddhi prasava parathanthraif pashupathihi |
Punasthvan-nirbandhaa dhakhila-purushArthaika ghatanA
Svathanthramthe thanthram kshithithalam avAtheethara-dhidham |31|

 

Play Audio
Sloka – 32
Shiva Shakthik kaamak kshithi-ratha ravihsh sheethakiranaha
Smaro hamsash shakra-sthadhanu cha paraa-maara-harayaha |
Amee hrullekhAbhis-thisrubhi-ravasAneshu ghatithA
Bhajanthe varnAsthe thava janani nAmAvayavathAm |32|

 

Play Audio
Sloka – 33
Smaram yonim Lakshmeem Thrithaya-midha-mAdhou thava manor
NidhAyaike nithye niravadhi-mahAbhoga-rasikAhA |
Bhajanthi thvAm chinthAmani-guna nibaddhAksha-valayAhA
ShivAgnou juhvanthaha surabhighrutha-dhArA huthi-shathaihi |33|

 

Play Audio
Sloka – 34
Shareeram Thvam shambhoho Shashi-mihira-vakshoruha-yugam
ThavAthmAnam manye bhagavathi NavAthmAna-managham |
Athah sheshash shesheethyaya-mubhaya-sAdhAranathayA
Sthithas sambandho vaam samarasa-parAnandha-parayoho |34|

 

Play Audio
Sloka – 35
Manasthvam vyomathvam marudhasi maruthsArathi-rasi
ThvamApasthvam bhoomi-sthvayi parinathayAm nahi param |
Thvameva svAthmAnam parinamayithum vishva vapushA
ChidhAnandhAkAram shivayuvathi bhAvena bibhrushe |35|
 
Play Audio
Sloka – 36
ThavAgjnA Chakrastham thapana-shashi koti-dhyuthidharam
Param shambhum vandhe parimilitha-pArshvam parachithA
YamArAdhyan bhakthyA ravi shashi shuchinAma-vishaye
NirAloke loke nivasathi hi bhAloka-bhuvane |36|
 
Play Audio
Sloka – 37
Vishuddhauthe shuddhasphatika vishadham vyoma-janakam
Shivam seve dheveem api Shiva samAna-vyavasithaam |
Yayoh kaanthyA yAnthyAhA Shashikirana-sAroopyasarane
Vidhoothaanthar-dhvAnthA vilasathi chakoreeva jagathee |37|
 
Play Audio
Sloka – 38
Samunmeelath samvith kamala-makarandhaika-rasikam
Bhaje hamsadhvandhvam kimapi mahathAm mAnasacharam |
YadhAlApA-dhashtA-dhasha-gunitha-vidhyAparinathihi
YadhAdhatthe doshAdh guna-makhila-madhbhyaf paya iva |38|
 
Play Audio
Sloka – 39
Thava swAdhishttAne huthavaha-madhishtaaya niratham
Thameede samvarttham janani mahatheem thAm cha samayAm |
YadhAloke lokAn dhahathi mahathi krodha-kalithe
DhayArdhrA yA dhrushtihi shishira-mupachAram rachayathi |39|
 
Play Audio
Sloka – 40
Thatithvantham ShakthyA thimira-paripantthi-phuranayA
Sphuran-nAnA-rathnAbharana-parinaddhendra-dhanusham |
Thava shyaamam megham kamapi manipooraika-sharanam
Nisheve varshantham-haramihira-thaptham thribhuvanam |40|
 
Play Audio
Sloka – 41
ThavAdhAre moole saha samayayA lAsyaparayA
NavAthmAnam manye navarasa-mahAthAndava-natam |
UbhAbhyAm ethaabhyaam-udhaya-vidhi muddhishya dhayayA
SanAthAbhyAm jagjne janaka jananeemath jagadhidham |41|
 
Play Audio
Sloka – 42
Gathair-mAnikyathvam gaganamanibhis sAndhraghatitham
Kireetamthe haimam himagirisuthe keerthayathi yaha ‖
Sa needeyach chAyAch-churana-shabalam chandra-shakalam
Dhanush shaunAseeram kimithi na nibadhnaathi dhishanaam |42|
 
