Parasakthi Family

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM

(Bhāgavata Purāṇa)

Presenter: Smt. Seetha Raman (Parasakthi Family Member)

Śrīmad Bhāgavatam – Introduction – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Naradar’s Reply to Maharishis – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Naradar’s Reply to Bhakti – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Upaayam to awaken Jnanam and Vairaagyam – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Mahimai – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Ghokarnan & Dhundhukaari – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Shravana Vidhi- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Charitham of Sri Shukar & Sri Krishna Jnanam- Play Audio

 

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-1

 

Śrīmad Bhāgavatam – Adhyayam 1-Shounaka Prashnam- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Adhyayam 1-Shounaka Prashnam- Continues..  Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Adhyayam 2-Soodhar Replies –  Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Adhyayam 3-Bhagawadha Avadhaarangal –  Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Adhyayam 3-Bhagawadha Avadhaarangal – Continues.. –  Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Adhyayam 4-Vyaasar Kavalai Adaindhadhu –  Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Adhyayam 5-Vyaasarukku Naradar Upadesam-  Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Adhyayam 5-Vyaasarukku Naradar Upadesam -Continues..-  Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Adhyayam 6-Naradar ‘s Munjanmam-  Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Adhyayam 7- Arjunan Ashwathammavai Sikshithadhu-  Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Adhyayam 7- Arjunan Ashwathammavai Sikshithadhu-Continues..-  Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Adhyayam 8- Bhagawanai Kunthi Sthothram Seidhadhu  Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Adhyayam 9- Bheeshmar Dharmam Uraithadh-  Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Adhyayam 9-12 – Bheeshmar Dharmam Uraithadhu continues, Srikrishnan Dwaraka Sendradhu, Pareekshthin Pirappu –  Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Adhyayam 13-15-Dhrudharaashtrar Naatai Vittu Sendradhu, Dharmaputhiraruku Nerndha Abhasakunam, Pandavargal Paralokam Sendradhu
–  Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Adhyayam 16-17-Pareekshith Dharmathai Kandadhu Kaliyay Nigrhithadhu
Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam – Adhyayam 18- Pareekshithukku Nerndha Brahmana Shaapam & Gangai Karaikku Shukar Vandhadhu-  Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-2

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-2 – Adhyayam 1-Viraat Purushanudaya Avayavangal- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-2 – Adhyayam 2-Bhagawaanidathil Manadhai Seluthum Vagai- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-2 – Adhyayam 3-6- Bhagawat Gunangalin Menmai, Parikshit Jagat Srishti Patri Ketadhu, Jagat Srishti, Viraat Purushanudaya Viboothigal- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-2 – Adhyayam 7-8- Bhagawanudaya Leelavadharangal, Parikshithin Kelvi- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-2 – Adhyayam 9-10- Shukrarudaya Marumozhi, Thathuvangalin Urpathi Uraithal- Play Audio 

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3 – Adhyayam 1-Vidhurarukkum_Uddhavarukkum_Samvaadham- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3 – Adhyayam 2-4 -Udhavar Sri Krishna Charidhathai Varnithadhu, Vidhurar Mythreyarai Sandhithadhu- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3 – Adhyayam 5-8 -Mythreyarukkum Vidhurarukkum Samvaadham, Viraat Shrushti, Brahma Devarudaya Urpathi- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3 – Adhyayam 9-10 -Mahavishnuvai Brahmadevar Sthothram Seidhadhu, 10 Vagayaana Sargangal- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3 – Adhyayam 11 -Kaalathin Swaroopam- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3 – Adhyayam 12 -Sanakar Mudhaliyavargaludaya Srishti- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3 – Adhyayam 13 -Varaaha Avadhaaram – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3 – Adhyayam 14 -Dhidhi Devi Garbathay Adaindhadhu – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3 – Adhyayam 15 -Jaya Vijayargaludaya Shaapam – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3 – Adhyayam 16 -Jaya Vijayargaludaya Anugraham – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3 – Adhyayam 17-18 -Dhidhikku Puthrargal Pirandhadhu & Yagnya Varaaharukkum Hiranyakshanukkum Yudham – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3 – Adhyayam 19-20-21 -Hiranyaksha Vadham, Srishti, Karthamarukku SrimahaVishnu Darshanam – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3 – Adhyayam 22-23-24 -Devahuthiyin Vivaham-Karthamuradaya Yoga Mahimai- Kapilavadharam – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3 – Adhyayam 25-26 -Kapilarukkum Devahoothikkum Samvaadham, Atma Thathuva Upadesam.- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3 – Adhyayam 27-28-29 -Prakrithi Purusha Vivegam-Yogathin Swaroopam-Bhakthi Yogam – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3 – Adhyayam 30-31 -Papigalin Gathi- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-3 – Adhyayam 32-33 -Uthama Gathi, Devahuthiyin Jeevan Mukthi Adaindhadhu- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam- 4
 

 

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-4 – Adhyayam 1-6 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-4 – Adhyayam 7-10- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-4 – Adhyayam 11-17- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-4 – Adhyayam 18-22- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-4 – Adhyayam 23-29- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-4 & 5 – Adhyayam 30-31 & 1-2 – Play Audio

 

Śrīmad Bhāgavatam Skandam- 5
 

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-5 – Adhyayam 3-8 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-5 – Adhyayam 9-15 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-5 – Adhyayam 16-24 – Play Audio

 

Śrīmad Bhāgavatam Skandam- 6
 

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-6 – Adhyayam 1-4 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-6 – Adhyayam 5-9 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-6 – Adhyayam 10-14 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-6 – Adhyayam 15-18 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-6-7 – Adhyayam 19-1-6 – Play Audio

 

Śrīmad Bhāgavatam Skandam- 7
 

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-7 – Adhyayam 7-10 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-7 & 8 – Adhyayam 11-15 & 1-3 – Play Audio

 

Śrīmad Bhāgavatam Skandam- 8
 

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-8 – Adhyayam 4-7 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-8 – Adhyayam 8-12 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-8 – Adhyayam 13-20 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-8 – Adhyayam 21-23 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-8-9 – Adhyayam 24-1-2 – Play Audio

 

Śrīmad Bhāgavatam Skandam- 9
 

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-9 – Adhyayam 3-4 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-9 – Adhyayam 5-8 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-9 – Adhyayam -9-10 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-9 – Adhyayam 11-14 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-9 – Adhyayam 15-16 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-9 – Adhyayam 17-19 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-9 – Adhyayam 20-21-22 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-9 – Adhyayam 23-24 – Play Audio

 

Śrīmad Bhāgavatam Skandam- 10
 

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 1 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 2 – 3 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 4 – 5 – 6- Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 7 – 8 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 9 – 10 -11 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 12 – 13 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 14 – 15 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 16 – 17 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 18 – 21 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 22 – 23 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 24 – 25 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 26 – 27 -28 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 29 – 30 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 31 – 32 -33 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 34 – 35 -36 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 37 – 38 -39 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 40 – 41 -42 – Play Audio

Śrīmad Bhāgavatam Skandam-10 – Adhyayam 43 – 44 – Play Audio