Play Audio
Sloka – 43
Dhunothu Dhvaantham na-sthulitha-dhalithendheevara-vanam
Ghanasnigdhash-lakshnam chikura nikurumbam thava Sive |
Yadheeyam saurabhyam sahaja-mupaladhUm sumanaso
Vasanthyasmin-manye valamathana vaaTee-viTapinaam |43|
 
Play Audio
Sloka – 44
Thanothu kshemam na-sthava vadhana Soundharyalaharee
PareevAhasrothaha-saraniriva seemanthasaranihi |
Vahanthee-sindhooram prabalakabaree-bhAra-thimira
DhvishAm brundhair-bandhee kruthamiva naveenArka kiranam |44||
 
Play Audio
Sloka – 45
ArAlais swAbhAvyA -dhalikalabhasa-shreebhiralakaihi
Pareethamthe vakthram parihasathi pankeruharuchim |
Dharasmere yasmin dashanaruchi kinjalka-ruchire
Sugandhou mAdhyanthi smaradhahana chakshur-madhulihaha |45|
 
Play Audio
Sloka – 46
LalAtam lAvanya dhyuthi vimala-mAbhAthi thava yath
Dhvitheeyam thanmanye makutaghatitham chandhrashakalam |
ViparyAsa-nyAsAdhu bhayamapi sambhooya cha mithaha
SudhAlepasyoothihi parinamathi rAkA-himakaraha |46|
 
Play Audio
Sloka – 47
Bhruvau Bhugne kinchidh Bhuvana-bhaya-Bhangavyasanini
Thvadheeye nethrAbhyAm madhukara-ruchibhyAm dhruthagunam |
Dhanur manye savyetharakara gruheetham rathipathehe
Prakoshte mushtau cha sthagayathi nigoodAnthara-mume |47|
 
Play Audio
Sloka – 48
Ahas soothe savya thava nayana-markAthmakathayA
ThriyAmAm vAmam te srujathi rajanee nAyakathayA |
ThrutheeyAthe dhrushtir-dharadhalitha-hemAmbuja-ruchihi
SamAdhatthe sandhyAm dhivasa-nishayor-antharachareem |48|
 
Play Audio
Sloka – 49
VishAlA kalyAnee sphutaruchira-yoddhyA kuvalayaihi
KrupAdhAdhArA kimapi madhurA bhogavathikA |
Avanthee drushtisthe bahunagara-visthAra-vijayA
Dhruvam thatthannAma-vyavaharana-yogyAvijayathe |49|
 
Play Audio
Sloka – 50
Kaveenaam sandharbha-sthabaka-makarandhaika-rasikam
KatAksha-vyAkshepa-bhramarakalabhau karnayugalam |
Amunchanthau dhrushtvA thava navarasAsvAdha-tharalau
AsooyA-samsargA-dhalikanayanam kinchidharunam |50|
 
Play Audio
Sloka – 51
Sive shrungArArdhrA thadhitharajane kuthsanaparA
SaroshA gangAyAm girishacharithe vismayavathee |
HarAhibhyo bheethA sarasiruha soubhAgya-jananee
Sakheeshu smerAthe mayi janani dhrushtis sakarunA |51|
 
Play Audio
Sloka – 52
Gathe karnAbhyarnam garutha iva pakshmAni dhadhathi
PurAm bhetthushchittha prashama-rasa-vidhrAvana phale |
Ime nethre gothrA dharapathi-kulotthamsa-kalike
ThavAkarnAkrushta smarashara-vilAsam kalayathaha |52|
 
Play Audio
Sloka – 53
Vibhaktha-thraivarnyam vyathikaritha-leelAnjanathayA
VibhAthi thvannethra thrithaya midha-meeshAnadhayithe |
Punas srashtum dhevAn dhruhina hari-rudhrAnuparathAn
Rajas sathvam bhibhrath-thama ithi gunAnAm thrayamiva |53|
 
Play Audio
Sloka – 54
Pavithraikarthum naha pashupathi-parAdheena-hrudaye
DhayAmithrair-nethrair-aruna-dhavala-shyAma ruchibhihi |
Nadhash shoono gangA thapanathanayethi dhruvamamum
ThrayAnAm theerthaanaam-upanayasi sambhedha-managham |54|
 
Play Audio
Sloka – 55
NimeshonmeshAbhyAm pralayamudhayam yAthi jagathi
ThavethyAhus santho dharanidhara-rAjanyathanaye |
ThvadhunmeshAjjAtham jagadhidha-mashesham pralayathaha
ParithrAthum shanke parihrutha-nimeshA-sthava drushAhA |55|
 
Play Audio
Sloka – 56
ThavAparne karne japanayana paishunya chakithA
Nileeyanthe thoye niyatha manimeshaah shapharikAhA |
Iyam cha shreer-baddhachChadha puta kavAtam kuvalayam
JahAthi prathyooshe nishi cha vighatayya pravishathi |56|
 
Play Audio
Sloka – 57
DrushA dhrAgheeyasyA dharadhalitha neelothpala ruchA
DhaveeyAmsam dheenam snapaya krupayA mAmapi Sive |
AnenAyam dhanyo bhavathi na chathe haaniriyathA
Vane vA harmye vA samakara nipAtho himakaraha |57|
 
Play Audio
Sloka – 58
ArAlamthe pAlee yugala-magarAjanyathanaye
Na keshA-mAdhatthe kusumashara kodhana-kuthukam |
Thirascheeno yathra shravanapatha-mullangyya vilasan
ApAngavyA sango dhishathi sharasandhAna dhishanAm |58|
 
Play Audio
Sloka – 59
SphuradhgandAbhoga-prathiphalitha thAtanka yugalam
Chathushchakram manye thava mukhamidham manmatharatham |
YamAruhya dhruhyathya vaniratha markendhu charanam
MahAveero mAraha pramathapathaye sajjithavathe |59|
 
Play Audio
Sloka – 60
Sarasvathyaah sookthir-amruthalaharee kaushalahareehee
PibnathyAsh sharvAni-shravana-chulukAbhyAm-aviralam |
ChamathkArash-shlAghA chalitha-shirasak kundAlagano
JhanathkAraisthAraihi prathivachana-mAchashta ivathe |60|
 
Play Audio
Sloka – 61
Asau NAsAvamsha-sthuhinagiri Vamshadhvajapati
Thvadheeyo Nedheeyaf Phalathu Phala-masmAkamuchitham |
VahathyantharmukthAhaa Shishirakara-nishvAsa-galitham
SamruddhyA YatthAsAm Bahirapi Cha MukthAmanidharaha |61|
 
Play Audio
Sloka – 62
PrakruthyA RakthAyA-sthava Sudhathi DhandhachChadharuche
Pravakshye SAdhrushyam Janayathu Phalam VidhrumalathA |
Na Bimbam Thadhbimba-prathiphalana-rAgA-darunitham
ThulAmadhyArodum Kathamiva Vilajjetha KalayA |62|
 
Play Audio
Sloka – 63
SmithajyothsnAjAlam Thava Vadhana Chandhrasya PibathAm
ChakorAnA-mAsee-dhathirasathayA Chanchu-jadimA |
Athasthe SheethAmshor-amruthalahareem Amlaruchayaha
Pibanthee SvachChandham Nishi Nishi Bhrusham KAnji KadhiyA |63|
 
Play Audio
Sloka – 64
AvishrAntham Pathyur Gunagana KathAmredanajapA
JapApushpachChAyA Thava Janani JihvA Jayathi SA |
YadhagrAseenAyAhA Sphatikadhrusha-dhachChachChavimayee
SarasvathyA Moorthihi Parinamathi MAnikyavapushA |64|
 
Play Audio
Sloka – 65
Rane jithvA DhaithyA Napahrutha-shirasthraik Kavachibhihi
Nivrutthaish-chandhAmsha-thripurahara-nirmAlya-vimukhaihi |
VishAkhendhropendhraihi Shashivishadha-karpoorashakalA
Vileeyanthe MAthas Thava Vadhana ThAmboola-kabalAhA |65|
 
Play Audio
Sloka – 66
VipanchyA GAyanthee Vividha-mapadhAnam Pashupathehe
ThvayArabdhe Vakthum ChalithashirasA SAdhuvachane |
Thadheeyair-mAdhuryair-apalapitha-tanthreekalaravAm
NijAm veenAm VAnee Nichulayathi Cholena Nibhrutham |66|
 
Play Audio
Sloka – 67
KarAgrena Sprushtam Thuhinagirinaa VathsalathayA
Girisheno-dhastham MuhuradharapAnAkulathayA |
KaragrAhyam Shambhor Mukhamukuravruntham Girisuthe
KathankAram Broomas-thava Chibukamopamya Rahitham |67|
 
Play Audio
Sloka – 68
BhujAshleshAn Nithyam Puradhamayithuk Kantakavathee
Thava GreevA Dhatthe MukhakamalanAla-shriyamiyam |
Shvathah ShvethA KAlA Guru bahula-jambAlamalinA
MrunAleelAlithyam Vahathi Yadhadho HAralathikA |68|
 
Play Audio
Sloka – 69
Galey RekhAsthisro Gathigamakageethaikanipuney
VivAhavyAnaddha pragunagunasankhyA Prathibhuvaha |
Viraajanthey NAnAvidhamadhurarAgA KarabhuvAm
ThrayAnAm GrAmAnAm SthithiniyamaseemAna Ivathe |69|
 
Play Audio
Sloka – 70
MrunAleemrudhveenaam Thava BhujalathAnAm ChathasrunAm
Chathurbhis Soundharyam Sarasijabhavas Sthouthi Vadhanaihi |
Nakhebhyas Santhrasyan Prathama-mathanaa dhandhakariposh
ChathurnAm SheershAnAm Samam-abhayahasthArpanadhiyA |70|
 
Play Audio
Sloka – 71
NakhAnAmudhyothaihee Navanalina rAgam VihasathAm
KarAnAmthe KAnthim Kathaya KathayAmak Kathamumey |
KayAchidhvA SAmyam Bhajathu KalayA Hantha Kamalam
Yadhi Kreedallakshmee-charana-thalalAkshA-rasachanam |71|
 
Play Audio
Sloka – 72
Samam Devi Skandha-dhvipa Vadhana-peetham Sthanayugam
Thavedham Nak Khedham Harathu Sathatham Prasnuthamukham |
YadhAlokyAshankAkulitha-hrudhayo HAsajanakaha
Svakumbhou Heyrambhaha Parimrushathi Hasthena Jhadithi |72|
 
Play Audio
Sloka – 73
Amoo-they VakshojAvamrutharasamAnikyakuthupou
Na Sandhehaspandho NagapathipathAkey Manasi Naha |
Pibanthau Thau YasmAdhavidhithavadhoosangarasikou
KumArAvadhyApi Dhviradhavadhanakraunchadhalanou |73|
 
Play Audio
Sloka – 74
Vahathyambha Sthambeyramadhanuja Kumbhaprakruthibhihi
SamArabdhAm MukthAmanibhiramalAm HAralathikAm |
KuchAbhogo BimbAdhararuchibhiranthash ShabalithAm
PrathApavyAmishrAm Puradhamayithuk Keerthimivathe |74|
 
Play Audio
Sloka – 75
Thava Sthanyam Manye Dharanidharakanye Hrudhayathaha
Payaf pArAvAraha Parivahathi SAraswathamiva |
DhayAvathyA Dhattham DhravidhashishurAsvAdhya Thava Yath
KaveenAm PraudAnAmajani Kamaneeyak KavayithA |75|
 
Play Audio
Sloka – 76
HarakrodhajwAlA Valibhiravaleedena VapushA
Gabheerethe NAbhee sarasi Kruthasango Manasijaha |
Samutthasthau ThasmAdh Achalathanaye DhoomalathikA
JanasthAm JAneethe Jananithava RomAvalirithi |76|
 
Play Audio
Sloka – 77
Yadhethath KAlindhee Thanuthara TharangA Kruthi Shive
Krushe Maddhye Kinchij Janani Thava Yadhbhaathi SudhiyAm |
VimardhAdh Anyonyam Kuchakalashayor Antharagatham
Thanoobhootham Vyoma Pravishadhiva NAbhim Kuharineem |77|
 
Play Audio
Sloka – 78
Sthiro GangAvarthaha Sthanamukula RomAvalilathA-
KalAvAlam Kundam Kusumasharathejo Huthabhujaha |
Rathe LeelAgAram Kimapi Thava NAbhir Girisuthe
BiladhwAram Siddher GirishanayanAnAm Vijayathe |78|
 
Play Audio
Sloka – 79
Nisargaksheenasya Sthanathata Bharena Klamajusho
Naman Moorther NAree Thilaka Shanakais Thrutayatha Iva |
Chiramthe Maddhyasya Thrutitha Thati Neetheera TharunA
SamAvasthAsthemno Bhavathu Kushalam Shailathanaye |79|
 
Play Audio
Sloka – 80
Kuchou Sadhyas Svidhyath Thataghatitha KoorpAsa Bhidhurou
Kashanthou Dhormooley Kalaka Kalashaabhou KalayathA |
Thava ThrAthum BhangAdhalamithi Valagnam ThanubhuvA
ThridhA Naddham Devi Thrivali Lavalee Vallibhiriva |80|
 
Play Audio
Sloka – 81
Guruthvam VisthAram Kshithidharapathif PArvathi NijAth
NithambAdhAchChidhya Thvayi Harana Roopena Nidhadhe |
Athasthe Vistheerno GururayamasheshAm Vasumatheem
Nithamba-prAgbhAras Sthagayathi Saghuthvam Nayathicha |81|
 
Play Audio
Sloka – 82
KareendhrAnAm ShundAn-kanakakadhalee-kAndapataleem
UbhAbhyAm OorubhyAm-Ubhayam Api Nirjithya Bhavathi |
SuvrutthAbhyAm Pathyuf Pranathi KatinAbhyAm Girisuthe
Vidhigjne JAnubhyAm Vibudha Karikumbha Dhvayamasi |82|
 
Play Audio
Sloka – 83
ParAjethum Rudhram Dhvigunasharagarbhou Girisuthe
Nisangou Janghethe Vishamavishikho BAda-makrutha |
Yadhagre Dhrusyanthe DhashasharaphalAf PAdhayugalee
NakhAgrachChanmAnas Sura Mukuta-shAnaika-nishitAhA |83|
 
Play Audio
Sloka – 84
ShrutheenAm MoordhAno Dhadhathi Thavayou ShekharathayA
MamApyethou MAthash Shirasi DhayayA Dhehi Charanou |
Yayof PAdhyam PAthaf Pashupathi JatAjoota Thatinee
Yayor-lAkshA-lakshmeer-aruna HarichoodAmani Ruchihi |84|
 
Play Audio
Sloka – 85
Namo VAkam Broomo Nayana-ramaneeyAya Padhayoh
SthavAsmai DhvandhvAya Sphuta-ruchi RasAlakthakavathe |
Asooyathyathyantham YadhabhihananAya Spruhayathe
PashunA-meeshAnaf Pramadhavana-kankelitharave |85||
 
Play Audio
Sloka – 86
MrushA KruthvA Gothraskhalana-matha Vailakshyanamitham
LalAte BharthAram Charanakamale ThAdayathithe |
ChirAdhantash Shalyam DhahanakruthamoonmoolithavathA
ThulAkotikvAnaik Kilikilitha MeeshAna RipunA |86|
 
Play Audio
Sloka – 87
HimAnee Hanthavyam HimagirinivAsaika-chathurou
NishAyAm NidhrAnam Nishi-charamabhAgecha Vishadhou |
Varam LakshmeepAthram Shriya-mathisrujanthou SamayinAm
Sarojam ThvathpAdhou Janani Jayathash-chithramiha Kim |87|
 
Play Audio
Sloka – 88
Padhamthe KeertheenAm Prapadhamapadham Dhevi VipadhAm
Katham Neetham Sadhbhik Katina-kamatee-karpara-thulAm |
Katham vA bAhubhyAm-upayamanakAle PurabhidhA
YadhAdhAya Nyastham Drushadhi DhayamAnena ManasA |88|
 
Play Audio
Sloka – 89
Nakhair-nAkasthreenAm Karakamala-sankocha-shashibhih
TharoonAm DhivyAnAm Hasatha Ivathe Chandi Charanou |
PhalAni Svasthebhyak Kisalaya-karAgrena dhadhathAm
Dharidhrebhyo BhadhrAm Shriyamanisha-mahnAya Dhadhathou |89|
 
Play Audio
Sloka – 90
DhadhAne Dhinebhyash Shriyamanisham-AshAnusadrusheem
Amandham Soundharya Prakara-makarandham Vikirathi |
ThavAsmin MandhAra-sthabaka-subhage YAthu Charane
Nimajjan Majjeevak KaranaCharanashtcharanathAm |90|
 
Play Audio
Sloka – 91
PadhanyAsa-kreedA Parichaya-mivArabdhu-manasaha
Skhalanthasthe Khelam BhavanakalahamsA Na Jahathi |
AthastheshAm ShikshAm Subhagamani-manjeera-ranithach
ChalAdhAchakshAnAm Charanakamalam ChArucharithe |91|
 
Play Audio
Sloka – 92
GathAsthe Manchathvam Dhruhina Hari Rudhreshwarabhruthaha
Shiva SvachChachChAyA-ghatitha-kapata-prachChadhapataha |
TvadheeyAnAm BhAsAm Prathiphalana RAgArunathayA
Shareeree ShrungAro Rasa Iva DhrushAm Dhogdhi Kuthukam |92|
 
Play Audio
Sloka – 93
ArAlA Kesheshu Prakruthi SaralA Mandhahasithe
ShireeshAbhA Chitthe Dhrushadhupalasho Kuchathate |
Bhrusham Thanvee Madhye Pruthu-rurasijAroha Vishaye
JagatthrAthum Shambhor-jayathi KarunA KAchidharunA |93|
 
Play Audio
Sloka – 94
Kalankak Kasthooree Rajanikara Bimbam Jalamayam
KalAbhik Karpoorair-marakathakarandam Nibiditham |
Athasthvadhbhogena Prathidhinamidham Rikthakuharam
Vidhir-bhooyo Bhooyo Nibidayathi Noonam Thava Kruthe |94|
 
Play Audio
Sloka – 95
PurArAtheranthaf Puramasi thathasthvacharanayoh
SaparyA-maryAdhA TharalakaranAnA-masulabhA |
ThathA Hyethe NeethAsh ShathamakhamukhAs SiddhimathulAm
Thava DhvAropAnthas SthithibhiranimAdhyAbhir-amarAhA |95||
 
Play Audio
Sloka – 96
Kalathram VaidhAthram Kathikathi Bhajanthena Kavayaha
Shriyo DhevyAk KovA Na Bhavathi Pathik Kairapi Dhanaihi |
MahAdhevam HithvA Thava Sati SathinAmacharame
KuchAbhyAm-Asangak Kuravaka-tharorapyasulabhaha |96|
 
Play Audio
Sloka – 97
GirAmAhur-dheveem Dhruhinagruhineem-Agamavidho
Haref Pathneem PadhmAm Harasahachareem-adhrithanayAm |
ThureeyA KApi Thvam Dhuradhigamanisseema-mahimA
MahAmAyA Vishvam Bhramayasi Parabrahmamahishi |97|
 
Play Audio
Sloka – 98
KadhA KAle MAthak Kathaya KalithAlakthakarasam
Pibeyam VidhyArthee Thava Charana-nirnejanajalam |
PrakruthyA MookAnAm Apicha KavithA-kAranathayA
KadhA Dhatthe VAneemukhakamala-ThAmboola-rasathAm |98|
 
Play Audio
Sloka – 99
SarasvathyA LakshmyA Vidhi Hari Sapathno Viharathe
Rathef Pathivrathyam Shithilayathi Ramyena VapushA |
Chiram Jeevanneva Kshapitha-pashupAsha-vyatikaraha
ParAnandhAbhikhyam Rasayathi Rasam ThvadhbhajanavAn |99|
 
Play Audio
Sloka – 100
Pradheepa JvAlAbhir-dhivasakara-neerAjanavidhihi
SudhAsoothesh-chandropala-jalalavairarGHyarachanA |
Svakeeyairambhobhis Salila-nidhi-souhithyakaranam
ThvadheeyAbhir-vAgbhisthava Janani VAchAm Sthuthiriyam |100|
 
Play Audio
Sampoorna – Sloka
Soundharyalahari Mukhyasthothram SamvArthadhAyakam |
BhagavadhpAdha Samkluptham Paten Mukthou Bhavennaraha ||
Ithi Soundharyalahari Sthothram Sampoornam |
 
Play Audio